Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
der Name name Tên
der Vorname first name/given name họ
der Nachname last name/surname Tên cuối cùng họ
Wie ist dein Name? What's your name? Tên bạn là gì?
Wie ist Ihr Name? What is your name? Tên của bạn là gì?
Mein Name ist Philipp. My name is Philipp. Tên tôi là Philipp.
Wie heißen Sie? What is your name? Tên của bạn là gì?
Wie heißt du? What's your name? Tên bạn là gì?
Ich heiße Franziska. My name is Franziska. Tên tôi là Franziska.
Wie ist dein Nachname? What's your last name? Họ của bạn là gì?
Wie ist Ihr Nachname? What is your last name? Họ của bạn là gì?
Mein Nachname ist Neumann. My last name is Neumann. Họ của tôi là Neumann.
Wer sind Sie? Who are you? Bạn là ai?
Wer bist du? Who are you? Bạn là ai?
Ich bin Franziska. I'm Franziska. Tôi là Franziska.
Ja. Yes. Vâng.
Nein. No. Không.
Okay. Okay. Đuợc.
Entschuldigung! Sorry! Lấy làm tiếc!
Danke./Vielen Dank. Thanks./Thank you. Cảm ơn / Cảm ơn bạn.
Bitte. You're welcome. Không có gì.
Gerne. With pleasure. Với niềm vui.
Gern geschehen. Anytime! Bất cứ lúc nào!
Kein Problem. No problem! Không vấn đề gì!
Das macht nichts! It doesn't matter! Nó không quan trọng!
Herzlichen Glückwunsch! Congratulations! Xin chúc mừng!
Viel Glück! Good luck! Chúc may mắn!
Ich freue mich. I'm glad. Tôi mừng.
Das ist toll! That's great! Thật tuyệt!
Achtung! Caution! Chú ý!
Auf keinen Fall! No way! Không đời nào!
Das geht leider nicht. Unfortunately, it's not possible. Thật không may, nó không thể.
Hallo! Hello! Xin chào!
Hi! Hi! Chào!
Guten Tag! Hello! Xin chào!
Hallo, Herr Richter! Hello, Mr. Richter! Xin chào, ông Richter!
Hallo, Anna! Hello, Anna! Xin chào, Anna!
Guten Morgen, Peter! Good morning, Peter! Chào buổi sáng, Peter!
Guten Tag, Frau Steller! Hello, Ms. Steller! Xin chào, cô Steller!
Guten Abend, Herr Richter! Good evening, Mr. Richter! Chào buổi tối, ông Richter!
Gute Nacht, Anna! Good night, Anna! Chúc ngủ ngon, Anna!
Bis morgen! See you tomorrow! Hẹn gặp bạn vào ngày mai!
Auf Wiedersehen! Goodbye! Tạm biệt!
Bis bald! See you soon! Hẹn sớm gặp lại!
Tschüss! Bye! Tạm biệt!
Wie geht es dir? How are you? Bạn khỏe không?
Wie geht es Ihnen? How are you? Bạn khỏe không?
Mir geht es gut, danke. I'm fine, thank you. Tôi khỏe, cám ơn.
Mir geht es nicht so gut. I'm not so well. Tôi không khỏe lắm.
Mir geht es schlecht. I'm not doing well. Tôi làm không tốt.
Ich bin glücklich. I'm happy. Tôi đang hạnh phúc.
Ich bin müde. I'm tired. Tôi mệt.
Ich bin krank. I'm sick. Tôi bị ốm.
Ich bin erkältet. I have a cold. Tôi bị cảm lạnh.
Ich bin gestresst. I'm stressed out. Tôi căng thẳng.
Ich bin sauer. I'm angry! Tôi đang tức giận!
Ich bin traurig. I’m sad. Tôi buồn.
Ich brauche Hilfe. I need help. Tôi cần giúp đỡ.
Woher kommst du? Where are you from? Bạn đến từ đâu?
Woher kommen Sie? Where are you from? Bạn đến từ đâu?
Ich komme aus Russland. I'm from Russia. Tôi đến từ Nga.
Wir kommen aus der Türkei. We're from Turkey. Chúng tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ich komme aus der Nähe von Berlin. I come from near Berlin. Tôi đến từ gần Berlin.
das Land country Quốc gia
die Stadt city thành phố
Wo ist das? Where is that? Đâu rồi
Das ist eine Stadt in Deutschland. It's a city in Germany. Đó là một thành phố ở Đức.
Herzlich willkommen! Welcome! Chào mừng bạn!
Asien Asia Châu Á
Europa Europe Châu Âu
Afrika Africa Châu phi
Nordamerika North America Bắc Mỹ
Südamerika South America Nam Mỹ
Australien Australia Châu Úc
Wo wohnst du? Where do you live? Bạn sống ở đâu?
Wo wohnen Sie? Where do you live? Bạn sống ở đâu?
Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Tôi sống ở Berlin.
Das liegt in Ostdeutschland. That is in eastern Germany. Đó là ở miền đông nước Đức.
Wir wohnen in einem Dorf. We live in a village. Chúng tôi sống trong một ngôi làng.
Ich wohne auf dem Land. I live in the country. Tôi sống ở trong nước.
Wo ist das? Where is that? Đâu rồi
Das ist in Bayern. It's in Bavaria. Đó là ở Bavaria.
das Bundesland German state Nhà nước Đức
Wie ist die Adresse? What's the address? Địa chỉ là gì?
Die Adresse ist: … The address is ... Địa chỉ là ...
Ich wohne in der Bahnhofstraße. I live on Bahnhofstraße. Tôi sống trên Bahnhofstraße.
Ich wohne bei Freunden. I live with friends. Tôi sống với bạn bè.
Wer ist das? Who is that? Đó là ai?
die Familie family gia đình
Das ist meine Familie. That's my family. Đó là gia đình tôi.
die Eltern parents cha mẹ
die Mutter mother mẹ
der Vater father cha
das Kind child đứa trẻ
Ich habe keine Kinder. I don't have any children. Tôi không có con.
die Tochter daughter Con gái
der Sohn son Con trai
Ich habe zwei Söhne. I have two sons. Tôi có hai cậu con trai.
die Schwester sister em gái
der Bruder brother em trai
die Großmutter grandmother bà ngoại
der Großvater grandfather ông nội
die Ehefrau wife người vợ
der Ehemann husband người chồng
Ich bin verheiratet. I'm married. Tôi đã kết hôn.
Ich bin ledig. I'm single. Tôi độc thân.
Ich möchte Asyl beantragen. I would like to apply for asylum. Tôi muốn xin tị nạn.
der Flüchtling refugee người tị nạn
befristet temporary tạm thời
befristeter Aufenthalt temporary residence tạm trú
unbefristet permanent dài hạn
die Duldung temporary suspension of deportation tạm đình chỉ trục xuất
die Aufenthaltserlaubnis residence permit giấy phép cư trú
Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis. I have a residence permit. Tôi có giấy phép cư trú.
Meine Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen. My residence permit is expired. Giấy phép cư trú của tôi hết hạn.
Ich möchte sie verlängern. I would like to extend it. Tôi muốn mở rộng nó.
die Arbeitserlaubnis work permit giấy phép lao động
die Unterschrift signature Chữ ký
das Formular form hình thức
die Dokumente documents các tài liệu
der Pass passport hộ chiếu
das Visum visa thị thực
die Staatsbürgerschaft citizenship quyền công dân
Entschuldigung, kannst du mir helfen? Excuse me, can you help me? Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
Entschuldigung, können Sie mir helfen? Excuse me, can you help me? Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
Ich habe eine Frage. I have a question. Tôi có một câu hỏi.
Ja, natürlich. Yes, of course. Vâng, tất nhiên.
Vielen Dank. Thank you very much. Cảm ơn nhiều.
Wissen Sie, wo das ist? Do you know where it is? Bạn có biết nó ở đâu không?
Leider nicht. Unfortunately not. Không may măn.
Ich spreche kein Deutsch. I don’t speak German. Tôi không nói tiếng Đức.
Ich verstehe das nicht. I don't understand that. Tôi không hiểu điều đó.
Was bedeutet das? What does that mean? Điều đó nghĩa là gì?
Wie bitte? I beg your pardon? Tôi cầu xin sự tha thứ của bạn?
Können Sie das wiederholen bitte? Could you please repeat that? Bạn vui lòng nói lại được không?
Können Sie bitte langsamer sprechen? Could you please speak more slowly? Bạn có thể nói chậm hơn không?
Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Excuse me, do you speak English? Xin lỗi, bạn có nói tiếng Anh không?
Entschuldigung, wo ist die Information? Excuse me, where is the information desk? Xin lỗi, bàn thông tin ở đâu?
die deutsche Sprache German language tiếng Đức
die Grammatik grammar ngữ pháp
die Vokabeln vocabulary từ vựng
der Deutschkurs German course khoá tiếng Đức
Ich möchte mich für einen Kurs anmelden. I would like to sign up for a course. Tôi muốn đăng ký một khóa học.
Ich möchte Deutsch lernen. I would like to learn German. Tôi muốn học tiếng Đức.
Ich spreche ein bisschen Deutsch. I can speak some German. Tôi có thể nói tiếng Đức.
Ich spreche kein Deutsch. I don't speak German. Tôi không nói tiếng Đức.
die Niveaustufe level cấp độ
Ich lerne Deutsch. I'm learning German. Tôi đang học tiếng Đức.
die Lehrerin teacher giáo viên
die Prüfung test thử nghiệm
die Fremdsprache foreign language ngoại ngữ
Ich spreche Englisch. I speak English. Tôi nói tiếng Anh.
Ich spreche Arabisch. I speak Arabic. Tôi nói tiếng Ả Rập.
der Beruf occupation nghề nghiệp
Was machst du beruflich? What do you do for a living? Bạn làm gì để sống?
Was machen Sie beruflich? What's your job? Bạn làm nghề gì?
Was bist du von Beruf? What's your profession? Nghề của bạn là gì?
Was sind Sie von Beruf? What do you do? Bạn làm nghề gì?
Ich bin Bauarbeiter. I'm a construction worker. Tôi là một công nhân xây dựng.
Ich bin Polizistin. I'm a policewoman. Tôi là một nữ cảnh sát.
Ich bin arbeitslos. I'm unemployed. Tôi thất nghiệp.
Ich studiere. I am a university student. Tôi là một sinh viên đại học.
Ich mache eine Ausbildung. I do vocational training. Tôi học nghề.
arbeiten to work làm việc
die Arbeit job việc làm
Ich suche Arbeit. I'm looking for a job. Tôi đang tìm kiếm công việc.
die Ärztin doctor Bác sĩ
Ich bin Ärztin. I'm a doctor. Tôi là bác sĩ.
der Lehrer teacher giáo viên
Ich möchte Lehrer werden. I want to be a teacher. Tôi muốn trở thành một giáo viên.
die Erzieherin pre-school/activities teacher giáo viên mầm non / hoạt động
der Krankenpfleger nurse y tá
die Journalistin journalist nhà báo
der Ingenieur engineer kỹ sư
die Computerspezialistin computer specialist chuyên gia máy tính
der Architekt architect kiến trúc sư
die Taxifahrerin taxi driver tài xế taxi
der Busfahrer bus driver tài xế xe buýt
die Frisörin hairstylist Nhà tạo mẫu tóc
der Koch cook nấu ăn
die Verkäuferin saleswoman nhân viên bán hàng
der Kfz-Mechatroniker mechatronics engineer kỹ sư cơ điện tử
die Handwerkerin craftswoman thợ thủ công
die Telefonnummer phone number số điện thoại
Wie ist deine Telefonnummer? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì?
Wie ist Ihre Telefonnummer? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì?
Meine Telefonnummer ist 0735455577. My phone number is 0735455577. Số điện thoại của tôi là 0735455577.
die E-Mail-Adresse email address địa chỉ email
Kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben? Can you give me your email address? Bạn có thể cho tôi địa chỉ email của bạn?
Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? What's your email address? Địa chỉ email của bạn là gì?
Meine E-Mail-Adresse ist hallo@dw.com My email address is hallo@dw.com. Địa chỉ email của tôi là hallo@dw.com.
anrufen to call để gọi
Kann ich dich anrufen? Can I call you? Tôi có thể gọi cho bạn được không?
Kann ich Sie anrufen? Can I call you? Tôi có thể gọi cho bạn được không?
das Handy cell phone điện thoại di động
die Handy-Nummer cell phone number Số điện thoại di động
Ich habe kein Handy. I don't have a cell phone. Tôi không có điện thoại di động.
Ich habe keine E-Mail-Adresse. I don't have an email address. Tôi không có địa chỉ email.
Bist du auf Facebook? Are you on Facebook? Bạn có trên Facebook?
Hast du WhatsApp? Are you on WhatsApp? Bạn có trên WhatsApp?
die Zahl number con số
null zero không
eins one một
zwei two hai
drei three số ba
vier four bốn
fünf five số năm
sechs six sáu
sieben seven bảy
acht eight tám
neun nine chín
zehn ten mười
elf eleven mười một
zwölf twelve mười hai
dreizehn thirteen mười ba
vierzehn fourteen mười bốn
fünfzehn fifteen mười lăm
sechszehn sixteen mười sáu
siebzehn seventeen mười bảy
achtzehn eighteen mười tám
neunzehn nineteen mười chín
zwanzig twenty hai mươi
das Jahr year năm
der Monat month tháng
der Januar January tháng Giêng
Es ist Januar. It's January. Đó là tháng Giêng.
im Januar in January trong tháng Một
der Februar February Tháng hai
der März March tháng Ba
der April April Tháng 4
der Mai May Tháng Năm
der Juni June Tháng sáu
der Juli July Tháng bảy
der August August tháng Tám
der September September Tháng Chín
der Oktober October Tháng Mười
der November November Tháng mười một
der Dezember December Tháng mười hai
der Frühling spring mùa xuân
der Sommer summer mùa hè
der Herbst autumn mùa thu
der Winter winter mùa đông
der Tag day ngày
der Montag Monday Thứ hai
am Montag on Monday Thứ Hai
der Dienstag Tuesday Thứ ba
der Mittwoch Wednesday Thứ tư
der Donnerstag Thursday Thứ năm
der Freitag Friday Thứ sáu
der Samstag Saturday ngày thứ bảy
der Sonntag Sunday chủ nhật
die Woche week tuần
diese Woche this week tuần này
nächste Woche next week tuần tới
das Wochenende weekend ngày cuối tuần
am Wochenende on the weekend vào cuối tuần
heute today hôm nay
gestern yesterday hôm qua
vorgestern the day before yesterday một ngày trước ngày hôm qua
morgen tomorrow Ngày mai
übermorgen the day after tomorrow ngày kia
die Uhr clock đồng hồ
Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Excuse me, what time is it? Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi?
Entschuldigung, wie spät ist es? Excuse me, what time is it? Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi?
Es ist zwei Uhr. It's two in the afternoon. Đó là hai vào buổi chiều.
Es ist 14 Uhr. It's two in the afternoon. Đó là hai vào buổi chiều.
Es ist Viertel nach acht. It's quarter past eight. Đã tám giờ rưỡi.
Es ist halb drei. It's half past two. Hai giờ rưỡi.
Es ist Viertel vor zwölf. It’s quarter to twelve. Đó là một phần tư mười hai.
Es ist zwanzig vor zehn. It's twenty to ten. Đó là hai mươi mười.
Es ist zehn nach sieben. It's ten past seven. Đã mười bảy giờ.
Wir treffen uns um 15 Uhr. We're meeting at 3:00 p.m. Chúng tôi đang họp vào lúc 3 giờ chiều.
die Stunde hour giờ
Das dauert eine halbe Stunde. It takes half an hour. Phải mất nửa giờ.
die Minute minute phút
Es dauert fünf Minuten. It takes 5 minutes. Mất 5 phút.
Das geht von zwei bis drei Uhr. It runs from 2:00 p.m. to 3:00 p.m. Nó chạy từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều.
der Termin appointment cuộc hẹn
Ich hatte einen Termin. I had an appointment. Tôi đã có một cuộc hẹn.
Ich muss den Termin leider absagen. unfortunately have to cancel the appointment. tiếc là phải hủy bỏ cuộc hẹn.
Ich kann leider nicht kommen. Unfortunately, I can't come. Thật không may, tôi không thể đến.
Ich schaffe es leider nicht. Unfortunately, I can't make it. Thật không may, tôi không thể làm được.
Mir ist etwas dazwischengekommen. Something came up. Một cái gì đó xuất hiện.
Ich bin krank. I'm sick. Tôi bị ốm.
Ich habe einen wichtigen Termin. I have an important appointment. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
Ich habe den Bus verpasst. I missed the bus. Tôi nhớ xe bus.
Ich komme etwas später. I'm coming a bit later. Tôi sắp về sau.
Es tut mir leid. I'm sorry. Tôi xin lôi.
Können wir das verschieben? Can we change our plans? Chúng ta có thể thay đổi kế hoạch của chúng ta được không?
Das ist schade. That's too bad. Điều đó quá tệ.
Das macht nichts. It doesn't matter. Nó không quan trọng.
Wir machen einen neuen Termin. We'll arrange a new appointment. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn mới.
morgens in the morning vào buổi sáng
Ich stehe um acht Uhr auf. I get up at 8:00 a.m. Tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng.
frühstücken to have breakfast ăn sáng
Ich putze mir die Zähne. I brush my teeth. Tôi đánh răng.
Ich dusche täglich. I shower every day. Tôi tắm mỗi ngày.
Ich wasche mir die Haare. I wash my hair. Tôi gội đầu.
Ich ziehe mich an. I get dressed. Tôi đã thay đồ xong.
Um neun Uhr fahre ich zur Arbeit. I go to work at nine o'clock. Tôi đi làm lúc 9h.
mittags at noon vào buổi trưa
die Mittagspause lunch break nghỉ trưa
Um eins esse ich zu Mittag. I have lunch at one p.m. Tôi ăn trưa vào lúc 1 giờ chiều.
abends in the evening vào buổi tối
Ich mache um 18:30 Feierabend. I finish work at 6:30 p.m. Tôi kết thúc lúc 6 giờ 30 phút chiều.
Ich gehe nach Hause. I go home. Tôi về nhà.
Nachts at night vào ban đêm
Ich gehe um 22 Uhr ins Bett. I go to sleep at 10:00 p.m. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ sáng.
der Termin appointment cuộc hẹn
Ich hatte einen Termin. I had an appointment. Tôi đã có một cuộc hẹn.
Ich muss den Termin leider absagen. unfortunately have to cancel the appointment. tiếc là phải hủy bỏ cuộc hẹn.
Ich kann leider nicht kommen. Unfortunately, I can't come. Thật không may, tôi không thể đến.
Ich schaffe es leider nicht. Unfortunately, I can't make it. Thật không may, tôi không thể làm được.
Mir ist etwas dazwischengekommen. Something came up. Một cái gì đó xuất hiện.
Ich bin krank. I'm sick. Tôi bị ốm.
Ich habe einen wichtigen Termin. I have an important appointment. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
Ich habe den Bus verpasst. I missed the bus. Tôi nhớ xe bus.
Ich komme etwas später. I'm coming a bit later. Tôi sắp về sau.
Es tut mir leid. I'm sorry. Tôi xin lôi.
Können wir das verschieben? Can we change our plans? Chúng ta có thể thay đổi kế hoạch của chúng ta được không?
Das ist schade. That's too bad. Điều đó quá tệ.
Das macht nichts. It doesn't matter. Nó không quan trọng.
Wir machen einen neuen Termin. We'll arrange a new appointment. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn mới.
der Nahverkehr public transportation phương tiện công cộng
der Bus bus xe buýt
Ich fahre mit dem Bus. I take the bus. Tôi bắt xe buýt.
die U-Bahn subway, metro tàu điện ngầm, tàu điện ngầm
Ich nehme die U-Bahn. I take the subway. Tôi đi tàu điện ngầm.
die Straßenbahn tram xe điện
Die Straßenbahn fährt zum Hauptbahnhof. The tram goes to the main train station. Xe điện đi đến ga tàu chính.
die Haltestelle stop dừng lại
Sie müssen hier einsteigen. You have to get in here. Bạn phải vào đây.
Sie müssen hier aussteigen. You have to get out here. Bạn phải ra khỏi đây.
Sie müssen hier umsteigen. You have to switch here. Bạn phải chuyển đổi ở đây.
das Fahrrad bike xe đạp
Ich fahre mit dem Fahrrad. I ride a bike. Tôi đi xe đạp.
das Auto car xe hơi
Ich fahre mit dem Auto. I drive a car. Tôi lái xe.
das Taxi taxi xe tắc xi
Ich möchte verreisen. I want to travel. Tôi muốn đi du lịch.
Wohin fährst du? Where are you traveling to? Bạn đang đi đến đâu?
Ich möchte nach Berlin fahren. I want to go to Berlin. Tôi muốn đi đến Berlin.
Ich möchte Freunde besuchen. I want to visit friends. Tôi muốn thăm bạn bè.
der Hauptbahnhof main train station ga xe lửa chính
der Zug train xe lửa
Entschuldigung, fährt der Zug nach Berlin? Excuse me, does the train go to Berlin? Xin lỗi, tàu đi đến Berlin?
Entschuldigung, wann fährt der Zug? Excuse me, when does the train leave? Xin lỗi, khi nào tàu rời đi?
Der Zug fährt um 12:30 Uhr. The train leaves at 12:30 p.m. Xe lửa khởi hành lúc 12 giờ 30 phút.
Der Zug hat Verspätung. The train is delayed. Xe lửa bị trì hoãn.
die Bahn train xe lửa
Die Bahn fährt nach Potsdam. The train goes to Potsdam. Xe lửa đi đến Potsdam.
der ICE Intercity-Express Intercity-Express
Der ICE fährt nach München. The ICE goes to Munich. ICE đi đến Munich.
das Flugzeug airplane Máy bay
Ich fliege nach Ägypten. I'm flying to Egypt. Tôi bay đến Ai Cập.
die Fähre ferry bến phà
die Fahrkarte/das Ticket ticket
Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Excuse me, where can I buy a ticket? Xin lỗi, tôi có thể mua vé ở đâu?
Entschuldigung, ich brauche ein Ticket nach Berlin. Excuse me, I need a ticket to Berlin. Xin lỗi, tôi cần một vé đến Berlin.
Entschuldigung, wie viel kostet eine Fahrkarte nach München? Excuse me, how much is a ticket to Munich? Xin lỗi, vé đi Munich là bao nhiêu?
einfache Fahrt one-way một chiều
hin und zurück round trip chuyến đi khứ hồi
Ich möchte einen Sitzplatz reservieren bitte. I'd like to reserve a seat. Tôi muốn đặt chỗ.
das Abteil compartment ngăn
der Großraumwagen open coach huấn luyện viên mở
für die erste Klasse for first class cho lớp học đầu tiên
für die zweite Klasse for second class cho lớp thứ hai
am Fenster at the window ở cửa sổ
am Gang on the aisle trên lối đi
das Zentrum city center Trung tâm thành phố
der Marktplatz market square quảng trường chợ
das Rathaus city hall toà thị chính
die Post post office Bưu điện
Entschuldigung, wo ist die Post? Excuse me, where is the post office? Xin lỗi, bưu điện đâu rồi?
die Schule school trường học
der Supermarkt supermarket siêu thị
Der Supermarkt ist in der Nähe. The supermarket is close-by. Siêu thị gần đó.
das Kino movie theater rạp chiếu phim
die Bank bank ngân hàng
Entschuldigung, gibt es hier eine Bank? Excuse me, is there a bank around here? Xin lỗi, có một ngân hàng ở đây không?
der Geldautomat ATM ATM
die Bushaltestelle bus stop điểm dừng xe buýt
die öffentliche Toilette public bathroom phòng tắm công cộng
Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Excuse me, how do I get to the main train station? Xin lỗi, làm thế nào tôi có thể đến ga xe lửa chính?
Entschuldigung, kennen Sie diese Adresse? Excuse me, do you know where this address is? Xin lỗi, bạn có biết địa chỉ này ở đâu không?
geradeaus straight ahead thẳng về phía trước
Gehen Sie geradeaus. Walk straight ahead. Đi thẳng lên phía trước.
rechts right đúng
Biegen Sie rechts ab. Turn right. Rẽ phải.
links left trái
die Straße street đường phố
Nehmen Sie die nächste Straße links. Turn left at the next street. Rẽ trái ở đường phố kế tiếp.
an der Ampel at the stoplight ở đèn pha
an der Kreuzung at the intersection tại ngã tư
100 Meter 100 meters 100 mét
500 Meter 500 meters 500 mét
zu Fuß by foot/to walk bằng chân / đi bộ
die Farbe color màu
weiß white trắng
Das ist weiß. That's white. Đó là màu trắng.
gelb yellow màu vàng
orange orange trái cam
rot red đỏ
rosa pink hồng
lila purple màu tím
blau blue màu xanh da trời
hellblau light blue xanh nhạt
dunkelblau dark blue xanh đậm
grün green màu xanh lá
braun brown nâu
grau gray màu xám
schwarz black đen
bunt colorful Đầy màu sắc
das Essen food/meal thức ăn / bữa ăn
Das Essen ist fertig. Dinner is ready! (literally: Food is ready.) Bữa tối đã sẵn sàng! (nghĩa đen là: Thực phẩm đã sẵn sàng.)
Ich habe Hunger. I'm hungry. Tôi đói.
Guten Appetit! Enjoy your meal! Ăn ngon miệng nhé!
das Frühstück breakfast bữa ăn sáng
Wir frühstücken um acht Uhr. We have breakfast at 8:00 a.m. Chúng tôi ăn sáng lúc 8 giờ sáng.
das Mittagessen lunch Bữa trưa
Um zwölf gibt es Mittagessen. Lunch is at 12 o'clock. Ăn trưa là lúc 12 giờ.
das Abendessen dinner/supper bữa tối / bữa tối
Wir essen um 20 Uhr zu Abend. We eat dinner at 8:00 p.m. Chúng tôi ăn bữa tối lúc 8 giờ sáng.
der Nachtisch dessert món tráng miệng
Was gibt’s zum Nachtisch? What's for dessert? Món tráng miệng là gì?
Ich bin satt. I'm full. Tôi đầy đủ.
Entschuldigung, wo finde ich Waschmittel? Excuse me, where is the laundry detergent? Xin lỗi, bột giặt ở đâu?
Entschuldigung, was kostet das? Excuse me, how much does that cost? Xin lỗi, chi phí bao nhiêu?
Das kostet 99 Cent. It costs 99 cents. Nó tốn 99 xu.
Das macht 10 Euro. That'll be ten euros. Đó sẽ là mười euro.
Wo ist die Kasse bitte? Where's the check-out, please? Nơi kiểm tra ra, xin vui lòng?
Zahlen Sie bar? Are you paying cash? Bạn có phải trả tiền mặt không?
Ich möchte mit Karte zahlen. I would like to pay with my credit card. Tôi muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng của tôi.
Wir akzeptieren keine Kreditkarten. We do not accept credit cards. Chúng tôi không chấp nhận thẻ tín dụng.
Das ist ein Sonderangebot. That's a special offer. Đó là một đề nghị đặc biệt.
kaufen to buy mua
Ich kaufe Seife. I'm buying soap. Tôi đang mua xà bông.
Das ist zu teuer. That's too expensive. Đó là quá đắt.
Möchten Sie eine Tüte? Would you like a bag? Bạn có muốn một cái túi không?
Bitte sehr. Here you go. Ở đây bạn đi.
Danke schön. Thank you very much. Cảm ơn nhiều.
das Brot bread bánh mỳ
Ich hätte gerne ein Brot. I would like a loaf of bread. Tôi muốn một ổ bánh mì.
der Käse cheese phô mai
Ich möchte Käse kaufen. I would like to buy some cheese. Tôi muốn mua một ít phó mát.
der Reis rice cơm
Haben Sie Reis? Do you have rice? Bạn có cơm không?
die Nudeln pasta mỳ ống
Wo finde ich Nudeln? Where do I find the pasta? Tôi tìm mì ống ở đâu?
der Joghurt yoghurt sữa chua
das Ei egg trứng
Ich möchte sechs Eier bitte. I would like six eggs, please. Tôi muốn sáu quả trứng, xin vui lòng.
die Butter butter
die Wurst cold meat/sausage thịt nguội / xúc xích
Ich hätte gerne 100 Gramm Wurst. I would like 100 grams of cold meat. Tôi muốn 100 gram thịt nguội.
das Fleisch meat thịt
Ich möchte ein halbes Kilo Fleisch. I would like half a kilo of meat. Tôi muốn được nửa cân thịt.
das Rindfleisch beef thịt bò
das Schweinefleisch pork thịt heo
das Hähnchen chicken
der Fisch fish
das Obst fruit trái cây
Ich möchte Obst kaufen. I would like to buy some fruit. Tôi muốn mua trái cây.
der Apfel apple táo
Ich möchte ein Kilo Äpfel, bitte. I would like a kilo of apples, please. Tôi muốn một lát táo, xin vui lòng.
die Banane banana trái chuối
Ein Kilo Bananen bitte. A kilo of bananas, please. Một cân chuối, xin vui lòng.
die Orange orange trái cam
Fünf Orangen bitte. Five oranges, please. Năm quả cam, làm ơn.
die Kirsche cherry quả anh đào
die Pflaume plum mận
die Erdbeere strawberry dâu
die Weintraube grape giống nho
die Himbeere raspberry dâu rừng
die Zitrone lemon Chanh
der Saft juice Nước ép
der Obstsalat fruit salad rau quả
das Gemüse vegetable(s) rau)
die Gurke cucumber quả dưa chuột
Ich möchte zwei Gurken kaufen. I would like to buy two cucumbers. Tôi muốn mua hai dưa chuột.
die Tomate tomato cà chua
die Zwiebel onion củ hành
Ein Kilo Zwiebeln bitte. One kilo of onions, please. Một kg hành, xin vui lòng.
die Paprika pepper tiêu
die Möhre carrot cà rốt
Was möchtest du trinken? What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?
Was möchten Sie trinken? What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?
der Tee tea trà
Trinkst du Tee? Do you drink tea? Bạn uống trà?
Trinken Sie Tee? Do you drink tea? Bạn uống trà?
Ich trinke gerne Tee. I like tea. Tôi thích trà.
der Kaffee coffee cà phê
Einen Kaffee bitte! A coffee, please. Một ly cà phê, làm ơn.
das Wasser water Nước
stilles Wasser still water Vẫn là nước
der Sprudel sparkling water nước lấp lánh
die Apfelschorle apple juice spritzer nước táo spritzer
Eine Cola bitte! A coke, please! Một cốc, xin vui lòng!
das Bier beer bia
der Wein wine rượu nho
Was isst du gerne? What do you like to eat? Bạn muốn ăn gì?
Ich esse gerne Reis. I like to eat rice. Tôi thích ăn cơm.
das Lieblingsessen favorite food đồ ăn yêu thích
Mein Lieblingsessen ist Pizza. My favorite food is pizza. Đồ ăn ưa thích của tôi là pizza.
Ich bin Vegetarier. I'm a vegetarian. Tôi là người ăn chay.
Isst du Fleisch? Do you eat meat? Bạn có ăn thịt không?
Ich esse kein Schweinefleisch. I don't eat pork. Tôi không ăn thịt lợn.
Trinkst du Alkohol? Do you drink alcohol? Bạn có uống rượu không?
Nein, ich trinke keinen Alkohol. No, I don't drink alcohol. Không, tôi không uống rượu.
Ja, ich trinke Alkohol. Yes, I drink alcohol. Vâng, tôi uống rượu.
Das ist süß. It's sweet. Thật ngọt ngào.
Das ist salzig. It's salty. Đó là mặn.
Das ist sauer. It's sour. Nó chua.
Schmeckt es dir? Does it taste good? Nó có ngon không?
Ja, sehr gut! Yes, very good. Vâng rất tốt.
Das ist lecker. It's delicious. Nó ngon.
Nein, das schmeckt mir nicht! No, that doesn't taste good. Không, đó không phải là hương vị tốt.
Das schmeckt bitter. It tastes bitter. Nó có vị đắng.
die Bluse blouse blouse
das Kleid dress trang phục
der Rock skirt váy
das T-Shirt T-shirt Áo thun
das Hemd shirt áo sơ mi
die Hose pants/trousers quần quần
der Gürtel belt thắt lưng
der Pullover sweater/jumper áo len / jumper
die Jacke jacket Áo khoác
der Mantel coat áo khoác
der Hut hat nón
die Mütze hat nón
das Kopftuch headscarf khăn choàng
der Schal scarf khăn quàng cổ
die Schuhe shoes giày
die Stiefel boots giày ống
die Hausschuhe slippers dép
die Socken socks vớ
die Strumpfhose tights/pantyhose tights / pantyhose
die Unterhose underpants quần lót
der BH bra áo ngực
das Unterhemd undershirt áo lót
der Schlafanzug pyjamas đồ ngủ
Eine Nummer größer bitte. A larger size, please. Một kích thước lớn hơn, xin vui lòng.
Eine Nummer kleiner bitte. A smaller size, please. Một kích thước nhỏ hơn, xin vui lòng.
Das passt mir nicht. It doesn't fit. Nó không phù hợp.
Das ist zu klein. That is too small. Điều đó quá nhỏ.
Das ist zu groß. That is too large. Điều đó quá lớn.
Das ist zu lang. That is too long. Điều đó quá dài.
Das ist zu kurz. That is too short. Điều đó quá ngắn.
Das steht dir gut. It suits you. Nó vừa với bạn.
der Arzt doctor Bác sĩ
Ich möchte einen Termin bitte. I would like an appointment please. Tôi muốn một cuộc hẹn xin vui lòng.
Ich habe Fieber. I have a fever. Tôi bị sốt.
Mir ist schwindelig. I'm dizzy. Tôi chóng mặt.
Ich habe Schmerzen. I'm in pain. Tôi đau đớn.
Wo haben Sie Schmerzen? Where does it hurt? Nó bị đau ở đâu?
Welche Tabletten nehmen Sie? What kind of medication are you on? Bạn đang dùng loại thuốc nào?
Ich habe Durchfall. I have diarrhea. Tôi bị tiêu chảy.
Ich habe Verstopfung. I'm constipated. Tôi bị táo bón.
Ich habe eine Allergie. I have an allergy. Tôi bị dị ứng.
Ich habe Diabetes. I have diabetes. Tôi bị tiểu đường.
Tut das weh? Does that hurt? Điều đó có đau không?
Das tut weh. It hurts. Nó đau.
die Blasenentzündung bladder infection nhiễm trùng bàng quang
Der Hals ist entzündet. I have a throat infection. Tôi bị viêm họng.
die Impfung vaccination chủng ngừa
das Rezept prescription đơn thuốc
die Apotheke pharmacy tiệm thuốc
Gute Besserung! Get well soon! Hãy sớm sớm
das Krankenhaus hospital bệnh viện
die Krankenschwester nurse y tá
der Krankenwagen ambulance xe cứu thương
Rufen Sie einen Krankenwagen bitte! Call an ambulance, please! Gọi xe cứu thương, xin vui lòng!
Das ist ein Notfall. It's an emergency. Đó là một trường hợp khẩn cấp.
die Notaufnahme emergency ward phường cấp cứu
Was ist passiert? What happened? Chuyện gì đã xảy ra?
röntgen X-ray tia X
der Bruch fracture gãy
Das ist gebrochen. It's broken. Nó bị hỏng.
die Betäubung anesthetic thuốc mê
Sie bekommen eine Spritze. You'll get an injection. Bạn sẽ bị tiêm.
Wir müssen Blut abnehmen. We have to take a blood sample. Chúng ta phải lấy một mẫu máu.
die Operation operation/surgery phẫu thuật / phẫu thuật
Das muss operiert werden. It requires surgery. Nó đòi hỏi phẫu thuật.
die Untersuchung examination kiểm tra
der Körper body thân hình
der Arm arm cánh tay
Mein Arm tut weh. My arm hurts. Tay tôi đau.
das Bein leg Chân
Mein Bein tut weh. My leg hurts. Chân tôi bị đau.
die Hand hand tay
der Fuß foot chân
der Finger finger ngón tay
der Zahn tooth răng
Ich habe Zahnschmerzen. I have a toothache. Tôi bị đau răng.
der Bauch belly bụng
Ich habe Bauchschmerzen. I have a stomach ache. Tôi bị đau bao tử.
der Kopf head cái đầu
Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache. Tôi bị đau đầu.
der Rücken back trở lại
Ich habe Rückenschmerzen. I have back pain. Tôi bị đau lưng.
der Hals throat họng
Mein Hals tut weh. I have a sore throat. Tôi bị đau họng.
der Frauenarzt gynecologist bác sĩ phụ khoa
die Regel/die Tage period/menstruation thời kỳ / kinh nguyệt
Ich habe meine Tage. I have my period. Tôi có thời gian.
Ich habe starke Blutungen. I have a heavy period. Tôi có một khoảng thời gian dài.
Ich habe Krämpfe. I have menstrual cramps. Tôi bị co thắt kinh nguyệt.
die Scheide/die Vagina vagina âm đạo
die Brüste breasts ngực
die Gebärmutter uterus tử cung
die Eierstöcke ovaries buồng trứng
der Abstrich Pap smear Pap smear
der Ultraschall ultrasound siêu âm
das Verhütungsmittel contraception ngừa thai
die Pille the pill viên thuốc
Nehmen Sie die Pille? Are you on the pill? Bạn có trên viên thuốc không?
die Spirale IUD IUD
Haben Sie eine Spirale? Do you have an IUD? Bạn có IUD?
das Kondom condom bao cao su
der Geschlechtsverkehr sexual intercourse quan hệ tình dục
die Schwangerschaft pregnancy mang thai
der Schwangerschaftstest pregnancy test thử thai
Der Schwangerschaftstest ist positiv. The pregnancy test is positive. Thử nghiệm mang thai là tích cực.
Sie sind schwanger. You are pregnant. Bạn có thai.
die Vorsorgeuntersuchung prenatal screening sàng lọc trước khi sinh
der Ultraschall ultrasound siêu âm
Im wievielten Monat sind Sie? How far along are you?/When's the baby due? Bạn đã bao lâu rồi? / Khi nào em bé đến?
Ich bin im vierten Monat schwanger. I'm four months pregnant. Tôi đang mang thai bốn tháng.
Es wird ein Junge. It's a boy. Đó là một cậu bé.
Es wird ein Mädchen. It's a girl. Đó là một cô gái.
die Wehen contractions sự co thắt
die Geburt birth Sinh
die PDA epidural epidural
der Kaiserschnitt Caesarean section đẻ bằng phương pháp mổ
die Fehlgeburt miscarriage sẩy thai
das Baby baby đứa bé
Mein Baby ist drei Monate alt. My baby is three months old. Con tôi ba tháng tuổi.
der Kinderarzt pediatrician bác sĩ nhi khoa
der Schnuller pacifier núm vú giả
das Fläschchen bottle chai
stillen to nurse để y tá
die Windeln diapers tã giấy
der Kinderwagen baby carriage Cái nôi
das Kuscheltier stuffed animal thú nhồi bông
das Spielzeug toy đồ chơi
Wo können die Kinder spielen? Where can the children play? Trẻ em chơi ở đâu?
der Spielplatz playground sân chơi
der Kindergarten kindergarten mẫu giáo
Ich habe keine Betreuung für meine Kinder. I don't have any child care. Tôi không có bất kỳ dịch vụ giữ trẻ nào.
Ich brauche einen Babysitter. I need a babysitter. Tôi cần một người giữ trẻ.
das Baby baby đứa bé
Mein Baby ist drei Monate alt. My baby is three months old. Con tôi ba tháng tuổi.
der Kinderarzt pediatrician bác sĩ nhi khoa
der Schnuller pacifier núm vú giả
das Fläschchen bottle chai
stillen to nurse để y tá
die Windeln diapers tã giấy
der Kinderwagen baby carriage Cái nôi
das Kuscheltier stuffed animal thú nhồi bông
das Spielzeug toy đồ chơi
Wo können die Kinder spielen? Where can the children play? Trẻ em chơi ở đâu?
der Spielplatz playground sân chơi
der Kindergarten kindergarten mẫu giáo
Ich habe keine Betreuung für meine Kinder. I don't have any child care. Tôi không có bất kỳ dịch vụ giữ trẻ nào.
Ich brauche einen Babysitter. I need a babysitter. Tôi cần một người giữ trẻ.
die Möbel furniture đồ nội thất
das Bett bed Giường
Ich suche ein Bett. I'm looking for a bed. Tôi đang tìm giường.
der Stuhl chair cái ghế
Wir brauchen vier Stühle. We need four chairs. Chúng ta cần bốn cái ghế.
der Tisch table bàn
das Sofa sofa/couch Ghế sofa nằm
der Teppich carpet thảm
die Vorhänge curtains màn cửa
der Fernseher TV TV
der Herd stove bếp
Ich möchte einen Herd kaufen. I would like to buy a stove. Tôi muốn mua một bếp.
der Kühlschrank refrigerator tủ lạnh
die Waschmaschine washing machine may giặt
der Staubsauger vacuum cleaner máy hút bụi
Das muss repariert werden. It has to be repaired. Nó phải được sửa chữa.
Können Sie das reparieren bitte? Can you please repair it? Bạn có thể sửa chữa nó?
Das Licht geht nicht. The light doesn't work. Ánh sáng không hoạt động.
Das Licht geht wieder. The light is working again. Ánh sáng đang hoạt động trở lại.
Die Heizung funktioniert nicht. The heater is not working. Bộ phận làm nóng không hoạt động.
Die Heizung ist wieder in Ordnung. The heater is working again. Bộ phận làm nóng đang hoạt động trở lại.
Der Wasserhahn tropft. The faucet is dripping. Vòi nước đang nhỏ giọt.
Das Wasser läuft nicht ab. The water doesn't drain. Nước không thoát.
Das Fenster geht nicht zu. The window doesn't close. Cửa sổ không đóng.
Die Waschmaschine ist kaputt. The washing machine is broken. Máy giặt bị hỏng.
Der Abfluss ist verstopft. The drain is clogged. Ráo nước bị tắc.
Die Internetverbindung funktioniert nicht. The internet connection is not working. Kết nối internet không hoạt động.
das Rohr pipe ống
das Kabel cable cáp
der Hausmeister janitor người gác cổng
Das ist sauber. It's clean. Nó sạch.
Das ist schmutzig. It's dirty. Nó bẩn.
das Putzmittel cleaning detergent làm sạch chất tẩy rửa
der Putzlappen cleaning rag dọn dẹp
Ich muss die Küche putzen. I have to clean the kitchen. Tôi phải lau nhà bếp.
Du musst die Wohnung aufräumen. You have to clean the apartment. Bạn phải dọn dẹp căn hộ.
fegen to sweep quét
wischen to mop/to wipe something lau / lau chùi cái gì đó
Kannst du spülen bitte? Can you please wash the dishes? Bạn có thể rửa các món ăn?
Ich muss staubsaugen. I have to vacuum. Tôi phải chân không.
Wo ist der Staubsauger? Where is the vacuum cleaner? Máy hút bụi ở đâu?
der Müll garbage rác thải
Kannst du den Müll bitte rausbringen? Can you take out the garbage, please? Bạn có thể đưa ra rác, xin vui lòng?
das Altglas wegbringen to take the glass to the recycling container lấy thủy tinh vào thùng chứa tái chế
die Bank bank ngân hàng
Ich gehe zur Bank. I'm going to the bank. Tôi sẽ đến ngân hàng.
das Bankkonto bank account tài khoản ngân hàng
Ich möchte ein Konto eröffnen. I would like to open a bank account. Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng.
der Kontoauszug bank statement tuyên bố ngân hàng
die Überweisung money transfer chuyển tiền
Ich möchte Geld überweisen. I would like to transfer money. Tôi muốn chuyển tiền.
Ich muss Geld abheben. I have to withdraw money. Tôi phải rút tiền.
die Zinsen interest quan tâm
die EC-Karte debit card thẻ ghi nợ
die Kreditkarte credit card thẻ tín dụng
die Kontonummer account number số tài khoản
die IBAN IBAN IBAN
die Geheimzahl PIN GHIM
Wie ist das Wetter? What's the weather like? Thời tiết như thế nào?
Das Wetter ist gut. The weather's nice. Thời tiết đẹp.
Die Sonne scheint. The sun is shining. Mặt trời đang tỏa sáng.
Das Wetter ist schlecht. The weather is bad. Thời tiết xấu.
Es regnet. It's raining. Trời đang mưa.
Ich brauche einen Regenschirm. I need an umbrella. Tôi cần một cái ô.
Ich friere. I'm freezing. Tôi đang đóng băng.
Es schneit. It's snowing. Tuyết đang rơi.
der Wind wind gió
Es ist windig. It's windy. Đó là gió.
Mir ist kalt. I'm cold. Tôi lạnh.
Mir ist heiß. I'm hot. Tôi nóng.
Morgen werden es 30 Grad. It's going to be 30 degrees Celsius tomorrow. Nó sẽ là 30 độ Celsius vào ngày mai.
Heute sind es minus 5 Grad. It's minus five degrees Celsius today. Hôm nay là 5 độ Celsius.
Zieh dich warm an. Put something warm on. Đặt cái gì đó ấm lên.
die Freizeit spare time thời gian rảnh
Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your spare time? Bạn làm gì khi rảnh?
Ich mache Sport. I work out. Tôi làm việc.
Ich spiele Fußball. I play soccer. Tôi chơi bóng đá.
Ich tanze gern. I like dancing. Tôi thích nhảy.
Ich gehe spazieren. I walk. Tôi đi bộ.
Ich gehe joggen. I jog. Tôi chạy bộ.
Ich gehe schwimmen. I swim. Tôi bơi.
Ich gehe klettern. I go climbing. Tôi đi leo núi.
Ich gehe wandern. I hike. Tôi đi lang thang.
Ich fahre gern Fahrrad. I like bike riding. Tôi thích đạp xe.
Ich gehe ins Fitnessstudio. I go to the gym. Tôi đi đến phòng tập thể dục.
Ich schwimme gern. I like swimming. Tôi thích bơi lội.
Ich fahre gerne Ski. I like skiing. Tôi thích trượt tuyết.
Kommst du mit? Do you want to come along? Bạn có muốn đi cùng?
das Hobby hobby sở thích
Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì?
Ich lese gern. I like reading. Tôi thích đọc.
Ich koche gern. I like cooking. Tôi thích nấu ăn.
Ich höre gerne Musik. I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc.
Ich singe gern. I like singing. Tôi thích ca hát.
Ich gehe gern ins Kino. I like going to the movies. Tôi thích đi xem phim.
Ich gehe gern ins Theater. I like going to the theater. Tôi thích đi xem kịch.
Ich fotografiere gern. I like taking pictures. Tôi thích chụp ảnh.
Ich male gern. I like painting. Tôi thích vẽ.
Ich gehe gern ins Museum. I like going to the museum. Tôi thích đến viện bảo tàng.
Ich surfe im Internet. I surf the internet. Tôi lướt internet.
Ich spiele Computerspiele. I play computer games. Tôi chơi trò chơi máy tính.
Ich treffe mich mit Freunden. I hang out with friends. Tôi ra ngoài với bạn.
Ich gehe gern shoppen. I like going shopping. Tôi thích mua sắm.
Ich höre lieber Musik. I prefer listening to music. Tôi thích nghe nhạc.
der Rechner/der Computer computer máy vi tính
Kann ich deinen Rechner benutzen? May I use your computer? Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn?
das Tablet tablet máy tính bảng
Ich habe ein Tablet. I have a tablet. Tôi có một viên thuốc.
die Tastatur keyboard bàn phím
die Maus mouse chuột
der Monitor monitor giám sát
Ich mache den Rechner an. I'm turning on the computer. Tôi đang bật máy tính.
Ich fahre den Rechner runter. I'm shutting down the computer. Tôi đang tắt máy tính.
Ich speichere die Datei. I'm saving the file. Tôi đang lưu tệp.
Ich lösche die Datei. I'm deleting the file. Tôi đang xóa tập tin.
Ich erstelle einen Ordner. I'm creating a folder. Tôi đang tạo một thư mục.
die Datei file tập tin
der USB-Stick USB flash drive Ổ USB
Ich habe die Datei auf einem Stick. I have the file on a USB flash drive. Tôi có tập tin trên một ổ đĩa flash USB.
die Festplatte hard disk ổ đĩa cứng
der Drucker printer máy in
Können Sie das für mich ausdrucken? Can you print this for me? Bạn có thể in cho tôi được không?
Entschuldigung, gibt es hier W-LAN? Excuse me, do you have Wi-Fi here? Xin lỗi, bạn có Wi-Fi ở đây không?
Wie ist das Passwort? What's the password? Mật khẩu là gì?
Ich habe kein Internet. I don't have an internet connection. Tôi không có kết nối internet.
Ich habe kein Netz. I don't have a network connection. Tôi không có kết nối mạng.
Ich logge mich ein. I'm logging on. Tôi đăng nhập.
Du musst dich anmelden. You have to register. Bạn phải đăng ký.
Du musst dich ausloggen. You have to log out. Bạn phải đăng xuất.
Hast du dich abgemeldet? Have you signed out? Bạn đã đăng xuất?
die Webseite website trang mạng
die URL/die Internetadresse internet address địa chỉ Internet
www.dw.com www.dw.com www.dw.com
Das kannst du googeln. You can google it. Bạn có thể google nó.
Ich muss eine Mail schicken. I have to send an e-mail. Tôi phải gửi một e-mail.
Ich kann die Datei nicht herunterladen. I can't download the file. Tôi không thể tải tệp tin.
Ich möchte eine App installieren. I would like to install an app. Tôi muốn cài đặt một ứng dụng.
Kannst du den Link teilen? Can you share the link? Bạn có thể chia sẻ liên kết?
der Kohl cabbage
der Brokkoli broccoli
der Salat lettuce/salad
der Spinat spinach
das Radieschen radish
Ich hätte gerne einen Bund Radieschen bitte. I would like a bunch of radishes, please.
die Aubergine eggplant
die Kartoffel potato
Goethebuch VieEngDeu
003
Tôi I ich
003
Tôi và bạn I and you ich und du
003
Chúng tôi both of us wir beide
003
Anh ấy he er
003
Anh ấy và cô ấy he and she er und sie
003
Hai người bọn họ they both sie beide
003
Người đàn ông the man der Mann
003
Người đàn bà the woman die Frau
003
Đứa trẻ con the child das Kind
003
Một gia đình a family eine Familie
003
Gia đình của tôi my family meine Familie
003
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
003
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
003
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
003
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
003
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
003
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
003
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
004
Người ông the grandfather der Großvater
004
Người bà the grandmother die Großmutter
004
ông và bà he and she er und sie
004
Người cha the father der Vater
004
Người mẹ the mother die Mutter
004
Cha và mẹ he and she er und sie
004
Người con trai the son der Sohn
004
Người con gái the daughter die Tochter
004
Con trai và con gái he and she er und sie
004
Người em / anh trai the brother der Bruder
004
Người em / chị gái the sister die Schwester
004
Anh và chị / anh và em / chị và em he and she er und sie
004
Người cậu / chú / bác the uncle der Onkel
004
Người dì / cô / bác the aunt die Tante
004
Chú và cô he and she er und sie
004
Chúng tôi là một gia đình. We are a family. Wir sind eine Familie.
004
Gia đình không phải nhỏ. The family is not small. Die Familie ist nicht klein.
004
Gia đình lớn. The family is big. Die Familie ist groß.
005
Xin chào! Hi! Hallo!
005
Xin chào! Hello! Guten Tag!
005
Khỏe không? How are you? Wie geht’s?
005
Bạn từ châu Âu đến à? Do you come from Europe? Kommen Sie aus Europa?
005
Bạn từ châu Mỹ đến à? Do you come from America? Kommen Sie aus Amerika?
005
Bạn từ châu Á đến à? Do you come from Asia? Kommen Sie aus Asien?
005
Bạn ở khách sạn nào vậy? In which hotel are you staying? In welchem Hotel wohnen Sie?
005
Bạn ở đây bao lâu rồi? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier?
005
Bạn ở bao lâu? How long will you be staying? Wie lange bleiben Sie?
005
Bạn có thích ở đây không? Do you like it here? Gefällt es Ihnen hier?
005
Bạn đi du lịch ở đây à? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub?
005
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
005
Đây là địa chỉ của tôi. Here is my address. Hier ist meine Adresse.
005
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we see each other tomorrow? Sehen wir uns morgen?
005
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc. I am sorry, but I already have plans. Tut mir Leid, ich habe schon etwas vor.
005
Tạm biệt! Bye! Tschüs!
005
Hẹn gặp lại nhé! Good bye! Auf Wiedersehen!
005
Hẹn sớm gặp lại nhé! See you soon! Bis bald!
006
Chúng ta ở đâu? Where are we? Wo sind wir?
006
Chúng ta ở trường học. We are at school. Wir sind in der Schule.
006
Chúng ta có giờ học. We are having class / a lesson. Wir haben Unterricht.
006
Đây là các học sinh. Those are the school children. Das sind die Schüler.
006
Đây là cô giáo. That is the teacher. Das ist die Lehrerin.
006
Đây là lớp học. That is the class. Das ist die Klasse.
006
Chúng ta làm gì? What are we doing? Was machen wir?
006
Chúng ta học. We are learning. Wir lernen.
006
Chúng ta học một ngôn ngữ. We are learning a language. Wir lernen eine Sprache.
006
Tôi học tiếng Anh. I learn English. Ich lerne Englisch.
006
Bạn học tiếng Tây Ban Nha. You learn Spanish. Du lernst Spanisch.
006
Anh ấy học tiếng Đức. He learns German. Er lernt Deutsch.
006
Chúng tôi học tiếng Pháp. We learn French. Wir lernen Französisch.
006
Các bạn học tiếng Ý . You all learn Italian. Ihr lernt Italienisch.
006
Họ học tiếng Nga. They learn Russian. Sie lernen Russisch.
006
Học ngôn ngữ rất là thú vị. Learning languages is interesting. Sprachen lernen ist interessant.
006
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. We want to understand people. Wir wollen Menschen verstehen.
006
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. We want to speak with people. Wir wollen mit Menschen sprechen.
007
John từ London đến. John is from London. John ist aus London.
007
London ở bên Anh. London is in Great Britain. London liegt in Großbritannien.
007
Anh ấy nói tiếng Anh. He speaks English. Er spricht Englisch.
007
Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. Maria ist aus Madrid.
007
Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid is in Spain. Madrid liegt in Spanien.
007
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. She speaks Spanish. Sie spricht Spanisch.
007
Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin.
007
Berlin ở bên Đức. Berlin is in Germany. Berlin liegt in Deutschland.
007
Hai bạn nói tiếng Đức à? Do both of you speak German? Sprecht ihr beide Deutsch?
007
London là một thủ đô. London is a capital city. London ist eine Hauptstadt.
007
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
007
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. Die Hauptstädte sind groß und laut.
007
Nước Pháp ở châu Âu. France is in Europe. Frankreich liegt in Europa.
007
Nước Ai Cập ở châu Phi. Egypt is in Africa. Ägypten liegt in Afrika.
007
Nước Nhật Bản ở châu Á. Japan is in Asia. Japan liegt in Asien.
007
Canađa ở Bắc Mỹ. Canada is in North America. Kanada liegt in Nordamerika.
007
Panama ở Trung Mỹ. Panama is in Central America. Panama liegt in Mittelamerika.
007
Braxin ở Nam Mỹ. Brazil is in South America. Brasilien liegt in Südamerika.
008
Tôi đọc. I read. Ich lese.
008
Tôi đọc một chữ cái. I read a letter. Ich lese einen Buchstaben.
008
Tôi đọc một từ. I read a word. Ich lese ein Wort.
008
Tôi đọc một câu. I read a sentence. Ich lese einen Satz.
008
Tôi đọc một lá thư. I read a letter. Ich lese einen Brief.
008
Tôi đọc một quyển sách. I read a book. Ich lese ein Buch.
008
Tôi đọc. I read. Ich lese.
008
Bạn đọc. You read. Du liest.
008
Anh ấy đọc. He reads. Er liest.
008
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
008
Tôi viết một chữ cái. I write a letter / character. Ich schreibe einen Buchstaben.
008
Tôi viết một từ. I write a word. Ich schreibe ein Wort.
008
Tôi viết một câu. I write a sentence. Ich schreibe einen Satz.
008
Tôi viết một lá thư. I write a letter. Ich schreibe einen Brief.
008
Tôi viết một quyển sách. I write a book. Ich schreibe ein Buch.
008
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
008
Bạn viết. You write. Du schreibst.
008
Anh ấy viết. He writes. Er schreibt.
009
Tôi đếm: I count: Ich zähle:
009
một, hai, ba one, two, three eins, zwei, drei
009
Tôi đếm đến ba. I count to three. Ich zähle bis drei.
009
Tôi đếm tiếp: I count further: Ich zähle weiter:
009
bốn, năm, sáu, four, five, six, vier, fünf, sechs,
009
bảy, tám, chín seven, eight, nine sieben, acht, neun
009
Tôi đếm. I count. Ich zähle.
009
Bạn đếm. You count. Du zählst.
009
Anh ấy đếm. He counts. Er zählt.
009
Một. Người thứ nhất. One. The first. Eins. Der Erste.
009
Hai. Người thứ hai / nhì. Two. The second. Zwei. Der Zweite.
009
Ba. Người thứ ba. Three. The third. Drei. Der Dritte.
009
Bốn. Người thứ tư. Four. The fourth. Vier. Der Vierte.
009
Năm. Người thứ năm. Five. The fifth. Fünf. Der Fünfte.
009
Sáu. Người thứ sáu. Six. The sixth. Sechs. Der Sechste.
009
Bảy. Người thứ bảy. Seven. The seventh. Sieben. Der Siebte.
009
Tám. Người thứ tám. Eight. The eighth. Acht. Der Achte.
009
Chín. Người thứ chín. Nine. The ninth. Neun. Der Neunte.
010
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
010
Bây giờ là mấy giờ ạ? What time is it, please? Wie viel Uhr ist es, bitte?
010
Cảm ơn nhiều. Thank you very much. Danke vielmals.
010
Bây giờ là một giờ. It is one o’clock. Es ist ein Uhr.
010
Bây giờ là hai giờ. It is two o’clock. Es ist zwei Uhr.
010
Bây giờ là ba giờ. It is three o’clock. Es ist drei Uhr.
010
Bây giờ là bốn giờ. It is four o’clock. Es ist vier Uhr.
010
Bây giờ là năm giờ. It is five o’clock. Es ist fünf Uhr.
010
Bây giờ là sáu giờ. It is six o’clock. Es ist sechs Uhr.
010
Bây giờ là bảy giờ. It is seven o’clock. Es ist sieben Uhr.
010
Bây giờ là tám giờ. It is eight o’clock. Es ist acht Uhr.
010
Bây giờ là chín giờ. It is nine o’clock. Es ist neun Uhr.
010
Bây giờ là mười giờ. It is ten o’clock. Es ist zehn Uhr.
010
Bây giờ là mười một giờ. It is eleven o’clock. Es ist elf Uhr.
010
Bây giờ là mười hai giờ. It is twelve o’clock. Es ist zwölf Uhr.
010
Một phút có sáu mươi giây. A minute has sixty seconds. Eine Minute hat sechzig Sekunden.
010
Một tiếng có sáu mươi phút. An hour has sixty minutes. Eine Stunde hat sechzig Minuten.
010
Một ngày có hai mươi bốn tiếng. A day has twenty-four hours. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.
011
Thứ hai Monday der Montag
011
Thứ ba Tuesday der Dienstag
011
Thứ tư Wednesday der Mittwoch
011
Thứ năm Thursday der Donnerstag
011
Thứ sáu Friday der Freitag
011
Thứ bảy Saturday der Samstag
011
Chủ nhật Sunday der Sonntag
011
Tuần the week die Woche
011
Từ thứ hai đến chủ nhật from Monday to Sunday von Montag bis Sonntag
011
Ngày thứ nhất là thứ hai. The first day is Monday. Der erste Tag ist Montag.
011
Ngày thứ hai là thứ ba. The second day is Tuesday. Der zweite Tag ist Dienstag.
011
Ngày thứ ba là thứ tư. The third day is Wednesday. Der dritte Tag ist Mittwoch.
011
Ngày thứ tư là thứ năm. The fourth day is Thursday. Der vierte Tag ist Donnerstag.
011
Ngày thứ năm là thứ sáu. The fifth day is Friday. Der fünfte Tag ist Freitag.
011
Ngày thứ sáu là thứ bảy. The sixth day is Saturday. Der sechste Tag ist Samstag.
011
Ngày thứ bảy là chủ nhật. The seventh day is Sunday. Der siebte Tag ist Sonntag.
011
Một tuần có bảy ngày. The week has seven days. Die Woche hat sieben Tage.
011
Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. We only work for five days. Wir arbeiten nur fünf Tage.
012
Hôm qua là thứ bảy. Yesterday was Saturday. Gestern war Samstag.
012
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. I was at the cinema yesterday. Gestern war ich im Kino.
012
Bộ phim hay. The film was interesting. Der Film war interessant.
012
Hôm nay là chủ nhật. Today is Sunday. Heute ist Sonntag.
012
Hôm nay tôi không làm việc. I’m not working today. Heute arbeite ich nicht.
012
Tôi ở nhà. I’m staying at home. Ich bleibe zu Hause.
012
Ngày mai là thứ hai. Tomorrow is Monday. Morgen ist Montag.
012
Ngày mai tôi làm việc lại. Tomorrow I will work again. Morgen arbeite ich wieder.
012
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
012
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
012
Đây là Peter. That is Peter. Das ist Peter.
012
Peter là sinh viên. Peter is a student. Peter ist Student.
012
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
012
Đây là Martha. That is Martha. Das ist Martha.
012
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
012
Peter và Martha là bạn bè. Peter and Martha are friends. Peter und Martha sind Freunde.
012
Peter là bạn của Martha. Peter is Martha’s friend. Peter ist der Freund von Martha.
012
Martha là bạn của Peter. Martha is Peter’s friend. Martha ist die Freundin von Peter.
013
Tháng giêng January der Januar
013
Tháng hai February der Februar
013
Tháng ba March der März
013
Tháng tư April der April
013
Tháng năm May der Mai
013
Tháng sáu June der Juni
013
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
013
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
013
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
013
Tháng bảy July der Juli
013
Tháng tám August der August
013
Tháng chín September der September
013
Tháng mười October der Oktober
013
Tháng mười một November der November
013
Tháng mười hai December der Dezember
013
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
013
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
013
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
014
Tôi uống chè / trà. I drink tea. Ich trinke Tee.
014
Tôi uống cà phê. I drink coffee. Ich trinke Kaffee.
014
Tôi uống nước khoáng. I drink mineral water. Ich trinke Mineralwasser.
014
Bạn uống chè / trà với chanh không? Do you drink tea with lemon? Trinkst du Tee mit Zitrone?
014
Bạn có uống cà phê với đường không? Do you drink coffee with sugar? Trinkst du Kaffee mit Zucker?
014
Bạn có uống nước với đá không? Do you drink water with ice? Trinkst du Wasser mit Eis?
014
Ở đây có buổi tiệc. There is a party here. Hier ist eine Party.
014
Mọi người uống rượu sâm banh. People are drinking champagne. Die Leute trinken Sekt.
014
Mọi người uống rượu vang và bia. People are drinking wine and beer. Die Leute trinken Wein und Bier.
014
Bạn có uống rượu cồn không? Do you drink alcohol? Trinkst du Alkohol?
014
Bạn có uống rượu uýt-ky không? Do you drink whisky / whiskey (am.)? Trinkst du Whisky?
014
Bạn có uống cô la với rượu rum không? Do you drink Coke with rum? Trinkst du Cola mit Rum?
014
Tôi không thích rượu sâm banh. I do not like champagne. Ich mag keinen Sekt.
014
Tôi không thích rượu vang. I do not like wine. Ich mag keinen Wein.
014
Tôi không thích bia. I do not like beer. Ich mag kein Bier.
014
Em bé thích sữa. The baby likes milk. Das Baby mag Milch.
014
Đứa trẻ thích cacao và nước táo. The child likes cocoa and apple juice. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
014
Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. The woman likes orange and grapefruit juice. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
015
Martha làm gì? What does Martha do? Was macht Martha?
015
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
015
Cô ấy làm việc với máy vi tính. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer.
015
Martha đâu rồi? Where is Martha? Wo ist Martha?
015
Ờ trong rạp chiếu phim. At the cinema. Im Kino.
015
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
015
Peter làm gì? What does Peter do? Was macht Peter?
015
Anh ấy học đại học. He studies at the university. Er studiert an der Universität.
015
Anh ấy học về ngôn ngữ. He studies languages. Er studiert Sprachen.
015
Peter đâu rồi? Where is Peter? Wo ist Peter?
015
Ở trong quán cà phê. At the café. Im Café.
015
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
015
Họ thích đi đâu ư? Where do they like to go? Wohin gehen sie gern?
015
Nghe hòa nhạc. / Xem biểu diễn ca nhạc. To a concert. Ins Konzert.
015
Họ thích nghe nhạc. They like to listen to music. Sie hören gern Musik.
015
Họ không thích đi đâu? Where do they not like to go? Wohin gehen sie nicht gern?
015
Đi đến sàn nhảy. To the disco. In die Disco.
015
Họ không thích nhảy. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern.
016
Tuyết màu trắng. Snow is white. Der Schnee ist weiß.
016
Mặt trời màu vàng. The sun is yellow. Die Sonne ist gelb.
016
Quả / trái cam màu da cam. The orange is orange. Die Orange ist orange.
016
Quả / trái anh đào màu đỏ. The cherry is red. Die Kirsche ist rot.
016
Bầu trời màu xanh nước biển. The sky is blue. Der Himmel ist blau.
016
Cỏ màu xanh lá cây. The grass is green. Das Gras ist grün.
016
Đất màu nâu. The earth is brown. Die Erde ist braun.
016
Mây màu xám. The cloud is grey / gray (am.). Die Wolke ist grau.
016
Lốp xe màu đen. The tyres / tires (am.) are black. Die Reifen sind schwarz.
016
Tuyết màu gì? Màu trắng. What colour / color (am.) is the snow? White. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.
016
Mặt trời màu gì? Màu vàng. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.
016
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
016
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.
016
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welche Farbe hat der Himmel? Blau.
016
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. What colour / color (am.) is the grass? Green. Welche Farbe hat das Gras? Grün.
016
Đất màu gì? Màu nâu. What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welche Farbe hat die Erde? Braun.
016
Mây màu gì? Màu xám. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welche Farbe hat die Wolke? Grau.
016
Lốp xe màu gì? Màu đen. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.
017
Tôi có một quả / trái dâu đất. I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere.
017
Tôi có một quả / trái kiwi và một quả / trái dưa hấu. I have a kiwi and a melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone.
017
Tôi có một quả / trái cam và một quả / trái bưởi. I have an orange and a grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.
017
Tôi có một quả / trái táo và một quả / trái xoài. I have an apple and a mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango.
017
Tôi có một quả / trái chuối và một quả / trái dứa. I have a banana and a pineapple. Ich habe eine Banane und eine Ananas.
017
Tôi làm món hoa quả / trái cây trộn. I am making a fruit salad. Ich mache einen Obstsalat.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì. I am eating toast. Ich esse einen Toast.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. I am eating toast with butter. Ich esse einen Toast mit Butter.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. I am eating toast with butter and jam. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.
017
Tôi ăn một miếng săng uých. I am eating a sandwich. Ich esse ein Sandwich.
017
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật. I am eating a sandwich with margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine.
017
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật và cà chua. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.
017
Chúng ta cần bánh mì và cơm. We need bread and rice. Wir brauchen Brot und Reis.
017
Chúng ta cần cá và thịt bít tết. We need fish and steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks.
017
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
017
Chúng ta còn cần gì nữa? What else do we need? Was brauchen wir noch?
017
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
017
Ở đâu có siêu thị? Where is the supermarket? Wo ist ein Supermarkt?
018
Đó là những mùa trong năm: These are the seasons: Das sind die Jahreszeiten:
018
Mùa xuân, mùa hạ, Spring, summer, Der Frühling, der Sommer,
018
Mùa thu và mùa đông. autumn / fall (am.) and winter. der Herbst und der Winter.
018
Mùa hè nóng. The summer is warm. Der Sommer ist heiß.
018
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
018
Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. We like to go for a walk in summer. Im Sommer gehen wir gern spazieren.
018
Mùa đông lạnh. The winter is cold. Der Winter ist kalt.
018
Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. It snows or rains in winter. Im Winter schneit oder regnet es.
018
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. We like to stay home in winter. Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
018
Trời lạnh. It is cold. Es ist kalt.
018
Trời mưa. It is raining. Es regnet.
018
Trời gió. It is windy. Es ist windig.
018
Trời ấm. It is warm. Es ist warm.
018
Trời nắng. It is sunny. Es ist sonnig.
018
Trời đẹp. It is pleasant. Es ist heiter.
018
Hôm nay thời tiết ra sao? What is the weather like today? Wie ist das Wetter heute?
018
Hôm nay trời lạnh. It is cold today. Es ist kalt heute.
018
Hôm nay trời ấm. It is warm today. Es ist warm heute.
019
Đây là nhà của chúng tôi. Our house is here. Hier ist unser Haus.
019
Ở trên là mái nhà. The roof is on top. Oben ist das Dach.
019
Ở dưới là tầng hầm. The basement is below. Unten ist der Keller.
019
Ở đằng sau nhà là vườn. There is a garden behind the house. Hinter dem Haus ist ein Garten.
019
Trước nhà không có đường. There is no street in front of the house. Vor dem Haus ist keine Straße.
019
Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. There are trees next to the house. Neben dem Haus sind Bäume.
019
Đây là căn hộ của tôi. My apartment is here. Hier ist meine Wohnung.
019
Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. The kitchen and bathroom are here. Hier ist die Küche und das Bad.
019
Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. The living room and bedroom are there. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
019
Cửa nhà đã khóa. The front door is closed. Die Haustür ist geschlossen.
019
Nhưng cửa sổ còn mở. But the windows are open. Aber die Fenster sind offen.
019
Hôm nay trời nóng. It is hot today. Es ist heiß heute.
019
Chúng tôi vào phòng khách. We are going to the living room. Wir gehen in das Wohnzimmer.
019
Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành. There is a sofa and an armchair there. Dort sind ein Sofa und ein Sessel.
019
Bạn hãy ngồi xuống đi! Please, sit down! Setzen Sie sich!
019
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
019
Ở kia là máy âm thanh của tôi. My stereo is there. Dort steht meine Stereoanlage.
019
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
020
Hôm nay là thứ bảy. Today is Saturday. Heute ist Samstag.
020
Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. We have time today. Heute haben wir Zeit.
020
Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. We are cleaning the apartment today. Heute putzen wir die Wohnung.
020
Tôi lau phòng tắm. I am cleaning the bathroom. Ich putze das Bad.
020
Chồng tôi rửa xe hơi. My husband is washing the car. Mein Mann wäscht das Auto.
020
Trẻ con lau xe đạp. The children are cleaning the bicycles. Die Kinder putzen die Fahrräder.
020
Bà tưới hoa. Grandma is watering the flowers. Oma gießt die Blumen.
020
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. The children are cleaning up the children’s room. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
020
Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. My husband is tidying up his desk. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.
020
Tôi cho quần áo vào máy giặt. I am putting the laundry in the washing machine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
020
Tôi phơi quần áo. I am hanging up the laundry. Ich hänge die Wäsche auf.
020
Tôi là / ủi quần áo. I am ironing the clothes. Ich bügele die Wäsche.
020
Cửa sổ bẩn. The windows are dirty. Die Fenster sind schmutzig.
020
Nền nhà bẩn. The floor is dirty. Der Fußboden ist schmutzig.
020
Bát đĩa bẩn. The dishes are dirty. Das Geschirr ist schmutzig.
020
Ai lau cửa sổ? Who washes the windows? Wer putzt die Fenster?
020
Ai hút bụi? Who does the vacuuming? Wer saugt Staub?
020
Ai rửa bát đĩa? Who does the dishes? Wer spült das Geschirr?
021
Bạn có một bộ bếp mới à? Do you have a new kitchen? Hast du eine neue Küche?
021
Hôm nay bạn muốn nấu món gì? What do you want to cook today? Was willst du heute kochen?
021
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? Kochst du elektrisch oder mit Gas?
021
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
021
Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? Soll ich die Kartoffeln schälen?
021
Có cần tôi rửa rau không? Shall I rinse the lettuce? Soll ich den Salat waschen?
021
Cốc chén đâu rồi? Where are the glasses? Wo sind die Gläser?
021
Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? Wo ist das Geschirr?
021
Thìa dĩa ở đâu? Where is the cutlery / silverware (am.)? Wo ist das Besteck?
021
Bạn có đồ mở hộp không? Do you have a tin opener / can opener (am.)? Hast du einen Dosenöffner?
021
Bạn có đồ mở chai không? Do you have a bottle opener? Hast du einen Flaschenöffner?
021
Bạn có đồ mở nút bần không? Do you have a corkscrew? Hast du einen Korkenzieher?
021
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
021
Bạn rán / chiên cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
021
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
021
Tôi dọn / bầy bàn ăn. I am setting the table. Ich decke den Tisch.
021
Đây là những con dao, dĩa và thìa. Here are the knives, the forks and the spoons. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.
021
Đây là những cái cốc / ly, đĩa và khăn ăn. Here are the glasses, the plates and the napkins. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
022
Xin bạn hãy tự nhiên. Make yourself comfortable! Machen Sie es sich bequem!
022
Bạn hãy coi như là ở nhà. Please, feel right at home! Fühlen Sie sich wie zu Hause!
022
Bạn muốn uống gì? What would you like to drink? Was möchten Sie trinken?
022
Bạn có thích nhạc không? Do you like music? Lieben Sie Musik?
022
Tôi thích nhạc cổ điển. I like classical music. Ich mag klassische Musik.
022
Đây là các đĩa CD của tôi. These are my CD’s. Hier sind meine CDs.
022
Bạn có chơi nhạc cụ không? Do you play a musical instrument? Spielen Sie ein Instrument?
022
Đây là đàn ghi-ta của tôi. This is my guitar. Hier ist meine Gitarre.
022
Bạn có thích hát không? Do you like to sing? Singen Sie gern?
022
Bạn có con chưa? Do you have children? Haben Sie Kinder?
022
Bạn có chó không? Do you have a dog? Haben Sie einen Hund?
022
Bạn có mèo không? Do you have a cat? Haben Sie eine Katze?
022
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
022
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
022
Bạn có thích đọc không? What do you like to read? Was lesen Sie gern?
022
Bạn có thích đi nghe hòa nhạc / xem biểu diễn ca nhạc không? Do you like to go to concerts? Gehen Sie gern ins Konzert?
022
Bạn có thích đi xem / coi kịch không? Do you like to go to the theatre / theater (am.)? Gehen Sie gern ins Theater?
022
Bạn thích đi xem nhạc kịch / ôpêra không? Do you like to go to the opera? Gehen Sie gern in die Oper?
023
Bạn từ đâu đến? Where do you come from? Woher kommen Sie?
023
Từ Basel. From Basel. Aus Basel.
023
Basel ở bên Thụy Sĩ. Basel is in Switzerland. Basel liegt in der Schweiz.
023
Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. May I introduce Mr. Miller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?
023
Ông ấy là người ngoại quốc. He is a foreigner. Er ist Ausländer.
023
Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. He speaks several languages. Er spricht mehrere Sprachen.
023
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
023
Nhưng chỉ có một tuần thôi. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang.
023
Bạn có thích ở đây không? How do you like it here? Wie gefällt es Ihnen bei uns?
023
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
023
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
023
Bạn làm nghề gì vậy? What is your profession? Was sind Sie von Beruf?
023
Tôi là phiên dịch. I am a translator. Ich bin Übersetzer.
023
Tôi dịch sách. I translate books. Ich übersetze Bücher.
023
Bạn ở đây một mình à? Are you alone here? Sind Sie allein hier?
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
023
Và đó là hai đứa con tôi. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder.
024
Bạn có hút thuốc không? Do you smoke? Rauchen Sie?
024
Hồi xưa thì có. I used to. Früher ja.
024
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
024
Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc? Does it disturb you if I smoke? Stört es Sie, wenn ich rauche?
024
Không đâu. No, absolutely not. Nein, absolut nicht.
024
Cái đó không làm phiền tôi. It doesn’t disturb me. Das stört mich nicht.
024
Bạn có uống gì không? Will you drink something? Trinken Sie etwas?
024
Một cốc Cognac nhé? A brandy? Einen Cognac?
024
Không, bia thì thích hơn. No, preferably a beer. Nein, lieber ein Bier.
024
Bạn có đi lại nhiều không? Do you travel a lot? Reisen Sie viel?
024
Có, đa số là đi công tác. Yes, mostly on business trips. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
024
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
024
Trời nóng quá! It’s so hot! Was für eine Hitze!
024
Vâng, hôm nay nóng thật. Yes, today it’s really hot. Ja, heute ist es wirklich heiß.
024
Chúng ta đi ra ban công đi. Let’s go to the balcony. Gehen wir auf den Balkon.
024
Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. There’s a party here tomorrow. Morgen gibt es hier eine Party.
024
Các bạn cũng đến chứ? Are you also coming? Kommen Sie auch?
024
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
025
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Where did you learn Spanish? Wo haben Sie Spanisch gelernt?
025
Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? Can you also speak Portuguese? Können Sie auch Portugiesisch?
025
Có, và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Yes, and I also speak some Italian. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
025
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. I think you speak very well. Ich finde, Sie sprechen sehr gut.
025
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. The languages are quite similar. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
025
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. I can understand them well. Ich kann sie gut verstehen.
025
Nhưng nói và viết thì khó. But speaking and writing is difficult. Aber sprechen und schreiben ist schwer.
025
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. I still make many mistakes. Ich mache noch viele Fehler.
025
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Please correct me each time. Bitte korrigieren Sie mich immer.
025
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. Your pronunciation is very good. Ihre Aussprache ist ganz gut.
025
Bạn nói hơi pha tiếng địa phưong. You only have a slight accent. Sie haben einen kleinen Akzent.
025
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
025
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? What is your mother tongue / native language (am.)? Was ist Ihre Muttersprache?
025
Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? Are you taking a language course? Machen Sie einen Sprachkurs?
025
Bạn dùng sách giáo khoa nào? Which textbook are you using? Welches Lehrwerk benutzen Sie?
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
025
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
025
Tôi đã quên cái đó mất rồi. I’ve forgotten it. Ich habe das vergessen.
026
Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? Did you miss the bus? Hast du den Bus verpasst?
026
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
026
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
026
Lần sau hãy đến đúng giờ nhé! Be punctual next time! Sei das nächste Mal pünktlich!
026
Lần sau lấy xe tắc xi đi nhé! Take a taxi next time! Nimm das nächste Mal ein Taxi!
026
Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù! Take an umbrella with you next time! Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit!
026
Ngày mai tôi được nghỉ. I have the day off tomorrow. Morgen habe ich frei.
026
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we meet tomorrow? Wollen wir uns morgen treffen?
026
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi. I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Tut mir Leid, morgen geht es bei mir nicht.
026
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? Do you already have plans for this weekend? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
026
Hay bạn đã có hẹn rồi? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet?
026
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
026
Chúng ta đi dã ngoại không? Shall we have a picnic? Wollen wir Picknick machen?
026
Chúng ta ra bờ biển không? Shall we go to the beach? Wollen wir an den Strand fahren?
026
Chúng ta đi lên núi không? Shall we go to the mountains? Wollen wir in die Berge fahren?
026
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
026
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
026
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
027
Tôi muốn đến nhà ga. I would like to go to the station. Ich möchte zum Bahnhof.
027
Tôi muốn đến sân bay / phi trường. I would like to go to the airport. Ich möchte zum Flughafen.
027
Tôi muốn vào trung tâm. I would like to go to the city centre / center (am.). Ich möchte ins Stadtzentrum.
027
Tôi đến nhà ga như thế nào? How do I get to the station? Wie komme ich zum Bahnhof?
027
Tôi đến phi trường như thế nào? How do I get to the airport? Wie komme ich zum Flughafen?
027
Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào? How do I get to the city centre / center (am.)? Wie komme ich ins Stadtzentrum?
027
Tôi cần một chiếc xe tắc xi. I need a taxi. Ich brauche ein Taxi.
027
Tôi cần một cái bản đồ thành phố. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan.
027
Tôi cần một khách sạn. I need a hotel. Ich brauche ein Hotel.
027
Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. I would like to rent a car. Ich möchte ein Auto mieten.
027
Đây là thẻ tín dụng của tôi. Here is my credit card. Hier ist meine Kreditkarte.
027
Đây là bằng lái xe của tôi. Here is my licence / license (am.). Hier ist mein Führerschein.
027
Trong thành phố có gì để xem không? What is there to see in the city? Was gibt es in der Stadt zu sehen?
027
Bạn hãy đi vào khu phố cổ. Go to the old city. Gehen Sie in die Altstadt.
027
Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. Go on a city tour. Machen Sie eine Stadtrundfahrt.
027
Bạn hãy đi ra bến cảng. Go to the harbour / harbor (am.). Gehen Sie zum Hafen.
027
Bạn hãy đi quanh bến cảng. Go on a harbour / harbor (am.) tour. Machen Sie eine Hafenrundfahrt.
027
Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? Are there any other places of interest? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch?
028
Bạn có thấy tháp ở đó không? Do you see the tower there? Siehst du dort den Turm?
028
Bạn có thấy núi ở đó không? Do you see the mountain there? Siehst du dort den Berg?
028
Bạn có thấy làng ở đó không? Do you see the village there? Siehst du dort das Dorf?
028
Bạn có thấy con sông ở đó không? Do you see the river there? Siehst du dort den Fluss?
028
Bạn có thấy cái cầu ở đó không? Do you see the bridge there? Siehst du dort die Brücke?
028
Bạn có thấy hồ ở đó không? Do you see the lake there? Siehst du dort den See?
028
Tôi thích con chim kia. I like that bird. Der Vogel da gefällt mir.
028
Tôi thích cây kia. I like that tree. Der Baum da gefällt mir.
028
Tôi thích đá này. I like this stone. Der Stein hier gefällt mir.
028
Tôi thích công viên này. I like that park. Der Park da gefällt mir.
028
Tôi thích vườn hoa kia. I like that garden. Der Garten da gefällt mir.
028
Tôi thích bông hoa này. I like this flower. Die Blume hier gefällt mir.
028
Tôi thấy cái đó đẹp. I find that pretty. Ich finde das hübsch.
028
Tôi thấy cái này hay. I find that interesting. Ich finde das interessant.
028
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
028
Tôi thấy cái đó xấu. I find that ugly. Ich finde das hässlich.
028
Tôi thấy cái đó chán. I find that boring. Ich finde das langweilig.
028
Tôi thấy cái này khủng khiếp. I find that terrible. Ich finde das furchtbar.
029
Bạn có một phòng trống không? Do you have a vacant room? Haben Sie ein Zimmer frei?
029
Tôi đã đặt trước một phòng. I have booked a room. Ich habe ein Zimmer reserviert.
029
Tên của tôi là Müller. My name is Miller. Mein Name ist Müller.
029
Tôi cần một phòng đơn. I need a single room. Ich brauche ein Einzelzimmer.
029
Tôi cần một phòng đôi. I need a double room. Ich brauche ein Doppelzimmer.
029
Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? What does the room cost per night? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?
029
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
029
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
029
Cho tôi xem phòng được không? Can I see the room? Kann ich das Zimmer sehen?
029
Ở đây có ga ra để xe không? Is there a garage here? Gibt es hier eine Garage?
029
Ở đây có tủ khóa an toàn không? Is there a safe here? Gibt es hier einen Safe?
029
Ở đây có máy fax không? Is there a fax machine here? Gibt es hier ein Fax?
029
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
029
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
029
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
029
Mấy giờ có bữa ăn sáng / điểm tâm? What time do you serve breakfast? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
029
Mấy giờ có bữa ăn trưa? What time do you serve lunch? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen?
029
Mấy giờ có bữa cơm chiều? What time do you serve dinner? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?
030
Vòi hoa sen không dùng được. The shower isn’t working. Die Dusche funktioniert nicht.
030
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
030
Bạn có thể gọi người đến để sửa không? Can you get it repaired? Können Sie das reparieren lassen?
030
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
030
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
030
Phòng không có ban công. The room has no balcony. Das Zimmer hat keinen Balkon.
030
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
030
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
030
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
030
Lò sưởi không dùng được. The heater isn’t working. Die Heizung funktioniert nicht.
030
Máy điều hòa không dùng được. The air-conditioning isn’t working. Die Klimaanlage funktioniert nicht.
030
Cái vô tuyến hỏng / hư rồi. The TV isn’t working. Der Fernseher ist kaputt.
030
Tôi không thích cái này. I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
030
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
030
Bạn có gì rẻ hơn không? Do you have anything cheaper? Haben Sie etwas Billigeres?
030
Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Is there a youth hostel nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
030
Ở gần đây có nhà trọ không? Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Pension?
030
Ở gần đây có quán ăn không? Is there a restaurant nearby? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?
031
Bàn này còn trống không? Is this table taken? Ist der Tisch frei?
031
Tôi muốn xin tờ thực đơn. I would like the menu, please. Ich möchte bitte die Speisekarte.
031
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? What would you recommend? Was können Sie empfehlen?
031
Tôi muốn một cốc / ly bia. I’d like a beer. Ich hätte gern ein Bier.
031
Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. I’d like a mineral water. Ich hätte gern ein Mineralwasser.
031
Tôi muốn một cốc / ly nước cam. I’d like an orange juice. Ich hätte gern einen Orangensaft.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. I’d like a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. I’d like a coffee with milk. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch.
031
Xin đường ạ! With sugar, please. Mit Zucker, bitte.
031
Tôi muốn một chén / ly trà. I’d like a tea. Ich möchte einen Tee.
031
Tôi muốn một ly trà với chanh. I’d like a tea with lemon. Ich möchte einen Tee mit Zitrone.
031
Tôi muốn một ly trà với sữa. I’d like a tea with milk. Ich möchte einen Tee mit Milch.
031
Bạn có thuốc lá không? Do you have cigarettes? Haben Sie Zigaretten?
031
Bạn có gạt tàn không? Do you have an ashtray? Haben Sie einen Aschenbecher?
031
Bạn có bật lửa không? Do you have a light? Haben Sie Feuer?
031
Tôi cần cái dĩa / nĩa. I’m missing a fork. Mir fehlt eine Gabel.
031
Tôi cần con dao. I’m missing a knife. Mir fehlt ein Messer.
031
Tôi cần cái thìa / muỗng. I’m missing a spoon. Mir fehlt ein Löffel.
032
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
032
Một cốc / ly nước chanh ạ! A lemonade, please. Eine Limonade, bitte.
032
Một cốc / ly nước cà chua ạ! A tomato juice, please. Einen Tomatensaft, bitte.
032
Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. I’d like a glass of red wine. Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
032
Tôi muốn một ly rượu vang trắng. I’d like a glass of white wine. Ich hätte gern ein Glas Weißwein.
032
Tôi muốn một chai rượu sâm banh. I’d like a bottle of champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
032
Bạn có thích cá không? Do you like fish? Magst du Fisch?
032
Bạn có thích thịt bò không? Do you like beef? Magst du Rindfleisch?
032
Bạn có thích thịt lợn / heo không? Do you like pork? Magst du Schweinefleisch?
032
Tôi muốn món gì không có thịt. I’d like something without meat. Ich möchte etwas ohne Fleisch.
032
Tôi muốn một đĩa rau. I’d like some mixed vegetables. Ich möchte eine Gemüseplatte.
032
Tôi muốn món gì mà không cần lâu. I’d like something that won’t take much time. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert.
032
Bạn có muốn món đó với cơm không? Would you like that with rice? Möchten Sie das mit Reis?
032
Bạn có muốn món đó với mì không? Would you like that with pasta? Möchten Sie das mit Nudeln?
032
Bạn có muốn món đó với khoai tây không? Would you like that with potatoes? Möchten Sie das mit Kartoffeln?
032
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
032
Thức ăn nguội rồi. The food is cold. Das Essen ist kalt.
032
Tôi đã không đặt / gọi món đó. I didn’t order this. Das habe ich nicht bestellt.
033
Tôi muốn một món khai vị. I would like a starter. Ich möchte eine Vorspeise.
033
Tôi muốn một đĩa rau / xà lát trộn. I would like a salad. Ich möchte einen Salat.
033
Tôi muốn một bát xúp. I would like a soup. Ich möchte eine Suppe.
033
Tôi muốn một món tráng miệng. I would like a dessert. Ich möchte einen Nachtisch.
033
Tôi muốn một xuất kem với kem tươi. I would like an ice cream with whipped cream. Ich möchte ein Eis mit Sahne.
033
Tôi muốn hoa quả / trái cây hoặc phó mát. I would like some fruit or cheese. Ich möchte Obst oder Käse.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa sáng / điểm tâm. We would like to have breakfast. Wir möchten frühstücken.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. We would like to have lunch. Wir möchten zu Mittag essen.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa cơm chiều. We would like to have dinner. Wir möchten zu Abend essen.
033
Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng. What would you like for breakfast? Was möchten Sie zum Frühstück?
033
Bánh mì tròn với mứt và mật ong à? Rolls with jam and honey? Brötchen mit Marmelade und Honig?
033
Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à? Toast with sausage and cheese? Toast mit Wurst und Käse?
033
Một quả trứng luộc à? A boiled egg? Ein gekochtes Ei?
033
Một quả trứng chiên à? A fried egg? Ein Spiegelei?
033
Một quả trứng tráng à? An omelette? Ein Omelett?
033
Xin một phần sữa chua nữa ạ. Another yoghurt, please. Bitte noch einen Joghurt.
033
Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Some salt and pepper also, please. Bitte noch Salz und Pfeffer.
033
Xin một ly nước nữa ạ. Another glass of water, please. Bitte noch ein Glas Wasser.
034
Một xuất khoai tây chiên với xốt cà chua. I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup.
034
Và hai xuất với xốt mayonne. And two with mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise.
034
Và ba xuất xúc xích với tương mù tạt. And three sausages with mustard. Und dreimal Bratwurst mit Senf.
034
Bạn có rau gì? What vegetables do you have? Was für Gemüse haben Sie?
034
Bạn có đậu không? Do you have beans? Haben Sie Bohnen?
034
Bạn có xúp lơ không? Do you have cauliflower? Haben Sie Blumenkohl?
034
Tôi thích ăn ngô / bắp. I like to eat (sweet) corn. Ich esse gern Mais.
034
Tôi thích ăn dưa chuột. I like to eat cucumber. Ich esse gern Gurken.
034
Tôi thích ăn cà chua. I like to eat tomatoes. Ich esse gern Tomaten.
034
Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? Do you also like to eat leek? Essen Sie auch gern Lauch?
034
Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? Do you also like to eat sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut?
034
Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? Do you also like to eat lentils? Essen Sie auch gern Linsen?
034
Bạn cũng thích ăn cà rốt à? Do you also like to eat carrots? Isst du auch gern Karotten?
034
Bạn cũng thích ăn xúp lơ xanh à? Do you also like to eat broccoli? Isst du auch gern Brokkoli?
034
Bạn cũng thích ăn ớt à? Do you also like to eat peppers? Isst du auch gern Paprika?
034
Tôi không thích hành tây. I don’t like onions. Ich mag keine Zwiebeln.
034
Tôi không thích quả ôliu. I don’t like olives. Ich mag keine Oliven.
034
Tôi không thích nấm. I don’t like mushrooms. Ich mag keine Pilze.
035
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? When is the next train to Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin?
035
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? When is the next train to Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris?
035
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? When is the next train to London? Wann fährt der nächste Zug nach London?
035
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsawa? When does the train for Warsaw leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau?
035
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? When does the train for Stockholm leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm?
035
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? When does the train for Budapest leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest?
035
Tôi muốn một vé đến Madrid. I’d like a ticket to Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid.
035
Tôi muốn một vé đến Prag. I’d like a ticket to Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag.
035
Tôi muốn một vé đến Bern. I’d like a ticket to Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern.
035
Tầu hỏa khi nào đến Wien? When does the train arrive in Vienna? Wann kommt der Zug in Wien an?
035
Tầu hỏa khi nào đến Moskau? When does the train arrive in Moscow? Wann kommt der Zug in Moskau an?
035
Tầu hỏa khi nào đến Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Wann kommt der Zug in Amsterdam an?
035
Tôi có phải đổi tàu không? Do I have to change trains? Muss ich umsteigen?
035
Tàu chạy từ đường ray số mấy? From which platform does the train leave? Von welchem Gleis fährt der Zug ab?
035
Trên tàu có toa nằm không? Does the train have sleepers? Gibt es Schlafwagen im Zug?
035
Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. I’d like a one-way ticket to Brussels. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel.
035
Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen. I’d like a return ticket to Copenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen.
035
Bao nhiêu tiền một chỗ ở trong toa nằm? What does a berth in the sleeper cost? Was kostet ein Platz im Schlafwagen?
036
Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Is that the train to Berlin? Ist das der Zug nach Berlin?
036
Bao giờ tàu chạy? When does the train leave? Wann fährt der Zug ab?
036
Bao giờ tàu đến Berlin? When does the train arrive in Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an?
036
Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? Excuse me, may I pass? Verzeihung, darf ich vorbei?
036
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
036
Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. I think you’re sitting in my seat. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
036
Toa nằm ở đâu? Where is the sleeper? Wo ist der Schlafwagen?
036
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
036
Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. And where is the dining car? – At the front. Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.
036
Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? Can I sleep below? Kann ich unten schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? Kann ich in der Mitte schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? Kann ich oben schlafen?
036
Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? Wann sind wir an der Grenze?
036
Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? How long does the journey to Berlin take? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?
036
Tàu hỏa bị muộn / trễ phải không? Is the train delayed? Hat der Zug Verspätung?
036
Bạn có gì để đọc không? Do you have something to read? Haben Sie etwas zu lesen?
036
Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
036
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
037
Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen. I’d like to book a flight to Athens. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
037
Đây có phải là chuyến bay thẳng không? Is it a direct flight? Ist das ein Direktflug?
037
Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc. A window seat, non-smoking, please. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher.
037
Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. I would like to confirm my reservation. Ich möchte meine Reservierung bestätigen.
037
Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. I would like to cancel my reservation. Ich möchte meine Reservierung stornieren.
037
Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. I would like to change my reservation. Ich möchte meine Reservierung umbuchen.
037
Bao giờ có chuyến bay tới sang Rôm? When is the next flight to Rome? Wann geht die nächste Maschine nach Rom?
037
Còn hai chỗ trống nữa không? Are there two seats available? Sind noch zwei Plätze frei?
037
Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. No, we have only one seat available. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei.
037
Bao giờ chúng ta hạ cánh? When do we land? Wann landen wir?
037
Bao giờ chúng ta đến nơi? When will we be there? Wann sind wir da?
037
Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố? When does a bus go to the city centre / center (am.)? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum?
037
Đây là va li của bạn phải không? Is that your suitcase? Ist das Ihr Koffer?
037
Đây là túi của bạn phải không? Is that your bag? Ist das Ihre Tasche?
037
Đây là hành lý của bạn phải không? Is that your luggage? Ist das Ihr Gepäck?
037
Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? How much luggage can I take? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
037
Hai mươi kilô. Twenty kilos. Zwanzig Kilo.
037
Sao, hai mươi kilô thôi ư? What? Only twenty kilos? Was, nur zwanzig Kilo?
038
Bến / trạm xe buýt ở đâu? Where is the bus stop? Wo ist die Bushaltestelle?
038
Xe buýt nào đi vào trung tâm? Which bus goes to the city centre / center (am.)? Welcher Bus fährt ins Zentrum?
038
Tôi phải đi tuyến xe buýt nào? Which bus do I have to take? Welche Linie muss ich nehmen?
038
Tôi có phải đổi tuyến không? Do I have to change? Muss ich umsteigen?
038
Tôi phải đổi xe ở đâu? Where do I have to change? Wo muss ich umsteigen?
038
Bao nhiêu tiền một vé xe? How much does a ticket cost? Was kostet ein Fahrschein?
038
Bao nhiêu bến / trạm là đến trung tâm? How many stops are there before downtown / the city centre? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum?
038
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
038
Bạn phải xuống đằng sau. You have to get off at the back. Sie müssen hinten aussteigen.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. The next train is in 5 minutes. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
038
Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. The next bus is in 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
038
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last train? Wann fährt die letzte U-Bahn?
038
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn?
038
Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy? When is the last bus? Wann fährt der letzte Bus?
038
Bạn có vé xe không? Do you have a ticket? Haben Sie einen Fahrschein?
038
Vé xe? – Không, tôi không có. A ticket? – No, I don’t have one. Einen Fahrschein? – Nein, ich habe keinen.
038
Vây bạn phải trả tiền phạt. Then you have to pay a fine. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.
039
Anh ấy đi xe máy. He drives a motorbike. Er fährt mit dem Motorrad.
039
Anh ấy đạp xe đạp. He rides a bicycle. Er fährt mit dem Fahrrad.
039
Anh ấy đi bộ. He walks. Er geht zu Fuß.
039
Anh ấy đi bằng tàu thủy. He goes by ship. Er fährt mit dem Schiff.
039
Anh ấy đi bằng thuyền. He goes by boat. Er fährt mit dem Boot.
039
Anh ấy bơi. He swims. Er schwimmt.
039
Ở đây có nguy hiểm không? Is it dangerous here? Ist es hier gefährlich?
039
Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe không? Is it dangerous to hitchhike alone? Ist es gefährlich, allein zu trampen?
039
Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? Is it dangerous to go for a walk at night? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen?
039
Chúng tôi đã đi lạc đường. We got lost. Wir haben uns verfahren.
039
Chúng tôi nhầm đường rồi. We’re on the wrong road. Wir sind auf dem falschen Weg.
039
Chúng tôi phải quay lại. We must turn around. Wir müssen umkehren.
039
Ở đâu có thể đỗ xe? Where can one park here? Wo kann man hier parken?
039
Ở đây có chỗ đỗ xe không? Is there a parking lot here? Gibt es hier einen Parkplatz?
039
Có thể đỗ xe bao lâu? How long can one park here? Wie lange kann man hier parken?
039
Bạn có trượt tuyết không? Do you ski? Fahren Sie Ski?
039
Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? Do you take the ski lift to the top? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben?
039
Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Can one rent skis here? Kann man hier Ski leihen?
040
Bạn làm ơn gọi tắc xi. Please call a taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi.
040
Bao nhiêu tiền đến nhà ga? What does it cost to go to the station? Was kostet es bis zum Bahnhof?
040
Bao nhiêu tiền đến sân bay? What does it cost to go to the airport? Was kostet es bis zum Flughafen?
040
Làm ơn đi thẳng. Please go straight ahead. Bitte geradeaus.
040
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
040
Làm ơn góc kia rẽ trái. Please turn left at the corner. Bitte dort an der Ecke nach links.
040
Tôi vội. I’m in a hurry. Ich habe es eilig.
040
Tôi có thì giờ. I have time. Ich habe Zeit.
040
Bạn làm ơn lái chậm hơn. Please drive slowly. Fahren Sie bitte langsamer.
040
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
040
Bạn làm ơn đợi một lát. Please wait a moment. Warten Sie bitte einen Moment.
040
Tôi quay trở lại ngay. I’ll be back immediately. Ich bin gleich zurück.
040
Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn / biên lai. Please give me a receipt. Bitte geben Sie mir eine Quittung.
040
Tôi không có tiền lẻ. I have no change. Ich habe kein Kleingeld.
040
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
040
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
040
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
041
Trạm xăng tiếp sau ở đâu? Where is the next gas station? Wo ist die nächste Tankstelle?
041
Lốp xe của tôi bị thủng. I have a flat tyre / tire (am.). Ich habe einen Platten.
041
Bạn thay bánh xe được không? Can you change the tyre / tire (am.)? Können Sie das Rad wechseln?
041
Tôi cần vài lít dầu điêzen. I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel.
041
Tôi không còn xăng nữa. I have no more petrol / gas (am.). Ich habe kein Benzin mehr.
041
Bạn có can dự trữ không? Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? Haben Sie einen Reservekanister?
041
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
041
Tôi cần dịch vụ kéo xe. I need a towing service. Ich brauche einen Abschleppdienst.
041
Tôi tìm xưởng sửa chữa. I’m looking for a garage. Ich suche eine Werkstatt.
041
Đã xảy ra tai nạn. An accident has occurred. Es ist ein Unfall passiert.
041
Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Where is the nearest telephone? Wo ist das nächste Telefon?
041
Bạn có mang theo điện thoại di động không? Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? Haben Sie ein Handy bei sich?
041
Chúng tôi cần sự giúp đỡ. We need help. Wir brauchen Hilfe.
041
Bạn hãy gọi bác sĩ! Call a doctor! Rufen Sie einen Arzt!
041
Bạn hãy gọi công an! Call the police! Rufen Sie die Polizei!
041
Xin đưa giấy tờ của bạn. Your papers, please. Ihre Papiere, bitte.
041
Xin đưa bằng lái xe của bạn. Your licence / license (am.), please. Ihren Führerschein, bitte.
041
Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn. Your registration, please. Ihren Kfz-Schein, bitte.
042
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
042
Bạn giúp tôi được không? Can you help me? Können Sie mir helfen?
042
Ở đâu có quán ăn ngon không? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
042
Bạn rẽ trái góc đó. Take a left at the corner. Gehen Sie links um die Ecke.
042
Rồi bạn đi thẳng một đoạn. Then go straight for a while. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.
042
Rồi bạn rẽ phải đi một trăm mét nữa. Then go right for a hundred metres / meters (am.). Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts.
042
Bạn cũng có thể đón xe buýt. You can also take the bus. Sie können auch den Bus nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. You can also follow me with your car. Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
042
Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? How do I get to the football / soccer (am.) stadium? Wie komme ich zum Fußballstadion?
042
Bạn đi qua cầu! Cross the bridge! Überqueren Sie die Brücke!
042
Bạn đi qua đường hầm! Go through the tunnel! Fahren Sie durch den Tunnel!
042
Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Drive until you reach the third traffic light. Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
042
Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Then turn into the first street on your right. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
042
Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Then drive straight through the next intersection. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
042
Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? Excuse me, how do I get to the airport? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen?
042
Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. It is best if you take the underground / subway (am.). Am besten nehmen Sie die U-Bahn.
042
Bạn hãy đi đến trạm cuối. Simply get out at the last stop. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
043
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? Where is the tourist information office? Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
043
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich?
043
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
043
Khu phố cổ ở đâu? Where is the old city? Wo ist die Altstadt?
043
Nhà thờ lớn ở đâu? Where is the cathedral? Wo ist der Dom?
043
Viện bảo tàng ở đâu? Where is the museum? Wo ist das Museum?
043
Ở đâu có thể mua tem thư? Where can one buy stamps? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
043
Ở đâu có thể mua hoa? Where can one buy flowers? Wo gibt es Blumen zu kaufen?
043
Ở đâu có thể mua vé tàu xe? Where can one buy tickets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
043
Bến cảng ở đâu? Where is the harbour / harbor (am.)? Wo ist der Hafen?
043
Chợ ở đâu? Where is the market? Wo ist der Markt?
043
Lâu đài ở đâu? Where is the castle? Wo ist das Schloss?
043
Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu? When does the tour begin? Wann beginnt die Führung?
043
Khi nào phần hướng dẫn kết thúc. When does the tour end? Wann endet die Führung?
043
Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu? How long is the tour? Wie lange dauert die Führung?
043
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. I would like a guide who speaks German. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
043
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý . I would like a guide who speaks Italian. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
043
Tô muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. I would like a guide who speaks French. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
044
Chợ có mở cửa chủ nhật không? Is the market open on Sundays? Ist der Markt sonntags geöffnet?
044
Triển lãm / hội chợ có mở cửa thứ hai không? Is the fair open on Mondays? Ist die Messe montags geöffnet?
044
Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? Is the exhibition open on Tuesdays? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?
044
Sở thú có mở cửa thứ tư không? Is the zoo open on Wednesdays? Hat der Zoo mittwochs geöffnet?
044
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? Is the museum open on Thursdays? Hat das Museum donnerstags geöffnet?
044
Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? Is the gallery open on Fridays? Hat die Galerie freitags geöffnet?
044
Được phép chụp ảnh không? Can one take photographs? Darf man fotografieren?
044
Có phải trả tiền vào cửa không? Does one have to pay an entrance fee? Muss man Eintritt bezahlen?
044
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much is the entrance fee? Wie viel kostet der Eintritt?
044
Có giảm giá dành cho nhóm không? Is there a discount for groups? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?
044
Có giảm giá dành cho trẻ em không? Is there a discount for children? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?
044
Có giảm giá dành cho sinh viên không? Is there a discount for students? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?
044
Đây là tòa nhà gì? What building is that? Was für ein Gebäude ist das?
044
Toà nhà này xây bao lâu rồi? How old is the building? Wie alt ist das Gebäude?
044
Ai đã xây dựng toà nhà này? Who built the building? Wer hat das Gebäude gebaut?
044
Tôi quan tâm đến kiến trúc. I’m interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur.
044
Tôi quan tâm đến mỹ thuật. I’m interested in art. Ich interessiere mich für Kunst.
044
Tôi quan tâm đến hội hoạ. I’m interested in paintings. Ich interessiere mich für Malerei.
045
Sở thú ở kia. The zoo is there. Dort ist der Zoo.
045
Con hươu cao cổ ở kia. The giraffes are there. Dort sind die Giraffen.
045
Những con gấu ở đâu? Where are the bears? Wo sind die Bären?
045
Nhũng con voi ở đâu? Where are the elephants? Wo sind die Elefanten?
045
Những con rắn ở đâu? Where are the snakes? Wo sind die Schlangen?
045
Những con sư tử ở đâu? Where are the lions? Wo sind die Löwen?
045
Tôi có một máy chụp ảnh. I have a camera. Ich habe einen Fotoapparat.
045
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
045
Pin ở đâu? Where can I find a battery? Wo ist eine Batterie?
045
Ở đâu có chim cánh cụt? Where are the penguins? Wo sind die Pinguine?
045
Ở đâu có con chuột túi? Where are the kangaroos? Wo sind die Kängurus?
045
Ở đâu có con tê giác? Where are the rhinos? Wo sind die Nashörner?
045
Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Where is the toilet / restroom (am.)? Wo ist eine Toilette?
045
Ở kia có một quán cà phê. There is a café over there. Dort ist ein Café.
045
Ở kia có một quán ăn. There is a restaurant over there. Dort ist ein Restaurant.
045
Nhũng con lạc đà ở đâu? Where are the camels? Wo sind die Kamele?
045
Nhũng con đười ươi và nhũng con ngựa vằn ở đâu? Where are the gorillas and the zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras?
045
Nhũng con hổ và nhũng con cá sấu ở đâu? Where are the tigers and the crocodiles? Wo sind die Tiger und die Krokodile?
046
Ở đây có sàn nhảy không? Is there a disco here? Gibt es hier eine Diskothek?
046
Ở đây có hộp đêm không? Is there a nightclub here? Gibt es hier einen Nachtclub?
046
Ở đây có quán bia không? Is there a pub here? Gibt es hier eine Kneipe?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Theater?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Kino?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? What’s on TV this evening? Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
046
Có còn vé cho nhà hát nữa không? Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Theater?
046
Có còn vé xem phim không? Are tickets for the cinema / movies (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Kino?
046
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Are tickets for the football / soccer am. game still available? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
046
Tôi muốn ngồi ở phía sau. I want to sit in the back. Ich möchte ganz hinten sitzen.
046
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit somewhere in the middle. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.
046
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte ganz vorn sitzen.
046
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Could you recommend something? Können Sie mir etwas empfehlen?
046
Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
046
Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Can you get me a ticket? Können Sie mir eine Karte besorgen?
046
Ở gần đây có sân đánh gôn không? Is there a golf course nearby? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz?
046
Ở gần đây có sân quần vợt không? Is there a tennis court nearby? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?
046
Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không? Is there an indoor swimming pool nearby? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad?
047
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. We want to go to the cinema. Wir wollen ins Kino.
047
Hôm nay có phim rất hay. A good film is playing today. Heute läuft ein guter Film.
047
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
047
Quầy bán vé ở đâu? Where is the cash register? Wo ist die Kasse?
047
Còn chỗ trống không? Are seats still available? Gibt es noch freie Plätze?
047
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much are the admission tickets? Was kosten die Eintrittskarten?
047
Khi nào phim bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
047
Phim dài bao lâu? How long is the film? Wie lange dauert der Film?
047
Có thể đặt vé trước không? Can one reserve tickets? Kann man Karten reservieren?
047
Tôi muốn ngồi ở đằng sau. I want to sit at the back. Ich möchte hinten sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte vorn sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit in the middle. Ich möchte in der Mitte sitzen.
047
Phim hồi hôp. The film was exciting. Der Film war spannend.
047
Phim không chán. The film was not boring. Der Film war nicht langweilig.
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
047
Nhạc thế nào? How was the music? Wie war die Musik?
047
Diễn viên diễn thế nào? How were the actors? Wie waren die Schauspieler?
047
Có phụ đề bằng tiếng Anh không? Were there English subtitles? Gab es Untertitel in englischer Sprache?
048
Chỗ này còn trống không? Is this seat taken? Ist der Platz hier frei?
048
Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không? May I sit with you? Darf ich mich zu Ihnen setzen?
048
Xin mời. Sure. Gern.
048
Bạn thấy nhạc thế nào? How do you like the music? Wie finden Sie die Musik?
048
Hơi ồn quá. A little too loud. Ein bisschen zu laut.
048
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
048
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
048
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
048
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
048
Bạn có nhảy không? Would you like to dance? Tanzen Sie?
048
Có thể tí nữa. Maybe later. Später vielleicht.
048
Tôi nhảy không giỏi. I can’t dance very well. Ich kann nicht so gut tanzen.
048
Cái này dễ lắm. It’s very easy. Das ist ganz einfach.
048
Tôi chỉ cho bạn. I’ll show you. Ich zeige es Ihnen.
048
Không, hôm khác đi. No, maybe some other time. Nein, lieber ein anderes Mal.
048
Bạn đang đợi ai à? Are you waiting for someone? Warten Sie auf jemand?
048
Phải, bạn trai của tôi. Yes, for my boyfriend. Ja, auf meinen Freund.
048
Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa. There he is! Da hinten kommt er ja!
049
Bạn phải xếp / sắp cái va li của chúng ta! You have to pack our suitcase! Du musst unseren Koffer packen!
049
Bạn không được quên gì hết! Don’t forget anything! Du darfst nichts vergessen!
049
Bạn cần một cái va li to! You need a big suitcase! Du brauchst einen großen Koffer!
049
Đừng quên hộ chiếu! Don’t forget your passport! Vergiss nicht den Reisepass!
049
Đừng có quên vé máy bay! Don’t forget your ticket! Vergiss nicht das Flugticket!
049
Đừng quên ngân phiếu du lịch! Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! Vergiss nicht die Reiseschecks!
049
Nhớ mang theo kem chống nắng. Take some suntan lotion with you. Nimm Sonnencreme mit.
049
Nhớ mang theo kính râm. Take the sun-glasses with you. Nimm die Sonnenbrille mit.
049
Nhớ mang theo mũ. Take the sun hat with you. Nimm den Sonnenhut mit.
049
Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? Do you want to take a road map? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen?
049
Bạn muốn có người hướng dẫn không? Do you want to take a travel guide? Willst du einen Reiseführer mitnehmen?
049
Bạn muốn mang theo ô / dù không? Do you want to take an umbrella? Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
049
Nhớ đến quần, áo sơ mi, tất. Remember to take pants, shirts and socks. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
049
Nhớ đến ca vát, thắt lưng / dây lưng, áo khoác. Remember to take ties, belts and sports jackets. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
049
Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
049
Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. You need shoes, sandals and boots. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
049
Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
049
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
050
Bờ biển có sạch không? Is the beach clean? Ist der Strand sauber?
050
Có thể tắm ở đó không? Can one swim there? Kann man dort baden?
050
Tắm ở đó không nguy hiểm sao? Isn’t it dangerous to swim there? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden?
050
Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
050
Ở đây có thể thuê ghế võng không? Can one rent a deck chair here? Kann man hier einen Liegestuhl leihen?
050
Ở đây có thể thuê thuyền không? Can one rent a boat here? Kann man hier ein Boot leihen?
050
Tôi rất muốn lướt sóng. I would like to surf. Ich würde gern surfen.
050
Tôi rất muốn lặn. I would like to dive. Ich würde gern tauchen.
050
Tôi rất muốn lướt ván. I would like to water ski. Ich würde gern Wasserski fahren.
050
Có thể thuê một ván lướt sóng không? Can one rent a surfboard? Kann man ein Surfbrett mieten?
050
Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? Can one rent diving equipment? Kann man eine Taucherausrüstung mieten?
050
Có thể thuê ván lướt không? Can one rent water skis? Kann man Wasserskier mieten?
050
Tôi là người mới tập môn này. I’m only a beginner. Ich bin erst Anfänger.
050
Tôi hạng trung bình. I’m moderately good. Ich bin mittelgut.
050
Tôi có quen với môn này. I’m pretty good at it. Ich kenne mich damit schon aus.
050
Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Where is the ski lift? Wo ist der Skilift?
050
Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? Do you have skis? Hast du denn Skier dabei?
050
Bạn có mang giày trượt tuyết theo không? Do you have ski boots? Hast du denn Skischuhe dabei?
051
Bạn có tập thể thao không? Do you exercise? Treibst du Sport?
051
Có, tôi cần phải vận động. Yes, I need some exercise. Ja, ich muss mich bewegen.
051
Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. I am a member of a sports club. Ich gehe in einen Sportverein.
051
Chúng tôi chơi đá bóng. We play football / soccer (am.). Wir spielen Fußball.
051
Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. We swim sometimes. Manchmal schwimmen wir.
051
Hay là đạp xe dạp. Or we cycle. Oder wir fahren Rad.
051
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
051
Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. There is also a swimming pool with a sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna.
051
Và có một sân đánh gôn. And there is a golf course. Und es gibt einen Golfplatz.
051
Ở trên vô tuyến có gì? What is on TV? Was gibt es im Fernsehen?
051
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
051
Đội Đức đá với đội Anh. The German team is playing against the English one. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische.
051
Ai thắng? Who is winning? Wer gewinnt?
051
Tôi không biết. I have no idea. Ich habe keine Ahnung.
051
Hiện giờ hòa. It is currently a tie. Im Moment steht es unentschieden.
051
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
051
Bây giờ có một cú đá phạt đền. Now there is a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter.
051
Vào! Một không! Goal! One – zero! Tor! Eins zu null!
052
Hôm nay nóng. It is hot today. Heute ist es heiß.
052
Chúng ta đi bơi không? Shall we go to the swimming pool? Gehen wir ins Schwimmbad?
052
Bạn có hứng đi bơi không? Do you feel like swimming? Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
052
Bạn có khăn tắm không? Do you have a towel? Hast du ein Handtuch?
052
Bạn có quần bơi không? Do you have swimming trunks? Hast du eine Badehose?
052
Bạn có áo tắm không? Do you have a bathing suit? Hast du einen Badeanzug?
052
Bạn biết bơi không? Can you swim? Kannst du schwimmen?
052
Bạn biết lặn không? Can you dive? Kannst du tauchen?
052
Bạn có thể nhảy xuống nước được không? Can you jump in the water? Kannst du ins Wasser springen?
052
Vòi tắm hoa sen ở đâu? Where is the shower? Wo ist die Dusche?
052
Phòng thay quần áo ở đâu? Where is the changing room? Wo ist die Umkleidekabine?
052
Kính bơi ở đâu? Where are the swimming goggles? Wo ist die Schwimmbrille?
052
Nước sâu không? Is the water deep? Ist das Wasser tief?
052
Nước sạch không? Is the water clean? Ist das Wasser sauber?
052
Nước này nóng không? Is the water warm? Ist das Wasser warm?
052
Tôi lạnh quá. I am freezing. Ich friere.
052
Nước này lạnh quá. The water is too cold. Das Wasser ist zu kalt.
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
053
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
053
Tôi muốn vào hiệu sách. I want to go to the bookstore. Ich will in die Buchhandlung.
053
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I want to go to the newspaper stand. Ich will zum Kiosk.
053
Tôi muốn mượn một quyển sách. I want to borrow a book. Ich will ein Buch leihen.
053
Tôi muốn mua một quyển sách. I want to buy a book. Ich will ein Buch kaufen.
053
Tôi muốn mua một tờ báo. I want to buy a newspaper. Ich will eine Zeitung kaufen.
053
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
053
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I want to go to the bookstore to buy a book. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
053
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính. I want to go to the optician. Ich will zum Optiker.
053
Tôi muốn đến siêu thị. I want to go to the supermarket. Ich will zum Supermarkt.
053
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. I want to go to the bakery. Ich will zum Bäcker.
053
Tôi muốn mua một cái kính. I want to buy some glasses. Ich will eine Brille kaufen.
053
Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau. I want to buy fruit and vegetables. Ich will Obst und Gemüse kaufen.
053
Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. I want to buy rolls and bread. Ich will Brötchen und Brot kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính. I want to go to the optician to buy glasses. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
053
Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
054
Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? Shall we go to the department store? Gehen wir in ein Kaufhaus?
054
Tôi phải đi mua hàng. I have to go shopping. Ich muss Einkäufe machen.
054
Tôi muốn mua nhiều. I want to do a lot of shopping. Ich will viel einkaufen.
054
Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Where are the office supplies? Wo sind die Büroartikel?
054
Tôi cần phong bì và giấy viết thư. I need envelopes and stationery. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
054
Tôi cần bút bi và bút dạ. I need pens and markers. Ich brauche Kulis und Filzstifte.
054
Đồ gỗ ở đâu? Where is the furniture? Wo sind die Möbel?
054
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
054
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
054
Đồ chơi ở đâu? Where are the toys? Wo sind die Spielsachen?
054
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
054
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
054
Dụng cụ ở đâu? Where are the tools? Wo ist das Werkzeug?
054
Tôi cần một cái búa và một cái kìm. I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
054
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
054
Đồ trang sức ở đâu? Where is the jewellery / jewelry (am.) department? Wo ist der Schmuck?
054
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband.
054
Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. I need a ring and earrings. Ich brauche einen Ring und Ohrringe.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. We’re looking for a sports shop. Wir suchen ein Sportgeschäft.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt. We’re looking for a butcher shop. Wir suchen eine Fleischerei.
055
Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). Wir suchen eine Apotheke.
055
Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. We want to buy a football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen.
055
Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý . We want to buy salami. Wir möchten nämlich Salami kaufen.
055
Vì chúng tôi muốn mua thuốc / dược phẩm. We want to buy medicine. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. We’re looking for a sports shop to buy a football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt để mua xúc xích Ý. We’re looking for a butcher shop to buy salami. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm thuốc tây / dược khoa để mua thuốc / dược phẩm. We’re looking for a drugstore to buy medicine. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen.
055
Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ich suche einen Juwelier.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh. I’m looking for a photo equipment store. Ich suche ein Fotogeschäft.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt. I’m looking for a confectionery. Ich suche eine Konditorei.
055
Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. I actually plan to buy a ring. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen.
055
Vì tôi muốn mua một cuốn phim. I actually plan to buy a roll of film. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen.
055
Vì tôi muốn mua một bánh ga tô. I actually plan to buy a cake. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt để mua một bánh ga tô. I’m looking for a confectionery to buy a cake. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.
056
Tôi muốn mua một món quà. I want to buy a present. Ich möchte ein Geschenk kaufen.
056
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
056
Có lẽ một túi xách tay? Maybe a handbag? Vielleicht eine Handtasche?
056
Bạn muốn màu gì? Which color would you like? Welche Farbe möchten Sie?
056
Đen, nâu hay là trắng? Black, brown or white? Schwarz, braun oder weiß?
056
To hay là nhỏ? A large one or a small one? Eine große oder eine kleine?
056
Tôi xem cái này được không? May I see this one, please? Darf ich diese mal sehen?
056
Cái này bằng da phải không? Is it made of leather? Ist die aus Leder?
056
Hay là bằng chất nhựa? Or is it made of plastic? Oder ist die aus Kunststoff?
056
Dĩ nhiên là bằng da. Of leather, of course. Aus Leder natürlich.
056
Chất lượng đặc biệt. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität.
056
Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
056
Tôi thích cái này. I like it. Die gefällt mir.
056
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
056
Tôi đổi được không? Can I exchange it if needed? Kann ich die eventuell umtauschen?
056
Tất nhiên. Of course. Selbstverständlich.
056
Chúng tôi gói lại thành quà tặng. We’ll gift wrap it. Wir packen sie als Geschenk ein.
056
Quầy trả tiền ở bên kia. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse.
057
Bạn làm công việc gì? What do you do for a living? Was machen Sie beruflich?
057
Chồng tôi có công việc là bác sĩ. My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf.
057
Tôi làm y tá nửa ngày. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
057
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. We will soon receive our pension. Bald bekommen wir Rente.
057
Nhưng mà thuế cao. But taxes are high. Aber die Steuern sind hoch.
057
Và bảo hiểm sức khoẻ cao. And health insurance is expensive. Und die Krankenversicherung ist hoch.
057
Bạn muốn trở thành gì? What would you like to become some day? Was willst du einmal werden?
057
Tôi muốn thành kỹ sư. I would like to become an engineer. Ich möchte Ingenieur werden.
057
Tôi muốn học ở trường đại học. I want to go to college. Ich will an der Universität studieren.
057
Tôi là thực tập sinh. I am an intern. Ich bin Praktikant.
057
Tôi không kiếm được nhiều tiền. I do not earn much. Ich verdiene nicht viel.
057
Tôi làm thực tập ở nước ngoài. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland.
057
Đây là người lãnh đạo của tôi. That is my boss. Das ist mein Chef.
057
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. I have nice colleagues. Ich habe nette Kollegen.
057
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine.
057
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
057
Tôi thất nghiệp một năm rồi. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
057
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
058
Có hứng thú to feel like / want to Lust haben
058
Chúng tôi có hứng thú. We feel like. / We want to. Wir haben Lust.
058
Chúng tôi không có hứng thú. We don’t feel like. / We do’t want to. Wir haben keine Lust.
058
Bị hoảng sợ to be afraid Angst haben
058
Tôi bị hoảng sợ. I’m afraid. Ich habe Angst.
058
Tôi không sợ. I am not afraid. Ich habe keine Angst.
058
Có thời gian to have time Zeit haben
058
Anh ấy có thời gian. He has time. Er hat Zeit.
058
Anh ấy không có thời gian. He has no time. Er hat keine Zeit.
058
Buồn chán to be bored Langeweile haben
058
Chị ấy buồn chán. She is bored. Sie hat Langeweile.
058
Chị ấy không buồn chán. She is not bored. Sie hat keine Langeweile.
058
Bị đói. to be hungry Hunger haben
058
Các bạn có đói không? Are you hungry? Habt ihr Hunger?
058
Các bạn không đói hả? Aren’t you hungry? Habt ihr keinen Hunger?
058
Bị khát. to be thirsty Durst haben
058
Các bạn khát. They are thirsty. Sie haben Durst.
058
Các bạn không khát. They are not thirsty. Sie haben keinen Durst.
059
Tôi có hẹn với bác sĩ. I have a doctor’s appointment. Ich habe einen Termin beim Arzt.
059
Tôi có hẹn lúc mười giờ. I have the appointment at ten o’clock. Ich habe den Termin um zehn Uhr.
059
Bạn tên gì? What is your name? Wie ist Ihr Name?
059
Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Please take a seat in the waiting room. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.
059
Bác sĩ đến ngay lập tức. The doctor is on his way. Der Arzt kommt gleich.
059
Bạn có bảo hiểm ở đâu? What insurance company do you belong to? Wo sind Sie versichert?
059
Tôi có thể giúp gì cho bạn? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun?
059
Bạn có đau không? Do you have any pain? Haben Sie Schmerzen?
059
Chỗ nào đau? Where does it hurt? Wo tut es weh?
059
Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. I always have back pain. Ich habe immer Rückenschmerzen.
059
Tôi thường xuyên bị nhức đầu. I often have headaches. Ich habe oft Kopfschmerzen.
059
Tôi đôi khi bị đau bụng. I sometimes have stomach aches. Ich habe manchmal Bauchschmerzen.
059
Bạn hãy cởi áo ra! Remove your top! Machen Sie bitte den Oberkörper frei!
059
Bạn hãy nằm lên giường! Lie down on the examining table. Legen Sie sich bitte auf die Liege!
059
Huyết áp bình thường. Your blood pressure is okay. Der Blutdruck ist in Ordnung.
059
Tôi tiêm cho bạn một mũi. I will give you an injection. Ich gebe Ihnen eine Spritze.
059
Tôi cho bạn thuốc viên. I will give you some pills. Ich gebe Ihnen Tabletten.
059
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
060
Tôi vẽ một người đàn ông. I am drawing a man. Ich zeichne einen Mann.
060
Trước tiên là cái đầu. First the head. Zuerst den Kopf.
060
Người đàn ông ấy đội một cái mũ. The man is wearing a hat. Der Mann trägt einen Hut.
060
Không nhìn thấy được tóc. One cannot see the hair. Die Haare sieht man nicht.
060
Cũng không nhìn thấy được tai. One cannot see the ears either. Die Ohren sieht man auch nicht.
060
Cái lưng cũng không nhìn thấy được. One cannot see his back either. Den Rücken sieht man auch nicht.
060
Tôi vẽ mắt và miệng. I am drawing the eyes and the mouth. Ich zeichne die Augen und den Mund.
060
Người đàn ông ấy nhảy và cười. The man is dancing and laughing. Der Mann tanzt und lacht.
060
Người đàn ông ấy có mũi dài. The man has a long nose. Der Mann hat eine lange Nase.
060
Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. He is carrying a cane in his hands. Er trägt einen Stock in den Händen.
060
Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. He is also wearing a scarf around his neck. Er trägt auch einen Schal um den Hals.
060
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
060
Cánh tay này khỏe. The arms are athletic. Die Arme sind kräftig.
060
Chân này cũng khỏe. The legs are also athletic. Die Beine sind auch kräftig.
060
Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee.
060
Ông ấy không mặt quần và áo khoác. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
060
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
060
Ông ấy là một ông già tuyết. He is a snowman. Er ist ein Schneemann.
061
Bưu điện gần nhất ở đâu? Where is the nearest post office? Wo ist das nächste Postamt?
061
Đến bưu điện gần nhất có xa không? Is the post office far from here? Ist es weit bis zum nächsten Postamt?
061
Thùng / hộp thư gần nhất ở đâu? Where is the nearest mail box? Wo ist der nächste Briefkasten?
061
Tôi cần vài cái tem. I need a couple of stamps. Ich brauche ein paar Briefmarken.
061
Cho một cái thiếp và một bức thư. For a card and a letter. Für eine Karte und einen Brief.
061
Cước phí / Bưu phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? How much is the postage to America? Wie teuer ist das Porto nach Amerika?
061
Bưu phẩm nặng bao nhiêu? How heavy is the package? Wie schwer ist das Paket?
061
Tôi gửi / gởi bưu phẩm bằng máy bay được không? Can I send it by air mail? Kann ich es per Luftpost schicken?
061
Bao nhiêu lâu mới đến? How long will it take to get there? Wie lange dauert es, bis es ankommt?
061
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
061
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Where is the nearest telephone booth? Wo ist die nächste Telefonzelle?
061
Bạn có thẻ điện thoại không? Do you have calling cards? Haben Sie Telefonkarten?
061
Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Do you have a telephone directory? Haben Sie ein Telefonbuch?
061
Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? Do you know the area code for Austria? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich?
061
Chờ một chút, tôi xem lại. One moment, I’ll look it up. Einen Augenblick, ich schau mal nach.
061
Đường dây lúc nào cũng bận. The line is always busy. Die Leitung ist immer besetzt.
061
Bạn đã gọi số nào? Which number did you dial? Welche Nummer haben Sie gewählt?
061
Bạn phải gọi số không trước. You have to dial a zero first! Sie müssen zuerst die Null wählen!
062
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen.
062
Đây là hộ chiếu của tôi. Here is my passport. Hier ist mein Pass.
062
Và đây là địa chỉ của tôi. And here is my address. Und hier ist meine Adresse.
062
Tôi muốn gửi / gởi tiền vào tài khoản của tôi. I want to deposit money in my account. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
062
Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
062
Tôi muốn lấy các phiếu ghi trương mục chuyển khoản. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
062
Tôi muốn thanh toán séc du lịch. I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
062
Lệ phí bao nhiêu? What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren?
062
Tôi phải ký tên vào đâu? Where should I sign? Wo muss ich unterschreiben?
062
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
062
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
062
Tiền đã đến chưa? Has the money arrived? Ist das Geld angekommen?
062
Tôi muốn đổi tiền này. I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln.
062
Tôi cần đô-la Mỹ. I need US-Dollars. Ich brauche US-Dollar.
062
Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Could you please give me small notes / bills (am.)? Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
062
Ở đây có máy rút tiền tự động không? Is there a cashpoint / an ATM (am.)? Gibt es hier einen Geldautomat?
062
Có thể lấy bao nhiêu tiền. How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben?
062
Thẻ tín dụng nào dùng được? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen?
063
Tháng thứ nhất là tháng giêng. The first month is January. Der erste Monat ist der Januar.
063
Tháng thứ hai là tháng hai. The second month is February. Der zweite Monat ist der Februar.
063
Tháng thứ ba là tháng ba. The third month is March. Der dritte Monat ist der März.
063
Tháng thứ tư là tháng tư. The fourth month is April. Der vierte Monat ist der April.
063
Tháng thứ năm là tháng năm. The fifth month is May. Der fünfte Monat ist der Mai.
063
Tháng thứ sáu là tháng sáu. The sixth month is June. Der sechste Monat ist der Juni.
063
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
063
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
063
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
063
Tháng thứ bảy là tháng bảy . The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli.
063
Tháng thứ tám là tháng tám. The eighth month is August. Der achte Monat ist der August.
063
Tháng thứ chín là tháng chín. The ninth month is September. Der neunte Monat ist der September.
063
Tháng thứ mười là tháng mười. The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober.
063
Tháng thứ mười một là tháng mười một. The eleventh month is November. Der elfte Monat ist der November.
063
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember.
063
Mười hai tháng là một năm. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr.
063
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
063
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
064
Học tập to learn lernen
064
Học sinh học nhiều không? Do the students learn a lot? Lernen die Schüler viel?
064
Không, họ học ít. No, they learn a little. Nein, sie lernen wenig.
064
Hỏi to ask fragen
064
Bạn hỏi thầy giáo nhiều không? Do you often ask the teacher questions? Fragen Sie oft den Lehrer?
064
Không, tôi không hỏi thầy ấy nhiều. No, I don’t ask him questions often. Nein, ich frage ihn nicht oft.
064
Trả lời to reply antworten
064
Xin bạn hãy trả lời. Please reply. Antworten Sie, bitte.
064
Tôi trả lời. I reply. Ich antworte.
064
Làm việc to work arbeiten
064
Anh ấy có đang làm việc không? Is he working right now? Arbeitet er gerade?
064