Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
der Name name Tên
der Vorname first name/given name họ
der Nachname last name/surname Tên cuối cùng họ
Wie ist dein Name? What's your name? Tên bạn là gì?
Wie ist Ihr Name? What is your name? Tên của bạn là gì?
Mein Name ist Philipp. My name is Philipp. Tên tôi là Philipp.
Wie heißen Sie? What is your name? Tên của bạn là gì?
Wie heißt du? What's your name? Tên bạn là gì?
Ich heiße Franziska. My name is Franziska. Tên tôi là Franziska.
Wie ist dein Nachname? What's your last name? Họ của bạn là gì?
Wie ist Ihr Nachname? What is your last name? Họ của bạn là gì?
Mein Nachname ist Neumann. My last name is Neumann. Họ của tôi là Neumann.
Wer sind Sie? Who are you? Bạn là ai?
Wer bist du? Who are you? Bạn là ai?
Ich bin Franziska. I'm Franziska. Tôi là Franziska.
Ja. Yes. Vâng.
Nein. No. Không.
Okay. Okay. Đuợc.
Entschuldigung! Sorry! Lấy làm tiếc!
Danke./Vielen Dank. Thanks./Thank you. Cảm ơn / Cảm ơn bạn.
Bitte. You're welcome. Không có gì.
Gerne. With pleasure. Với niềm vui.
Gern geschehen. Anytime! Bất cứ lúc nào!
Kein Problem. No problem! Không vấn đề gì!
Das macht nichts! It doesn't matter! Nó không quan trọng!
Herzlichen Glückwunsch! Congratulations! Xin chúc mừng!
Viel Glück! Good luck! Chúc may mắn!
Ich freue mich. I'm glad. Tôi mừng.
Das ist toll! That's great! Thật tuyệt!
Achtung! Caution! Chú ý!
Auf keinen Fall! No way! Không đời nào!
Das geht leider nicht. Unfortunately, it's not possible. Thật không may, nó không thể.
Hallo! Hello! Xin chào!
Hi! Hi! Chào!
Guten Tag! Hello! Xin chào!
Hallo, Herr Richter! Hello, Mr. Richter! Xin chào, ông Richter!
Hallo, Anna! Hello, Anna! Xin chào, Anna!
Guten Morgen, Peter! Good morning, Peter! Chào buổi sáng, Peter!
Guten Tag, Frau Steller! Hello, Ms. Steller! Xin chào, cô Steller!
Guten Abend, Herr Richter! Good evening, Mr. Richter! Chào buổi tối, ông Richter!
Gute Nacht, Anna! Good night, Anna! Chúc ngủ ngon, Anna!
Bis morgen! See you tomorrow! Hẹn gặp bạn vào ngày mai!
Auf Wiedersehen! Goodbye! Tạm biệt!
Bis bald! See you soon! Hẹn sớm gặp lại!
Tschüss! Bye! Tạm biệt!
Wie geht es dir? How are you? Bạn khỏe không?
Wie geht es Ihnen? How are you? Bạn khỏe không?
Mir geht es gut, danke. I'm fine, thank you. Tôi khỏe, cám ơn.
Mir geht es nicht so gut. I'm not so well. Tôi không khỏe lắm.
Mir geht es schlecht. I'm not doing well. Tôi làm không tốt.
Ich bin glücklich. I'm happy. Tôi đang hạnh phúc.
Ich bin müde. I'm tired. Tôi mệt.
Ich bin krank. I'm sick. Tôi bị ốm.
Ich bin erkältet. I have a cold. Tôi bị cảm lạnh.
Ich bin gestresst. I'm stressed out. Tôi căng thẳng.
Ich bin sauer. I'm angry! Tôi đang tức giận!
Ich bin traurig. I’m sad. Tôi buồn.
Ich brauche Hilfe. I need help. Tôi cần giúp đỡ.
Woher kommst du? Where are you from? Bạn đến từ đâu?
Woher kommen Sie? Where are you from? Bạn đến từ đâu?
Ich komme aus Russland. I'm from Russia. Tôi đến từ Nga.
Wir kommen aus der Türkei. We're from Turkey. Chúng tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ich komme aus der Nähe von Berlin. I come from near Berlin. Tôi đến từ gần Berlin.
das Land country Quốc gia
die Stadt city thành phố
Wo ist das? Where is that? Đâu rồi
Das ist eine Stadt in Deutschland. It's a city in Germany. Đó là một thành phố ở Đức.
Herzlich willkommen! Welcome! Chào mừng bạn!
Asien Asia Châu Á
Europa Europe Châu Âu
Afrika Africa Châu phi
Nordamerika North America Bắc Mỹ
Südamerika South America Nam Mỹ
Australien Australia Châu Úc
Wo wohnst du? Where do you live? Bạn sống ở đâu?
Wo wohnen Sie? Where do you live? Bạn sống ở đâu?
Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Tôi sống ở Berlin.
Das liegt in Ostdeutschland. That is in eastern Germany. Đó là ở miền đông nước Đức.
Wir wohnen in einem Dorf. We live in a village. Chúng tôi sống trong một ngôi làng.
Ich wohne auf dem Land. I live in the country. Tôi sống ở trong nước.
Wo ist das? Where is that? Đâu rồi
Das ist in Bayern. It's in Bavaria. Đó là ở Bavaria.
das Bundesland German state Nhà nước Đức
Wie ist die Adresse? What's the address? Địa chỉ là gì?
Die Adresse ist: … The address is ... Địa chỉ là ...
Ich wohne in der Bahnhofstraße. I live on Bahnhofstraße. Tôi sống trên Bahnhofstraße.
Ich wohne bei Freunden. I live with friends. Tôi sống với bạn bè.
Wer ist das? Who is that? Đó là ai?
die Familie family gia đình
Das ist meine Familie. That's my family. Đó là gia đình tôi.
die Eltern parents cha mẹ
die Mutter mother mẹ
der Vater father cha
das Kind child đứa trẻ
Ich habe keine Kinder. I don't have any children. Tôi không có con.
die Tochter daughter Con gái
der Sohn son Con trai
Ich habe zwei Söhne. I have two sons. Tôi có hai cậu con trai.
die Schwester sister em gái
der Bruder brother em trai
die Großmutter grandmother bà ngoại
der Großvater grandfather ông nội
die Ehefrau wife người vợ
der Ehemann husband người chồng
Ich bin verheiratet. I'm married. Tôi đã kết hôn.
Ich bin ledig. I'm single. Tôi độc thân.
Ich möchte Asyl beantragen. I would like to apply for asylum. Tôi muốn xin tị nạn.
der Flüchtling refugee người tị nạn
befristet temporary tạm thời
befristeter Aufenthalt temporary residence tạm trú
unbefristet permanent dài hạn
die Duldung temporary suspension of deportation tạm đình chỉ trục xuất
die Aufenthaltserlaubnis residence permit giấy phép cư trú
Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis. I have a residence permit. Tôi có giấy phép cư trú.
Meine Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen. My residence permit is expired. Giấy phép cư trú của tôi hết hạn.
Ich möchte sie verlängern. I would like to extend it. Tôi muốn mở rộng nó.
die Arbeitserlaubnis work permit giấy phép lao động
die Unterschrift signature Chữ ký
das Formular form hình thức
die Dokumente documents các tài liệu
der Pass passport hộ chiếu
das Visum visa thị thực
die Staatsbürgerschaft citizenship quyền công dân
Entschuldigung, kannst du mir helfen? Excuse me, can you help me? Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
Entschuldigung, können Sie mir helfen? Excuse me, can you help me? Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
Ich habe eine Frage. I have a question. Tôi có một câu hỏi.
Ja, natürlich. Yes, of course. Vâng, tất nhiên.
Vielen Dank. Thank you very much. Cảm ơn nhiều.
Wissen Sie, wo das ist? Do you know where it is? Bạn có biết nó ở đâu không?
Leider nicht. Unfortunately not. Không may măn.
Ich spreche kein Deutsch. I don’t speak German. Tôi không nói tiếng Đức.
Ich verstehe das nicht. I don't understand that. Tôi không hiểu điều đó.
Was bedeutet das? What does that mean? Điều đó nghĩa là gì?
Wie bitte? I beg your pardon? Tôi cầu xin sự tha thứ của bạn?
Können Sie das wiederholen bitte? Could you please repeat that? Bạn vui lòng nói lại được không?
Können Sie bitte langsamer sprechen? Could you please speak more slowly? Bạn có thể nói chậm hơn không?
Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Excuse me, do you speak English? Xin lỗi, bạn có nói tiếng Anh không?
Entschuldigung, wo ist die Information? Excuse me, where is the information desk? Xin lỗi, bàn thông tin ở đâu?
die deutsche Sprache German language tiếng Đức
die Grammatik grammar ngữ pháp
die Vokabeln vocabulary từ vựng
der Deutschkurs German course khoá tiếng Đức
Ich möchte mich für einen Kurs anmelden. I would like to sign up for a course. Tôi muốn đăng ký một khóa học.
Ich möchte Deutsch lernen. I would like to learn German. Tôi muốn học tiếng Đức.
Ich spreche ein bisschen Deutsch. I can speak some German. Tôi có thể nói tiếng Đức.
Ich spreche kein Deutsch. I don't speak German. Tôi không nói tiếng Đức.
die Niveaustufe level cấp độ
Ich lerne Deutsch. I'm learning German. Tôi đang học tiếng Đức.
die Lehrerin teacher giáo viên
die Prüfung test thử nghiệm
die Fremdsprache foreign language ngoại ngữ
Ich spreche Englisch. I speak English. Tôi nói tiếng Anh.
Ich spreche Arabisch. I speak Arabic. Tôi nói tiếng Ả Rập.
der Beruf occupation nghề nghiệp
Was machst du beruflich? What do you do for a living? Bạn làm gì để sống?
Was machen Sie beruflich? What's your job? Bạn làm nghề gì?
Was bist du von Beruf? What's your profession? Nghề của bạn là gì?
Was sind Sie von Beruf? What do you do? Bạn làm nghề gì?
Ich bin Bauarbeiter. I'm a construction worker. Tôi là một công nhân xây dựng.
Ich bin Polizistin. I'm a policewoman. Tôi là một nữ cảnh sát.
Ich bin arbeitslos. I'm unemployed. Tôi thất nghiệp.
Ich studiere. I am a university student. Tôi là một sinh viên đại học.
Ich mache eine Ausbildung. I do vocational training. Tôi học nghề.
arbeiten to work làm việc
die Arbeit job việc làm
Ich suche Arbeit. I'm looking for a job. Tôi đang tìm kiếm công việc.
die Ärztin doctor Bác sĩ
Ich bin Ärztin. I'm a doctor. Tôi là bác sĩ.
der Lehrer teacher giáo viên
Ich möchte Lehrer werden. I want to be a teacher. Tôi muốn trở thành một giáo viên.
die Erzieherin pre-school/activities teacher giáo viên mầm non / hoạt động
der Krankenpfleger nurse y tá
die Journalistin journalist nhà báo
der Ingenieur engineer kỹ sư
die Computerspezialistin computer specialist chuyên gia máy tính
der Architekt architect kiến trúc sư
die Taxifahrerin taxi driver tài xế taxi
der Busfahrer bus driver tài xế xe buýt
die Frisörin hairstylist Nhà tạo mẫu tóc
der Koch cook nấu ăn
die Verkäuferin saleswoman nhân viên bán hàng
der Kfz-Mechatroniker mechatronics engineer kỹ sư cơ điện tử
die Handwerkerin craftswoman thợ thủ công
die Telefonnummer phone number số điện thoại
Wie ist deine Telefonnummer? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì?
Wie ist Ihre Telefonnummer? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì?
Meine Telefonnummer ist 0735455577. My phone number is 0735455577. Số điện thoại của tôi là 0735455577.
die E-Mail-Adresse email address địa chỉ email
Kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben? Can you give me your email address? Bạn có thể cho tôi địa chỉ email của bạn?
Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? What's your email address? Địa chỉ email của bạn là gì?
Meine E-Mail-Adresse ist hallo@dw.com My email address is hallo@dw.com. Địa chỉ email của tôi là hallo@dw.com.
anrufen to call để gọi
Kann ich dich anrufen? Can I call you? Tôi có thể gọi cho bạn được không?
Kann ich Sie anrufen? Can I call you? Tôi có thể gọi cho bạn được không?
das Handy cell phone điện thoại di động
die Handy-Nummer cell phone number Số điện thoại di động
Ich habe kein Handy. I don't have a cell phone. Tôi không có điện thoại di động.
Ich habe keine E-Mail-Adresse. I don't have an email address. Tôi không có địa chỉ email.
Bist du auf Facebook? Are you on Facebook? Bạn có trên Facebook?
Hast du WhatsApp? Are you on WhatsApp? Bạn có trên WhatsApp?
die Zahl number con số
null zero không
eins one một
zwei two hai
drei three số ba
vier four bốn
fünf five số năm
sechs six sáu
sieben seven bảy
acht eight tám
neun nine chín
zehn ten mười
elf eleven mười một
zwölf twelve mười hai
dreizehn thirteen mười ba
vierzehn fourteen mười bốn
fünfzehn fifteen mười lăm
sechszehn sixteen mười sáu
siebzehn seventeen mười bảy
achtzehn eighteen mười tám
neunzehn nineteen mười chín
zwanzig twenty hai mươi
das Jahr year năm
der Monat month tháng
der Januar January tháng Giêng
Es ist Januar. It's January. Đó là tháng Giêng.
im Januar in January trong tháng Một
der Februar February Tháng hai
der März March tháng Ba
der April April Tháng 4
der Mai May Tháng Năm
der Juni June Tháng sáu
der Juli July Tháng bảy
der August August tháng Tám
der September September Tháng Chín
der Oktober October Tháng Mười
der November November Tháng mười một
der Dezember December Tháng mười hai
der Frühling spring mùa xuân
der Sommer summer mùa hè
der Herbst autumn mùa thu
der Winter winter mùa đông
der Tag day ngày
der Montag Monday Thứ hai
am Montag on Monday Thứ Hai
der Dienstag Tuesday Thứ ba
der Mittwoch Wednesday Thứ tư
der Donnerstag Thursday Thứ năm
der Freitag Friday Thứ sáu
der Samstag Saturday ngày thứ bảy
der Sonntag Sunday chủ nhật
die Woche week tuần
diese Woche this week tuần này
nächste Woche next week tuần tới
das Wochenende weekend ngày cuối tuần
am Wochenende on the weekend vào cuối tuần
heute today hôm nay
gestern yesterday hôm qua
vorgestern the day before yesterday một ngày trước ngày hôm qua
morgen tomorrow Ngày mai
übermorgen the day after tomorrow ngày kia
die Uhr clock đồng hồ
Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Excuse me, what time is it? Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi?
Entschuldigung, wie spät ist es? Excuse me, what time is it? Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi?
Es ist zwei Uhr. It's two in the afternoon. Đó là hai vào buổi chiều.
Es ist 14 Uhr. It's two in the afternoon. Đó là hai vào buổi chiều.
Es ist Viertel nach acht. It's quarter past eight. Đã tám giờ rưỡi.
Es ist halb drei. It's half past two. Hai giờ rưỡi.
Es ist Viertel vor zwölf. It’s quarter to twelve. Đó là một phần tư mười hai.
Es ist zwanzig vor zehn. It's twenty to ten. Đó là hai mươi mười.
Es ist zehn nach sieben. It's ten past seven. Đã mười bảy giờ.
Wir treffen uns um 15 Uhr. We're meeting at 3:00 p.m. Chúng tôi đang họp vào lúc 3 giờ chiều.
die Stunde hour giờ
Das dauert eine halbe Stunde. It takes half an hour. Phải mất nửa giờ.
die Minute minute phút
Es dauert fünf Minuten. It takes 5 minutes. Mất 5 phút.
Das geht von zwei bis drei Uhr. It runs from 2:00 p.m. to 3:00 p.m. Nó chạy từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều.
der Termin appointment cuộc hẹn
Ich hatte einen Termin. I had an appointment. Tôi đã có một cuộc hẹn.
Ich muss den Termin leider absagen. unfortunately have to cancel the appointment. tiếc là phải hủy bỏ cuộc hẹn.
Ich kann leider nicht kommen. Unfortunately, I can't come. Thật không may, tôi không thể đến.
Ich schaffe es leider nicht. Unfortunately, I can't make it. Thật không may, tôi không thể làm được.
Mir ist etwas dazwischengekommen. Something came up. Một cái gì đó xuất hiện.
Ich bin krank. I'm sick. Tôi bị ốm.
Ich habe einen wichtigen Termin. I have an important appointment. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
Ich habe den Bus verpasst. I missed the bus. Tôi nhớ xe bus.
Ich komme etwas später. I'm coming a bit later. Tôi sắp về sau.
Es tut mir leid. I'm sorry. Tôi xin lôi.
Können wir das verschieben? Can we change our plans? Chúng ta có thể thay đổi kế hoạch của chúng ta được không?
Das ist schade. That's too bad. Điều đó quá tệ.
Das macht nichts. It doesn't matter. Nó không quan trọng.
Wir machen einen neuen Termin. We'll arrange a new appointment. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn mới.
morgens in the morning vào buổi sáng
Ich stehe um acht Uhr auf. I get up at 8:00 a.m. Tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng.
frühstücken to have breakfast ăn sáng
Ich putze mir die Zähne. I brush my teeth. Tôi đánh răng.
Ich dusche täglich. I shower every day. Tôi tắm mỗi ngày.
Ich wasche mir die Haare. I wash my hair. Tôi gội đầu.
Ich ziehe mich an. I get dressed. Tôi đã thay đồ xong.
Um neun Uhr fahre ich zur Arbeit. I go to work at nine o'clock. Tôi đi làm lúc 9h.
mittags at noon vào buổi trưa
die Mittagspause lunch break nghỉ trưa
Um eins esse ich zu Mittag. I have lunch at one p.m. Tôi ăn trưa vào lúc 1 giờ chiều.
abends in the evening vào buổi tối
Ich mache um 18:30 Feierabend. I finish work at 6:30 p.m. Tôi kết thúc lúc 6 giờ 30 phút chiều.
Ich gehe nach Hause. I go home. Tôi về nhà.
Nachts at night vào ban đêm
Ich gehe um 22 Uhr ins Bett. I go to sleep at 10:00 p.m. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ sáng.
der Termin appointment cuộc hẹn
Ich hatte einen Termin. I had an appointment. Tôi đã có một cuộc hẹn.
Ich muss den Termin leider absagen. unfortunately have to cancel the appointment. tiếc là phải hủy bỏ cuộc hẹn.
Ich kann leider nicht kommen. Unfortunately, I can't come. Thật không may, tôi không thể đến.
Ich schaffe es leider nicht. Unfortunately, I can't make it. Thật không may, tôi không thể làm được.
Mir ist etwas dazwischengekommen. Something came up. Một cái gì đó xuất hiện.
Ich bin krank. I'm sick. Tôi bị ốm.
Ich habe einen wichtigen Termin. I have an important appointment. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
Ich habe den Bus verpasst. I missed the bus. Tôi nhớ xe bus.
Ich komme etwas später. I'm coming a bit later. Tôi sắp về sau.
Es tut mir leid. I'm sorry. Tôi xin lôi.
Können wir das verschieben? Can we change our plans? Chúng ta có thể thay đổi kế hoạch của chúng ta được không?
Das ist schade. That's too bad. Điều đó quá tệ.
Das macht nichts. It doesn't matter. Nó không quan trọng.
Wir machen einen neuen Termin. We'll arrange a new appointment. Chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn mới.
der Nahverkehr public transportation phương tiện công cộng
der Bus bus xe buýt
Ich fahre mit dem Bus. I take the bus. Tôi bắt xe buýt.
die U-Bahn subway, metro tàu điện ngầm, tàu điện ngầm
Ich nehme die U-Bahn. I take the subway. Tôi đi tàu điện ngầm.
die Straßenbahn tram xe điện
Die Straßenbahn fährt zum Hauptbahnhof. The tram goes to the main train station. Xe điện đi đến ga tàu chính.
die Haltestelle stop dừng lại
Sie müssen hier einsteigen. You have to get in here. Bạn phải vào đây.
Sie müssen hier aussteigen. You have to get out here. Bạn phải ra khỏi đây.
Sie müssen hier umsteigen. You have to switch here. Bạn phải chuyển đổi ở đây.
das Fahrrad bike xe đạp
Ich fahre mit dem Fahrrad. I ride a bike. Tôi đi xe đạp.
das Auto car xe hơi
Ich fahre mit dem Auto. I drive a car. Tôi lái xe.
das Taxi taxi xe tắc xi
Ich möchte verreisen. I want to travel. Tôi muốn đi du lịch.
Wohin fährst du? Where are you traveling to? Bạn đang đi đến đâu?
Ich möchte nach Berlin fahren. I want to go to Berlin. Tôi muốn đi đến Berlin.
Ich möchte Freunde besuchen. I want to visit friends. Tôi muốn thăm bạn bè.
der Hauptbahnhof main train station ga xe lửa chính
der Zug train xe lửa
Entschuldigung, fährt der Zug nach Berlin? Excuse me, does the train go to Berlin? Xin lỗi, tàu đi đến Berlin?
Entschuldigung, wann fährt der Zug? Excuse me, when does the train leave? Xin lỗi, khi nào tàu rời đi?
Der Zug fährt um 12:30 Uhr. The train leaves at 12:30 p.m. Xe lửa khởi hành lúc 12 giờ 30 phút.
Der Zug hat Verspätung. The train is delayed. Xe lửa bị trì hoãn.
die Bahn train xe lửa
Die Bahn fährt nach Potsdam. The train goes to Potsdam. Xe lửa đi đến Potsdam.
der ICE Intercity-Express Intercity-Express
Der ICE fährt nach München. The ICE goes to Munich. ICE đi đến Munich.
das Flugzeug airplane Máy bay
Ich fliege nach Ägypten. I'm flying to Egypt. Tôi bay đến Ai Cập.
die Fähre ferry bến phà
die Fahrkarte/das Ticket ticket
Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Excuse me, where can I buy a ticket? Xin lỗi, tôi có thể mua vé ở đâu?
Entschuldigung, ich brauche ein Ticket nach Berlin. Excuse me, I need a ticket to Berlin. Xin lỗi, tôi cần một vé đến Berlin.
Entschuldigung, wie viel kostet eine Fahrkarte nach München? Excuse me, how much is a ticket to Munich? Xin lỗi, vé đi Munich là bao nhiêu?
einfache Fahrt one-way một chiều
hin und zurück round trip chuyến đi khứ hồi
Ich möchte einen Sitzplatz reservieren bitte. I'd like to reserve a seat. Tôi muốn đặt chỗ.
das Abteil compartment ngăn
der Großraumwagen open coach huấn luyện viên mở
für die erste Klasse for first class cho lớp học đầu tiên
für die zweite Klasse for second class cho lớp thứ hai
am Fenster at the window ở cửa sổ
am Gang on the aisle trên lối đi
das Zentrum city center Trung tâm thành phố
der Marktplatz market square quảng trường chợ
das Rathaus city hall toà thị chính
die Post post office Bưu điện
Entschuldigung, wo ist die Post? Excuse me, where is the post office? Xin lỗi, bưu điện đâu rồi?
die Schule school trường học
der Supermarkt supermarket siêu thị
Der Supermarkt ist in der Nähe. The supermarket is close-by. Siêu thị gần đó.
das Kino movie theater rạp chiếu phim
die Bank bank ngân hàng
Entschuldigung, gibt es hier eine Bank? Excuse me, is there a bank around here? Xin lỗi, có một ngân hàng ở đây không?
der Geldautomat ATM ATM
die Bushaltestelle bus stop điểm dừng xe buýt
die öffentliche Toilette public bathroom phòng tắm công cộng
Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Excuse me, how do I get to the main train station? Xin lỗi, làm thế nào tôi có thể đến ga xe lửa chính?
Entschuldigung, kennen Sie diese Adresse? Excuse me, do you know where this address is? Xin lỗi, bạn có biết địa chỉ này ở đâu không?
geradeaus straight ahead thẳng về phía trước
Gehen Sie geradeaus. Walk straight ahead. Đi thẳng lên phía trước.
rechts right đúng
Biegen Sie rechts ab. Turn right. Rẽ phải.
links left trái
die Straße street đường phố
Nehmen Sie die nächste Straße links. Turn left at the next street. Rẽ trái ở đường phố kế tiếp.
an der Ampel at the stoplight ở đèn pha
an der Kreuzung at the intersection tại ngã tư
100 Meter 100 meters 100 mét
500 Meter 500 meters 500 mét
zu Fuß by foot/to walk bằng chân / đi bộ
die Farbe color màu
weiß white trắng
Das ist weiß. That's white. Đó là màu trắng.
gelb yellow màu vàng
orange orange trái cam
rot red đỏ
rosa pink hồng
lila purple màu tím
blau blue màu xanh da trời
hellblau light blue xanh nhạt
dunkelblau dark blue xanh đậm
grün green màu xanh lá
braun brown nâu
grau gray màu xám
schwarz black đen
bunt colorful Đầy màu sắc
das Essen food/meal thức ăn / bữa ăn
Das Essen ist fertig. Dinner is ready! (literally: Food is ready.) Bữa tối đã sẵn sàng! (nghĩa đen là: Thực phẩm đã sẵn sàng.)
Ich habe Hunger. I'm hungry. Tôi đói.
Guten Appetit! Enjoy your meal! Ăn ngon miệng nhé!
das Frühstück breakfast bữa ăn sáng
Wir frühstücken um acht Uhr. We have breakfast at 8:00 a.m. Chúng tôi ăn sáng lúc 8 giờ sáng.
das Mittagessen lunch Bữa trưa
Um zwölf gibt es Mittagessen. Lunch is at 12 o'clock. Ăn trưa là lúc 12 giờ.
das Abendessen dinner/supper bữa tối / bữa tối
Wir essen um 20 Uhr zu Abend. We eat dinner at 8:00 p.m. Chúng tôi ăn bữa tối lúc 8 giờ sáng.
der Nachtisch dessert món tráng miệng
Was gibt’s zum Nachtisch? What's for dessert? Món tráng miệng là gì?
Ich bin satt. I'm full. Tôi đầy đủ.
Entschuldigung, wo finde ich Waschmittel? Excuse me, where is the laundry detergent? Xin lỗi, bột giặt ở đâu?
Entschuldigung, was kostet das? Excuse me, how much does that cost? Xin lỗi, chi phí bao nhiêu?
Das kostet 99 Cent. It costs 99 cents. Nó tốn 99 xu.
Das macht 10 Euro. That'll be ten euros. Đó sẽ là mười euro.
Wo ist die Kasse bitte? Where's the check-out, please? Nơi kiểm tra ra, xin vui lòng?
Zahlen Sie bar? Are you paying cash? Bạn có phải trả tiền mặt không?
Ich möchte mit Karte zahlen. I would like to pay with my credit card. Tôi muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng của tôi.
Wir akzeptieren keine Kreditkarten. We do not accept credit cards. Chúng tôi không chấp nhận thẻ tín dụng.
Das ist ein Sonderangebot. That's a special offer. Đó là một đề nghị đặc biệt.
kaufen to buy mua
Ich kaufe Seife. I'm buying soap. Tôi đang mua xà bông.
Das ist zu teuer. That's too expensive. Đó là quá đắt.
Möchten Sie eine Tüte? Would you like a bag? Bạn có muốn một cái túi không?
Bitte sehr. Here you go. Ở đây bạn đi.
Danke schön. Thank you very much. Cảm ơn nhiều.
das Brot bread bánh mỳ
Ich hätte gerne ein Brot. I would like a loaf of bread. Tôi muốn một ổ bánh mì.
der Käse cheese phô mai
Ich möchte Käse kaufen. I would like to buy some cheese. Tôi muốn mua một ít phó mát.
der Reis rice cơm
Haben Sie Reis? Do you have rice? Bạn có cơm không?
die Nudeln pasta mỳ ống
Wo finde ich Nudeln? Where do I find the pasta? Tôi tìm mì ống ở đâu?
der Joghurt yoghurt sữa chua
das Ei egg trứng
Ich möchte sechs Eier bitte. I would like six eggs, please. Tôi muốn sáu quả trứng, xin vui lòng.
die Butter butter
die Wurst cold meat/sausage thịt nguội / xúc xích
Ich hätte gerne 100 Gramm Wurst. I would like 100 grams of cold meat. Tôi muốn 100 gram thịt nguội.
das Fleisch meat thịt
Ich möchte ein halbes Kilo Fleisch. I would like half a kilo of meat. Tôi muốn được nửa cân thịt.
das Rindfleisch beef thịt bò
das Schweinefleisch pork thịt heo
das Hähnchen chicken
der Fisch fish
das Obst fruit trái cây
Ich möchte Obst kaufen. I would like to buy some fruit. Tôi muốn mua trái cây.
der Apfel apple táo
Ich möchte ein Kilo Äpfel, bitte. I would like a kilo of apples, please. Tôi muốn một lát táo, xin vui lòng.
die Banane banana trái chuối
Ein Kilo Bananen bitte. A kilo of bananas, please. Một cân chuối, xin vui lòng.
die Orange orange trái cam
Fünf Orangen bitte. Five oranges, please. Năm quả cam, làm ơn.
die Kirsche cherry quả anh đào
die Pflaume plum mận
die Erdbeere strawberry dâu
die Weintraube grape giống nho
die Himbeere raspberry dâu rừng
die Zitrone lemon Chanh
der Saft juice Nước ép
der Obstsalat fruit salad rau quả
das Gemüse vegetable(s) rau)
die Gurke cucumber quả dưa chuột
Ich möchte zwei Gurken kaufen. I would like to buy two cucumbers. Tôi muốn mua hai dưa chuột.
die Tomate tomato cà chua
die Zwiebel onion củ hành
Ein Kilo Zwiebeln bitte. One kilo of onions, please. Một kg hành, xin vui lòng.
die Paprika pepper tiêu
die Möhre carrot cà rốt
Was möchtest du trinken? What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?
Was möchten Sie trinken? What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?
der Tee tea trà
Trinkst du Tee? Do you drink tea? Bạn uống trà?
Trinken Sie Tee? Do you drink tea? Bạn uống trà?
Ich trinke gerne Tee. I like tea. Tôi thích trà.
der Kaffee coffee cà phê
Einen Kaffee bitte! A coffee, please. Một ly cà phê, làm ơn.
das Wasser water Nước
stilles Wasser still water Vẫn là nước
der Sprudel sparkling water nước lấp lánh
die Apfelschorle apple juice spritzer nước táo spritzer
Eine Cola bitte! A coke, please! Một cốc, xin vui lòng!
das Bier beer bia
der Wein wine rượu nho
Was isst du gerne? What do you like to eat? Bạn muốn ăn gì?
Ich esse gerne Reis. I like to eat rice. Tôi thích ăn cơm.
das Lieblingsessen favorite food đồ ăn yêu thích
Mein Lieblingsessen ist Pizza. My favorite food is pizza. Đồ ăn ưa thích của tôi là pizza.
Ich bin Vegetarier. I'm a vegetarian. Tôi là người ăn chay.
Isst du Fleisch? Do you eat meat? Bạn có ăn thịt không?
Ich esse kein Schweinefleisch. I don't eat pork. Tôi không ăn thịt lợn.
Trinkst du Alkohol? Do you drink alcohol? Bạn có uống rượu không?
Nein, ich trinke keinen Alkohol. No, I don't drink alcohol. Không, tôi không uống rượu.
Ja, ich trinke Alkohol. Yes, I drink alcohol. Vâng, tôi uống rượu.
Das ist süß. It's sweet. Thật ngọt ngào.
Das ist salzig. It's salty. Đó là mặn.
Das ist sauer. It's sour. Nó chua.
Schmeckt es dir? Does it taste good? Nó có ngon không?
Ja, sehr gut! Yes, very good. Vâng rất tốt.
Das ist lecker. It's delicious. Nó ngon.
Nein, das schmeckt mir nicht! No, that doesn't taste good. Không, đó không phải là hương vị tốt.
Das schmeckt bitter. It tastes bitter. Nó có vị đắng.
die Bluse blouse blouse
das Kleid dress trang phục
der Rock skirt váy
das T-Shirt T-shirt Áo thun
das Hemd shirt áo sơ mi
die Hose pants/trousers quần quần
der Gürtel belt thắt lưng
der Pullover sweater/jumper áo len / jumper
die Jacke jacket Áo khoác
der Mantel coat áo khoác
der Hut hat nón
die Mütze hat nón
das Kopftuch headscarf khăn choàng
der Schal scarf khăn quàng cổ
die Schuhe shoes giày
die Stiefel boots giày ống
die Hausschuhe slippers dép
die Socken socks vớ
die Strumpfhose tights/pantyhose tights / pantyhose
die Unterhose underpants quần lót
der BH bra áo ngực
das Unterhemd undershirt áo lót
der Schlafanzug pyjamas đồ ngủ
Eine Nummer größer bitte. A larger size, please. Một kích thước lớn hơn, xin vui lòng.
Eine Nummer kleiner bitte. A smaller size, please. Một kích thước nhỏ hơn, xin vui lòng.
Das passt mir nicht. It doesn't fit. Nó không phù hợp.
Das ist zu klein. That is too small. Điều đó quá nhỏ.
Das ist zu groß. That is too large. Điều đó quá lớn.
Das ist zu lang. That is too long. Điều đó quá dài.
Das ist zu kurz. That is too short. Điều đó quá ngắn.
Das steht dir gut. It suits you. Nó vừa với bạn.
der Arzt doctor Bác sĩ
Ich möchte einen Termin bitte. I would like an appointment please. Tôi muốn một cuộc hẹn xin vui lòng.
Ich habe Fieber. I have a fever. Tôi bị sốt.
Mir ist schwindelig. I'm dizzy. Tôi chóng mặt.
Ich habe Schmerzen. I'm in pain. Tôi đau đớn.
Wo haben Sie Schmerzen? Where does it hurt? Nó bị đau ở đâu?
Welche Tabletten nehmen Sie? What kind of medication are you on? Bạn đang dùng loại thuốc nào?
Ich habe Durchfall. I have diarrhea. Tôi bị tiêu chảy.
Ich habe Verstopfung. I'm constipated. Tôi bị táo bón.
Ich habe eine Allergie. I have an allergy. Tôi bị dị ứng.
Ich habe Diabetes. I have diabetes. Tôi bị tiểu đường.
Tut das weh? Does that hurt? Điều đó có đau không?
Das tut weh. It hurts. Nó đau.
die Blasenentzündung bladder infection nhiễm trùng bàng quang
Der Hals ist entzündet. I have a throat infection. Tôi bị viêm họng.
die Impfung vaccination chủng ngừa
das Rezept prescription đơn thuốc
die Apotheke pharmacy tiệm thuốc
Gute Besserung! Get well soon! Hãy sớm sớm
das Krankenhaus hospital bệnh viện
die Krankenschwester nurse y tá
der Krankenwagen ambulance xe cứu thương
Rufen Sie einen Krankenwagen bitte! Call an ambulance, please! Gọi xe cứu thương, xin vui lòng!
Das ist ein Notfall. It's an emergency. Đó là một trường hợp khẩn cấp.
die Notaufnahme emergency ward phường cấp cứu
Was ist passiert? What happened? Chuyện gì đã xảy ra?
röntgen X-ray tia X
der Bruch fracture gãy
Das ist gebrochen. It's broken. Nó bị hỏng.
die Betäubung anesthetic thuốc mê
Sie bekommen eine Spritze. You'll get an injection. Bạn sẽ bị tiêm.
Wir müssen Blut abnehmen. We have to take a blood sample. Chúng ta phải lấy một mẫu máu.
die Operation operation/surgery phẫu thuật / phẫu thuật
Das muss operiert werden. It requires surgery. Nó đòi hỏi phẫu thuật.
die Untersuchung examination kiểm tra
der Körper body thân hình
der Arm arm cánh tay
Mein Arm tut weh. My arm hurts. Tay tôi đau.
das Bein leg Chân
Mein Bein tut weh. My leg hurts. Chân tôi bị đau.
die Hand hand tay
der Fuß foot chân
der Finger finger ngón tay
der Zahn tooth răng
Ich habe Zahnschmerzen. I have a toothache. Tôi bị đau răng.
der Bauch belly bụng
Ich habe Bauchschmerzen. I have a stomach ache. Tôi bị đau bao tử.
der Kopf head cái đầu
Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache. Tôi bị đau đầu.
der Rücken back trở lại
Ich habe Rückenschmerzen. I have back pain. Tôi bị đau lưng.
der Hals throat họng
Mein Hals tut weh. I have a sore throat. Tôi bị đau họng.
der Frauenarzt gynecologist bác sĩ phụ khoa
die Regel/die Tage period/menstruation thời kỳ / kinh nguyệt
Ich habe meine Tage. I have my period. Tôi có thời gian.
Ich habe starke Blutungen. I have a heavy period. Tôi có một khoảng thời gian dài.
Ich habe Krämpfe. I have menstrual cramps. Tôi bị co thắt kinh nguyệt.
die Scheide/die Vagina vagina âm đạo
die Brüste breasts ngực
die Gebärmutter uterus tử cung
die Eierstöcke ovaries buồng trứng
der Abstrich Pap smear Pap smear
der Ultraschall ultrasound siêu âm
das Verhütungsmittel contraception ngừa thai
die Pille the pill viên thuốc
Nehmen Sie die Pille? Are you on the pill? Bạn có trên viên thuốc không?
die Spirale IUD IUD
Haben Sie eine Spirale? Do you have an IUD? Bạn có IUD?
das Kondom condom bao cao su
der Geschlechtsverkehr sexual intercourse quan hệ tình dục
die Schwangerschaft pregnancy mang thai
der Schwangerschaftstest pregnancy test thử thai
Der Schwangerschaftstest ist positiv. The pregnancy test is positive. Thử nghiệm mang thai là tích cực.
Sie sind schwanger. You are pregnant. Bạn có thai.
die Vorsorgeuntersuchung prenatal screening sàng lọc trước khi sinh
der Ultraschall ultrasound siêu âm
Im wievielten Monat sind Sie? How far along are you?/When's the baby due? Bạn đã bao lâu rồi? / Khi nào em bé đến?
Ich bin im vierten Monat schwanger. I'm four months pregnant. Tôi đang mang thai bốn tháng.
Es wird ein Junge. It's a boy. Đó là một cậu bé.
Es wird ein Mädchen. It's a girl. Đó là một cô gái.
die Wehen contractions sự co thắt
die Geburt birth Sinh
die PDA epidural epidural
der Kaiserschnitt Caesarean section đẻ bằng phương pháp mổ
die Fehlgeburt miscarriage sẩy thai
das Baby baby đứa bé
Mein Baby ist drei Monate alt. My baby is three months old. Con tôi ba tháng tuổi.
der Kinderarzt pediatrician bác sĩ nhi khoa
der Schnuller pacifier núm vú giả
das Fläschchen bottle chai
stillen to nurse để y tá
die Windeln diapers tã giấy
der Kinderwagen baby carriage Cái nôi
das Kuscheltier stuffed animal thú nhồi bông
das Spielzeug toy đồ chơi
Wo können die Kinder spielen? Where can the children play? Trẻ em chơi ở đâu?
der Spielplatz playground sân chơi
der Kindergarten kindergarten mẫu giáo
Ich habe keine Betreuung für meine Kinder. I don't have any child care. Tôi không có bất kỳ dịch vụ giữ trẻ nào.
Ich brauche einen Babysitter. I need a babysitter. Tôi cần một người giữ trẻ.
das Baby baby đứa bé
Mein Baby ist drei Monate alt. My baby is three months old. Con tôi ba tháng tuổi.
der Kinderarzt pediatrician bác sĩ nhi khoa
der Schnuller pacifier núm vú giả
das Fläschchen bottle chai
stillen to nurse để y tá
die Windeln diapers tã giấy
der Kinderwagen baby carriage Cái nôi
das Kuscheltier stuffed animal thú nhồi bông
das Spielzeug toy đồ chơi
Wo können die Kinder spielen? Where can the children play? Trẻ em chơi ở đâu?
der Spielplatz playground sân chơi
der Kindergarten kindergarten mẫu giáo
Ich habe keine Betreuung für meine Kinder. I don't have any child care. Tôi không có bất kỳ dịch vụ giữ trẻ nào.
Ich brauche einen Babysitter. I need a babysitter. Tôi cần một người giữ trẻ.
die Möbel furniture đồ nội thất
das Bett bed Giường
Ich suche ein Bett. I'm looking for a bed. Tôi đang tìm giường.
der Stuhl chair cái ghế
Wir brauchen vier Stühle. We need four chairs. Chúng ta cần bốn cái ghế.
der Tisch table bàn
das Sofa sofa/couch Ghế sofa nằm
der Teppich carpet thảm
die Vorhänge curtains màn cửa
der Fernseher TV TV
der Herd stove bếp
Ich möchte einen Herd kaufen. I would like to buy a stove. Tôi muốn mua một bếp.
der Kühlschrank refrigerator tủ lạnh
die Waschmaschine washing machine may giặt
der Staubsauger vacuum cleaner máy hút bụi
Das muss repariert werden. It has to be repaired. Nó phải được sửa chữa.
Können Sie das reparieren bitte? Can you please repair it? Bạn có thể sửa chữa nó?
Das Licht geht nicht. The light doesn't work. Ánh sáng không hoạt động.
Das Licht geht wieder. The light is working again. Ánh sáng đang hoạt động trở lại.
Die Heizung funktioniert nicht. The heater is not working. Bộ phận làm nóng không hoạt động.
Die Heizung ist wieder in Ordnung. The heater is working again. Bộ phận làm nóng đang hoạt động trở lại.
Der Wasserhahn tropft. The faucet is dripping. Vòi nước đang nhỏ giọt.
Das Wasser läuft nicht ab. The water doesn't drain. Nước không thoát.
Das Fenster geht nicht zu. The window doesn't close. Cửa sổ không đóng.
Die Waschmaschine ist kaputt. The washing machine is broken. Máy giặt bị hỏng.
Der Abfluss ist verstopft. The drain is clogged. Ráo nước bị tắc.
Die Internetverbindung funktioniert nicht. The internet connection is not working. Kết nối internet không hoạt động.
das Rohr pipe ống
das Kabel cable cáp
der Hausmeister janitor người gác cổng
Das ist sauber. It's clean. Nó sạch.
Das ist schmutzig. It's dirty. Nó bẩn.
das Putzmittel cleaning detergent làm sạch chất tẩy rửa
der Putzlappen cleaning rag dọn dẹp
Ich muss die Küche putzen. I have to clean the kitchen. Tôi phải lau nhà bếp.
Du musst die Wohnung aufräumen. You have to clean the apartment. Bạn phải dọn dẹp căn hộ.
fegen to sweep quét
wischen to mop/to wipe something lau / lau chùi cái gì đó
Kannst du spülen bitte? Can you please wash the dishes? Bạn có thể rửa các món ăn?
Ich muss staubsaugen. I have to vacuum. Tôi phải chân không.
Wo ist der Staubsauger? Where is the vacuum cleaner? Máy hút bụi ở đâu?
der Müll garbage rác thải
Kannst du den Müll bitte rausbringen? Can you take out the garbage, please? Bạn có thể đưa ra rác, xin vui lòng?
das Altglas wegbringen to take the glass to the recycling container lấy thủy tinh vào thùng chứa tái chế
die Bank bank ngân hàng
Ich gehe zur Bank. I'm going to the bank. Tôi sẽ đến ngân hàng.
das Bankkonto bank account tài khoản ngân hàng
Ich möchte ein Konto eröffnen. I would like to open a bank account. Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng.
der Kontoauszug bank statement tuyên bố ngân hàng
die Überweisung money transfer chuyển tiền
Ich möchte Geld überweisen. I would like to transfer money. Tôi muốn chuyển tiền.
Ich muss Geld abheben. I have to withdraw money. Tôi phải rút tiền.
die Zinsen interest quan tâm
die EC-Karte debit card thẻ ghi nợ
die Kreditkarte credit card thẻ tín dụng
die Kontonummer account number số tài khoản
die IBAN IBAN IBAN
die Geheimzahl PIN GHIM
Wie ist das Wetter? What's the weather like? Thời tiết như thế nào?
Das Wetter ist gut. The weather's nice. Thời tiết đẹp.
Die Sonne scheint. The sun is shining. Mặt trời đang tỏa sáng.
Das Wetter ist schlecht. The weather is bad. Thời tiết xấu.
Es regnet. It's raining. Trời đang mưa.
Ich brauche einen Regenschirm. I need an umbrella. Tôi cần một cái ô.
Ich friere. I'm freezing. Tôi đang đóng băng.
Es schneit. It's snowing. Tuyết đang rơi.
der Wind wind gió
Es ist windig. It's windy. Đó là gió.
Mir ist kalt. I'm cold. Tôi lạnh.
Mir ist heiß. I'm hot. Tôi nóng.
Morgen werden es 30 Grad. It's going to be 30 degrees Celsius tomorrow. Nó sẽ là 30 độ Celsius vào ngày mai.
Heute sind es minus 5 Grad. It's minus five degrees Celsius today. Hôm nay là 5 độ Celsius.
Zieh dich warm an. Put something warm on. Đặt cái gì đó ấm lên.
die Freizeit spare time thời gian rảnh
Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your spare time? Bạn làm gì khi rảnh?
Ich mache Sport. I work out. Tôi làm việc.
Ich spiele Fußball. I play soccer. Tôi chơi bóng đá.
Ich tanze gern. I like dancing. Tôi thích nhảy.
Ich gehe spazieren. I walk. Tôi đi bộ.
Ich gehe joggen. I jog. Tôi chạy bộ.
Ich gehe schwimmen. I swim. Tôi bơi.
Ich gehe klettern. I go climbing. Tôi đi leo núi.
Ich gehe wandern. I hike. Tôi đi lang thang.
Ich fahre gern Fahrrad. I like bike riding. Tôi thích đạp xe.
Ich gehe ins Fitnessstudio. I go to the gym. Tôi đi đến phòng tập thể dục.
Ich schwimme gern. I like swimming. Tôi thích bơi lội.
Ich fahre gerne Ski. I like skiing. Tôi thích trượt tuyết.
Kommst du mit? Do you want to come along? Bạn có muốn đi cùng?
das Hobby hobby sở thích
Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì?
Ich lese gern. I like reading. Tôi thích đọc.
Ich koche gern. I like cooking. Tôi thích nấu ăn.
Ich höre gerne Musik. I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc.
Ich singe gern. I like singing. Tôi thích ca hát.
Ich gehe gern ins Kino. I like going to the movies. Tôi thích đi xem phim.
Ich gehe gern ins Theater. I like going to the theater. Tôi thích đi xem kịch.
Ich fotografiere gern. I like taking pictures. Tôi thích chụp ảnh.
Ich male gern. I like painting. Tôi thích vẽ.
Ich gehe gern ins Museum. I like going to the museum. Tôi thích đến viện bảo tàng.
Ich surfe im Internet. I surf the internet. Tôi lướt internet.
Ich spiele Computerspiele. I play computer games. Tôi chơi trò chơi máy tính.
Ich treffe mich mit Freunden. I hang out with friends. Tôi ra ngoài với bạn.
Ich gehe gern shoppen. I like going shopping. Tôi thích mua sắm.
Ich höre lieber Musik. I prefer listening to music. Tôi thích nghe nhạc.
der Rechner/der Computer computer máy vi tính
Kann ich deinen Rechner benutzen? May I use your computer? Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn?
das Tablet tablet máy tính bảng
Ich habe ein Tablet. I have a tablet. Tôi có một viên thuốc.
die Tastatur keyboard bàn phím
die Maus mouse chuột
der Monitor monitor giám sát
Ich mache den Rechner an. I'm turning on the computer. Tôi đang bật máy tính.
Ich fahre den Rechner runter. I'm shutting down the computer. Tôi đang tắt máy tính.
Ich speichere die Datei. I'm saving the file. Tôi đang lưu tệp.
Ich lösche die Datei. I'm deleting the file. Tôi đang xóa tập tin.
Ich erstelle einen Ordner. I'm creating a folder. Tôi đang tạo một thư mục.
die Datei file tập tin
der USB-Stick USB flash drive Ổ USB
Ich habe die Datei auf einem Stick. I have the file on a USB flash drive. Tôi có tập tin trên một ổ đĩa flash USB.
die Festplatte hard disk ổ đĩa cứng
der Drucker printer máy in
Können Sie das für mich ausdrucken? Can you print this for me? Bạn có thể in cho tôi được không?
Entschuldigung, gibt es hier W-LAN? Excuse me, do you have Wi-Fi here? Xin lỗi, bạn có Wi-Fi ở đây không?
Wie ist das Passwort? What's the password? Mật khẩu là gì?
Ich habe kein Internet. I don't have an internet connection. Tôi không có kết nối internet.
Ich habe kein Netz. I don't have a network connection. Tôi không có kết nối mạng.
Ich logge mich ein. I'm logging on. Tôi đăng nhập.
Du musst dich anmelden. You have to register. Bạn phải đăng ký.
Du musst dich ausloggen. You have to log out. Bạn phải đăng xuất.
Hast du dich abgemeldet? Have you signed out? Bạn đã đăng xuất?
die Webseite website trang mạng
die URL/die Internetadresse internet address địa chỉ Internet
www.dw.com www.dw.com www.dw.com
Das kannst du googeln. You can google it. Bạn có thể google nó.
Ich muss eine Mail schicken. I have to send an e-mail. Tôi phải gửi một e-mail.
Ich kann die Datei nicht herunterladen. I can't download the file. Tôi không thể tải tệp tin.
Ich möchte eine App installieren. I would like to install an app. Tôi muốn cài đặt một ứng dụng.
Kannst du den Link teilen? Can you share the link? Bạn có thể chia sẻ liên kết?
der Kohl cabbage
der Brokkoli broccoli
der Salat lettuce/salad
der Spinat spinach
das Radieschen radish
Ich hätte gerne einen Bund Radieschen bitte. I would like a bunch of radishes, please.
die Aubergine eggplant
die Kartoffel potato
Goethebuch VieEngDeu
1
Tôi I ich
1
Tôi và bạn I and you ich und du
1
Chúng tôi both of us wir beide
1
Anh ấy he er
1
Anh ấy và cô ấy he and she er und sie
1
Hai người bọn họ they both sie beide
1
Người đàn ông the man der Mann
1
Người đàn bà the woman die Frau
1
Đứa trẻ con the child das Kind
1
Một gia đình a family eine Familie
1
Gia đình của tôi my family meine Familie
1
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
1
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
1
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
1
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
1
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
1
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
1
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
2
Người ông the grandfather der Großvater
2
Người bà the grandmother die Großmutter
2
ông và bà he and she er und sie
2
Người cha the father der Vater
2
Người mẹ the mother die Mutter
2
Cha và mẹ he and she er und sie
2
Người con trai the son der Sohn
2
Người con gái the daughter die Tochter
2
Con trai và con gái he and she er und sie
2
Người em / anh trai the brother der Bruder
2
Người em / chị gái the sister die Schwester
2
Anh và chị / anh và em / chị và em he and she er und sie
2
Người cậu / chú / bác the uncle der Onkel
2
Người dì / cô / bác the aunt die Tante
2
Chú và cô he and she er und sie
2
Chúng tôi là một gia đình. We are a family. Wir sind eine Familie.
2
Gia đình không phải nhỏ. The family is not small. Die Familie ist nicht klein.
2
Gia đình lớn. The family is big. Die Familie ist groß.
3
Xin chào! Hi! Hallo!
3
Xin chào! Hello! Guten Tag!
3
Khỏe không? How are you? Wie geht’s?
3
Bạn từ châu Âu đến à? Do you come from Europe? Kommen Sie aus Europa?
3
Bạn từ châu Mỹ đến à? Do you come from America? Kommen Sie aus Amerika?
3
Bạn từ châu Á đến à? Do you come from Asia? Kommen Sie aus Asien?
3
Bạn ở khách sạn nào vậy? In which hotel are you staying? In welchem Hotel wohnen Sie?
3
Bạn ở đây bao lâu rồi? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier?
3
Bạn ở bao lâu? How long will you be staying? Wie lange bleiben Sie?
3
Bạn có thích ở đây không? Do you like it here? Gefällt es Ihnen hier?
3
Bạn đi du lịch ở đây à? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub?
3
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
3
Đây là địa chỉ của tôi. Here is my address. Hier ist meine Adresse.
3
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we see each other tomorrow? Sehen wir uns morgen?
3
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc. I am sorry, but I already have plans. Tut mir Leid, ich habe schon etwas vor.
3
Tạm biệt! Bye! Tschüs!
3
Hẹn gặp lại nhé! Good bye! Auf Wiedersehen!
3
Hẹn sớm gặp lại nhé! See you soon! Bis bald!
4
Chúng ta ở đâu? Where are we? Wo sind wir?
4
Chúng ta ở trường học. We are at school. Wir sind in der Schule.
4
Chúng ta có giờ học. We are having class / a lesson. Wir haben Unterricht.
4
Đây là các học sinh. Those are the school children. Das sind die Schüler.
4
Đây là cô giáo. That is the teacher. Das ist die Lehrerin.
4
Đây là lớp học. That is the class. Das ist die Klasse.
4
Chúng ta làm gì? What are we doing? Was machen wir?
4
Chúng ta học. We are learning. Wir lernen.
4
Chúng ta học một ngôn ngữ. We are learning a language. Wir lernen eine Sprache.
4
Tôi học tiếng Anh. I learn English. Ich lerne Englisch.
4
Bạn học tiếng Tây Ban Nha. You learn Spanish. Du lernst Spanisch.
4
Anh ấy học tiếng Đức. He learns German. Er lernt Deutsch.
4
Chúng tôi học tiếng Pháp. We learn French. Wir lernen Französisch.
4
Các bạn học tiếng Ý . You all learn Italian. Ihr lernt Italienisch.
4
Họ học tiếng Nga. They learn Russian. Sie lernen Russisch.
4
Học ngôn ngữ rất là thú vị. Learning languages is interesting. Sprachen lernen ist interessant.
4
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. We want to understand people. Wir wollen Menschen verstehen.
4
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. We want to speak with people. Wir wollen mit Menschen sprechen.
5
John từ London đến. John is from London. John ist aus London.
5
London ở bên Anh. London is in Great Britain. London liegt in Großbritannien.
5
Anh ấy nói tiếng Anh. He speaks English. Er spricht Englisch.
5
Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. Maria ist aus Madrid.
5
Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid is in Spain. Madrid liegt in Spanien.
5
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. She speaks Spanish. Sie spricht Spanisch.
5
Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin.
5
Berlin ở bên Đức. Berlin is in Germany. Berlin liegt in Deutschland.
5
Hai bạn nói tiếng Đức à? Do both of you speak German? Sprecht ihr beide Deutsch?
5
London là một thủ đô. London is a capital city. London ist eine Hauptstadt.
5
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
5
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. Die Hauptstädte sind groß und laut.
5
Nước Pháp ở châu Âu. France is in Europe. Frankreich liegt in Europa.
5
Nước Ai Cập ở châu Phi. Egypt is in Africa. Ägypten liegt in Afrika.
5
Nước Nhật Bản ở châu Á. Japan is in Asia. Japan liegt in Asien.
5
Canađa ở Bắc Mỹ. Canada is in North America. Kanada liegt in Nordamerika.
5
Panama ở Trung Mỹ. Panama is in Central America. Panama liegt in Mittelamerika.
5
Braxin ở Nam Mỹ. Brazil is in South America. Brasilien liegt in Südamerika.
6
Tôi đọc. I read. Ich lese.
6
Tôi đọc một chữ cái. I read a letter. Ich lese einen Buchstaben.
6
Tôi đọc một từ. I read a word. Ich lese ein Wort.
6
Tôi đọc một câu. I read a sentence. Ich lese einen Satz.
6
Tôi đọc một lá thư. I read a letter. Ich lese einen Brief.
6
Tôi đọc một quyển sách. I read a book. Ich lese ein Buch.
6
Tôi đọc. I read. Ich lese.
6
Bạn đọc. You read. Du liest.
6
Anh ấy đọc. He reads. Er liest.
6
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
6
Tôi viết một chữ cái. I write a letter / character. Ich schreibe einen Buchstaben.
6
Tôi viết một từ. I write a word. Ich schreibe ein Wort.
6
Tôi viết một câu. I write a sentence. Ich schreibe einen Satz.
6
Tôi viết một lá thư. I write a letter. Ich schreibe einen Brief.
6
Tôi viết một quyển sách. I write a book. Ich schreibe ein Buch.
6
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
6
Bạn viết. You write. Du schreibst.
6
Anh ấy viết. He writes. Er schreibt.
7
Tôi đếm: I count: Ich zähle:
7
một, hai, ba one, two, three eins, zwei, drei
7
Tôi đếm đến ba. I count to three. Ich zähle bis drei.
7
Tôi đếm tiếp: I count further: Ich zähle weiter:
7
bốn, năm, sáu, four, five, six, vier, fünf, sechs,
7
bảy, tám, chín seven, eight, nine sieben, acht, neun
7
Tôi đếm. I count. Ich zähle.
7
Bạn đếm. You count. Du zählst.
7
Anh ấy đếm. He counts. Er zählt.
7
Một. Người thứ nhất. One. The first. Eins. Der Erste.
7
Hai. Người thứ hai / nhì. Two. The second. Zwei. Der Zweite.
7
Ba. Người thứ ba. Three. The third. Drei. Der Dritte.
7
Bốn. Người thứ tư. Four. The fourth. Vier. Der Vierte.
7
Năm. Người thứ năm. Five. The fifth. Fünf. Der Fünfte.
7
Sáu. Người thứ sáu. Six. The sixth. Sechs. Der Sechste.
7
Bảy. Người thứ bảy. Seven. The seventh. Sieben. Der Siebte.
7
Tám. Người thứ tám. Eight. The eighth. Acht. Der Achte.
7
Chín. Người thứ chín. Nine. The ninth. Neun. Der Neunte.
8
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
8
Bây giờ là mấy giờ ạ? What time is it, please? Wie viel Uhr ist es, bitte?
8
Cảm ơn nhiều. Thank you very much. Danke vielmals.
8
Bây giờ là một giờ. It is one o’clock. Es ist ein Uhr.
8
Bây giờ là hai giờ. It is two o’clock. Es ist zwei Uhr.
8
Bây giờ là ba giờ. It is three o’clock. Es ist drei Uhr.
8
Bây giờ là bốn giờ. It is four o’clock. Es ist vier Uhr.
8
Bây giờ là năm giờ. It is five o’clock. Es ist fünf Uhr.
8
Bây giờ là sáu giờ. It is six o’clock. Es ist sechs Uhr.
8
Bây giờ là bảy giờ. It is seven o’clock. Es ist sieben Uhr.
8
Bây giờ là tám giờ. It is eight o’clock. Es ist acht Uhr.
8
Bây giờ là chín giờ. It is nine o’clock. Es ist neun Uhr.
8
Bây giờ là mười giờ. It is ten o’clock. Es ist zehn Uhr.
8
Bây giờ là mười một giờ. It is eleven o’clock. Es ist elf Uhr.
8
Bây giờ là mười hai giờ. It is twelve o’clock. Es ist zwölf Uhr.
8
Một phút có sáu mươi giây. A minute has sixty seconds. Eine Minute hat sechzig Sekunden.
8
Một tiếng có sáu mươi phút. An hour has sixty minutes. Eine Stunde hat sechzig Minuten.
8
Một ngày có hai mươi bốn tiếng. A day has twenty-four hours. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.
9
Thứ hai Monday der Montag
9
Thứ ba Tuesday der Dienstag
9
Thứ tư Wednesday der Mittwoch
9
Thứ năm Thursday der Donnerstag
9
Thứ sáu Friday der Freitag
9
Thứ bảy Saturday der Samstag
9
Chủ nhật Sunday der Sonntag
9
Tuần the week die Woche
9
Từ thứ hai đến chủ nhật from Monday to Sunday von Montag bis Sonntag
9
Ngày thứ nhất là thứ hai. The first day is Monday. Der erste Tag ist Montag.
9
Ngày thứ hai là thứ ba. The second day is Tuesday. Der zweite Tag ist Dienstag.
9
Ngày thứ ba là thứ tư. The third day is Wednesday. Der dritte Tag ist Mittwoch.
9
Ngày thứ tư là thứ năm. The fourth day is Thursday. Der vierte Tag ist Donnerstag.
9
Ngày thứ năm là thứ sáu. The fifth day is Friday. Der fünfte Tag ist Freitag.
9
Ngày thứ sáu là thứ bảy. The sixth day is Saturday. Der sechste Tag ist Samstag.
9
Ngày thứ bảy là chủ nhật. The seventh day is Sunday. Der siebte Tag ist Sonntag.
9
Một tuần có bảy ngày. The week has seven days. Die Woche hat sieben Tage.
9
Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. We only work for five days. Wir arbeiten nur fünf Tage.
10
Hôm qua là thứ bảy. Yesterday was Saturday. Gestern war Samstag.
10
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. I was at the cinema yesterday. Gestern war ich im Kino.
10
Bộ phim hay. The film was interesting. Der Film war interessant.
10
Hôm nay là chủ nhật. Today is Sunday. Heute ist Sonntag.
10
Hôm nay tôi không làm việc. I’m not working today. Heute arbeite ich nicht.
10
Tôi ở nhà. I’m staying at home. Ich bleibe zu Hause.
10
Ngày mai là thứ hai. Tomorrow is Monday. Morgen ist Montag.
10
Ngày mai tôi làm việc lại. Tomorrow I will work again. Morgen arbeite ich wieder.
10
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
10
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
10
Đây là Peter. That is Peter. Das ist Peter.
10
Peter là sinh viên. Peter is a student. Peter ist Student.
10
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
10
Đây là Martha. That is Martha. Das ist Martha.
10
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
10
Peter và Martha là bạn bè. Peter and Martha are friends. Peter und Martha sind Freunde.
10
Peter là bạn của Martha. Peter is Martha’s friend. Peter ist der Freund von Martha.
10
Martha là bạn của Peter. Martha is Peter’s friend. Martha ist die Freundin von Peter.
11
Tháng giêng January der Januar
11
Tháng hai February der Februar
11
Tháng ba March der März
11
Tháng tư April der April
11
Tháng năm May der Mai
11
Tháng sáu June der Juni
11
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
11
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
11
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
11
Tháng bảy July der Juli
11
Tháng tám August der August
11
Tháng chín September der September
11
Tháng mười October der Oktober
11
Tháng mười một November der November
11
Tháng mười hai December der Dezember
11
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
11
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
11
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
12
Tôi uống chè / trà. I drink tea. Ich trinke Tee.
12
Tôi uống cà phê. I drink coffee. Ich trinke Kaffee.
12
Tôi uống nước khoáng. I drink mineral water. Ich trinke Mineralwasser.
12
Bạn uống chè / trà với chanh không? Do you drink tea with lemon? Trinkst du Tee mit Zitrone?
12
Bạn có uống cà phê với đường không? Do you drink coffee with sugar? Trinkst du Kaffee mit Zucker?
12
Bạn có uống nước với đá không? Do you drink water with ice? Trinkst du Wasser mit Eis?
12
Ở đây có buổi tiệc. There is a party here. Hier ist eine Party.
12
Mọi người uống rượu sâm banh. People are drinking champagne. Die Leute trinken Sekt.
12
Mọi người uống rượu vang và bia. People are drinking wine and beer. Die Leute trinken Wein und Bier.
12
Bạn có uống rượu cồn không? Do you drink alcohol? Trinkst du Alkohol?
12
Bạn có uống rượu uýt-ky không? Do you drink whisky / whiskey (am.)? Trinkst du Whisky?
12
Bạn có uống cô la với rượu rum không? Do you drink Coke with rum? Trinkst du Cola mit Rum?
12
Tôi không thích rượu sâm banh. I do not like champagne. Ich mag keinen Sekt.
12
Tôi không thích rượu vang. I do not like wine. Ich mag keinen Wein.
12
Tôi không thích bia. I do not like beer. Ich mag kein Bier.
12
Em bé thích sữa. The baby likes milk. Das Baby mag Milch.
12
Đứa trẻ thích cacao và nước táo. The child likes cocoa and apple juice. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
12
Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. The woman likes orange and grapefruit juice. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
13
Martha làm gì? What does Martha do? Was macht Martha?
13
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
13
Cô ấy làm việc với máy vi tính. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer.
13
Martha đâu rồi? Where is Martha? Wo ist Martha?
13
Ờ trong rạp chiếu phim. At the cinema. Im Kino.
13
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
13
Peter làm gì? What does Peter do? Was macht Peter?
13
Anh ấy học đại học. He studies at the university. Er studiert an der Universität.
13
Anh ấy học về ngôn ngữ. He studies languages. Er studiert Sprachen.
13
Peter đâu rồi? Where is Peter? Wo ist Peter?
13
Ở trong quán cà phê. At the café. Im Café.
13
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
13
Họ thích đi đâu ư? Where do they like to go? Wohin gehen sie gern?
13
Nghe hòa nhạc. / Xem biểu diễn ca nhạc. To a concert. Ins Konzert.
13
Họ thích nghe nhạc. They like to listen to music. Sie hören gern Musik.
13
Họ không thích đi đâu? Where do they not like to go? Wohin gehen sie nicht gern?
13
Đi đến sàn nhảy. To the disco. In die Disco.
13
Họ không thích nhảy. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern.
14
Tuyết màu trắng. Snow is white. Der Schnee ist weiß.
14
Mặt trời màu vàng. The sun is yellow. Die Sonne ist gelb.
14
Quả / trái cam màu da cam. The orange is orange. Die Orange ist orange.
14
Quả / trái anh đào màu đỏ. The cherry is red. Die Kirsche ist rot.
14
Bầu trời màu xanh nước biển. The sky is blue. Der Himmel ist blau.
14
Cỏ màu xanh lá cây. The grass is green. Das Gras ist grün.
14
Đất màu nâu. The earth is brown. Die Erde ist braun.
14
Mây màu xám. The cloud is grey / gray (am.). Die Wolke ist grau.
14
Lốp xe màu đen. The tyres / tires (am.) are black. Die Reifen sind schwarz.
14
Tuyết màu gì? Màu trắng. What colour / color (am.) is the snow? White. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.
14
Mặt trời màu gì? Màu vàng. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.
14
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
14
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.
14
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welche Farbe hat der Himmel? Blau.
14
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. What colour / color (am.) is the grass? Green. Welche Farbe hat das Gras? Grün.
14
Đất màu gì? Màu nâu. What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welche Farbe hat die Erde? Braun.
14
Mây màu gì? Màu xám. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welche Farbe hat die Wolke? Grau.
14
Lốp xe màu gì? Màu đen. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.
15
Tôi có một quả / trái dâu đất. I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere.
15
Tôi có một quả / trái kiwi và một quả / trái dưa hấu. I have a kiwi and a melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone.
15
Tôi có một quả / trái cam và một quả / trái bưởi. I have an orange and a grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.
15
Tôi có một quả / trái táo và một quả / trái xoài. I have an apple and a mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango.
15
Tôi có một quả / trái chuối và một quả / trái dứa. I have a banana and a pineapple. Ich habe eine Banane und eine Ananas.
15
Tôi làm món hoa quả / trái cây trộn. I am making a fruit salad. Ich mache einen Obstsalat.
15
Tôi ăn một miếng bánh mì. I am eating toast. Ich esse einen Toast.
15
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. I am eating toast with butter. Ich esse einen Toast mit Butter.
15
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. I am eating toast with butter and jam. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.
15
Tôi ăn một miếng săng uých. I am eating a sandwich. Ich esse ein Sandwich.
15
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật. I am eating a sandwich with margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine.
15
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật và cà chua. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.
15
Chúng ta cần bánh mì và cơm. We need bread and rice. Wir brauchen Brot und Reis.
15
Chúng ta cần cá và thịt bít tết. We need fish and steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks.
15
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
15
Chúng ta còn cần gì nữa? What else do we need? Was brauchen wir noch?
15
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
15
Ở đâu có siêu thị? Where is the supermarket? Wo ist ein Supermarkt?
16
Đó là những mùa trong năm: These are the seasons: Das sind die Jahreszeiten:
16
Mùa xuân, mùa hạ, Spring, summer, Der Frühling, der Sommer,
16
Mùa thu và mùa đông. autumn / fall (am.) and winter. der Herbst und der Winter.
16
Mùa hè nóng. The summer is warm. Der Sommer ist heiß.
16
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
16
Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. We like to go for a walk in summer. Im Sommer gehen wir gern spazieren.
16
Mùa đông lạnh. The winter is cold. Der Winter ist kalt.
16
Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. It snows or rains in winter. Im Winter schneit oder regnet es.
16
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. We like to stay home in winter. Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
16
Trời lạnh. It is cold. Es ist kalt.
16
Trời mưa. It is raining. Es regnet.
16
Trời gió. It is windy. Es ist windig.
16
Trời ấm. It is warm. Es ist warm.
16
Trời nắng. It is sunny. Es ist sonnig.
16
Trời đẹp. It is pleasant. Es ist heiter.
16
Hôm nay thời tiết ra sao? What is the weather like today? Wie ist das Wetter heute?
16
Hôm nay trời lạnh. It is cold today. Es ist kalt heute.
16
Hôm nay trời ấm. It is warm today. Es ist warm heute.
17
Đây là nhà của chúng tôi. Our house is here. Hier ist unser Haus.
17
Ở trên là mái nhà. The roof is on top. Oben ist das Dach.
17
Ở dưới là tầng hầm. The basement is below. Unten ist der Keller.
17
Ở đằng sau nhà là vườn. There is a garden behind the house. Hinter dem Haus ist ein Garten.
17
Trước nhà không có đường. There is no street in front of the house. Vor dem Haus ist keine Straße.
17
Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. There are trees next to the house. Neben dem Haus sind Bäume.
17
Đây là căn hộ của tôi. My apartment is here. Hier ist meine Wohnung.
17
Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. The kitchen and bathroom are here. Hier ist die Küche und das Bad.
17
Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. The living room and bedroom are there. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
17
Cửa nhà đã khóa. The front door is closed. Die Haustür ist geschlossen.
17
Nhưng cửa sổ còn mở. But the windows are open. Aber die Fenster sind offen.
17
Hôm nay trời nóng. It is hot today. Es ist heiß heute.
17
Chúng tôi vào phòng khách. We are going to the living room. Wir gehen in das Wohnzimmer.
17
Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành. There is a sofa and an armchair there. Dort sind ein Sofa und ein Sessel.
17
Bạn hãy ngồi xuống đi! Please, sit down! Setzen Sie sich!
17
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
17
Ở kia là máy âm thanh của tôi. My stereo is there. Dort steht meine Stereoanlage.
17
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
18
Hôm nay là thứ bảy. Today is Saturday. Heute ist Samstag.
18
Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. We have time today. Heute haben wir Zeit.
18
Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. We are cleaning the apartment today. Heute putzen wir die Wohnung.
18
Tôi lau phòng tắm. I am cleaning the bathroom. Ich putze das Bad.
18
Chồng tôi rửa xe hơi. My husband is washing the car. Mein Mann wäscht das Auto.
18
Trẻ con lau xe đạp. The children are cleaning the bicycles. Die Kinder putzen die Fahrräder.
18
Bà tưới hoa. Grandma is watering the flowers. Oma gießt die Blumen.
18
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. The children are cleaning up the children’s room. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
18
Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. My husband is tidying up his desk. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.
18
Tôi cho quần áo vào máy giặt. I am putting the laundry in the washing machine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
18
Tôi phơi quần áo. I am hanging up the laundry. Ich hänge die Wäsche auf.
18
Tôi là / ủi quần áo. I am ironing the clothes. Ich bügele die Wäsche.
18
Cửa sổ bẩn. The windows are dirty. Die Fenster sind schmutzig.
18
Nền nhà bẩn. The floor is dirty. Der Fußboden ist schmutzig.
18
Bát đĩa bẩn. The dishes are dirty. Das Geschirr ist schmutzig.
18
Ai lau cửa sổ? Who washes the windows? Wer putzt die Fenster?
18
Ai hút bụi? Who does the vacuuming? Wer saugt Staub?
18
Ai rửa bát đĩa? Who does the dishes? Wer spült das Geschirr?
19
Bạn có một bộ bếp mới à? Do you have a new kitchen? Hast du eine neue Küche?
19
Hôm nay bạn muốn nấu món gì? What do you want to cook today? Was willst du heute kochen?
19
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? Kochst du elektrisch oder mit Gas?
19
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
19
Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? Soll ich die Kartoffeln schälen?
19
Có cần tôi rửa rau không? Shall I rinse the lettuce? Soll ich den Salat waschen?
19
Cốc chén đâu rồi? Where are the glasses? Wo sind die Gläser?
19
Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? Wo ist das Geschirr?
19
Thìa dĩa ở đâu? Where is the cutlery / silverware (am.)? Wo ist das Besteck?
19
Bạn có đồ mở hộp không? Do you have a tin opener / can opener (am.)? Hast du einen Dosenöffner?
19
Bạn có đồ mở chai không? Do you have a bottle opener? Hast du einen Flaschenöffner?
19
Bạn có đồ mở nút bần không? Do you have a corkscrew? Hast du einen Korkenzieher?
19
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
19
Bạn rán / chiên cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
19
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
19
Tôi dọn / bầy bàn ăn. I am setting the table. Ich decke den Tisch.
19
Đây là những con dao, dĩa và thìa. Here are the knives, the forks and the spoons. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.
19
Đây là những cái cốc / ly, đĩa và khăn ăn. Here are the glasses, the plates and the napkins. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
20
Xin bạn hãy tự nhiên. Make yourself comfortable! Machen Sie es sich bequem!
20
Bạn hãy coi như là ở nhà. Please, feel right at home! Fühlen Sie sich wie zu Hause!
20
Bạn muốn uống gì? What would you like to drink? Was möchten Sie trinken?
20
Bạn có thích nhạc không? Do you like music? Lieben Sie Musik?
20
Tôi thích nhạc cổ điển. I like classical music. Ich mag klassische Musik.
20
Đây là các đĩa CD của tôi. These are my CD’s. Hier sind meine CDs.
20
Bạn có chơi nhạc cụ không? Do you play a musical instrument? Spielen Sie ein Instrument?
20
Đây là đàn ghi-ta của tôi. This is my guitar. Hier ist meine Gitarre.
20
Bạn có thích hát không? Do you like to sing? Singen Sie gern?
20
Bạn có con chưa? Do you have children? Haben Sie Kinder?
20
Bạn có chó không? Do you have a dog? Haben Sie einen Hund?
20
Bạn có mèo không? Do you have a cat? Haben Sie eine Katze?
20
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
20
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
20
Bạn có thích đọc không? What do you like to read? Was lesen Sie gern?
20
Bạn có thích đi nghe hòa nhạc / xem biểu diễn ca nhạc không? Do you like to go to concerts? Gehen Sie gern ins Konzert?
20
Bạn có thích đi xem / coi kịch không? Do you like to go to the theatre / theater (am.)? Gehen Sie gern ins Theater?
20
Bạn thích đi xem nhạc kịch / ôpêra không? Do you like to go to the opera? Gehen Sie gern in die Oper?
21
Bạn từ đâu đến? Where do you come from? Woher kommen Sie?
21
Từ Basel. From Basel. Aus Basel.
21
Basel ở bên Thụy Sĩ. Basel is in Switzerland. Basel liegt in der Schweiz.
21
Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. May I introduce Mr. Miller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?
21
Ông ấy là người ngoại quốc. He is a foreigner. Er ist Ausländer.
21
Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. He speaks several languages. Er spricht mehrere Sprachen.
21
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
21
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
21
Nhưng chỉ có một tuần thôi. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang.
21
Bạn có thích ở đây không? How do you like it here? Wie gefällt es Ihnen bei uns?
21
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
21
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
21
Bạn làm nghề gì vậy? What is your profession? Was sind Sie von Beruf?
21
Tôi là phiên dịch. I am a translator. Ich bin Übersetzer.
21
Tôi dịch sách. I translate books. Ich übersetze Bücher.
21
Bạn ở đây một mình à? Are you alone here? Sind Sie allein hier?
21
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
21
Và đó là hai đứa con tôi. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder.
22
Bạn có hút thuốc không? Do you smoke? Rauchen Sie?
22
Hồi xưa thì có. I used to. Früher ja.
22
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
22
Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc? Does it disturb you if I smoke? Stört es Sie, wenn ich rauche?
22
Không đâu. No, absolutely not. Nein, absolut nicht.
22
Cái đó không làm phiền tôi. It doesn’t disturb me. Das stört mich nicht.
22
Bạn có uống gì không? Will you drink something? Trinken Sie etwas?
22
Một cốc Cognac nhé? A brandy? Einen Cognac?
22
Không, bia thì thích hơn. No, preferably a beer. Nein, lieber ein Bier.
22
Bạn có đi lại nhiều không? Do you travel a lot? Reisen Sie viel?
22
Có, đa số là đi công tác. Yes, mostly on business trips. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
22
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
22
Trời nóng quá! It’s so hot! Was für eine Hitze!
22
Vâng, hôm nay nóng thật. Yes, today it’s really hot. Ja, heute ist es wirklich heiß.
22
Chúng ta đi ra ban công đi. Let’s go to the balcony. Gehen wir auf den Balkon.
22
Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. There’s a party here tomorrow. Morgen gibt es hier eine Party.
22
Các bạn cũng đến chứ? Are you also coming? Kommen Sie auch?
22
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
23
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Where did you learn Spanish? Wo haben Sie Spanisch gelernt?
23
Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? Can you also speak Portuguese? Können Sie auch Portugiesisch?
23
Có, và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Yes, and I also speak some Italian. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
23
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. I think you speak very well. Ich finde, Sie sprechen sehr gut.
23
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. The languages are quite similar. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
23
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. I can understand them well. Ich kann sie gut verstehen.
23
Nhưng nói và viết thì khó. But speaking and writing is difficult. Aber sprechen und schreiben ist schwer.
23
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. I still make many mistakes. Ich mache noch viele Fehler.
23
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Please correct me each time. Bitte korrigieren Sie mich immer.
23
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. Your pronunciation is very good. Ihre Aussprache ist ganz gut.
23
Bạn nói hơi pha tiếng địa phưong. You only have a slight accent. Sie haben einen kleinen Akzent.
23
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
23
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? What is your mother tongue / native language (am.)? Was ist Ihre Muttersprache?
23
Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? Are you taking a language course? Machen Sie einen Sprachkurs?
23
Bạn dùng sách giáo khoa nào? Which textbook are you using? Welches Lehrwerk benutzen Sie?
23
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
23
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
23
Tôi đã quên cái đó mất rồi. I’ve forgotten it. Ich habe das vergessen.
24
Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? Did you miss the bus? Hast du den Bus verpasst?
24
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
24
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
24
Lần sau hãy đến đúng giờ nhé! Be punctual next time! Sei das nächste Mal pünktlich!
24
Lần sau lấy xe tắc xi đi nhé! Take a taxi next time! Nimm das nächste Mal ein Taxi!
24
Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù! Take an umbrella with you next time! Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit!
24
Ngày mai tôi được nghỉ. I have the day off tomorrow. Morgen habe ich frei.
24
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we meet tomorrow? Wollen wir uns morgen treffen?
24
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi. I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Tut mir Leid, morgen geht es bei mir nicht.
24
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? Do you already have plans for this weekend? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
24
Hay bạn đã có hẹn rồi? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet?
24
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
24
Chúng ta đi dã ngoại không? Shall we have a picnic? Wollen wir Picknick machen?
24
Chúng ta ra bờ biển không? Shall we go to the beach? Wollen wir an den Strand fahren?
24
Chúng ta đi lên núi không? Shall we go to the mountains? Wollen wir in die Berge fahren?
24
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
24
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
24
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
25
Tôi muốn đến nhà ga. I would like to go to the station. Ich möchte zum Bahnhof.
25
Tôi muốn đến sân bay / phi trường. I would like to go to the airport. Ich möchte zum Flughafen.
25
Tôi muốn vào trung tâm. I would like to go to the city centre / center (am.). Ich möchte ins Stadtzentrum.
25
Tôi đến nhà ga như thế nào? How do I get to the station? Wie komme ich zum Bahnhof?
25
Tôi đến phi trường như thế nào? How do I get to the airport? Wie komme ich zum Flughafen?
25
Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào? How do I get to the city centre / center (am.)? Wie komme ich ins Stadtzentrum?
25
Tôi cần một chiếc xe tắc xi. I need a taxi. Ich brauche ein Taxi.
25
Tôi cần một cái bản đồ thành phố. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan.
25
Tôi cần một khách sạn. I need a hotel. Ich brauche ein Hotel.
25
Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. I would like to rent a car. Ich möchte ein Auto mieten.
25
Đây là thẻ tín dụng của tôi. Here is my credit card. Hier ist meine Kreditkarte.
25
Đây là bằng lái xe của tôi. Here is my licence / license (am.). Hier ist mein Führerschein.
25
Trong thành phố có gì để xem không? What is there to see in the city? Was gibt es in der Stadt zu sehen?
25
Bạn hãy đi vào khu phố cổ. Go to the old city. Gehen Sie in die Altstadt.
25
Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. Go on a city tour. Machen Sie eine Stadtrundfahrt.
25
Bạn hãy đi ra bến cảng. Go to the harbour / harbor (am.). Gehen Sie zum Hafen.
25
Bạn hãy đi quanh bến cảng. Go on a harbour / harbor (am.) tour. Machen Sie eine Hafenrundfahrt.
25
Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? Are there any other places of interest? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch?
26
Bạn có thấy tháp ở đó không? Do you see the tower there? Siehst du dort den Turm?
26
Bạn có thấy núi ở đó không? Do you see the mountain there? Siehst du dort den Berg?
26
Bạn có thấy làng ở đó không? Do you see the village there? Siehst du dort das Dorf?
26
Bạn có thấy con sông ở đó không? Do you see the river there? Siehst du dort den Fluss?
26
Bạn có thấy cái cầu ở đó không? Do you see the bridge there? Siehst du dort die Brücke?
26
Bạn có thấy hồ ở đó không? Do you see the lake there? Siehst du dort den See?
26
Tôi thích con chim kia. I like that bird. Der Vogel da gefällt mir.
26
Tôi thích cây kia. I like that tree. Der Baum da gefällt mir.
26
Tôi thích đá này. I like this stone. Der Stein hier gefällt mir.
26
Tôi thích công viên này. I like that park. Der Park da gefällt mir.
26
Tôi thích vườn hoa kia. I like that garden. Der Garten da gefällt mir.
26
Tôi thích bông hoa này. I like this flower. Die Blume hier gefällt mir.
26
Tôi thấy cái đó đẹp. I find that pretty. Ich finde das hübsch.
26
Tôi thấy cái này hay. I find that interesting. Ich finde das interessant.
26
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
26
Tôi thấy cái đó xấu. I find that ugly. Ich finde das hässlich.
26
Tôi thấy cái đó chán. I find that boring. Ich finde das langweilig.
26
Tôi thấy cái này khủng khiếp. I find that terrible. Ich finde das furchtbar.
27
Bạn có một phòng trống không? Do you have a vacant room? Haben Sie ein Zimmer frei?
27
Tôi đã đặt trước một phòng. I have booked a room. Ich habe ein Zimmer reserviert.
27
Tên của tôi là Müller. My name is Miller. Mein Name ist Müller.
27
Tôi cần một phòng đơn. I need a single room. Ich brauche ein Einzelzimmer.
27
Tôi cần một phòng đôi. I need a double room. Ich brauche ein Doppelzimmer.
27
Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? What does the room cost per night? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?
27
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
27
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
27
Cho tôi xem phòng được không? Can I see the room? Kann ich das Zimmer sehen?
27
Ở đây có ga ra để xe không? Is there a garage here? Gibt es hier eine Garage?
27
Ở đây có tủ khóa an toàn không? Is there a safe here? Gibt es hier einen Safe?
27
Ở đây có máy fax không? Is there a fax machine here? Gibt es hier ein Fax?
27
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
27
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
27
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
27
Mấy giờ có bữa ăn sáng / điểm tâm? What time do you serve breakfast? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
27
Mấy giờ có bữa ăn trưa? What time do you serve lunch? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen?
27
Mấy giờ có bữa cơm chiều? What time do you serve dinner? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?
28
Vòi hoa sen không dùng được. The shower isn’t working. Die Dusche funktioniert nicht.
28
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
28
Bạn có thể gọi người đến để sửa không? Can you get it repaired? Können Sie das reparieren lassen?
28
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
28
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
28
Phòng không có ban công. The room has no balcony. Das Zimmer hat keinen Balkon.
28
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
28
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
28
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
28
Lò sưởi không dùng được. The heater isn’t working. Die Heizung funktioniert nicht.
28
Máy điều hòa không dùng được. The air-conditioning isn’t working. Die Klimaanlage funktioniert nicht.
28
Cái vô tuyến hỏng / hư rồi. The TV isn’t working. Der Fernseher ist kaputt.
28
Tôi không thích cái này. I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
28
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
28
Bạn có gì rẻ hơn không? Do you have anything cheaper? Haben Sie etwas Billigeres?
28
Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Is there a youth hostel nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
28
Ở gần đây có nhà trọ không? Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Pension?
28
Ở gần đây có quán ăn không? Is there a restaurant nearby? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?
29
Bàn này còn trống không? Is this table taken? Ist der Tisch frei?
29
Tôi muốn xin tờ thực đơn. I would like the menu, please. Ich möchte bitte die Speisekarte.
29
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? What would you recommend? Was können Sie empfehlen?
29
Tôi muốn một cốc / ly bia. I’d like a beer. Ich hätte gern ein Bier.
29
Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. I’d like a mineral water. Ich hätte gern ein Mineralwasser.
29
Tôi muốn một cốc / ly nước cam. I’d like an orange juice. Ich hätte gern einen Orangensaft.
29
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. I’d like a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
29
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. I’d like a coffee with milk. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch.
29
Xin đường ạ! With sugar, please. Mit Zucker, bitte.
29
Tôi muốn một chén / ly trà. I’d like a tea. Ich möchte einen Tee.
29
Tôi muốn một ly trà với chanh. I’d like a tea with lemon. Ich möchte einen Tee mit Zitrone.
29
Tôi muốn một ly trà với sữa. I’d like a tea with milk. Ich möchte einen Tee mit Milch.
29
Bạn có thuốc lá không? Do you have cigarettes? Haben Sie Zigaretten?
29
Bạn có gạt tàn không? Do you have an ashtray? Haben Sie einen Aschenbecher?
29
Bạn có bật lửa không? Do you have a light? Haben Sie Feuer?
29
Tôi cần cái dĩa / nĩa. I’m missing a fork. Mir fehlt eine Gabel.
29
Tôi cần con dao. I’m missing a knife. Mir fehlt ein Messer.
29
Tôi cần cái thìa / muỗng. I’m missing a spoon. Mir fehlt ein Löffel.
30
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
30
Một cốc / ly nước chanh ạ! A lemonade, please. Eine Limonade, bitte.
30
Một cốc / ly nước cà chua ạ! A tomato juice, please. Einen Tomatensaft, bitte.
30
Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. I’d like a glass of red wine. Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
30
Tôi muốn một ly rượu vang trắng. I’d like a glass of white wine. Ich hätte gern ein Glas Weißwein.
30
Tôi muốn một chai rượu sâm banh. I’d like a bottle of champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
30
Bạn có thích cá không? Do you like fish? Magst du Fisch?
30
Bạn có thích thịt bò không? Do you like beef? Magst du Rindfleisch?
30
Bạn có thích thịt lợn / heo không? Do you like pork? Magst du Schweinefleisch?
30
Tôi muốn món gì không có thịt. I’d like something without meat. Ich möchte etwas ohne Fleisch.
30
Tôi muốn một đĩa rau. I’d like some mixed vegetables. Ich möchte eine Gemüseplatte.
30
Tôi muốn món gì mà không cần lâu. I’d like something that won’t take much time. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert.
30
Bạn có muốn món đó với cơm không? Would you like that with rice? Möchten Sie das mit Reis?
30
Bạn có muốn món đó với mì không? Would you like that with pasta? Möchten Sie das mit Nudeln?
30
Bạn có muốn món đó với khoai tây không? Would you like that with potatoes? Möchten Sie das mit Kartoffeln?
30
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
30
Thức ăn nguội rồi. The food is cold. Das Essen ist kalt.
30
Tôi đã không đặt / gọi món đó. I didn’t order this. Das habe ich nicht bestellt.
31
Tôi muốn một món khai vị. I would like a starter. Ich möchte eine Vorspeise.
31
Tôi muốn một đĩa rau / xà lát trộn. I would like a salad. Ich möchte einen Salat.
31
Tôi muốn một bát xúp. I would like a soup. Ich möchte eine Suppe.
31
Tôi muốn một món tráng miệng. I would like a dessert. Ich möchte einen Nachtisch.
31
Tôi muốn một xuất kem với kem tươi. I would like an ice cream with whipped cream. Ich möchte ein Eis mit Sahne.
31
Tôi muốn hoa quả / trái cây hoặc phó mát. I would like some fruit or cheese. Ich möchte Obst oder Käse.
31
Chúng tôi muốn ăn bữa sáng / điểm tâm. We would like to have breakfast. Wir möchten frühstücken.
31
Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. We would like to have lunch. Wir möchten zu Mittag essen.
31
Chúng tôi muốn ăn bữa cơm chiều. We would like to have dinner. Wir möchten zu Abend essen.
31
Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng. What would you like for breakfast? Was möchten Sie zum Frühstück?
31
Bánh mì tròn với mứt và mật ong à? Rolls with jam and honey? Brötchen mit Marmelade und Honig?
31
Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à? Toast with sausage and cheese? Toast mit Wurst und Käse?
31
Một quả trứng luộc à? A boiled egg? Ein gekochtes Ei?
31
Một quả trứng chiên à? A fried egg? Ein Spiegelei?
31
Một quả trứng tráng à? An omelette? Ein Omelett?
31
Xin một phần sữa chua nữa ạ. Another yoghurt, please. Bitte noch einen Joghurt.
31
Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Some salt and pepper also, please. Bitte noch Salz und Pfeffer.
31
Xin một ly nước nữa ạ. Another glass of water, please. Bitte noch ein Glas Wasser.
32
Một xuất khoai tây chiên với xốt cà chua. I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup.
32
Và hai xuất với xốt mayonne. And two with mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise.
32
Và ba xuất xúc xích với tương mù tạt. And three sausages with mustard. Und dreimal Bratwurst mit Senf.
32
Bạn có rau gì? What vegetables do you have? Was für Gemüse haben Sie?
32
Bạn có đậu không? Do you have beans? Haben Sie Bohnen?
32
Bạn có xúp lơ không? Do you have cauliflower? Haben Sie Blumenkohl?
32
Tôi thích ăn ngô / bắp. I like to eat (sweet) corn. Ich esse gern Mais.
32
Tôi thích ăn dưa chuột. I like to eat cucumber. Ich esse gern Gurken.
32
Tôi thích ăn cà chua. I like to eat tomatoes. Ich esse gern Tomaten.
32
Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? Do you also like to eat leek? Essen Sie auch gern Lauch?
32
Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? Do you also like to eat sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut?
32
Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? Do you also like to eat lentils? Essen Sie auch gern Linsen?
32
Bạn cũng thích ăn cà rốt à? Do you also like to eat carrots? Isst du auch gern Karotten?
32
Bạn cũng thích ăn xúp lơ xanh à? Do you also like to eat broccoli? Isst du auch gern Brokkoli?
32
Bạn cũng thích ăn ớt à? Do you also like to eat peppers? Isst du auch gern Paprika?
32
Tôi không thích hành tây. I don’t like onions. Ich mag keine Zwiebeln.
32
Tôi không thích quả ôliu. I don’t like olives. Ich mag keine Oliven.
32
Tôi không thích nấm. I don’t like mushrooms. Ich mag keine Pilze.
33
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? When is the next train to Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin?
33
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? When is the next train to Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris?
33
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? When is the next train to London? Wann fährt der nächste Zug nach London?
33
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsawa? When does the train for Warsaw leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau?
33
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? When does the train for Stockholm leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm?
33
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? When does the train for Budapest leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest?
33
Tôi muốn một vé đến Madrid. I’d like a ticket to Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid.
33
Tôi muốn một vé đến Prag. I’d like a ticket to Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag.
33
Tôi muốn một vé đến Bern. I’d like a ticket to Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern.
33
Tầu hỏa khi nào đến Wien? When does the train arrive in Vienna? Wann kommt der Zug in Wien an?
33
Tầu hỏa khi nào đến Moskau? When does the train arrive in Moscow? Wann kommt der Zug in Moskau an?
33
Tầu hỏa khi nào đến Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Wann kommt der Zug in Amsterdam an?
33
Tôi có phải đổi tàu không? Do I have to change trains? Muss ich umsteigen?
33
Tàu chạy từ đường ray số mấy? From which platform does the train leave? Von welchem Gleis fährt der Zug ab?
33
Trên tàu có toa nằm không? Does the train have sleepers? Gibt es Schlafwagen im Zug?
33
Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. I’d like a one-way ticket to Brussels. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel.
33
Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen. I’d like a return ticket to Copenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen.
33
Bao nhiêu tiền một chỗ ở trong toa nằm? What does a berth in the sleeper cost? Was kostet ein Platz im Schlafwagen?
34
Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Is that the train to Berlin? Ist das der Zug nach Berlin?
34
Bao giờ tàu chạy? When does the train leave? Wann fährt der Zug ab?
34
Bao giờ tàu đến Berlin? When does the train arrive in Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an?
34
Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? Excuse me, may I pass? Verzeihung, darf ich vorbei?
34
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
34
Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. I think you’re sitting in my seat. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
34
Toa nằm ở đâu? Where is the sleeper? Wo ist der Schlafwagen?
34
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
34
Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. And where is the dining car? – At the front. Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.
34
Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? Can I sleep below? Kann ich unten schlafen?
34
Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? Kann ich in der Mitte schlafen?
34
Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? Kann ich oben schlafen?
34
Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? Wann sind wir an der Grenze?
34
Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? How long does the journey to Berlin take? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?
34
Tàu hỏa bị muộn / trễ phải không? Is the train delayed? Hat der Zug Verspätung?
34
Bạn có gì để đọc không? Do you have something to read? Haben Sie etwas zu lesen?
34
Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
34
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
35
Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen. I’d like to book a flight to Athens. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
35
Đây có phải là chuyến bay thẳng không? Is it a direct flight? Ist das ein Direktflug?
35
Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc. A window seat, non-smoking, please. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher.
35
Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. I would like to confirm my reservation. Ich möchte meine Reservierung bestätigen.
35
Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. I would like to cancel my reservation. Ich möchte meine Reservierung stornieren.
35
Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. I would like to change my reservation. Ich möchte meine Reservierung umbuchen.
35
Bao giờ có chuyến bay tới sang Rôm? When is the next flight to Rome? Wann geht die nächste Maschine nach Rom?
35
Còn hai chỗ trống nữa không? Are there two seats available? Sind noch zwei Plätze frei?
35
Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. No, we have only one seat available. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei.
35
Bao giờ chúng ta hạ cánh? When do we land? Wann landen wir?
35
Bao giờ chúng ta đến nơi? When will we be there? Wann sind wir da?
35
Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố? When does a bus go to the city centre / center (am.)? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum?
35
Đây là va li của bạn phải không? Is that your suitcase? Ist das Ihr Koffer?
35
Đây là túi của bạn phải không? Is that your bag? Ist das Ihre Tasche?
35
Đây là hành lý của bạn phải không? Is that your luggage? Ist das Ihr Gepäck?
35
Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? How much luggage can I take? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
35
Hai mươi kilô. Twenty kilos. Zwanzig Kilo.
35
Sao, hai mươi kilô thôi ư? What? Only twenty kilos? Was, nur zwanzig Kilo?
36
Bến / trạm xe buýt ở đâu? Where is the bus stop? Wo ist die Bushaltestelle?
36
Xe buýt nào đi vào trung tâm? Which bus goes to the city centre / center (am.)? Welcher Bus fährt ins Zentrum?
36
Tôi phải đi tuyến xe buýt nào? Which bus do I have to take? Welche Linie muss ich nehmen?
36
Tôi có phải đổi tuyến không? Do I have to change? Muss ich umsteigen?
36
Tôi phải đổi xe ở đâu? Where do I have to change? Wo muss ich umsteigen?
36
Bao nhiêu tiền một vé xe? How much does a ticket cost? Was kostet ein Fahrschein?
36
Bao nhiêu bến / trạm là đến trung tâm? How many stops are there before downtown / the city centre? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum?
36
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
36
Bạn phải xuống đằng sau. You have to get off at the back. Sie müssen hinten aussteigen.
36
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. The next train is in 5 minutes. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
36
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
36
Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. The next bus is in 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
36
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last train? Wann fährt die letzte U-Bahn?
36
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn?
36
Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy? When is the last bus? Wann fährt der letzte Bus?
36
Bạn có vé xe không? Do you have a ticket? Haben Sie einen Fahrschein?
36
Vé xe? – Không, tôi không có. A ticket? – No, I don’t have one. Einen Fahrschein? – Nein, ich habe keinen.
36
Vây bạn phải trả tiền phạt. Then you have to pay a fine. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.
37
Anh ấy đi xe máy. He drives a motorbike. Er fährt mit dem Motorrad.
37
Anh ấy đạp xe đạp. He rides a bicycle. Er fährt mit dem Fahrrad.
37
Anh ấy đi bộ. He walks. Er geht zu Fuß.
37
Anh ấy đi bằng tàu thủy. He goes by ship. Er fährt mit dem Schiff.
37
Anh ấy đi bằng thuyền. He goes by boat. Er fährt mit dem Boot.
37
Anh ấy bơi. He swims. Er schwimmt.
37
Ở đây có nguy hiểm không? Is it dangerous here? Ist es hier gefährlich?
37
Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe không? Is it dangerous to hitchhike alone? Ist es gefährlich, allein zu trampen?
37
Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? Is it dangerous to go for a walk at night? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen?
37
Chúng tôi đã đi lạc đường. We got lost. Wir haben uns verfahren.
37
Chúng tôi nhầm đường rồi. We’re on the wrong road. Wir sind auf dem falschen Weg.
37
Chúng tôi phải quay lại. We must turn around. Wir müssen umkehren.
37
Ở đâu có thể đỗ xe? Where can one park here? Wo kann man hier parken?
37
Ở đây có chỗ đỗ xe không? Is there a parking lot here? Gibt es hier einen Parkplatz?
37
Có thể đỗ xe bao lâu? How long can one park here? Wie lange kann man hier parken?
37
Bạn có trượt tuyết không? Do you ski? Fahren Sie Ski?
37
Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? Do you take the ski lift to the top? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben?
37
Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Can one rent skis here? Kann man hier Ski leihen?
38
Bạn làm ơn gọi tắc xi. Please call a taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi.
38
Bao nhiêu tiền đến nhà ga? What does it cost to go to the station? Was kostet es bis zum Bahnhof?
38
Bao nhiêu tiền đến sân bay? What does it cost to go to the airport? Was kostet es bis zum Flughafen?
38
Làm ơn đi thẳng. Please go straight ahead. Bitte geradeaus.
38
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
38
Làm ơn góc kia rẽ trái. Please turn left at the corner. Bitte dort an der Ecke nach links.
38
Tôi vội. I’m in a hurry. Ich habe es eilig.
38
Tôi có thì giờ. I have time. Ich habe Zeit.
38
Bạn làm ơn lái chậm hơn. Please drive slowly. Fahren Sie bitte langsamer.
38
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
38
Bạn làm ơn đợi một lát. Please wait a moment. Warten Sie bitte einen Moment.
38
Tôi quay trở lại ngay. I’ll be back immediately. Ich bin gleich zurück.
38
Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn / biên lai. Please give me a receipt. Bitte geben Sie mir eine Quittung.
38
Tôi không có tiền lẻ. I have no change. Ich habe kein Kleingeld.
38
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
38
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
38
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
38
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
39
Trạm xăng tiếp sau ở đâu? Where is the next gas station? Wo ist die nächste Tankstelle?
39
Lốp xe của tôi bị thủng. I have a flat tyre / tire (am.). Ich habe einen Platten.
39
Bạn thay bánh xe được không? Can you change the tyre / tire (am.)? Können Sie das Rad wechseln?
39
Tôi cần vài lít dầu điêzen. I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel.
39
Tôi không còn xăng nữa. I have no more petrol / gas (am.). Ich habe kein Benzin mehr.
39
Bạn có can dự trữ không? Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? Haben Sie einen Reservekanister?
39
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
39
Tôi cần dịch vụ kéo xe. I need a towing service. Ich brauche einen Abschleppdienst.
39
Tôi tìm xưởng sửa chữa. I’m looking for a garage. Ich suche eine Werkstatt.
39
Đã xảy ra tai nạn. An accident has occurred. Es ist ein Unfall passiert.
39
Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Where is the nearest telephone? Wo ist das nächste Telefon?
39
Bạn có mang theo điện thoại di động không? Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? Haben Sie ein Handy bei sich?
39
Chúng tôi cần sự giúp đỡ. We need help. Wir brauchen Hilfe.
39
Bạn hãy gọi bác sĩ! Call a doctor! Rufen Sie einen Arzt!
39
Bạn hãy gọi công an! Call the police! Rufen Sie die Polizei!
39
Xin đưa giấy tờ của bạn. Your papers, please. Ihre Papiere, bitte.
39
Xin đưa bằng lái xe của bạn. Your licence / license (am.), please. Ihren Führerschein, bitte.
39
Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn. Your registration, please. Ihren Kfz-Schein, bitte.
40
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
40
Bạn giúp tôi được không? Can you help me? Können Sie mir helfen?
40
Ở đâu có quán ăn ngon không? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
40
Bạn rẽ trái góc đó. Take a left at the corner. Gehen Sie links um die Ecke.
40
Rồi bạn đi thẳng một đoạn. Then go straight for a while. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.
40
Rồi bạn rẽ phải đi một trăm mét nữa. Then go right for a hundred metres / meters (am.). Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts.
40
Bạn cũng có thể đón xe buýt. You can also take the bus. Sie können auch den Bus nehmen.
40
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
40
Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. You can also follow me with your car. Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
40
Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? How do I get to the football / soccer (am.) stadium? Wie komme ich zum Fußballstadion?
40
Bạn đi qua cầu! Cross the bridge! Überqueren Sie die Brücke!
40
Bạn đi qua đường hầm! Go through the tunnel! Fahren Sie durch den Tunnel!
40
Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Drive until you reach the third traffic light. Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
40
Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Then turn into the first street on your right. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
40
Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Then drive straight through the next intersection. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
40
Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? Excuse me, how do I get to the airport? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen?
40
Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. It is best if you take the underground / subway (am.). Am besten nehmen Sie die U-Bahn.
40
Bạn hãy đi đến trạm cuối. Simply get out at the last stop. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
41
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? Where is the tourist information office? Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
41
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich?
41
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
41
Khu phố cổ ở đâu? Where is the old city? Wo ist die Altstadt?
41
Nhà thờ lớn ở đâu? Where is the cathedral? Wo ist der Dom?
41
Viện bảo tàng ở đâu? Where is the museum? Wo ist das Museum?
41
Ở đâu có thể mua tem thư? Where can one buy stamps? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
41
Ở đâu có thể mua hoa? Where can one buy flowers? Wo gibt es Blumen zu kaufen?
41
Ở đâu có thể mua vé tàu xe? Where can one buy tickets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
41
Bến cảng ở đâu? Where is the harbour / harbor (am.)? Wo ist der Hafen?
41
Chợ ở đâu? Where is the market? Wo ist der Markt?
41
Lâu đài ở đâu? Where is the castle? Wo ist das Schloss?
41
Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu? When does the tour begin? Wann beginnt die Führung?
41
Khi nào phần hướng dẫn kết thúc. When does the tour end? Wann endet die Führung?
41
Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu? How long is the tour? Wie lange dauert die Führung?
41
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. I would like a guide who speaks German. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
41
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý . I would like a guide who speaks Italian. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
41
Tô muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. I would like a guide who speaks French. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
42
Chợ có mở cửa chủ nhật không? Is the market open on Sundays? Ist der Markt sonntags geöffnet?
42
Triển lãm / hội chợ có mở cửa thứ hai không? Is the fair open on Mondays? Ist die Messe montags geöffnet?
42
Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? Is the exhibition open on Tuesdays? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?
42
Sở thú có mở cửa thứ tư không? Is the zoo open on Wednesdays? Hat der Zoo mittwochs geöffnet?
42
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? Is the museum open on Thursdays? Hat das Museum donnerstags geöffnet?
42
Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? Is the gallery open on Fridays? Hat die Galerie freitags geöffnet?
42
Được phép chụp ảnh không? Can one take photographs? Darf man fotografieren?
42
Có phải trả tiền vào cửa không? Does one have to pay an entrance fee? Muss man Eintritt bezahlen?
42
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much is the entrance fee? Wie viel kostet der Eintritt?
42
Có giảm giá dành cho nhóm không? Is there a discount for groups? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?
42
Có giảm giá dành cho trẻ em không? Is there a discount for children? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?
42
Có giảm giá dành cho sinh viên không? Is there a discount for students? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?
42
Đây là tòa nhà gì? What building is that? Was für ein Gebäude ist das?
42
Toà nhà này xây bao lâu rồi? How old is the building? Wie alt ist das Gebäude?
42
Ai đã xây dựng toà nhà này? Who built the building? Wer hat das Gebäude gebaut?
42
Tôi quan tâm đến kiến trúc. I’m interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur.
42
Tôi quan tâm đến mỹ thuật. I’m interested in art. Ich interessiere mich für Kunst.
42
Tôi quan tâm đến hội hoạ. I’m interested in paintings. Ich interessiere mich für Malerei.
43
Sở thú ở kia. The zoo is there. Dort ist der Zoo.
43
Con hươu cao cổ ở kia. The giraffes are there. Dort sind die Giraffen.
43
Những con gấu ở đâu? Where are the bears? Wo sind die Bären?
43
Nhũng con voi ở đâu? Where are the elephants? Wo sind die Elefanten?
43
Những con rắn ở đâu? Where are the snakes? Wo sind die Schlangen?
43
Những con sư tử ở đâu? Where are the lions? Wo sind die Löwen?
43
Tôi có một máy chụp ảnh. I have a camera. Ich habe einen Fotoapparat.
43
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
43
Pin ở đâu? Where can I find a battery? Wo ist eine Batterie?
43
Ở đâu có chim cánh cụt? Where are the penguins? Wo sind die Pinguine?
43
Ở đâu có con chuột túi? Where are the kangaroos? Wo sind die Kängurus?
43
Ở đâu có con tê giác? Where are the rhinos? Wo sind die Nashörner?
43
Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Where is the toilet / restroom (am.)? Wo ist eine Toilette?
43
Ở kia có một quán cà phê. There is a café over there. Dort ist ein Café.
43
Ở kia có một quán ăn. There is a restaurant over there. Dort ist ein Restaurant.
43
Nhũng con lạc đà ở đâu? Where are the camels? Wo sind die Kamele?
43
Nhũng con đười ươi và nhũng con ngựa vằn ở đâu? Where are the gorillas and the zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras?
43
Nhũng con hổ và nhũng con cá sấu ở đâu? Where are the tigers and the crocodiles? Wo sind die Tiger und die Krokodile?
44
Ở đây có sàn nhảy không? Is there a disco here? Gibt es hier eine Diskothek?
44
Ở đây có hộp đêm không? Is there a nightclub here? Gibt es hier einen Nachtclub?
44
Ở đây có quán bia không? Is there a pub here? Gibt es hier eine Kneipe?
44
Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Theater?
44
Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Kino?
44
Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? What’s on TV this evening? Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
44
Có còn vé cho nhà hát nữa không? Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Theater?
44
Có còn vé xem phim không? Are tickets for the cinema / movies (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Kino?
44
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Are tickets for the football / soccer am. game still available? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
44
Tôi muốn ngồi ở phía sau. I want to sit in the back. Ich möchte ganz hinten sitzen.
44
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit somewhere in the middle. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.
44
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte ganz vorn sitzen.
44
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Could you recommend something? Können Sie mir etwas empfehlen?
44
Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
44
Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Can you get me a ticket? Können Sie mir eine Karte besorgen?
44
Ở gần đây có sân đánh gôn không? Is there a golf course nearby? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz?
44
Ở gần đây có sân quần vợt không? Is there a tennis court nearby? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?
44
Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không? Is there an indoor swimming pool nearby? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad?
45
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. We want to go to the cinema. Wir wollen ins Kino.
45
Hôm nay có phim rất hay. A good film is playing today. Heute läuft ein guter Film.
45
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
45
Quầy bán vé ở đâu? Where is the cash register? Wo ist die Kasse?
45
Còn chỗ trống không? Are seats still available? Gibt es noch freie Plätze?
45
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much are the admission tickets? Was kosten die Eintrittskarten?
45
Khi nào phim bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
45
Phim dài bao lâu? How long is the film? Wie lange dauert der Film?
45
Có thể đặt vé trước không? Can one reserve tickets? Kann man Karten reservieren?
45
Tôi muốn ngồi ở đằng sau. I want to sit at the back. Ich möchte hinten sitzen.
45
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte vorn sitzen.
45
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit in the middle. Ich möchte in der Mitte sitzen.
45
Phim hồi hôp. The film was exciting. Der Film war spannend.
45
Phim không chán. The film was not boring. Der Film war nicht langweilig.
45
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
45
Nhạc thế nào? How was the music? Wie war die Musik?
45
Diễn viên diễn thế nào? How were the actors? Wie waren die Schauspieler?
45
Có phụ đề bằng tiếng Anh không? Were there English subtitles? Gab es Untertitel in englischer Sprache?
46
Chỗ này còn trống không? Is this seat taken? Ist der Platz hier frei?
46
Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không? May I sit with you? Darf ich mich zu Ihnen setzen?
46
Xin mời. Sure. Gern.
46
Bạn thấy nhạc thế nào? How do you like the music? Wie finden Sie die Musik?
46
Hơi ồn quá. A little too loud. Ein bisschen zu laut.
46
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
46
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
46
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
46
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
46
Bạn có nhảy không? Would you like to dance? Tanzen Sie?
46
Có thể tí nữa. Maybe later. Später vielleicht.
46
Tôi nhảy không giỏi. I can’t dance very well. Ich kann nicht so gut tanzen.
46
Cái này dễ lắm. It’s very easy. Das ist ganz einfach.
46
Tôi chỉ cho bạn. I’ll show you. Ich zeige es Ihnen.
46
Không, hôm khác đi. No, maybe some other time. Nein, lieber ein anderes Mal.
46
Bạn đang đợi ai à? Are you waiting for someone? Warten Sie auf jemand?
46
Phải, bạn trai của tôi. Yes, for my boyfriend. Ja, auf meinen Freund.
46
Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa. There he is! Da hinten kommt er ja!
47
Bạn phải xếp / sắp cái va li của chúng ta! You have to pack our suitcase! Du musst unseren Koffer packen!
47
Bạn không được quên gì hết! Don’t forget anything! Du darfst nichts vergessen!
47
Bạn cần một cái va li to! You need a big suitcase! Du brauchst einen großen Koffer!
47
Đừng quên hộ chiếu! Don’t forget your passport! Vergiss nicht den Reisepass!
47
Đừng có quên vé máy bay! Don’t forget your ticket! Vergiss nicht das Flugticket!
47
Đừng quên ngân phiếu du lịch! Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! Vergiss nicht die Reiseschecks!
47
Nhớ mang theo kem chống nắng. Take some suntan lotion with you. Nimm Sonnencreme mit.
47
Nhớ mang theo kính râm. Take the sun-glasses with you. Nimm die Sonnenbrille mit.
47
Nhớ mang theo mũ. Take the sun hat with you. Nimm den Sonnenhut mit.
47
Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? Do you want to take a road map? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen?
47
Bạn muốn có người hướng dẫn không? Do you want to take a travel guide? Willst du einen Reiseführer mitnehmen?
47
Bạn muốn mang theo ô / dù không? Do you want to take an umbrella? Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
47
Nhớ đến quần, áo sơ mi, tất. Remember to take pants, shirts and socks. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
47
Nhớ đến ca vát, thắt lưng / dây lưng, áo khoác. Remember to take ties, belts and sports jackets. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
47
Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
47
Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. You need shoes, sandals and boots. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
47
Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
47
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
48
Bờ biển có sạch không? Is the beach clean? Ist der Strand sauber?
48
Có thể tắm ở đó không? Can one swim there? Kann man dort baden?
48
Tắm ở đó không nguy hiểm sao? Isn’t it dangerous to swim there? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden?
48
Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
48
Ở đây có thể thuê ghế võng không? Can one rent a deck chair here? Kann man hier einen Liegestuhl leihen?
48
Ở đây có thể thuê thuyền không? Can one rent a boat here? Kann man hier ein Boot leihen?
48
Tôi rất muốn lướt sóng. I would like to surf. Ich würde gern surfen.
48
Tôi rất muốn lặn. I would like to dive. Ich würde gern tauchen.
48
Tôi rất muốn lướt ván. I would like to water ski. Ich würde gern Wasserski fahren.
48
Có thể thuê một ván lướt sóng không? Can one rent a surfboard? Kann man ein Surfbrett mieten?
48
Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? Can one rent diving equipment? Kann man eine Taucherausrüstung mieten?
48
Có thể thuê ván lướt không? Can one rent water skis? Kann man Wasserskier mieten?
48
Tôi là người mới tập môn này. I’m only a beginner. Ich bin erst Anfänger.
48
Tôi hạng trung bình. I’m moderately good. Ich bin mittelgut.
48
Tôi có quen với môn này. I’m pretty good at it. Ich kenne mich damit schon aus.
48
Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Where is the ski lift? Wo ist der Skilift?
48
Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? Do you have skis? Hast du denn Skier dabei?
48
Bạn có mang giày trượt tuyết theo không? Do you have ski boots? Hast du denn Skischuhe dabei?
49
Bạn có tập thể thao không? Do you exercise? Treibst du Sport?
49
Có, tôi cần phải vận động. Yes, I need some exercise. Ja, ich muss mich bewegen.
49
Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. I am a member of a sports club. Ich gehe in einen Sportverein.
49
Chúng tôi chơi đá bóng. We play football / soccer (am.). Wir spielen Fußball.
49
Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. We swim sometimes. Manchmal schwimmen wir.
49
Hay là đạp xe dạp. Or we cycle. Oder wir fahren Rad.
49
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
49
Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. There is also a swimming pool with a sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna.
49
Và có một sân đánh gôn. And there is a golf course. Und es gibt einen Golfplatz.
49
Ở trên vô tuyến có gì? What is on TV? Was gibt es im Fernsehen?
49
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
49
Đội Đức đá với đội Anh. The German team is playing against the English one. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische.
49
Ai thắng? Who is winning? Wer gewinnt?
49
Tôi không biết. I have no idea. Ich habe keine Ahnung.
49
Hiện giờ hòa. It is currently a tie. Im Moment steht es unentschieden.
49
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
49
Bây giờ có một cú đá phạt đền. Now there is a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter.
49
Vào! Một không! Goal! One – zero! Tor! Eins zu null!
50
Hôm nay nóng. It is hot today. Heute ist es heiß.
50
Chúng ta đi bơi không? Shall we go to the swimming pool? Gehen wir ins Schwimmbad?
50
Bạn có hứng đi bơi không? Do you feel like swimming? Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
50
Bạn có khăn tắm không? Do you have a towel? Hast du ein Handtuch?
50
Bạn có quần bơi không? Do you have swimming trunks? Hast du eine Badehose?
50
Bạn có áo tắm không? Do you have a bathing suit? Hast du einen Badeanzug?
50
Bạn biết bơi không? Can you swim? Kannst du schwimmen?
50
Bạn biết lặn không? Can you dive? Kannst du tauchen?
50
Bạn có thể nhảy xuống nước được không? Can you jump in the water? Kannst du ins Wasser springen?
50
Vòi tắm hoa sen ở đâu? Where is the shower? Wo ist die Dusche?
50
Phòng thay quần áo ở đâu? Where is the changing room? Wo ist die Umkleidekabine?
50
Kính bơi ở đâu? Where are the swimming goggles? Wo ist die Schwimmbrille?
50
Nước sâu không? Is the water deep? Ist das Wasser tief?
50
Nước sạch không? Is the water clean? Ist das Wasser sauber?
50
Nước này nóng không? Is the water warm? Ist das Wasser warm?
50
Tôi lạnh quá. I am freezing. Ich friere.
50
Nước này lạnh quá. The water is too cold. Das Wasser ist zu kalt.
50
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
51
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
51
Tôi muốn vào hiệu sách. I want to go to the bookstore. Ich will in die Buchhandlung.
51
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I want to go to the newspaper stand. Ich will zum Kiosk.
51
Tôi muốn mượn một quyển sách. I want to borrow a book. Ich will ein Buch leihen.
51
Tôi muốn mua một quyển sách. I want to buy a book. Ich will ein Buch kaufen.
51
Tôi muốn mua một tờ báo. I want to buy a newspaper. Ich will eine Zeitung kaufen.
51
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
51
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I want to go to the bookstore to buy a book. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
51
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
51
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính. I want to go to the optician. Ich will zum Optiker.
51
Tôi muốn đến siêu thị. I want to go to the supermarket. Ich will zum Supermarkt.
51
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. I want to go to the bakery. Ich will zum Bäcker.
51
Tôi muốn mua một cái kính. I want to buy some glasses. Ich will eine Brille kaufen.
51
Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau. I want to buy fruit and vegetables. Ich will Obst und Gemüse kaufen.
51
Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. I want to buy rolls and bread. Ich will Brötchen und Brot kaufen.
51
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính. I want to go to the optician to buy glasses. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
51
Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
51
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
52
Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? Shall we go to the department store? Gehen wir in ein Kaufhaus?
52
Tôi phải đi mua hàng. I have to go shopping. Ich muss Einkäufe machen.
52
Tôi muốn mua nhiều. I want to do a lot of shopping. Ich will viel einkaufen.
52
Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Where are the office supplies? Wo sind die Büroartikel?
52
Tôi cần phong bì và giấy viết thư. I need envelopes and stationery. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
52
Tôi cần bút bi và bút dạ. I need pens and markers. Ich brauche Kulis und Filzstifte.
52
Đồ gỗ ở đâu? Where is the furniture? Wo sind die Möbel?
52
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
52
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
52
Đồ chơi ở đâu? Where are the toys? Wo sind die Spielsachen?
52
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
52
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
52
Dụng cụ ở đâu? Where are the tools? Wo ist das Werkzeug?
52
Tôi cần một cái búa và một cái kìm. I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
52
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
52
Đồ trang sức ở đâu? Where is the jewellery / jewelry (am.) department? Wo ist der Schmuck?
52
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband.
52
Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. I need a ring and earrings. Ich brauche einen Ring und Ohrringe.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. We’re looking for a sports shop. Wir suchen ein Sportgeschäft.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt. We’re looking for a butcher shop. Wir suchen eine Fleischerei.
53
Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). Wir suchen eine Apotheke.
53
Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. We want to buy a football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen.
53
Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý . We want to buy salami. Wir möchten nämlich Salami kaufen.
53
Vì chúng tôi muốn mua thuốc / dược phẩm. We want to buy medicine. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. We’re looking for a sports shop to buy a football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt để mua xúc xích Ý. We’re looking for a butcher shop to buy salami. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen.
53
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm thuốc tây / dược khoa để mua thuốc / dược phẩm. We’re looking for a drugstore to buy medicine. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen.
53
Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ich suche einen Juwelier.
53
Tôi tìm một hiệu ảnh. I’m looking for a photo equipment store. Ich suche ein Fotogeschäft.
53
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt. I’m looking for a confectionery. Ich suche eine Konditorei.
53
Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. I actually plan to buy a ring. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen.
53
Vì tôi muốn mua một cuốn phim. I actually plan to buy a roll of film. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen.
53
Vì tôi muốn mua một bánh ga tô. I actually plan to buy a cake. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen.
53
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen.
53
Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen.
53
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt để mua một bánh ga tô. I’m looking for a confectionery to buy a cake. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.
54
Tôi muốn mua một món quà. I want to buy a present. Ich möchte ein Geschenk kaufen.
54
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
54
Có lẽ một túi xách tay? Maybe a handbag? Vielleicht eine Handtasche?
54
Bạn muốn màu gì? Which color would you like? Welche Farbe möchten Sie?
54
Đen, nâu hay là trắng? Black, brown or white? Schwarz, braun oder weiß?
54
To hay là nhỏ? A large one or a small one? Eine große oder eine kleine?
54
Tôi xem cái này được không? May I see this one, please? Darf ich diese mal sehen?
54
Cái này bằng da phải không? Is it made of leather? Ist die aus Leder?
54
Hay là bằng chất nhựa? Or is it made of plastic? Oder ist die aus Kunststoff?
54
Dĩ nhiên là bằng da. Of leather, of course. Aus Leder natürlich.
54
Chất lượng đặc biệt. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität.
54
Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
54
Tôi thích cái này. I like it. Die gefällt mir.
54
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
54
Tôi đổi được không? Can I exchange it if needed? Kann ich die eventuell umtauschen?
54
Tất nhiên. Of course. Selbstverständlich.
54
Chúng tôi gói lại thành quà tặng. We’ll gift wrap it. Wir packen sie als Geschenk ein.
54
Quầy trả tiền ở bên kia. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse.
55
Bạn làm công việc gì? What do you do for a living? Was machen Sie beruflich?
55
Chồng tôi có công việc là bác sĩ. My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf.
55
Tôi làm y tá nửa ngày. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
55
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. We will soon receive our pension. Bald bekommen wir Rente.
55
Nhưng mà thuế cao. But taxes are high. Aber die Steuern sind hoch.
55
Và bảo hiểm sức khoẻ cao. And health insurance is expensive. Und die Krankenversicherung ist hoch.
55
Bạn muốn trở thành gì? What would you like to become some day? Was willst du einmal werden?
55
Tôi muốn thành kỹ sư. I would like to become an engineer. Ich möchte Ingenieur werden.
55
Tôi muốn học ở trường đại học. I want to go to college. Ich will an der Universität studieren.
55
Tôi là thực tập sinh. I am an intern. Ich bin Praktikant.
55
Tôi không kiếm được nhiều tiền. I do not earn much. Ich verdiene nicht viel.
55
Tôi làm thực tập ở nước ngoài. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland.
55
Đây là người lãnh đạo của tôi. That is my boss. Das ist mein Chef.
55
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. I have nice colleagues. Ich habe nette Kollegen.
55
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine.
55
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
55
Tôi thất nghiệp một năm rồi. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
55
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
56
Có hứng thú to feel like / want to Lust haben
56
Chúng tôi có hứng thú. We feel like. / We want to. Wir haben Lust.
56
Chúng tôi không có hứng thú. We don’t feel like. / We do’t want to. Wir haben keine Lust.
56
Bị hoảng sợ to be afraid Angst haben
56
Tôi bị hoảng sợ. I’m afraid. Ich habe Angst.
56
Tôi không sợ. I am not afraid. Ich habe keine Angst.
56
Có thời gian to have time Zeit haben
56
Anh ấy có thời gian. He has time. Er hat Zeit.
56
Anh ấy không có thời gian. He has no time. Er hat keine Zeit.
56
Buồn chán to be bored Langeweile haben
56
Chị ấy buồn chán. She is bored. Sie hat Langeweile.
56
Chị ấy không buồn chán. She is not bored. Sie hat keine Langeweile.
56
Bị đói. to be hungry Hunger haben
56
Các bạn có đói không? Are you hungry? Habt ihr Hunger?
56
Các bạn không đói hả? Aren’t you hungry? Habt ihr keinen Hunger?
56
Bị khát. to be thirsty Durst haben
56
Các bạn khát. They are thirsty. Sie haben Durst.
56
Các bạn không khát. They are not thirsty. Sie haben keinen Durst.
57
Tôi có hẹn với bác sĩ. I have a doctor’s appointment. Ich habe einen Termin beim Arzt.
57
Tôi có hẹn lúc mười giờ. I have the appointment at ten o’clock. Ich habe den Termin um zehn Uhr.
57
Bạn tên gì? What is your name? Wie ist Ihr Name?
57
Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Please take a seat in the waiting room. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.
57
Bác sĩ đến ngay lập tức. The doctor is on his way. Der Arzt kommt gleich.
57
Bạn có bảo hiểm ở đâu? What insurance company do you belong to? Wo sind Sie versichert?
57
Tôi có thể giúp gì cho bạn? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun?
57
Bạn có đau không? Do you have any pain? Haben Sie Schmerzen?
57
Chỗ nào đau? Where does it hurt? Wo tut es weh?
57
Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. I always have back pain. Ich habe immer Rückenschmerzen.
57
Tôi thường xuyên bị nhức đầu. I often have headaches. Ich habe oft Kopfschmerzen.
57
Tôi đôi khi bị đau bụng. I sometimes have stomach aches. Ich habe manchmal Bauchschmerzen.
57
Bạn hãy cởi áo ra! Remove your top! Machen Sie bitte den Oberkörper frei!
57
Bạn hãy nằm lên giường! Lie down on the examining table. Legen Sie sich bitte auf die Liege!
57
Huyết áp bình thường. Your blood pressure is okay. Der Blutdruck ist in Ordnung.
57
Tôi tiêm cho bạn một mũi. I will give you an injection. Ich gebe Ihnen eine Spritze.
57
Tôi cho bạn thuốc viên. I will give you some pills. Ich gebe Ihnen Tabletten.
57
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
58
Tôi vẽ một người đàn ông. I am drawing a man. Ich zeichne einen Mann.
58
Trước tiên là cái đầu. First the head. Zuerst den Kopf.
58
Người đàn ông ấy đội một cái mũ. The man is wearing a hat. Der Mann trägt einen Hut.
58
Không nhìn thấy được tóc. One cannot see the hair. Die Haare sieht man nicht.
58
Cũng không nhìn thấy được tai. One cannot see the ears either. Die Ohren sieht man auch nicht.
58
Cái lưng cũng không nhìn thấy được. One cannot see his back either. Den Rücken sieht man auch nicht.
58
Tôi vẽ mắt và miệng. I am drawing the eyes and the mouth. Ich zeichne die Augen und den Mund.
58
Người đàn ông ấy nhảy và cười. The man is dancing and laughing. Der Mann tanzt und lacht.
58
Người đàn ông ấy có mũi dài. The man has a long nose. Der Mann hat eine lange Nase.
58
Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. He is carrying a cane in his hands. Er trägt einen Stock in den Händen.
58
Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. He is also wearing a scarf around his neck. Er trägt auch einen Schal um den Hals.
58
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
58
Cánh tay này khỏe. The arms are athletic. Die Arme sind kräftig.
58
Chân này cũng khỏe. The legs are also athletic. Die Beine sind auch kräftig.
58
Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee.
58
Ông ấy không mặt quần và áo khoác. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
58
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
58
Ông ấy là một ông già tuyết. He is a snowman. Er ist ein Schneemann.
59
Bưu điện gần nhất ở đâu? Where is the nearest post office? Wo ist das nächste Postamt?
59
Đến bưu điện gần nhất có xa không? Is the post office far from here? Ist es weit bis zum nächsten Postamt?
59
Thùng / hộp thư gần nhất ở đâu? Where is the nearest mail box? Wo ist der nächste Briefkasten?
59
Tôi cần vài cái tem. I need a couple of stamps. Ich brauche ein paar Briefmarken.
59
Cho một cái thiếp và một bức thư. For a card and a letter. Für eine Karte und einen Brief.
59
Cước phí / Bưu phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? How much is the postage to America? Wie teuer ist das Porto nach Amerika?
59
Bưu phẩm nặng bao nhiêu? How heavy is the package? Wie schwer ist das Paket?
59
Tôi gửi / gởi bưu phẩm bằng máy bay được không? Can I send it by air mail? Kann ich es per Luftpost schicken?
59
Bao nhiêu lâu mới đến? How long will it take to get there? Wie lange dauert es, bis es ankommt?
59
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
59
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Where is the nearest telephone booth? Wo ist die nächste Telefonzelle?
59
Bạn có thẻ điện thoại không? Do you have calling cards? Haben Sie Telefonkarten?
59
Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Do you have a telephone directory? Haben Sie ein Telefonbuch?
59
Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? Do you know the area code for Austria? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich?
59
Chờ một chút, tôi xem lại. One moment, I’ll look it up. Einen Augenblick, ich schau mal nach.
59
Đường dây lúc nào cũng bận. The line is always busy. Die Leitung ist immer besetzt.
59
Bạn đã gọi số nào? Which number did you dial? Welche Nummer haben Sie gewählt?
59
Bạn phải gọi số không trước. You have to dial a zero first! Sie müssen zuerst die Null wählen!
60
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen.
60
Đây là hộ chiếu của tôi. Here is my passport. Hier ist mein Pass.
60
Và đây là địa chỉ của tôi. And here is my address. Und hier ist meine Adresse.
60
Tôi muốn gửi / gởi tiền vào tài khoản của tôi. I want to deposit money in my account. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
60
Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
60
Tôi muốn lấy các phiếu ghi trương mục chuyển khoản. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
60
Tôi muốn thanh toán séc du lịch. I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
60
Lệ phí bao nhiêu? What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren?
60
Tôi phải ký tên vào đâu? Where should I sign? Wo muss ich unterschreiben?
60
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
60
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
60
Tiền đã đến chưa? Has the money arrived? Ist das Geld angekommen?
60
Tôi muốn đổi tiền này. I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln.
60
Tôi cần đô-la Mỹ. I need US-Dollars. Ich brauche US-Dollar.
60
Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Could you please give me small notes / bills (am.)? Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
60
Ở đây có máy rút tiền tự động không? Is there a cashpoint / an ATM (am.)? Gibt es hier einen Geldautomat?
60
Có thể lấy bao nhiêu tiền. How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben?
60
Thẻ tín dụng nào dùng được? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen?
61
Tháng thứ nhất là tháng giêng. The first month is January. Der erste Monat ist der Januar.
61
Tháng thứ hai là tháng hai. The second month is February. Der zweite Monat ist der Februar.
61
Tháng thứ ba là tháng ba. The third month is March. Der dritte Monat ist der März.
61
Tháng thứ tư là tháng tư. The fourth month is April. Der vierte Monat ist der April.
61
Tháng thứ năm là tháng năm. The fifth month is May. Der fünfte Monat ist der Mai.
61
Tháng thứ sáu là tháng sáu. The sixth month is June. Der sechste Monat ist der Juni.
61
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
61
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
61
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
61
Tháng thứ bảy là tháng bảy . The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli.
61
Tháng thứ tám là tháng tám. The eighth month is August. Der achte Monat ist der August.
61
Tháng thứ chín là tháng chín. The ninth month is September. Der neunte Monat ist der September.
61
Tháng thứ mười là tháng mười. The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober.
61
Tháng thứ mười một là tháng mười một. The eleventh month is November. Der elfte Monat ist der November.
61
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember.
61
Mười hai tháng là một năm. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr.
61
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
61
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
62
Học tập to learn lernen
62
Học sinh học nhiều không? Do the students learn a lot? Lernen die Schüler viel?
62
Không, họ học ít. No, they learn a little. Nein, sie lernen wenig.
62
Hỏi to ask fragen
62
Bạn hỏi thầy giáo nhiều không? Do you often ask the teacher questions? Fragen Sie oft den Lehrer?
62
Không, tôi không hỏi thầy ấy nhiều. No, I don’t ask him questions often. Nein, ich frage ihn nicht oft.
62
Trả lời to reply antworten
62
Xin bạn hãy trả lời. Please reply. Antworten Sie, bitte.
62
Tôi trả lời. I reply. Ich antworte.
62
Làm việc to work arbeiten
62
Anh ấy có đang làm việc không? Is he working right now? Arbeitet er gerade?
62
Vâng, anh ấy đang làm việc. Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade.
62
Đến to come kommen
62
Bạn đến không? Are you coming? Kommen Sie?
62
Vâng, chúng tôi đến ngay. Yes, we are coming soon. Ja, wir kommen gleich.
62
Sống to live wohnen
62