Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
003
Tôi I ich
003
Tôi và bạn I and you ich und du
003
Chúng tôi both of us wir beide
003
Anh ấy he er
003
Anh ấy và cô ấy he and she er und sie
003
Hai người bọn họ they both sie beide
003
Người đàn ông the man der Mann
003
Người đàn bà the woman die Frau
003
Đứa trẻ con the child das Kind
003
Một gia đình a family eine Familie
003
Gia đình của tôi my family meine Familie
003
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
003
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
003
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
003
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
003
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
003
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
003
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
004
Người ông the grandfather der Großvater
004
Người bà the grandmother die Großmutter
004
ông và bà he and she er und sie
004
Người cha the father der Vater
004
Người mẹ the mother die Mutter
004
Cha và mẹ he and she er und sie
004
Người con trai the son der Sohn
004
Người con gái the daughter die Tochter
004
Con trai và con gái he and she er und sie
004
Người em / anh trai the brother der Bruder
004
Người em / chị gái the sister die Schwester
004
Anh và chị / anh và em / chị và em he and she er und sie
004
Người cậu / chú / bác the uncle der Onkel
004
Người dì / cô / bác the aunt die Tante
004
Chú và cô he and she er und sie
004
Chúng tôi là một gia đình. We are a family. Wir sind eine Familie.
004
Gia đình không phải nhỏ. The family is not small. Die Familie ist nicht klein.
004
Gia đình lớn. The family is big. Die Familie ist groß.
005
Xin chào! Hi! Hallo!
005
Xin chào! Hello! Guten Tag!
005
Khỏe không? How are you? Wie geht’s?
005
Bạn từ châu Âu đến à? Do you come from Europe? Kommen Sie aus Europa?
005
Bạn từ châu Mỹ đến à? Do you come from America? Kommen Sie aus Amerika?
005
Bạn từ châu Á đến à? Do you come from Asia? Kommen Sie aus Asien?
005
Bạn ở khách sạn nào vậy? In which hotel are you staying? In welchem Hotel wohnen Sie?
005
Bạn ở đây bao lâu rồi? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier?
005
Bạn ở bao lâu? How long will you be staying? Wie lange bleiben Sie?
005
Bạn có thích ở đây không? Do you like it here? Gefällt es Ihnen hier?
005
Bạn đi du lịch ở đây à? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub?
005
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
005
Đây là địa chỉ của tôi. Here is my address. Hier ist meine Adresse.
005
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we see each other tomorrow? Sehen wir uns morgen?
005
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc. I am sorry, but I already have plans. Tut mir Leid, ich habe schon etwas vor.
005
Tạm biệt! Bye! Tschüs!
005
Hẹn gặp lại nhé! Good bye! Auf Wiedersehen!
005
Hẹn sớm gặp lại nhé! See you soon! Bis bald!
006
Chúng ta ở đâu? Where are we? Wo sind wir?
006
Chúng ta ở trường học. We are at school. Wir sind in der Schule.
006
Chúng ta có giờ học. We are having class / a lesson. Wir haben Unterricht.
006
Đây là các học sinh. Those are the school children. Das sind die Schüler.
006
Đây là cô giáo. That is the teacher. Das ist die Lehrerin.
006
Đây là lớp học. That is the class. Das ist die Klasse.
006
Chúng ta làm gì? What are we doing? Was machen wir?
006
Chúng ta học. We are learning. Wir lernen.
006
Chúng ta học một ngôn ngữ. We are learning a language. Wir lernen eine Sprache.
006
Tôi học tiếng Anh. I learn English. Ich lerne Englisch.
006
Bạn học tiếng Tây Ban Nha. You learn Spanish. Du lernst Spanisch.
006
Anh ấy học tiếng Đức. He learns German. Er lernt Deutsch.
006
Chúng tôi học tiếng Pháp. We learn French. Wir lernen Französisch.
006
Các bạn học tiếng Ý . You all learn Italian. Ihr lernt Italienisch.
006
Họ học tiếng Nga. They learn Russian. Sie lernen Russisch.
006
Học ngôn ngữ rất là thú vị. Learning languages is interesting. Sprachen lernen ist interessant.
006
Chúng tôi muốn hiểu những người khác. We want to understand people. Wir wollen Menschen verstehen.
006
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. We want to speak with people. Wir wollen mit Menschen sprechen.
007
John từ London đến. John is from London. John ist aus London.
007
London ở bên Anh. London is in Great Britain. London liegt in Großbritannien.
007
Anh ấy nói tiếng Anh. He speaks English. Er spricht Englisch.
007
Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. Maria ist aus Madrid.
007
Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid is in Spain. Madrid liegt in Spanien.
007
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. She speaks Spanish. Sie spricht Spanisch.
007
Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin.
007
Berlin ở bên Đức. Berlin is in Germany. Berlin liegt in Deutschland.
007
Hai bạn nói tiếng Đức à? Do both of you speak German? Sprecht ihr beide Deutsch?
007
London là một thủ đô. London is a capital city. London ist eine Hauptstadt.
007
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
007
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. Die Hauptstädte sind groß und laut.
007
Nước Pháp ở châu Âu. France is in Europe. Frankreich liegt in Europa.
007
Nước Ai Cập ở châu Phi. Egypt is in Africa. Ägypten liegt in Afrika.
007
Nước Nhật Bản ở châu Á. Japan is in Asia. Japan liegt in Asien.
007
Canađa ở Bắc Mỹ. Canada is in North America. Kanada liegt in Nordamerika.
007
Panama ở Trung Mỹ. Panama is in Central America. Panama liegt in Mittelamerika.
007
Braxin ở Nam Mỹ. Brazil is in South America. Brasilien liegt in Südamerika.
008
Tôi đọc. I read. Ich lese.
008
Tôi đọc một chữ cái. I read a letter. Ich lese einen Buchstaben.
008
Tôi đọc một từ. I read a word. Ich lese ein Wort.
008
Tôi đọc một câu. I read a sentence. Ich lese einen Satz.
008
Tôi đọc một lá thư. I read a letter. Ich lese einen Brief.
008
Tôi đọc một quyển sách. I read a book. Ich lese ein Buch.
008
Tôi đọc. I read. Ich lese.
008
Bạn đọc. You read. Du liest.
008
Anh ấy đọc. He reads. Er liest.
008
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
008
Tôi viết một chữ cái. I write a letter / character. Ich schreibe einen Buchstaben.
008
Tôi viết một từ. I write a word. Ich schreibe ein Wort.
008
Tôi viết một câu. I write a sentence. Ich schreibe einen Satz.
008
Tôi viết một lá thư. I write a letter. Ich schreibe einen Brief.
008
Tôi viết một quyển sách. I write a book. Ich schreibe ein Buch.
008
Tôi viết. I write. Ich schreibe.
008
Bạn viết. You write. Du schreibst.
008
Anh ấy viết. He writes. Er schreibt.
009
Tôi đếm: I count: Ich zähle:
009
một, hai, ba one, two, three eins, zwei, drei
009
Tôi đếm đến ba. I count to three. Ich zähle bis drei.
009
Tôi đếm tiếp: I count further: Ich zähle weiter:
009
bốn, năm, sáu, four, five, six, vier, fünf, sechs,
009
bảy, tám, chín seven, eight, nine sieben, acht, neun
009
Tôi đếm. I count. Ich zähle.
009
Bạn đếm. You count. Du zählst.
009
Anh ấy đếm. He counts. Er zählt.
009
Một. Người thứ nhất. One. The first. Eins. Der Erste.
009
Hai. Người thứ hai / nhì. Two. The second. Zwei. Der Zweite.
009
Ba. Người thứ ba. Three. The third. Drei. Der Dritte.
009
Bốn. Người thứ tư. Four. The fourth. Vier. Der Vierte.
009
Năm. Người thứ năm. Five. The fifth. Fünf. Der Fünfte.
009
Sáu. Người thứ sáu. Six. The sixth. Sechs. Der Sechste.
009
Bảy. Người thứ bảy. Seven. The seventh. Sieben. Der Siebte.
009
Tám. Người thứ tám. Eight. The eighth. Acht. Der Achte.
009
Chín. Người thứ chín. Nine. The ninth. Neun. Der Neunte.
010
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
010
Bây giờ là mấy giờ ạ? What time is it, please? Wie viel Uhr ist es, bitte?
010
Cảm ơn nhiều. Thank you very much. Danke vielmals.
010
Bây giờ là một giờ. It is one o’clock. Es ist ein Uhr.
010
Bây giờ là hai giờ. It is two o’clock. Es ist zwei Uhr.
010
Bây giờ là ba giờ. It is three o’clock. Es ist drei Uhr.
010
Bây giờ là bốn giờ. It is four o’clock. Es ist vier Uhr.
010
Bây giờ là năm giờ. It is five o’clock. Es ist fünf Uhr.
010
Bây giờ là sáu giờ. It is six o’clock. Es ist sechs Uhr.
010
Bây giờ là bảy giờ. It is seven o’clock. Es ist sieben Uhr.
010
Bây giờ là tám giờ. It is eight o’clock. Es ist acht Uhr.
010
Bây giờ là chín giờ. It is nine o’clock. Es ist neun Uhr.
010
Bây giờ là mười giờ. It is ten o’clock. Es ist zehn Uhr.
010
Bây giờ là mười một giờ. It is eleven o’clock. Es ist elf Uhr.
010
Bây giờ là mười hai giờ. It is twelve o’clock. Es ist zwölf Uhr.
010
Một phút có sáu mươi giây. A minute has sixty seconds. Eine Minute hat sechzig Sekunden.
010
Một tiếng có sáu mươi phút. An hour has sixty minutes. Eine Stunde hat sechzig Minuten.
010
Một ngày có hai mươi bốn tiếng. A day has twenty-four hours. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.
011
Thứ hai Monday der Montag
011
Thứ ba Tuesday der Dienstag
011
Thứ tư Wednesday der Mittwoch
011
Thứ năm Thursday der Donnerstag
011
Thứ sáu Friday der Freitag
011
Thứ bảy Saturday der Samstag
011
Chủ nhật Sunday der Sonntag
011
Tuần the week die Woche
011
Từ thứ hai đến chủ nhật from Monday to Sunday von Montag bis Sonntag
011
Ngày thứ nhất là thứ hai. The first day is Monday. Der erste Tag ist Montag.
011
Ngày thứ hai là thứ ba. The second day is Tuesday. Der zweite Tag ist Dienstag.
011
Ngày thứ ba là thứ tư. The third day is Wednesday. Der dritte Tag ist Mittwoch.
011
Ngày thứ tư là thứ năm. The fourth day is Thursday. Der vierte Tag ist Donnerstag.
011
Ngày thứ năm là thứ sáu. The fifth day is Friday. Der fünfte Tag ist Freitag.
011
Ngày thứ sáu là thứ bảy. The sixth day is Saturday. Der sechste Tag ist Samstag.
011
Ngày thứ bảy là chủ nhật. The seventh day is Sunday. Der siebte Tag ist Sonntag.
011
Một tuần có bảy ngày. The week has seven days. Die Woche hat sieben Tage.
011
Chúng ta chỉ làm việc năm ngày thôi. We only work for five days. Wir arbeiten nur fünf Tage.
012
Hôm qua là thứ bảy. Yesterday was Saturday. Gestern war Samstag.
012
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. I was at the cinema yesterday. Gestern war ich im Kino.
012
Bộ phim hay. The film was interesting. Der Film war interessant.
012
Hôm nay là chủ nhật. Today is Sunday. Heute ist Sonntag.
012
Hôm nay tôi không làm việc. I’m not working today. Heute arbeite ich nicht.
012
Tôi ở nhà. I’m staying at home. Ich bleibe zu Hause.
012
Ngày mai là thứ hai. Tomorrow is Monday. Morgen ist Montag.
012
Ngày mai tôi làm việc lại. Tomorrow I will work again. Morgen arbeite ich wieder.
012
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
012
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
012
Đây là Peter. That is Peter. Das ist Peter.
012
Peter là sinh viên. Peter is a student. Peter ist Student.
012
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
012
Đây là Martha. That is Martha. Das ist Martha.
012
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
012
Peter và Martha là bạn bè. Peter and Martha are friends. Peter und Martha sind Freunde.
012
Peter là bạn của Martha. Peter is Martha’s friend. Peter ist der Freund von Martha.
012
Martha là bạn của Peter. Martha is Peter’s friend. Martha ist die Freundin von Peter.
013
Tháng giêng January der Januar
013
Tháng hai February der Februar
013
Tháng ba March der März
013
Tháng tư April der April
013
Tháng năm May der Mai
013
Tháng sáu June der Juni
013
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
013
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
013
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
013
Tháng bảy July der Juli
013
Tháng tám August der August
013
Tháng chín September der September
013
Tháng mười October der Oktober
013
Tháng mười một November der November
013
Tháng mười hai December der Dezember
013
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
013
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
013
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
014
Tôi uống chè / trà. I drink tea. Ich trinke Tee.
014
Tôi uống cà phê. I drink coffee. Ich trinke Kaffee.
014
Tôi uống nước khoáng. I drink mineral water. Ich trinke Mineralwasser.
014
Bạn uống chè / trà với chanh không? Do you drink tea with lemon? Trinkst du Tee mit Zitrone?
014
Bạn có uống cà phê với đường không? Do you drink coffee with sugar? Trinkst du Kaffee mit Zucker?
014
Bạn có uống nước với đá không? Do you drink water with ice? Trinkst du Wasser mit Eis?
014
Ở đây có buổi tiệc. There is a party here. Hier ist eine Party.
014
Mọi người uống rượu sâm banh. People are drinking champagne. Die Leute trinken Sekt.
014
Mọi người uống rượu vang và bia. People are drinking wine and beer. Die Leute trinken Wein und Bier.
014
Bạn có uống rượu cồn không? Do you drink alcohol? Trinkst du Alkohol?
014
Bạn có uống rượu uýt-ky không? Do you drink whisky / whiskey (am.)? Trinkst du Whisky?
014
Bạn có uống cô la với rượu rum không? Do you drink Coke with rum? Trinkst du Cola mit Rum?
014
Tôi không thích rượu sâm banh. I do not like champagne. Ich mag keinen Sekt.
014
Tôi không thích rượu vang. I do not like wine. Ich mag keinen Wein.
014
Tôi không thích bia. I do not like beer. Ich mag kein Bier.
014
Em bé thích sữa. The baby likes milk. Das Baby mag Milch.
014
Đứa trẻ thích cacao và nước táo. The child likes cocoa and apple juice. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
014
Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. The woman likes orange and grapefruit juice. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
015
Martha làm gì? What does Martha do? Was macht Martha?
015
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
015
Cô ấy làm việc với máy vi tính. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer.
015
Martha đâu rồi? Where is Martha? Wo ist Martha?
015
Ờ trong rạp chiếu phim. At the cinema. Im Kino.
015
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
015
Peter làm gì? What does Peter do? Was macht Peter?
015
Anh ấy học đại học. He studies at the university. Er studiert an der Universität.
015
Anh ấy học về ngôn ngữ. He studies languages. Er studiert Sprachen.
015
Peter đâu rồi? Where is Peter? Wo ist Peter?
015
Ở trong quán cà phê. At the café. Im Café.
015
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
015
Họ thích đi đâu ư? Where do they like to go? Wohin gehen sie gern?
015
Nghe hòa nhạc. / Xem biểu diễn ca nhạc. To a concert. Ins Konzert.
015
Họ thích nghe nhạc. They like to listen to music. Sie hören gern Musik.
015
Họ không thích đi đâu? Where do they not like to go? Wohin gehen sie nicht gern?
015
Đi đến sàn nhảy. To the disco. In die Disco.
015
Họ không thích nhảy. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern.
016
Tuyết màu trắng. Snow is white. Der Schnee ist weiß.
016
Mặt trời màu vàng. The sun is yellow. Die Sonne ist gelb.
016
Quả / trái cam màu da cam. The orange is orange. Die Orange ist orange.
016
Quả / trái anh đào màu đỏ. The cherry is red. Die Kirsche ist rot.
016
Bầu trời màu xanh nước biển. The sky is blue. Der Himmel ist blau.
016
Cỏ màu xanh lá cây. The grass is green. Das Gras ist grün.
016
Đất màu nâu. The earth is brown. Die Erde ist braun.
016
Mây màu xám. The cloud is grey / gray (am.). Die Wolke ist grau.
016
Lốp xe màu đen. The tyres / tires (am.) are black. Die Reifen sind schwarz.
016
Tuyết màu gì? Màu trắng. What colour / color (am.) is the snow? White. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.
016
Mặt trời màu gì? Màu vàng. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.
016
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
016
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.
016
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welche Farbe hat der Himmel? Blau.
016
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. What colour / color (am.) is the grass? Green. Welche Farbe hat das Gras? Grün.
016
Đất màu gì? Màu nâu. What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welche Farbe hat die Erde? Braun.
016
Mây màu gì? Màu xám. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welche Farbe hat die Wolke? Grau.
016
Lốp xe màu gì? Màu đen. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.
017
Tôi có một quả / trái dâu đất. I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere.
017
Tôi có một quả / trái kiwi và một quả / trái dưa hấu. I have a kiwi and a melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone.
017
Tôi có một quả / trái cam và một quả / trái bưởi. I have an orange and a grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.
017
Tôi có một quả / trái táo và một quả / trái xoài. I have an apple and a mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango.
017
Tôi có một quả / trái chuối và một quả / trái dứa. I have a banana and a pineapple. Ich habe eine Banane und eine Ananas.
017
Tôi làm món hoa quả / trái cây trộn. I am making a fruit salad. Ich mache einen Obstsalat.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì. I am eating toast. Ich esse einen Toast.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. I am eating toast with butter. Ich esse einen Toast mit Butter.
017
Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. I am eating toast with butter and jam. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.
017
Tôi ăn một miếng săng uých. I am eating a sandwich. Ich esse ein Sandwich.
017
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật. I am eating a sandwich with margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine.
017
Tôi ăn một miếng săng uých với bơ thực vật và cà chua. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.
017
Chúng ta cần bánh mì và cơm. We need bread and rice. Wir brauchen Brot und Reis.
017
Chúng ta cần cá và thịt bít tết. We need fish and steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks.
017
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
017
Chúng ta còn cần gì nữa? What else do we need? Was brauchen wir noch?
017
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
017
Ở đâu có siêu thị? Where is the supermarket? Wo ist ein Supermarkt?
018
Đó là những mùa trong năm: These are the seasons: Das sind die Jahreszeiten:
018
Mùa xuân, mùa hạ, Spring, summer, Der Frühling, der Sommer,
018
Mùa thu và mùa đông. autumn / fall (am.) and winter. der Herbst und der Winter.
018
Mùa hè nóng. The summer is warm. Der Sommer ist heiß.
018
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
018
Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. We like to go for a walk in summer. Im Sommer gehen wir gern spazieren.
018
Mùa đông lạnh. The winter is cold. Der Winter ist kalt.
018
Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. It snows or rains in winter. Im Winter schneit oder regnet es.
018
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. We like to stay home in winter. Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
018
Trời lạnh. It is cold. Es ist kalt.
018
Trời mưa. It is raining. Es regnet.
018
Trời gió. It is windy. Es ist windig.
018
Trời ấm. It is warm. Es ist warm.
018
Trời nắng. It is sunny. Es ist sonnig.
018
Trời đẹp. It is pleasant. Es ist heiter.
018
Hôm nay thời tiết ra sao? What is the weather like today? Wie ist das Wetter heute?
018
Hôm nay trời lạnh. It is cold today. Es ist kalt heute.
018
Hôm nay trời ấm. It is warm today. Es ist warm heute.
019
Đây là nhà của chúng tôi. Our house is here. Hier ist unser Haus.
019
Ở trên là mái nhà. The roof is on top. Oben ist das Dach.
019
Ở dưới là tầng hầm. The basement is below. Unten ist der Keller.
019
Ở đằng sau nhà là vườn. There is a garden behind the house. Hinter dem Haus ist ein Garten.
019
Trước nhà không có đường. There is no street in front of the house. Vor dem Haus ist keine Straße.
019
Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. There are trees next to the house. Neben dem Haus sind Bäume.
019
Đây là căn hộ của tôi. My apartment is here. Hier ist meine Wohnung.
019
Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. The kitchen and bathroom are here. Hier ist die Küche und das Bad.
019
Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. The living room and bedroom are there. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
019
Cửa nhà đã khóa. The front door is closed. Die Haustür ist geschlossen.
019
Nhưng cửa sổ còn mở. But the windows are open. Aber die Fenster sind offen.
019
Hôm nay trời nóng. It is hot today. Es ist heiß heute.
019
Chúng tôi vào phòng khách. We are going to the living room. Wir gehen in das Wohnzimmer.
019
Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành. There is a sofa and an armchair there. Dort sind ein Sofa und ein Sessel.
019
Bạn hãy ngồi xuống đi! Please, sit down! Setzen Sie sich!
019
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
019
Ở kia là máy âm thanh của tôi. My stereo is there. Dort steht meine Stereoanlage.
019
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
020
Hôm nay là thứ bảy. Today is Saturday. Heute ist Samstag.
020
Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. We have time today. Heute haben wir Zeit.
020
Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. We are cleaning the apartment today. Heute putzen wir die Wohnung.
020
Tôi lau phòng tắm. I am cleaning the bathroom. Ich putze das Bad.
020
Chồng tôi rửa xe hơi. My husband is washing the car. Mein Mann wäscht das Auto.
020
Trẻ con lau xe đạp. The children are cleaning the bicycles. Die Kinder putzen die Fahrräder.
020
Bà tưới hoa. Grandma is watering the flowers. Oma gießt die Blumen.
020
Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. The children are cleaning up the children’s room. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
020
Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. My husband is tidying up his desk. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.
020
Tôi cho quần áo vào máy giặt. I am putting the laundry in the washing machine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
020
Tôi phơi quần áo. I am hanging up the laundry. Ich hänge die Wäsche auf.
020
Tôi là / ủi quần áo. I am ironing the clothes. Ich bügele die Wäsche.
020
Cửa sổ bẩn. The windows are dirty. Die Fenster sind schmutzig.
020
Nền nhà bẩn. The floor is dirty. Der Fußboden ist schmutzig.
020
Bát đĩa bẩn. The dishes are dirty. Das Geschirr ist schmutzig.
020
Ai lau cửa sổ? Who washes the windows? Wer putzt die Fenster?
020
Ai hút bụi? Who does the vacuuming? Wer saugt Staub?
020
Ai rửa bát đĩa? Who does the dishes? Wer spült das Geschirr?
021
Bạn có một bộ bếp mới à? Do you have a new kitchen? Hast du eine neue Küche?
021
Hôm nay bạn muốn nấu món gì? What do you want to cook today? Was willst du heute kochen?
021
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? Kochst du elektrisch oder mit Gas?
021
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
021
Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? Soll ich die Kartoffeln schälen?
021
Có cần tôi rửa rau không? Shall I rinse the lettuce? Soll ich den Salat waschen?
021
Cốc chén đâu rồi? Where are the glasses? Wo sind die Gläser?
021
Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? Wo ist das Geschirr?
021
Thìa dĩa ở đâu? Where is the cutlery / silverware (am.)? Wo ist das Besteck?
021
Bạn có đồ mở hộp không? Do you have a tin opener / can opener (am.)? Hast du einen Dosenöffner?
021
Bạn có đồ mở chai không? Do you have a bottle opener? Hast du einen Flaschenöffner?
021
Bạn có đồ mở nút bần không? Do you have a corkscrew? Hast du einen Korkenzieher?
021
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
021
Bạn rán / chiên cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
021
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
021
Tôi dọn / bầy bàn ăn. I am setting the table. Ich decke den Tisch.
021
Đây là những con dao, dĩa và thìa. Here are the knives, the forks and the spoons. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.
021
Đây là những cái cốc / ly, đĩa và khăn ăn. Here are the glasses, the plates and the napkins. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
022
Xin bạn hãy tự nhiên. Make yourself comfortable! Machen Sie es sich bequem!
022
Bạn hãy coi như là ở nhà. Please, feel right at home! Fühlen Sie sich wie zu Hause!
022
Bạn muốn uống gì? What would you like to drink? Was möchten Sie trinken?
022
Bạn có thích nhạc không? Do you like music? Lieben Sie Musik?
022
Tôi thích nhạc cổ điển. I like classical music. Ich mag klassische Musik.
022
Đây là các đĩa CD của tôi. These are my CD’s. Hier sind meine CDs.
022
Bạn có chơi nhạc cụ không? Do you play a musical instrument? Spielen Sie ein Instrument?
022
Đây là đàn ghi-ta của tôi. This is my guitar. Hier ist meine Gitarre.
022
Bạn có thích hát không? Do you like to sing? Singen Sie gern?
022
Bạn có con chưa? Do you have children? Haben Sie Kinder?
022
Bạn có chó không? Do you have a dog? Haben Sie einen Hund?
022
Bạn có mèo không? Do you have a cat? Haben Sie eine Katze?
022
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
022
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
022
Bạn có thích đọc không? What do you like to read? Was lesen Sie gern?
022
Bạn có thích đi nghe hòa nhạc / xem biểu diễn ca nhạc không? Do you like to go to concerts? Gehen Sie gern ins Konzert?
022
Bạn có thích đi xem / coi kịch không? Do you like to go to the theatre / theater (am.)? Gehen Sie gern ins Theater?
022
Bạn thích đi xem nhạc kịch / ôpêra không? Do you like to go to the opera? Gehen Sie gern in die Oper?
023
Bạn từ đâu đến? Where do you come from? Woher kommen Sie?
023
Từ Basel. From Basel. Aus Basel.
023
Basel ở bên Thụy Sĩ. Basel is in Switzerland. Basel liegt in der Schweiz.
023
Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. May I introduce Mr. Miller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?
023
Ông ấy là người ngoại quốc. He is a foreigner. Er ist Ausländer.
023
Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. He speaks several languages. Er spricht mehrere Sprachen.
023
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
023
Nhưng chỉ có một tuần thôi. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang.
023
Bạn có thích ở đây không? How do you like it here? Wie gefällt es Ihnen bei uns?
023
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
023
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
023
Bạn làm nghề gì vậy? What is your profession? Was sind Sie von Beruf?
023
Tôi là phiên dịch. I am a translator. Ich bin Übersetzer.
023
Tôi dịch sách. I translate books. Ich übersetze Bücher.
023
Bạn ở đây một mình à? Are you alone here? Sind Sie allein hier?
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
023
Và đó là hai đứa con tôi. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder.
024
Bạn có hút thuốc không? Do you smoke? Rauchen Sie?
024
Hồi xưa thì có. I used to. Früher ja.
024
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
024
Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc? Does it disturb you if I smoke? Stört es Sie, wenn ich rauche?
024
Không đâu. No, absolutely not. Nein, absolut nicht.
024
Cái đó không làm phiền tôi. It doesn’t disturb me. Das stört mich nicht.
024
Bạn có uống gì không? Will you drink something? Trinken Sie etwas?
024
Một cốc Cognac nhé? A brandy? Einen Cognac?
024
Không, bia thì thích hơn. No, preferably a beer. Nein, lieber ein Bier.
024
Bạn có đi lại nhiều không? Do you travel a lot? Reisen Sie viel?
024
Có, đa số là đi công tác. Yes, mostly on business trips. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
024
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
024
Trời nóng quá! It’s so hot! Was für eine Hitze!
024
Vâng, hôm nay nóng thật. Yes, today it’s really hot. Ja, heute ist es wirklich heiß.
024
Chúng ta đi ra ban công đi. Let’s go to the balcony. Gehen wir auf den Balkon.
024
Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. There’s a party here tomorrow. Morgen gibt es hier eine Party.
024
Các bạn cũng đến chứ? Are you also coming? Kommen Sie auch?
024
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
025
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Where did you learn Spanish? Wo haben Sie Spanisch gelernt?
025
Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không? Can you also speak Portuguese? Können Sie auch Portugiesisch?
025
Có, và tôi cũng biết một chút tiếng Ý. Yes, and I also speak some Italian. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
025
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi. I think you speak very well. Ich finde, Sie sprechen sehr gut.
025
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. The languages are quite similar. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
025
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt. I can understand them well. Ich kann sie gut verstehen.
025
Nhưng nói và viết thì khó. But speaking and writing is difficult. Aber sprechen und schreiben ist schwer.
025
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm. I still make many mistakes. Ich mache noch viele Fehler.
025
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Please correct me each time. Bitte korrigieren Sie mich immer.
025
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt. Your pronunciation is very good. Ihre Aussprache ist ganz gut.
025
Bạn nói hơi pha tiếng địa phưong. You only have a slight accent. Sie haben einen kleinen Akzent.
025
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
025
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? What is your mother tongue / native language (am.)? Was ist Ihre Muttersprache?
025
Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? Are you taking a language course? Machen Sie einen Sprachkurs?
025
Bạn dùng sách giáo khoa nào? Which textbook are you using? Welches Lehrwerk benutzen Sie?
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
025
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
025
Tôi đã quên cái đó mất rồi. I’ve forgotten it. Ich habe das vergessen.
026
Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? Did you miss the bus? Hast du den Bus verpasst?
026
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
026
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
026
Lần sau hãy đến đúng giờ nhé! Be punctual next time! Sei das nächste Mal pünktlich!
026
Lần sau lấy xe tắc xi đi nhé! Take a taxi next time! Nimm das nächste Mal ein Taxi!
026
Lần sau nhớ mang theo một cái ô / dù! Take an umbrella with you next time! Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit!
026
Ngày mai tôi được nghỉ. I have the day off tomorrow. Morgen habe ich frei.
026
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Shall we meet tomorrow? Wollen wir uns morgen treffen?
026
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi. I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Tut mir Leid, morgen geht es bei mir nicht.
026
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? Do you already have plans for this weekend? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
026
Hay bạn đã có hẹn rồi? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet?
026
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
026
Chúng ta đi dã ngoại không? Shall we have a picnic? Wollen wir Picknick machen?
026
Chúng ta ra bờ biển không? Shall we go to the beach? Wollen wir an den Strand fahren?
026
Chúng ta đi lên núi không? Shall we go to the mountains? Wollen wir in die Berge fahren?
026
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
026
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
026
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
027
Tôi muốn đến nhà ga. I would like to go to the station. Ich möchte zum Bahnhof.
027
Tôi muốn đến sân bay / phi trường. I would like to go to the airport. Ich möchte zum Flughafen.
027
Tôi muốn vào trung tâm. I would like to go to the city centre / center (am.). Ich möchte ins Stadtzentrum.
027
Tôi đến nhà ga như thế nào? How do I get to the station? Wie komme ich zum Bahnhof?
027
Tôi đến phi trường như thế nào? How do I get to the airport? Wie komme ich zum Flughafen?
027
Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào? How do I get to the city centre / center (am.)? Wie komme ich ins Stadtzentrum?
027
Tôi cần một chiếc xe tắc xi. I need a taxi. Ich brauche ein Taxi.
027
Tôi cần một cái bản đồ thành phố. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan.
027
Tôi cần một khách sạn. I need a hotel. Ich brauche ein Hotel.
027
Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. I would like to rent a car. Ich möchte ein Auto mieten.
027
Đây là thẻ tín dụng của tôi. Here is my credit card. Hier ist meine Kreditkarte.
027
Đây là bằng lái xe của tôi. Here is my licence / license (am.). Hier ist mein Führerschein.
027
Trong thành phố có gì để xem không? What is there to see in the city? Was gibt es in der Stadt zu sehen?
027
Bạn hãy đi vào khu phố cổ. Go to the old city. Gehen Sie in die Altstadt.
027
Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. Go on a city tour. Machen Sie eine Stadtrundfahrt.
027
Bạn hãy đi ra bến cảng. Go to the harbour / harbor (am.). Gehen Sie zum Hafen.
027
Bạn hãy đi quanh bến cảng. Go on a harbour / harbor (am.) tour. Machen Sie eine Hafenrundfahrt.
027
Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? Are there any other places of interest? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch?
028
Bạn có thấy tháp ở đó không? Do you see the tower there? Siehst du dort den Turm?
028
Bạn có thấy núi ở đó không? Do you see the mountain there? Siehst du dort den Berg?
028
Bạn có thấy làng ở đó không? Do you see the village there? Siehst du dort das Dorf?
028
Bạn có thấy con sông ở đó không? Do you see the river there? Siehst du dort den Fluss?
028
Bạn có thấy cái cầu ở đó không? Do you see the bridge there? Siehst du dort die Brücke?
028
Bạn có thấy hồ ở đó không? Do you see the lake there? Siehst du dort den See?
028
Tôi thích con chim kia. I like that bird. Der Vogel da gefällt mir.
028
Tôi thích cây kia. I like that tree. Der Baum da gefällt mir.
028
Tôi thích đá này. I like this stone. Der Stein hier gefällt mir.
028
Tôi thích công viên này. I like that park. Der Park da gefällt mir.
028
Tôi thích vườn hoa kia. I like that garden. Der Garten da gefällt mir.
028
Tôi thích bông hoa này. I like this flower. Die Blume hier gefällt mir.
028
Tôi thấy cái đó đẹp. I find that pretty. Ich finde das hübsch.
028
Tôi thấy cái này hay. I find that interesting. Ich finde das interessant.
028
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
028
Tôi thấy cái đó xấu. I find that ugly. Ich finde das hässlich.
028
Tôi thấy cái đó chán. I find that boring. Ich finde das langweilig.
028
Tôi thấy cái này khủng khiếp. I find that terrible. Ich finde das furchtbar.
029
Bạn có một phòng trống không? Do you have a vacant room? Haben Sie ein Zimmer frei?
029
Tôi đã đặt trước một phòng. I have booked a room. Ich habe ein Zimmer reserviert.
029
Tên của tôi là Müller. My name is Miller. Mein Name ist Müller.
029
Tôi cần một phòng đơn. I need a single room. Ich brauche ein Einzelzimmer.
029
Tôi cần một phòng đôi. I need a double room. Ich brauche ein Doppelzimmer.
029
Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? What does the room cost per night? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht?
029
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
029
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
029
Cho tôi xem phòng được không? Can I see the room? Kann ich das Zimmer sehen?
029
Ở đây có ga ra để xe không? Is there a garage here? Gibt es hier eine Garage?
029
Ở đây có tủ khóa an toàn không? Is there a safe here? Gibt es hier einen Safe?
029
Ở đây có máy fax không? Is there a fax machine here? Gibt es hier ein Fax?
029
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
029
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
029
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
029
Mấy giờ có bữa ăn sáng / điểm tâm? What time do you serve breakfast? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
029
Mấy giờ có bữa ăn trưa? What time do you serve lunch? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen?
029
Mấy giờ có bữa cơm chiều? What time do you serve dinner? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?
030
Vòi hoa sen không dùng được. The shower isn’t working. Die Dusche funktioniert nicht.
030
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
030
Bạn có thể gọi người đến để sửa không? Can you get it repaired? Können Sie das reparieren lassen?
030
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
030
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
030
Phòng không có ban công. The room has no balcony. Das Zimmer hat keinen Balkon.
030
Căn phòng ồn quá. The room is too noisy. Das Zimmer ist zu laut.
030
Căn phòng nhỏ quá. The room is too small. Das Zimmer ist zu klein.
030
Căn phòng tối quá. The room is too dark. Das Zimmer ist zu dunkel.
030
Lò sưởi không dùng được. The heater isn’t working. Die Heizung funktioniert nicht.
030
Máy điều hòa không dùng được. The air-conditioning isn’t working. Die Klimaanlage funktioniert nicht.
030
Cái vô tuyến hỏng / hư rồi. The TV isn’t working. Der Fernseher ist kaputt.
030
Tôi không thích cái này. I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
030
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
030
Bạn có gì rẻ hơn không? Do you have anything cheaper? Haben Sie etwas Billigeres?
030
Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Is there a youth hostel nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
030
Ở gần đây có nhà trọ không? Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Pension?
030
Ở gần đây có quán ăn không? Is there a restaurant nearby? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?
031
Bàn này còn trống không? Is this table taken? Ist der Tisch frei?
031
Tôi muốn xin tờ thực đơn. I would like the menu, please. Ich möchte bitte die Speisekarte.
031
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? What would you recommend? Was können Sie empfehlen?
031
Tôi muốn một cốc / ly bia. I’d like a beer. Ich hätte gern ein Bier.
031
Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. I’d like a mineral water. Ich hätte gern ein Mineralwasser.
031
Tôi muốn một cốc / ly nước cam. I’d like an orange juice. Ich hätte gern einen Orangensaft.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. I’d like a coffee. Ich hätte gern einen Kaffee.
031
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. I’d like a coffee with milk. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch.
031
Xin đường ạ! With sugar, please. Mit Zucker, bitte.
031
Tôi muốn một chén / ly trà. I’d like a tea. Ich möchte einen Tee.
031
Tôi muốn một ly trà với chanh. I’d like a tea with lemon. Ich möchte einen Tee mit Zitrone.
031
Tôi muốn một ly trà với sữa. I’d like a tea with milk. Ich möchte einen Tee mit Milch.
031
Bạn có thuốc lá không? Do you have cigarettes? Haben Sie Zigaretten?
031
Bạn có gạt tàn không? Do you have an ashtray? Haben Sie einen Aschenbecher?
031
Bạn có bật lửa không? Do you have a light? Haben Sie Feuer?
031
Tôi cần cái dĩa / nĩa. I’m missing a fork. Mir fehlt eine Gabel.
031
Tôi cần con dao. I’m missing a knife. Mir fehlt ein Messer.
031
Tôi cần cái thìa / muỗng. I’m missing a spoon. Mir fehlt ein Löffel.
032
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
032
Một cốc / ly nước chanh ạ! A lemonade, please. Eine Limonade, bitte.
032
Một cốc / ly nước cà chua ạ! A tomato juice, please. Einen Tomatensaft, bitte.
032
Tôi muốn một ly rượu vang đỏ. I’d like a glass of red wine. Ich hätte gern ein Glas Rotwein.
032
Tôi muốn một ly rượu vang trắng. I’d like a glass of white wine. Ich hätte gern ein Glas Weißwein.
032
Tôi muốn một chai rượu sâm banh. I’d like a bottle of champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
032
Bạn có thích cá không? Do you like fish? Magst du Fisch?
032
Bạn có thích thịt bò không? Do you like beef? Magst du Rindfleisch?
032
Bạn có thích thịt lợn / heo không? Do you like pork? Magst du Schweinefleisch?
032
Tôi muốn món gì không có thịt. I’d like something without meat. Ich möchte etwas ohne Fleisch.
032
Tôi muốn một đĩa rau. I’d like some mixed vegetables. Ich möchte eine Gemüseplatte.
032
Tôi muốn món gì mà không cần lâu. I’d like something that won’t take much time. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert.
032
Bạn có muốn món đó với cơm không? Would you like that with rice? Möchten Sie das mit Reis?
032
Bạn có muốn món đó với mì không? Would you like that with pasta? Möchten Sie das mit Nudeln?
032
Bạn có muốn món đó với khoai tây không? Would you like that with potatoes? Möchten Sie das mit Kartoffeln?
032
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
032
Thức ăn nguội rồi. The food is cold. Das Essen ist kalt.
032
Tôi đã không đặt / gọi món đó. I didn’t order this. Das habe ich nicht bestellt.
033
Tôi muốn một món khai vị. I would like a starter. Ich möchte eine Vorspeise.
033
Tôi muốn một đĩa rau / xà lát trộn. I would like a salad. Ich möchte einen Salat.
033
Tôi muốn một bát xúp. I would like a soup. Ich möchte eine Suppe.
033
Tôi muốn một món tráng miệng. I would like a dessert. Ich möchte einen Nachtisch.
033
Tôi muốn một xuất kem với kem tươi. I would like an ice cream with whipped cream. Ich möchte ein Eis mit Sahne.
033
Tôi muốn hoa quả / trái cây hoặc phó mát. I would like some fruit or cheese. Ich möchte Obst oder Käse.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa sáng / điểm tâm. We would like to have breakfast. Wir möchten frühstücken.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa trưa. We would like to have lunch. Wir möchten zu Mittag essen.
033
Chúng tôi muốn ăn bữa cơm chiều. We would like to have dinner. Wir möchten zu Abend essen.
033
Bạn muốn ăn gì vào bữa sáng. What would you like for breakfast? Was möchten Sie zum Frühstück?
033
Bánh mì tròn với mứt và mật ong à? Rolls with jam and honey? Brötchen mit Marmelade und Honig?
033
Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à? Toast with sausage and cheese? Toast mit Wurst und Käse?
033
Một quả trứng luộc à? A boiled egg? Ein gekochtes Ei?
033
Một quả trứng chiên à? A fried egg? Ein Spiegelei?
033
Một quả trứng tráng à? An omelette? Ein Omelett?
033
Xin một phần sữa chua nữa ạ. Another yoghurt, please. Bitte noch einen Joghurt.
033
Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Some salt and pepper also, please. Bitte noch Salz und Pfeffer.
033
Xin một ly nước nữa ạ. Another glass of water, please. Bitte noch ein Glas Wasser.
034
Một xuất khoai tây chiên với xốt cà chua. I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup.
034
Và hai xuất với xốt mayonne. And two with mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise.
034
Và ba xuất xúc xích với tương mù tạt. And three sausages with mustard. Und dreimal Bratwurst mit Senf.
034
Bạn có rau gì? What vegetables do you have? Was für Gemüse haben Sie?
034
Bạn có đậu không? Do you have beans? Haben Sie Bohnen?
034
Bạn có xúp lơ không? Do you have cauliflower? Haben Sie Blumenkohl?
034
Tôi thích ăn ngô / bắp. I like to eat (sweet) corn. Ich esse gern Mais.
034
Tôi thích ăn dưa chuột. I like to eat cucumber. Ich esse gern Gurken.
034
Tôi thích ăn cà chua. I like to eat tomatoes. Ich esse gern Tomaten.
034
Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? Do you also like to eat leek? Essen Sie auch gern Lauch?
034
Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? Do you also like to eat sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut?
034
Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? Do you also like to eat lentils? Essen Sie auch gern Linsen?
034
Bạn cũng thích ăn cà rốt à? Do you also like to eat carrots? Isst du auch gern Karotten?
034
Bạn cũng thích ăn xúp lơ xanh à? Do you also like to eat broccoli? Isst du auch gern Brokkoli?
034
Bạn cũng thích ăn ớt à? Do you also like to eat peppers? Isst du auch gern Paprika?
034
Tôi không thích hành tây. I don’t like onions. Ich mag keine Zwiebeln.
034
Tôi không thích quả ôliu. I don’t like olives. Ich mag keine Oliven.
034
Tôi không thích nấm. I don’t like mushrooms. Ich mag keine Pilze.
035
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? When is the next train to Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin?
035
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? When is the next train to Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris?
035
Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? When is the next train to London? Wann fährt der nächste Zug nach London?
035
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsawa? When does the train for Warsaw leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau?
035
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? When does the train for Stockholm leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm?
035
Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? When does the train for Budapest leave? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest?
035
Tôi muốn một vé đến Madrid. I’d like a ticket to Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid.
035
Tôi muốn một vé đến Prag. I’d like a ticket to Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag.
035
Tôi muốn một vé đến Bern. I’d like a ticket to Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern.
035
Tầu hỏa khi nào đến Wien? When does the train arrive in Vienna? Wann kommt der Zug in Wien an?
035
Tầu hỏa khi nào đến Moskau? When does the train arrive in Moscow? Wann kommt der Zug in Moskau an?
035
Tầu hỏa khi nào đến Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Wann kommt der Zug in Amsterdam an?
035
Tôi có phải đổi tàu không? Do I have to change trains? Muss ich umsteigen?
035
Tàu chạy từ đường ray số mấy? From which platform does the train leave? Von welchem Gleis fährt der Zug ab?
035
Trên tàu có toa nằm không? Does the train have sleepers? Gibt es Schlafwagen im Zug?
035
Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. I’d like a one-way ticket to Brussels. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel.
035
Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen. I’d like a return ticket to Copenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen.
035
Bao nhiêu tiền một chỗ ở trong toa nằm? What does a berth in the sleeper cost? Was kostet ein Platz im Schlafwagen?
036
Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Is that the train to Berlin? Ist das der Zug nach Berlin?
036
Bao giờ tàu chạy? When does the train leave? Wann fährt der Zug ab?
036
Bao giờ tàu đến Berlin? When does the train arrive in Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an?
036
Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? Excuse me, may I pass? Verzeihung, darf ich vorbei?
036
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
036
Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. I think you’re sitting in my seat. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
036
Toa nằm ở đâu? Where is the sleeper? Wo ist der Schlafwagen?
036
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
036
Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. And where is the dining car? – At the front. Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.
036
Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? Can I sleep below? Kann ich unten schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? Kann ich in der Mitte schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? Kann ich oben schlafen?
036
Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? Wann sind wir an der Grenze?
036
Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? How long does the journey to Berlin take? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?
036
Tàu hỏa bị muộn / trễ phải không? Is the train delayed? Hat der Zug Verspätung?
036
Bạn có gì để đọc không? Do you have something to read? Haben Sie etwas zu lesen?
036
Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
036
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
037
Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen. I’d like to book a flight to Athens. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
037
Đây có phải là chuyến bay thẳng không? Is it a direct flight? Ist das ein Direktflug?
037
Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc. A window seat, non-smoking, please. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher.
037
Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. I would like to confirm my reservation. Ich möchte meine Reservierung bestätigen.
037
Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. I would like to cancel my reservation. Ich möchte meine Reservierung stornieren.
037
Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. I would like to change my reservation. Ich möchte meine Reservierung umbuchen.
037
Bao giờ có chuyến bay tới sang Rôm? When is the next flight to Rome? Wann geht die nächste Maschine nach Rom?
037
Còn hai chỗ trống nữa không? Are there two seats available? Sind noch zwei Plätze frei?
037
Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. No, we have only one seat available. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei.
037
Bao giờ chúng ta hạ cánh? When do we land? Wann landen wir?
037
Bao giờ chúng ta đến nơi? When will we be there? Wann sind wir da?
037
Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố? When does a bus go to the city centre / center (am.)? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum?
037
Đây là va li của bạn phải không? Is that your suitcase? Ist das Ihr Koffer?
037
Đây là túi của bạn phải không? Is that your bag? Ist das Ihre Tasche?
037
Đây là hành lý của bạn phải không? Is that your luggage? Ist das Ihr Gepäck?
037
Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? How much luggage can I take? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
037
Hai mươi kilô. Twenty kilos. Zwanzig Kilo.
037
Sao, hai mươi kilô thôi ư? What? Only twenty kilos? Was, nur zwanzig Kilo?
038
Bến / trạm xe buýt ở đâu? Where is the bus stop? Wo ist die Bushaltestelle?
038
Xe buýt nào đi vào trung tâm? Which bus goes to the city centre / center (am.)? Welcher Bus fährt ins Zentrum?
038
Tôi phải đi tuyến xe buýt nào? Which bus do I have to take? Welche Linie muss ich nehmen?
038
Tôi có phải đổi tuyến không? Do I have to change? Muss ich umsteigen?
038
Tôi phải đổi xe ở đâu? Where do I have to change? Wo muss ich umsteigen?
038
Bao nhiêu tiền một vé xe? How much does a ticket cost? Was kostet ein Fahrschein?
038
Bao nhiêu bến / trạm là đến trung tâm? How many stops are there before downtown / the city centre? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum?
038
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
038
Bạn phải xuống đằng sau. You have to get off at the back. Sie müssen hinten aussteigen.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. The next train is in 5 minutes. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
038
Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. The next bus is in 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
038
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last train? Wann fährt die letzte U-Bahn?
038
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn?
038
Khi nào chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy? When is the last bus? Wann fährt der letzte Bus?
038
Bạn có vé xe không? Do you have a ticket? Haben Sie einen Fahrschein?
038
Vé xe? – Không, tôi không có. A ticket? – No, I don’t have one. Einen Fahrschein? – Nein, ich habe keinen.
038
Vây bạn phải trả tiền phạt. Then you have to pay a fine. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.
039
Anh ấy đi xe máy. He drives a motorbike. Er fährt mit dem Motorrad.
039
Anh ấy đạp xe đạp. He rides a bicycle. Er fährt mit dem Fahrrad.
039
Anh ấy đi bộ. He walks. Er geht zu Fuß.
039
Anh ấy đi bằng tàu thủy. He goes by ship. Er fährt mit dem Schiff.
039
Anh ấy đi bằng thuyền. He goes by boat. Er fährt mit dem Boot.
039
Anh ấy bơi. He swims. Er schwimmt.
039
Ở đây có nguy hiểm không? Is it dangerous here? Ist es hier gefährlich?
039
Có nguy hiểm nếu đi nhờ xe không? Is it dangerous to hitchhike alone? Ist es gefährlich, allein zu trampen?
039
Có nguy hiểm nếu đi dạo buổi đêm không? Is it dangerous to go for a walk at night? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen?
039
Chúng tôi đã đi lạc đường. We got lost. Wir haben uns verfahren.
039
Chúng tôi nhầm đường rồi. We’re on the wrong road. Wir sind auf dem falschen Weg.
039
Chúng tôi phải quay lại. We must turn around. Wir müssen umkehren.
039
Ở đâu có thể đỗ xe? Where can one park here? Wo kann man hier parken?
039
Ở đây có chỗ đỗ xe không? Is there a parking lot here? Gibt es hier einen Parkplatz?
039
Có thể đỗ xe bao lâu? How long can one park here? Wie lange kann man hier parken?
039
Bạn có trượt tuyết không? Do you ski? Fahren Sie Ski?
039
Bạn đi lên trên bằng thang máy phải không? Do you take the ski lift to the top? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben?
039
Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Can one rent skis here? Kann man hier Ski leihen?
040
Bạn làm ơn gọi tắc xi. Please call a taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi.
040
Bao nhiêu tiền đến nhà ga? What does it cost to go to the station? Was kostet es bis zum Bahnhof?
040
Bao nhiêu tiền đến sân bay? What does it cost to go to the airport? Was kostet es bis zum Flughafen?
040
Làm ơn đi thẳng. Please go straight ahead. Bitte geradeaus.
040
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
040
Làm ơn góc kia rẽ trái. Please turn left at the corner. Bitte dort an der Ecke nach links.
040
Tôi vội. I’m in a hurry. Ich habe es eilig.
040
Tôi có thì giờ. I have time. Ich habe Zeit.
040
Bạn làm ơn lái chậm hơn. Please drive slowly. Fahren Sie bitte langsamer.
040
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
040
Bạn làm ơn đợi một lát. Please wait a moment. Warten Sie bitte einen Moment.
040
Tôi quay trở lại ngay. I’ll be back immediately. Ich bin gleich zurück.
040
Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn / biên lai. Please give me a receipt. Bitte geben Sie mir eine Quittung.
040
Tôi không có tiền lẻ. I have no change. Ich habe kein Kleingeld.
040
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
040
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
040
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
041
Trạm xăng tiếp sau ở đâu? Where is the next gas station? Wo ist die nächste Tankstelle?
041
Lốp xe của tôi bị thủng. I have a flat tyre / tire (am.). Ich habe einen Platten.
041
Bạn thay bánh xe được không? Can you change the tyre / tire (am.)? Können Sie das Rad wechseln?
041
Tôi cần vài lít dầu điêzen. I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel.
041
Tôi không còn xăng nữa. I have no more petrol / gas (am.). Ich habe kein Benzin mehr.
041
Bạn có can dự trữ không? Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? Haben Sie einen Reservekanister?
041
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
041
Tôi cần dịch vụ kéo xe. I need a towing service. Ich brauche einen Abschleppdienst.
041
Tôi tìm xưởng sửa chữa. I’m looking for a garage. Ich suche eine Werkstatt.
041
Đã xảy ra tai nạn. An accident has occurred. Es ist ein Unfall passiert.
041
Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Where is the nearest telephone? Wo ist das nächste Telefon?
041
Bạn có mang theo điện thoại di động không? Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? Haben Sie ein Handy bei sich?
041
Chúng tôi cần sự giúp đỡ. We need help. Wir brauchen Hilfe.
041
Bạn hãy gọi bác sĩ! Call a doctor! Rufen Sie einen Arzt!
041
Bạn hãy gọi công an! Call the police! Rufen Sie die Polizei!
041
Xin đưa giấy tờ của bạn. Your papers, please. Ihre Papiere, bitte.
041
Xin đưa bằng lái xe của bạn. Your licence / license (am.), please. Ihren Führerschein, bitte.
041
Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn. Your registration, please. Ihren Kfz-Schein, bitte.
042
Xin lỗi bạn! Excuse me! Entschuldigen Sie!
042
Bạn giúp tôi được không? Can you help me? Können Sie mir helfen?
042
Ở đâu có quán ăn ngon không? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
042
Bạn rẽ trái góc đó. Take a left at the corner. Gehen Sie links um die Ecke.
042
Rồi bạn đi thẳng một đoạn. Then go straight for a while. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.
042
Rồi bạn rẽ phải đi một trăm mét nữa. Then go right for a hundred metres / meters (am.). Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts.
042
Bạn cũng có thể đón xe buýt. You can also take the bus. Sie können auch den Bus nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
042
Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. You can also follow me with your car. Sie können auch einfach hinter mir herfahren.
042
Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? How do I get to the football / soccer (am.) stadium? Wie komme ich zum Fußballstadion?
042
Bạn đi qua cầu! Cross the bridge! Überqueren Sie die Brücke!
042
Bạn đi qua đường hầm! Go through the tunnel! Fahren Sie durch den Tunnel!
042
Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Drive until you reach the third traffic light. Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
042
Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Then turn into the first street on your right. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
042
Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Then drive straight through the next intersection. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
042
Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? Excuse me, how do I get to the airport? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen?
042
Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. It is best if you take the underground / subway (am.). Am besten nehmen Sie die U-Bahn.
042
Bạn hãy đi đến trạm cuối. Simply get out at the last stop. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
043
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? Where is the tourist information office? Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
043
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich?
043
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
043
Khu phố cổ ở đâu? Where is the old city? Wo ist die Altstadt?
043
Nhà thờ lớn ở đâu? Where is the cathedral? Wo ist der Dom?
043
Viện bảo tàng ở đâu? Where is the museum? Wo ist das Museum?
043
Ở đâu có thể mua tem thư? Where can one buy stamps? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
043
Ở đâu có thể mua hoa? Where can one buy flowers? Wo gibt es Blumen zu kaufen?
043
Ở đâu có thể mua vé tàu xe? Where can one buy tickets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
043
Bến cảng ở đâu? Where is the harbour / harbor (am.)? Wo ist der Hafen?
043
Chợ ở đâu? Where is the market? Wo ist der Markt?
043
Lâu đài ở đâu? Where is the castle? Wo ist das Schloss?
043
Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu? When does the tour begin? Wann beginnt die Führung?
043
Khi nào phần hướng dẫn kết thúc. When does the tour end? Wann endet die Führung?
043
Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu? How long is the tour? Wie lange dauert die Führung?
043
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức. I would like a guide who speaks German. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.
043
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý . I would like a guide who speaks Italian. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.
043
Tô muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp. I would like a guide who speaks French. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.
044
Chợ có mở cửa chủ nhật không? Is the market open on Sundays? Ist der Markt sonntags geöffnet?
044
Triển lãm / hội chợ có mở cửa thứ hai không? Is the fair open on Mondays? Ist die Messe montags geöffnet?
044
Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? Is the exhibition open on Tuesdays? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?
044
Sở thú có mở cửa thứ tư không? Is the zoo open on Wednesdays? Hat der Zoo mittwochs geöffnet?
044
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? Is the museum open on Thursdays? Hat das Museum donnerstags geöffnet?
044
Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? Is the gallery open on Fridays? Hat die Galerie freitags geöffnet?
044
Được phép chụp ảnh không? Can one take photographs? Darf man fotografieren?
044
Có phải trả tiền vào cửa không? Does one have to pay an entrance fee? Muss man Eintritt bezahlen?
044
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much is the entrance fee? Wie viel kostet der Eintritt?
044
Có giảm giá dành cho nhóm không? Is there a discount for groups? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?
044
Có giảm giá dành cho trẻ em không? Is there a discount for children? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?
044
Có giảm giá dành cho sinh viên không? Is there a discount for students? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?
044
Đây là tòa nhà gì? What building is that? Was für ein Gebäude ist das?
044
Toà nhà này xây bao lâu rồi? How old is the building? Wie alt ist das Gebäude?
044
Ai đã xây dựng toà nhà này? Who built the building? Wer hat das Gebäude gebaut?
044
Tôi quan tâm đến kiến trúc. I’m interested in architecture. Ich interessiere mich für Architektur.
044
Tôi quan tâm đến mỹ thuật. I’m interested in art. Ich interessiere mich für Kunst.
044
Tôi quan tâm đến hội hoạ. I’m interested in paintings. Ich interessiere mich für Malerei.
045
Sở thú ở kia. The zoo is there. Dort ist der Zoo.
045
Con hươu cao cổ ở kia. The giraffes are there. Dort sind die Giraffen.
045
Những con gấu ở đâu? Where are the bears? Wo sind die Bären?
045
Nhũng con voi ở đâu? Where are the elephants? Wo sind die Elefanten?
045
Những con rắn ở đâu? Where are the snakes? Wo sind die Schlangen?
045
Những con sư tử ở đâu? Where are the lions? Wo sind die Löwen?
045
Tôi có một máy chụp ảnh. I have a camera. Ich habe einen Fotoapparat.
045
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
045
Pin ở đâu? Where can I find a battery? Wo ist eine Batterie?
045
Ở đâu có chim cánh cụt? Where are the penguins? Wo sind die Pinguine?
045
Ở đâu có con chuột túi? Where are the kangaroos? Wo sind die Kängurus?
045
Ở đâu có con tê giác? Where are the rhinos? Wo sind die Nashörner?
045
Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Where is the toilet / restroom (am.)? Wo ist eine Toilette?
045
Ở kia có một quán cà phê. There is a café over there. Dort ist ein Café.
045
Ở kia có một quán ăn. There is a restaurant over there. Dort ist ein Restaurant.
045
Nhũng con lạc đà ở đâu? Where are the camels? Wo sind die Kamele?
045
Nhũng con đười ươi và nhũng con ngựa vằn ở đâu? Where are the gorillas and the zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras?
045
Nhũng con hổ và nhũng con cá sấu ở đâu? Where are the tigers and the crocodiles? Wo sind die Tiger und die Krokodile?
046
Ở đây có sàn nhảy không? Is there a disco here? Gibt es hier eine Diskothek?
046
Ở đây có hộp đêm không? Is there a nightclub here? Gibt es hier einen Nachtclub?
046
Ở đây có quán bia không? Is there a pub here? Gibt es hier eine Kneipe?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Theater?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Kino?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? What’s on TV this evening? Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
046
Có còn vé cho nhà hát nữa không? Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Theater?
046
Có còn vé xem phim không? Are tickets for the cinema / movies (am.) still available? Gibt es noch Karten fürs Kino?
046
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Are tickets for the football / soccer am. game still available? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
046
Tôi muốn ngồi ở phía sau. I want to sit in the back. Ich möchte ganz hinten sitzen.
046
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit somewhere in the middle. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.
046
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte ganz vorn sitzen.
046
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Could you recommend something? Können Sie mir etwas empfehlen?
046
Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
046
Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Can you get me a ticket? Können Sie mir eine Karte besorgen?
046
Ở gần đây có sân đánh gôn không? Is there a golf course nearby? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz?
046
Ở gần đây có sân quần vợt không? Is there a tennis court nearby? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?
046
Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không? Is there an indoor swimming pool nearby? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad?
047
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. We want to go to the cinema. Wir wollen ins Kino.
047
Hôm nay có phim rất hay. A good film is playing today. Heute läuft ein guter Film.
047
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
047
Quầy bán vé ở đâu? Where is the cash register? Wo ist die Kasse?
047
Còn chỗ trống không? Are seats still available? Gibt es noch freie Plätze?
047
Vé vào cửa bao nhiêu tiền? How much are the admission tickets? Was kosten die Eintrittskarten?
047
Khi nào phim bắt đầu? When does the show begin? Wann beginnt die Vorstellung?
047
Phim dài bao lâu? How long is the film? Wie lange dauert der Film?
047
Có thể đặt vé trước không? Can one reserve tickets? Kann man Karten reservieren?
047
Tôi muốn ngồi ở đằng sau. I want to sit at the back. Ich möchte hinten sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte vorn sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit in the middle. Ich möchte in der Mitte sitzen.
047
Phim hồi hôp. The film was exciting. Der Film war spannend.
047
Phim không chán. The film was not boring. Der Film war nicht langweilig.
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
047
Nhạc thế nào? How was the music? Wie war die Musik?
047
Diễn viên diễn thế nào? How were the actors? Wie waren die Schauspieler?
047
Có phụ đề bằng tiếng Anh không? Were there English subtitles? Gab es Untertitel in englischer Sprache?
048
Chỗ này còn trống không? Is this seat taken? Ist der Platz hier frei?
048
Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không? May I sit with you? Darf ich mich zu Ihnen setzen?
048
Xin mời. Sure. Gern.
048
Bạn thấy nhạc thế nào? How do you like the music? Wie finden Sie die Musik?
048
Hơi ồn quá. A little too loud. Ein bisschen zu laut.
048
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
048
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
048
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
048
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
048
Bạn có nhảy không? Would you like to dance? Tanzen Sie?
048
Có thể tí nữa. Maybe later. Später vielleicht.
048
Tôi nhảy không giỏi. I can’t dance very well. Ich kann nicht so gut tanzen.
048
Cái này dễ lắm. It’s very easy. Das ist ganz einfach.
048
Tôi chỉ cho bạn. I’ll show you. Ich zeige es Ihnen.
048
Không, hôm khác đi. No, maybe some other time. Nein, lieber ein anderes Mal.
048
Bạn đang đợi ai à? Are you waiting for someone? Warten Sie auf jemand?
048
Phải, bạn trai của tôi. Yes, for my boyfriend. Ja, auf meinen Freund.
048
Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa. There he is! Da hinten kommt er ja!
049
Bạn phải xếp / sắp cái va li của chúng ta! You have to pack our suitcase! Du musst unseren Koffer packen!
049
Bạn không được quên gì hết! Don’t forget anything! Du darfst nichts vergessen!
049
Bạn cần một cái va li to! You need a big suitcase! Du brauchst einen großen Koffer!
049
Đừng quên hộ chiếu! Don’t forget your passport! Vergiss nicht den Reisepass!
049
Đừng có quên vé máy bay! Don’t forget your ticket! Vergiss nicht das Flugticket!
049
Đừng quên ngân phiếu du lịch! Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! Vergiss nicht die Reiseschecks!
049
Nhớ mang theo kem chống nắng. Take some suntan lotion with you. Nimm Sonnencreme mit.
049
Nhớ mang theo kính râm. Take the sun-glasses with you. Nimm die Sonnenbrille mit.
049
Nhớ mang theo mũ. Take the sun hat with you. Nimm den Sonnenhut mit.
049
Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? Do you want to take a road map? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen?
049
Bạn muốn có người hướng dẫn không? Do you want to take a travel guide? Willst du einen Reiseführer mitnehmen?
049
Bạn muốn mang theo ô / dù không? Do you want to take an umbrella? Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
049
Nhớ đến quần, áo sơ mi, tất. Remember to take pants, shirts and socks. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
049
Nhớ đến ca vát, thắt lưng / dây lưng, áo khoác. Remember to take ties, belts and sports jackets. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
049
Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
049
Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. You need shoes, sandals and boots. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
049
Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
049
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
050
Bờ biển có sạch không? Is the beach clean? Ist der Strand sauber?
050
Có thể tắm ở đó không? Can one swim there? Kann man dort baden?
050
Tắm ở đó không nguy hiểm sao? Isn’t it dangerous to swim there? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden?
050
Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
050
Ở đây có thể thuê ghế võng không? Can one rent a deck chair here? Kann man hier einen Liegestuhl leihen?
050
Ở đây có thể thuê thuyền không? Can one rent a boat here? Kann man hier ein Boot leihen?
050
Tôi rất muốn lướt sóng. I would like to surf. Ich würde gern surfen.
050
Tôi rất muốn lặn. I would like to dive. Ich würde gern tauchen.
050
Tôi rất muốn lướt ván. I would like to water ski. Ich würde gern Wasserski fahren.
050
Có thể thuê một ván lướt sóng không? Can one rent a surfboard? Kann man ein Surfbrett mieten?
050
Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? Can one rent diving equipment? Kann man eine Taucherausrüstung mieten?
050
Có thể thuê ván lướt không? Can one rent water skis? Kann man Wasserskier mieten?
050
Tôi là người mới tập môn này. I’m only a beginner. Ich bin erst Anfänger.
050
Tôi hạng trung bình. I’m moderately good. Ich bin mittelgut.
050
Tôi có quen với môn này. I’m pretty good at it. Ich kenne mich damit schon aus.
050
Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Where is the ski lift? Wo ist der Skilift?
050
Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? Do you have skis? Hast du denn Skier dabei?
050
Bạn có mang giày trượt tuyết theo không? Do you have ski boots? Hast du denn Skischuhe dabei?
051
Bạn có tập thể thao không? Do you exercise? Treibst du Sport?
051
Có, tôi cần phải vận động. Yes, I need some exercise. Ja, ich muss mich bewegen.
051
Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. I am a member of a sports club. Ich gehe in einen Sportverein.
051
Chúng tôi chơi đá bóng. We play football / soccer (am.). Wir spielen Fußball.
051
Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. We swim sometimes. Manchmal schwimmen wir.
051
Hay là đạp xe dạp. Or we cycle. Oder wir fahren Rad.
051
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
051
Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. There is also a swimming pool with a sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna.
051
Và có một sân đánh gôn. And there is a golf course. Und es gibt einen Golfplatz.
051
Ở trên vô tuyến có gì? What is on TV? Was gibt es im Fernsehen?
051
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
051
Đội Đức đá với đội Anh. The German team is playing against the English one. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische.
051
Ai thắng? Who is winning? Wer gewinnt?
051
Tôi không biết. I have no idea. Ich habe keine Ahnung.
051
Hiện giờ hòa. It is currently a tie. Im Moment steht es unentschieden.
051
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
051
Bây giờ có một cú đá phạt đền. Now there is a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter.
051
Vào! Một không! Goal! One – zero! Tor! Eins zu null!
052
Hôm nay nóng. It is hot today. Heute ist es heiß.
052
Chúng ta đi bơi không? Shall we go to the swimming pool? Gehen wir ins Schwimmbad?
052
Bạn có hứng đi bơi không? Do you feel like swimming? Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
052
Bạn có khăn tắm không? Do you have a towel? Hast du ein Handtuch?
052
Bạn có quần bơi không? Do you have swimming trunks? Hast du eine Badehose?
052
Bạn có áo tắm không? Do you have a bathing suit? Hast du einen Badeanzug?
052
Bạn biết bơi không? Can you swim? Kannst du schwimmen?
052
Bạn biết lặn không? Can you dive? Kannst du tauchen?
052
Bạn có thể nhảy xuống nước được không? Can you jump in the water? Kannst du ins Wasser springen?
052
Vòi tắm hoa sen ở đâu? Where is the shower? Wo ist die Dusche?
052
Phòng thay quần áo ở đâu? Where is the changing room? Wo ist die Umkleidekabine?
052
Kính bơi ở đâu? Where are the swimming goggles? Wo ist die Schwimmbrille?
052
Nước sâu không? Is the water deep? Ist das Wasser tief?
052
Nước sạch không? Is the water clean? Ist das Wasser sauber?
052
Nước này nóng không? Is the water warm? Ist das Wasser warm?
052
Tôi lạnh quá. I am freezing. Ich friere.
052
Nước này lạnh quá. The water is too cold. Das Wasser ist zu kalt.
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
053
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
053
Tôi muốn vào hiệu sách. I want to go to the bookstore. Ich will in die Buchhandlung.
053
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I want to go to the newspaper stand. Ich will zum Kiosk.
053
Tôi muốn mượn một quyển sách. I want to borrow a book. Ich will ein Buch leihen.
053
Tôi muốn mua một quyển sách. I want to buy a book. Ich will ein Buch kaufen.
053
Tôi muốn mua một tờ báo. I want to buy a newspaper. Ich will eine Zeitung kaufen.
053
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
053
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I want to go to the bookstore to buy a book. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen.
053
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính. I want to go to the optician. Ich will zum Optiker.
053
Tôi muốn đến siêu thị. I want to go to the supermarket. Ich will zum Supermarkt.
053
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. I want to go to the bakery. Ich will zum Bäcker.
053
Tôi muốn mua một cái kính. I want to buy some glasses. Ich will eine Brille kaufen.
053
Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau. I want to buy fruit and vegetables. Ich will Obst und Gemüse kaufen.
053
Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. I want to buy rolls and bread. Ich will Brötchen und Brot kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính. I want to go to the optician to buy glasses. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen.
053
Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.
053
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. I want to go to the baker to buy rolls and bread. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen.
054
Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? Shall we go to the department store? Gehen wir in ein Kaufhaus?
054
Tôi phải đi mua hàng. I have to go shopping. Ich muss Einkäufe machen.
054
Tôi muốn mua nhiều. I want to do a lot of shopping. Ich will viel einkaufen.
054
Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Where are the office supplies? Wo sind die Büroartikel?
054
Tôi cần phong bì và giấy viết thư. I need envelopes and stationery. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
054
Tôi cần bút bi và bút dạ. I need pens and markers. Ich brauche Kulis und Filzstifte.
054
Đồ gỗ ở đâu? Where is the furniture? Wo sind die Möbel?
054
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
054
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
054
Đồ chơi ở đâu? Where are the toys? Wo sind die Spielsachen?
054
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
054
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
054
Dụng cụ ở đâu? Where are the tools? Wo ist das Werkzeug?
054
Tôi cần một cái búa và một cái kìm. I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
054
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
054
Đồ trang sức ở đâu? Where is the jewellery / jewelry (am.) department? Wo ist der Schmuck?
054
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband.
054
Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. I need a ring and earrings. Ich brauche einen Ring und Ohrringe.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. We’re looking for a sports shop. Wir suchen ein Sportgeschäft.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt. We’re looking for a butcher shop. Wir suchen eine Fleischerei.
055
Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). Wir suchen eine Apotheke.
055
Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. We want to buy a football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen.
055
Vì chúng tôi muốn mua xúc xích Ý . We want to buy salami. Wir möchten nämlich Salami kaufen.
055
Vì chúng tôi muốn mua thuốc / dược phẩm. We want to buy medicine. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. We’re looking for a sports shop to buy a football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán thịt để mua xúc xích Ý. We’re looking for a butcher shop to buy salami. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng / tiệm thuốc tây / dược khoa để mua thuốc / dược phẩm. We’re looking for a drugstore to buy medicine. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen.
055
Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ich suche einen Juwelier.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh. I’m looking for a photo equipment store. Ich suche ein Fotogeschäft.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt. I’m looking for a confectionery. Ich suche eine Konditorei.
055
Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. I actually plan to buy a ring. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen.
055
Vì tôi muốn mua một cuốn phim. I actually plan to buy a roll of film. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen.
055
Vì tôi muốn mua một bánh ga tô. I actually plan to buy a cake. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bánh ngọt để mua một bánh ga tô. I’m looking for a confectionery to buy a cake. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.
056
Tôi muốn mua một món quà. I want to buy a present. Ich möchte ein Geschenk kaufen.
056
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
056
Có lẽ một túi xách tay? Maybe a handbag? Vielleicht eine Handtasche?
056
Bạn muốn màu gì? Which color would you like? Welche Farbe möchten Sie?
056
Đen, nâu hay là trắng? Black, brown or white? Schwarz, braun oder weiß?
056
To hay là nhỏ? A large one or a small one? Eine große oder eine kleine?
056
Tôi xem cái này được không? May I see this one, please? Darf ich diese mal sehen?
056
Cái này bằng da phải không? Is it made of leather? Ist die aus Leder?
056
Hay là bằng chất nhựa? Or is it made of plastic? Oder ist die aus Kunststoff?
056
Dĩ nhiên là bằng da. Of leather, of course. Aus Leder natürlich.
056
Chất lượng đặc biệt. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität.
056
Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
056
Tôi thích cái này. I like it. Die gefällt mir.
056
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
056
Tôi đổi được không? Can I exchange it if needed? Kann ich die eventuell umtauschen?
056
Tất nhiên. Of course. Selbstverständlich.
056
Chúng tôi gói lại thành quà tặng. We’ll gift wrap it. Wir packen sie als Geschenk ein.
056
Quầy trả tiền ở bên kia. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse.
057
Bạn làm công việc gì? What do you do for a living? Was machen Sie beruflich?
057
Chồng tôi có công việc là bác sĩ. My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf.
057
Tôi làm y tá nửa ngày. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
057
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. We will soon receive our pension. Bald bekommen wir Rente.
057
Nhưng mà thuế cao. But taxes are high. Aber die Steuern sind hoch.
057
Và bảo hiểm sức khoẻ cao. And health insurance is expensive. Und die Krankenversicherung ist hoch.
057
Bạn muốn trở thành gì? What would you like to become some day? Was willst du einmal werden?
057
Tôi muốn thành kỹ sư. I would like to become an engineer. Ich möchte Ingenieur werden.
057
Tôi muốn học ở trường đại học. I want to go to college. Ich will an der Universität studieren.
057
Tôi là thực tập sinh. I am an intern. Ich bin Praktikant.
057
Tôi không kiếm được nhiều tiền. I do not earn much. Ich verdiene nicht viel.
057
Tôi làm thực tập ở nước ngoài. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland.
057
Đây là người lãnh đạo của tôi. That is my boss. Das ist mein Chef.
057
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. I have nice colleagues. Ich habe nette Kollegen.
057
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine.
057
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
057
Tôi thất nghiệp một năm rồi. I have already been unemployed for a year. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
057
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. There are too many unemployed people in this country. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
058
Có hứng thú to feel like / want to Lust haben
058
Chúng tôi có hứng thú. We feel like. / We want to. Wir haben Lust.
058
Chúng tôi không có hứng thú. We don’t feel like. / We do’t want to. Wir haben keine Lust.
058
Bị hoảng sợ to be afraid Angst haben
058
Tôi bị hoảng sợ. I’m afraid. Ich habe Angst.
058
Tôi không sợ. I am not afraid. Ich habe keine Angst.
058
Có thời gian to have time Zeit haben
058
Anh ấy có thời gian. He has time. Er hat Zeit.
058
Anh ấy không có thời gian. He has no time. Er hat keine Zeit.
058
Buồn chán to be bored Langeweile haben
058
Chị ấy buồn chán. She is bored. Sie hat Langeweile.
058
Chị ấy không buồn chán. She is not bored. Sie hat keine Langeweile.
058
Bị đói. to be hungry Hunger haben
058
Các bạn có đói không? Are you hungry? Habt ihr Hunger?
058
Các bạn không đói hả? Aren’t you hungry? Habt ihr keinen Hunger?
058
Bị khát. to be thirsty Durst haben
058
Các bạn khát. They are thirsty. Sie haben Durst.
058
Các bạn không khát. They are not thirsty. Sie haben keinen Durst.
059
Tôi có hẹn với bác sĩ. I have a doctor’s appointment. Ich habe einen Termin beim Arzt.
059
Tôi có hẹn lúc mười giờ. I have the appointment at ten o’clock. Ich habe den Termin um zehn Uhr.
059
Bạn tên gì? What is your name? Wie ist Ihr Name?
059
Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Please take a seat in the waiting room. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.
059
Bác sĩ đến ngay lập tức. The doctor is on his way. Der Arzt kommt gleich.
059
Bạn có bảo hiểm ở đâu? What insurance company do you belong to? Wo sind Sie versichert?
059
Tôi có thể giúp gì cho bạn? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun?
059
Bạn có đau không? Do you have any pain? Haben Sie Schmerzen?
059
Chỗ nào đau? Where does it hurt? Wo tut es weh?
059
Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. I always have back pain. Ich habe immer Rückenschmerzen.
059
Tôi thường xuyên bị nhức đầu. I often have headaches. Ich habe oft Kopfschmerzen.
059
Tôi đôi khi bị đau bụng. I sometimes have stomach aches. Ich habe manchmal Bauchschmerzen.
059
Bạn hãy cởi áo ra! Remove your top! Machen Sie bitte den Oberkörper frei!
059
Bạn hãy nằm lên giường! Lie down on the examining table. Legen Sie sich bitte auf die Liege!
059
Huyết áp bình thường. Your blood pressure is okay. Der Blutdruck ist in Ordnung.
059
Tôi tiêm cho bạn một mũi. I will give you an injection. Ich gebe Ihnen eine Spritze.
059
Tôi cho bạn thuốc viên. I will give you some pills. Ich gebe Ihnen Tabletten.
059
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
060
Tôi vẽ một người đàn ông. I am drawing a man. Ich zeichne einen Mann.
060
Trước tiên là cái đầu. First the head. Zuerst den Kopf.
060
Người đàn ông ấy đội một cái mũ. The man is wearing a hat. Der Mann trägt einen Hut.
060
Không nhìn thấy được tóc. One cannot see the hair. Die Haare sieht man nicht.
060
Cũng không nhìn thấy được tai. One cannot see the ears either. Die Ohren sieht man auch nicht.
060
Cái lưng cũng không nhìn thấy được. One cannot see his back either. Den Rücken sieht man auch nicht.
060
Tôi vẽ mắt và miệng. I am drawing the eyes and the mouth. Ich zeichne die Augen und den Mund.
060
Người đàn ông ấy nhảy và cười. The man is dancing and laughing. Der Mann tanzt und lacht.
060
Người đàn ông ấy có mũi dài. The man has a long nose. Der Mann hat eine lange Nase.
060
Ông ấy cầm một cái gậy trong tay. He is carrying a cane in his hands. Er trägt einen Stock in den Händen.
060
Ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. He is also wearing a scarf around his neck. Er trägt auch einen Schal um den Hals.
060
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
060
Cánh tay này khỏe. The arms are athletic. Die Arme sind kräftig.
060
Chân này cũng khỏe. The legs are also athletic. Die Beine sind auch kräftig.
060
Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee.
060
Ông ấy không mặt quần và áo khoác. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
060
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
060
Ông ấy là một ông già tuyết. He is a snowman. Er ist ein Schneemann.
061
Bưu điện gần nhất ở đâu? Where is the nearest post office? Wo ist das nächste Postamt?
061
Đến bưu điện gần nhất có xa không? Is the post office far from here? Ist es weit bis zum nächsten Postamt?
061
Thùng / hộp thư gần nhất ở đâu? Where is the nearest mail box? Wo ist der nächste Briefkasten?
061
Tôi cần vài cái tem. I need a couple of stamps. Ich brauche ein paar Briefmarken.
061
Cho một cái thiếp và một bức thư. For a card and a letter. Für eine Karte und einen Brief.
061
Cước phí / Bưu phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? How much is the postage to America? Wie teuer ist das Porto nach Amerika?
061
Bưu phẩm nặng bao nhiêu? How heavy is the package? Wie schwer ist das Paket?
061
Tôi gửi / gởi bưu phẩm bằng máy bay được không? Can I send it by air mail? Kann ich es per Luftpost schicken?
061
Bao nhiêu lâu mới đến? How long will it take to get there? Wie lange dauert es, bis es ankommt?
061
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
061
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Where is the nearest telephone booth? Wo ist die nächste Telefonzelle?
061
Bạn có thẻ điện thoại không? Do you have calling cards? Haben Sie Telefonkarten?
061
Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Do you have a telephone directory? Haben Sie ein Telefonbuch?
061
Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không? Do you know the area code for Austria? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich?
061
Chờ một chút, tôi xem lại. One moment, I’ll look it up. Einen Augenblick, ich schau mal nach.
061
Đường dây lúc nào cũng bận. The line is always busy. Die Leitung ist immer besetzt.
061
Bạn đã gọi số nào? Which number did you dial? Welche Nummer haben Sie gewählt?
061
Bạn phải gọi số không trước. You have to dial a zero first! Sie müssen zuerst die Null wählen!
062
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. I would like to open an account. Ich möchte ein Konto eröffnen.
062
Đây là hộ chiếu của tôi. Here is my passport. Hier ist mein Pass.
062
Và đây là địa chỉ của tôi. And here is my address. Und hier ist meine Adresse.
062
Tôi muốn gửi / gởi tiền vào tài khoản của tôi. I want to deposit money in my account. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
062
Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. I want to withdraw money from my account. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
062
Tôi muốn lấy các phiếu ghi trương mục chuyển khoản. I want to pick up the bank statements. Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
062
Tôi muốn thanh toán séc du lịch. I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
062
Lệ phí bao nhiêu? What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren?
062
Tôi phải ký tên vào đâu? Where should I sign? Wo muss ich unterschreiben?
062
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
062
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
062
Tiền đã đến chưa? Has the money arrived? Ist das Geld angekommen?
062
Tôi muốn đổi tiền này. I want to change money. Ich möchte dieses Geld wechseln.
062
Tôi cần đô-la Mỹ. I need US-Dollars. Ich brauche US-Dollar.
062
Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Could you please give me small notes / bills (am.)? Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
062
Ở đây có máy rút tiền tự động không? Is there a cashpoint / an ATM (am.)? Gibt es hier einen Geldautomat?
062
Có thể lấy bao nhiêu tiền. How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben?
062
Thẻ tín dụng nào dùng được? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen?
063
Tháng thứ nhất là tháng giêng. The first month is January. Der erste Monat ist der Januar.
063
Tháng thứ hai là tháng hai. The second month is February. Der zweite Monat ist der Februar.
063
Tháng thứ ba là tháng ba. The third month is March. Der dritte Monat ist der März.
063
Tháng thứ tư là tháng tư. The fourth month is April. Der vierte Monat ist der April.
063
Tháng thứ năm là tháng năm. The fifth month is May. Der fünfte Monat ist der Mai.
063
Tháng thứ sáu là tháng sáu. The sixth month is June. Der sechste Monat ist der Juni.
063
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
063
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
063
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
063
Tháng thứ bảy là tháng bảy . The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli.
063
Tháng thứ tám là tháng tám. The eighth month is August. Der achte Monat ist der August.
063
Tháng thứ chín là tháng chín. The ninth month is September. Der neunte Monat ist der September.
063
Tháng thứ mười là tháng mười. The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober.
063
Tháng thứ mười một là tháng mười một. The eleventh month is November. Der elfte Monat ist der November.
063
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember.
063
Mười hai tháng là một năm. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr.
063
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
063
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
064
Học tập to learn lernen
064
Học sinh học nhiều không? Do the students learn a lot? Lernen die Schüler viel?
064
Không, họ học ít. No, they learn a little. Nein, sie lernen wenig.
064
Hỏi to ask fragen
064
Bạn hỏi thầy giáo nhiều không? Do you often ask the teacher questions? Fragen Sie oft den Lehrer?
064
Không, tôi không hỏi thầy ấy nhiều. No, I don’t ask him questions often. Nein, ich frage ihn nicht oft.
064
Trả lời to reply antworten
064
Xin bạn hãy trả lời. Please reply. Antworten Sie, bitte.
064
Tôi trả lời. I reply. Ich antworte.
064
Làm việc to work arbeiten
064
Anh ấy có đang làm việc không? Is he working right now? Arbeitet er gerade?
064
Vâng, anh ấy đang làm việc. Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade.
064
Đến to come kommen
064
Bạn đến không? Are you coming? Kommen Sie?
064
Vâng, chúng tôi đến ngay. Yes, we are coming soon. Ja, wir kommen gleich.
064
Sống to live wohnen
064
Bạn sống ở Berlin à? Do you live in Berlin? Wohnen Sie in Berlin?
064
Vâng, tôi sống ở Berlin. Yes, I live in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.
065
Tôi có một sở thích riêng. I have a hobby. Ich habe ein Hobby.
065
Tôi đánh quần vợt. I play tennis. Ich spiele Tennis.
065
Sân quần vợt ở đâu? Where is the tennis court? Wo ist ein Tennisplatz?
065
Bạn có sở thích riêng không? Do you have a hobby? Hast du ein Hobby?
065
Tôi chơi bóng đá. I play football / soccer (am.). Ich spiele Fußball.
065
Sân bóng đá ở đâu? Where is the football / soccer (am.) field? Wo ist ein Fußballplatz?
065
Cánh tay tôi bị đau. My arm hurts. Mein Arm tut weh.
065
Chân tôi và tay tôi cũng bị đau. My foot and hand also hurt. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh.
065
Ở đâu có bác sĩ? Is there a doctor? Wo ist ein Doktor?
065
Tôi có một chiếc xe hơi. I have a car / an automobile. Ich habe ein Auto.
065
Tôi cũng có một chiếc xe máy. I also have a motorcycle. Ich habe auch ein Motorrad.
065
Ở đâu là bãi đỗ xe? Where could I park? Wo ist ein Parkplatz?
065
Tôi có một áo len. I have a sweater. Ich habe einen Pullover.
065
Tôi cũng có một áo khoác và một quần bò. I also have a jacket and a pair of jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans.
065
Ở đâu có máy giặt? Where is the washing machine? Wo ist die Waschmaschine?
065
Tôi có một cái đĩa. I have a plate. Ich habe einen Teller.
065
Tôi có một con dao, một cái dĩa và một cái thìa. I have a knife, a fork and a spoon. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel.
065
Muối và hạt tiêu ở đâu? Where is the salt and pepper? Wo sind Salz und Pfeffer?
066
Tôi không hiểu từ này. I don’t understand the word. Ich verstehe das Wort nicht.
066
Tôi không hiểu câu này. I don’t understand the sentence. Ich verstehe den Satz nicht.
066
Tôi không hiểu ý nghĩa này. I don’t understand the meaning. Ich verstehe die Bedeutung nicht.
066
Thầy giáo the teacher der Lehrer
066
Bạn hiểu thầy giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer?
066
Vâng, tôi hiểu thầy ấy tốt. Yes, I understand him well. Ja, ich verstehe ihn gut.
066
Cô giáo the teacher die Lehrerin
066
Bạn hiểu cô giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin?
066
Vâng, tôi hiểu cô ấy tốt. Yes, I understand her well. Ja, ich verstehe sie gut.
066
Mọi người the people die Leute
066
Bạn hiểu mọi người không? Do you understand the people? Verstehen Sie die Leute?
066
Không, tôi không hiểu mọi người mấy. No, I don’t understand them so well. Nein, ich verstehe sie nicht so gut.
066
Bạn gái the girlfriend die Freundin
066
Bạn có bạn gái không? Do you have a girlfriend? Haben Sie eine Freundin?
066
Vâng, tôi có. Yes, I do. Ja, ich habe eine.
066
Con gái the daughter die Tochter
066
Bạn có con gái không? Do you have a daughter? Haben Sie eine Tochter?
066
Không, tôi không có. No, I don’t. Nein, ich habe keine.
067
Cái nhẫn này có đắt không? Is the ring expensive? Ist der Ring teuer?
067
Không, cái này có một trăm Euro thôi. No, it costs only one hundred Euros. Nein, er kostet nur hundert Euro.
067
Nhưng mà tôi chỉ có năm chục. But I have only fifty. Aber ich habe nur fünfzig.
067
Bạn đã xong chưa? Are you finished? Bist du schon fertig?
067
Chưa, chưa xong. No, not yet. Nein, noch nicht.
067
Nhưng mà tôi sắp xong rồi. But I’ll be finished soon. Aber gleich bin ich fertig.
067
Bạn có muốn thêm xúp nữa không? Do you want some more soup? Möchtest du noch Suppe?
067
Không, tôi không muốn nữa. No, I don’t want anymore. Nein, ich will keine mehr.
067
Nhưng mà một xuất kem nữa. But another ice cream. Aber noch ein Eis.
067
Bạn sống ở đây lâu chưa? Have you lived here long? Wohnst du schon lange hier?
067
Chưa lâu, mới được một tháng. No, only for a month. Nein, erst einen Monat.
067
Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. But I already know a lot of people. Aber ich kenne schon viele Leute.
067
Bạn ngày mai đi xe về nhà à? Are you driving home tomorrow? Fährst du morgen nach Hause?
067
Chưa, cuối tuần cơ. No, only on the weekend. Nein, erst am Wochenende.
067
Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. But I will be back on Sunday. Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
067
Con gái bạn đã trưởng thành chưa? Is your daughter an adult? Ist deine Tochter schon erwachsen?
067
Chưa, nó mới mười bảy thôi. No, she is only seventeen. Nein, sie ist erst siebzehn.
067
Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. But she already has a boyfriend. Aber sie hat schon einen Freund.
068
tôi – của tôi I – my ich – mein
068
Tôi không tìm thấy chìa khoá của tôi. I can’t find my key. Ich finde meinen Schlüssel nicht.
068
Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. I can’t find my ticket. Ich finde meine Fahrkarte nicht.
068
Bạn – của bạn you – your du – dein
068
Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? Have you found your key? Hast du deinen Schlüssel gefunden?
068
Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? Have you found your ticket? Hast du deine Fahrkarte gefunden?
068
Anh ấy – của anh ấy he – his er – sein
068
Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? Do you know where his key is? Weißt du, wo sein Schlüssel ist?
068
Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? Do you know where his ticket is? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist?
068
Cô ấy – của cô ấy she – her sie – ihr
068
Tiền của cô ấy mất rồi. Her money is gone. Ihr Geld ist weg.
068
Và thẻ tín dụng cũng mất rồi. And her credit card is also gone. Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
068
chúng tôi – của chúng tôi we – our wir – unser
068
Ông của chúng tôi bị ốm. Our grandfather is ill. Unser Opa ist krank.
068
Bà của chúng tôi mạnh khỏe. Our grandmother is healthy. Unsere Oma ist gesund.
068
các bạn – của các bạn you – your ihr – euer
068
Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? Children, where is your father? Kinder, wo ist euer Vati?
068
Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Children, where is your mother? Kinder, wo ist eure Mutti?
069
Kính the glasses die Brille
069
Anh ấy đã quên kính của anh ấy. He has forgotten his glasses. Er hat seine Brille vergessen.
069
Kính của anh ấy ở đâu? Where has he left his glasses? Wo hat er denn seine Brille?
069
Đồng hồ the clock die Uhr
069
Đồng hồ của anh ấy hỏng rồi. His clock isn’t working. Seine Uhr ist kaputt.
069
Đồng hồ treo trên tường. The clock hangs on the wall. Die Uhr hängt an der Wand.
069
Hộ chiếu the passport der Pass
069
Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. He has lost his passport. Er hat seinen Pass verloren.
069
Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Where is his passport then? Wo hat er denn seinen Pass?
069
Họ – của họ, của chúng they – their sie – ihr
069
Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. The children cannot find their parents. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
069
Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa! Here come their parents! Aber da kommen ja ihre Eltern!
069
Ông – của ông. you – your Sie – Ihr
069
Chuyến du lịch của ông thế nào, ông Müller? How was your trip, Mr. Miller? Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
069
Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? Where is your wife, Mr. Miller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
069
Bà – của bà you – your Sie – Ihr
069
Chuyến du lịch của bà thế nào, bà Schmidt? How was your trip, Mrs. Smith? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
069
Chồng của bà ở đâu rồi, bà Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?
070
to va nhỏ big and small groß und klein
070
Con voi to. The elephant is big. Der Elefant ist groß.
070
Con chuột nhỏ. The mouse is small. Die Maus ist klein.
070
tối và sáng dark and bright dunkel und hell
070
Ban đêm tối. The night is dark. Die Nacht ist dunkel.
070
Ban ngày sáng. The day is bright. Der Tag ist hell.
070
già và trẻ old and young alt und jung
070
Ông của chúng tôi rất già. Our grandfather is very old. Unser Großvater ist sehr alt.
070
70 năm về trước ông còn trẻ. 70 years ago he was still young. Vor 70 Jahren war er noch jung.
070
đẹp và xấu beautiful and ugly schön und hässlich
070
Con bướm đẹp. The butterfly is beautiful. Der Schmetterling ist schön.
070
Con nhện xấu. The spider is ugly. Die Spinne ist hässlich.
070
béo và gầy / Mập và ốm fat and thin dick und dünn
070
Phụ nữ nặng 100 ki lô là béo / mập. A woman who weighs a hundred kilos is fat. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick.
070
Nam giới nặng 50 ki lô là gầy / ốm. A man who weighs fifty kilos is thin. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn.
070
đắt và rẻ expensive and cheap teuer und billig
070
Xe hơi đắt. The car is expensive. Das Auto ist teuer.
070
Tờ báo rẻ. The newspaper is cheap. Die Zeitung ist billig.
071
Tôi cần một cái giường. I need a bed. Ich brauche ein Bett.
071
Tôi muốn ngủ. I want to sleep. Ich will schlafen.
071
Ở đây có một cái giường không? Is there a bed here? Gibt es hier ein Bett?
071
Tôi cần một cái đèn. I need a lamp. Ich brauche eine Lampe.
071
Tôi muốn đọc. I want to read. Ich will lesen.
071
Ở đây có một cái đèn không? Is there a lamp here? Gibt es hier eine Lampe?
071
Tôi cần điện thoại. I need a telephone. Ich brauche ein Telefon.
071
Tôi muốn gọi điện thoại. I want to make a call. Ich will telefonieren.
071
Ở đây có điện thoại không? Is there a telephone here? Gibt es hier ein Telefon?
071
Tôi cần máy ảnh. I need a camera. Ich brauche eine Kamera.
071
Tôi muốn chụp ảnh. I want to take photographs. Ich will fotografieren.
071
Ở đây có máy ảnh không? Is there a camera here? Gibt es hier eine Kamera?
071
Tôi cần một cái máy tính. I need a computer. Ich brauche einen Computer.
071
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. I want to send an email. Ich will eine E-Mail schicken.
071
Ở đây có máy tính không? Is there a computer here? Gibt es hier einen Computer?
071
Tôi cần một cái bút bi. I need a pen. Ich brauche einen Kuli.
071
Tôi muốn viết. I want to write something. Ich will etwas schreiben.
071
Ở đây có giấy và bút không? Is there a sheet of paper and a pen here? Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli?
072
Bạn muốn hút thuốc lá không? Would you like to smoke? Möchten Sie rauchen?
072
Bạn muốn nhảy không? Would you like to dance? Möchten Sie tanzen?
072
Bạn muốn đi dạo không? Would you like to go for a walk? Möchten Sie spazieren gehen?
072
Tôi muốn hút thuốc lá. I would like to smoke. Ich möchte rauchen.
072
Bạn muốn một điếu thuốc không? Would you like a cigarette? Möchtest du eine Zigarette?
072
Anh ấy muốn có lửa. He wants a light. Er möchte Feuer.
072
Tôi muốn uống gì đó. I want to drink something. Ich möchte etwas trinken.
072
Tôi muốn ăn gì đó. I want to eat something. Ich möchte etwas essen.
072
Tôi muốn nghỉ một lúc. I want to relax a little. Ich möchte mich etwas ausruhen.
072
Tôi muốn hỏi bạn vài chuyện. I want to ask you something. Ich möchte Sie etwas fragen.
072
Tôi muốn nhờ bạn vài chuyện. I want to ask you for something. Ich möchte Sie um etwas bitten.
072
Tôi muốn mời bạn đến chơi. I want to treat you to something. Ich möchte Sie zu etwas einladen.
072
Xin cho biết bạn muốn gì? What would you like? Was möchten Sie bitte?
072
Bạn có muốn một cốc / ly cà phê không? Would you like a coffee? Möchten Sie einen Kaffee?
072
Hay là bạn muốn một ly trà hơn? Or do you prefer a tea? Oder möchten Sie lieber einen Tee?
072
Chúng tôi muốn đi về nhà. We want to drive home. Wir möchten nach Hause fahren.
072
Các bạn muốn đi tắc xi không? Do you want a taxi? Möchtet ihr ein Taxi?
072
Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. They want to make a call. Sie möchten telefonieren.
073
Các bạn muốn gì? What do you want to do? Was wollt ihr?
073
Các bạn muốn chơi bóng đá không? Do you want to play football / soccer (am.)? Wollt ihr Fußball spielen?
073
Các bạn muốn thăm bạn bè không? Do you want to visit friends? Wollt ihr Freunde besuchen?
073
Muốn to want wollen
073
Tôi không muốn đến muộn / trễ. I don’t want to arrive late. Ich will nicht spät kommen.
073
Tôi không muốn đến đó. I don’t want to go there. Ich will nicht hingehen.
073
Tôi muốn đi về nhà. I want to go home. Ich will nach Hause gehen.
073
Tôi muốn ở nhà. I want to stay at home. Ich will zu Hause bleiben.
073
Tôi muốn ở một mình. I want to be alone. Ich will allein sein.
073
Bạn muốn ở lại đây không? Do you want to stay here? Willst du hier bleiben?
073
Bạn muốn ăn ở đây không? Do you want to eat here? Willst du hier essen?
073
Bạn muốn ngủ ở đây không? Do you want to sleep here? Willst du hier schlafen?
073
Bạn muốn ngày mai ra đi hả? Do you want to leave tomorrow? Wollen Sie morgen abfahren?
073
Bạn muốn ở lại đến mai không? Do you want to stay till tomorrow? Wollen Sie bis morgen bleiben?
073
Bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không? Do you want to pay the bill only tomorrow? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen?
073
Các bạn muốn đi nhảy không? Do you want to go to the disco? Wollt ihr in die Disko?
073
Các bạn muốn đi xem phim không? Do you want to go to the cinema? Wollt ihr ins Kino?
073
Các bạn muốn vào quán / tiệm cà phê không? Do you want to go to a café? Wollt ihr ins Café?
074
Phải must müssen
074
Tôi phải gửi lá thư. I must post the letter. Ich muss den Brief verschicken.
074
Tôi phải trả tiền khách sạn. I must pay the hotel. Ich muss das Hotel bezahlen.
074
Bạn phải thức dậy sớm. You must get up early. Du musst früh aufstehen.
074
Bạn phải làm việc nhiều. You must work a lot. Du musst viel arbeiten.
074
Bạn phải đến đúng giờ. You must be punctual. Du musst pünktlich sein.
074
Anh ấy phải đổ xăng. He must fuel / get petrol / get gas (am.). Er muss tanken.
074
Anh ấy phải sửa xe. He must repair the car. Er muss das Auto reparieren.
074
Anh ấy phải rửa xe. He must wash the car. Er muss das Auto waschen.
074
Chị ấy phải mua đồ. She must shop. Sie muss einkaufen.
074
Chị ấy phải lau chùi nhà cửa. She must clean the apartment. Sie muss die Wohnung putzen.
074
Chị ấy phải giặt quần áo. She must wash the clothes. Sie muss die Wäsche waschen.
074
Chúng tôi phải đến trường học ngay. We must go to school at once. Wir müssen gleich zur Schule gehen.
074
Chúng tôi phải đi làm ngay. We must go to work at once. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen.
074
Chúng ta phải đi bác sĩ ngay. We must go to the doctor at once. Wir müssen gleich zum Arzt gehen.
074
Các bạn phải chờ xe buýt. You must wait for the bus. Ihr müsst auf den Bus warten.
074
Các bạn phải chờ tàu hỏa. You must wait for the train. Ihr müsst auf den Zug warten.
074
Các bạn phải chờ tắc xi. You must wait for the taxi. Ihr müsst auf das Taxi warten.
075
Bạn được phép lái xe chưa? Are you already allowed to drive? Darfst du schon Auto fahren?
075
Bạn được phép uống rượu chưa? Are you already allowed to drink alcohol? Darfst du schon Alkohol trinken?
075
Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? Are you already allowed to travel abroad alone? Darfst du schon allein ins Ausland fahren?
075
Được may / to be allowed dürfen
075
Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? May we smoke here? Dürfen wir hier rauchen?
075
Hút thuốc lá ở đây được không? Is smoking allowed here? Darf man hier rauchen?
075
Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? May one pay by credit card? Darf man mit Kreditkarte bezahlen?
075
Trả tiền bằng séc được không? May one pay by cheque / check (am.)? Darf man mit Scheck bezahlen?
075
Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? May one only pay in cash? Darf man nur bar bezahlen?
075
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? May I just make a call? Darf ich mal eben telefonieren?
075
Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? May I just ask something? Darf ich mal eben etwas fragen?
075
Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? May I just say something? Darf ich mal eben etwas sagen?
075
Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. He is not allowed to sleep in the park. Er darf nicht im Park schlafen.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. He is not allowed to sleep in the car. Er darf nicht im Auto schlafen.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. He is not allowed to sleep at the train station. Er darf nicht im Bahnhof schlafen.
075
Chúng tôi ngồi được không? May we take a seat? Dürfen wir Platz nehmen?
075
Chúng tôi xem thực đơn được không? May we have the menu? Dürfen wir die Speisekarte haben?
075
Chúng tôi trả tiền riêng được không? May we pay separately? Dürfen wir getrennt zahlen?
076
Bạn cắt tóc cho tôi được không? Can you cut my hair? Können Sie mir die Haare schneiden?
076
Làm ơn đừng ngắn quá. Not too short, please. Nicht zu kurz, bitte.
076
Làm ơn ngắn hơn một chút. A bit shorter, please. Etwas kürzer, bitte.
076
Bạn rửa ảnh được không? Can you develop the pictures? Können Sie die Bilder entwickeln?
076
Mấy bức / tấm ảnh ở trong đĩa CD. The pictures are on the CD. Die Fotos sind auf der CD.
076
Mấy bức / tấm ảnh ở trong máy ảnh. The pictures are in the camera. Die Fotos sind in der Kamera.
076
Bạn sửa đồng hồ được không? Can you fix the clock? Können Sie die Uhr reparieren?
076
Kính thủy tinh bị vỡ. The glass is broken. Das Glas ist kaputt.
076
Pin hết rồi. The battery is dead / empty. Die Batterie ist leer.
076
Bạn là / ủi áo sơ mi được không? Can you iron the shirt? Können Sie das Hemd bügeln?
076
Bạn giặt quần được không? Can you clean the pants / trousers? Können Sie die Hose reinigen?
076
Bạn sửa giày được không? Can you fix the shoes? Können Sie die Schuhe reparieren?
076
Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? Do you have a light? Können Sie mir Feuer geben?
076
Bạn có diêm hoặc bật lửa không? Do you have a match or a lighter? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug?
076
Bạn có gạt tàn không? Do you have an ashtray? Haben Sie einen Aschenbecher?
076
Bạn hút xì gà không? Do you smoke cigars? Rauchen Sie Zigarren?
076
Bạn hút thuốc lá không? Do you smoke cigarettes? Rauchen Sie Zigaretten?
076
Bạn hút tẩu không? Do you smoke a pipe? Rauchen Sie Pfeife?
077
Tại sao bạn không đến? Why aren’t you coming? Warum kommen Sie nicht?
077
Thời tiết xấu quá. The weather is so bad. Das Wetter ist so schlecht.
077
Tôi không đến, bởi vì thời tiết xấu quá. I am not coming because the weather is so bad. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
077
Tại sao anh ấy không đến? Why isn’t he coming? Warum kommt er nicht?
077
Anh ấy đã không được mời. He isn’t invited. Er ist nicht eingeladen.
077
Anh ấy không đến, bởi vì anh ấy đã không được mời. He isn’t coming because he isn’t invited. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
077
Tại sao bạn không đến? Why aren’t you coming? Warum kommst du nicht?
077
Tôi không có thời gian. I have no time. Ich habe keine Zeit.
077
Tôi không đến, bởi vì tôi không có thời gian. I am not coming because I have no time. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
077
Tại sao bạn không ở lại? Why don’t you stay? Warum bleibst du nicht?
077
Tôi còn phải làm việc nữa. I still have to work. Ich muss noch arbeiten.
077
Tôi không ở lại, bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. I am not staying because I still have to work. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
077
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum gehen Sie schon?
077
Tôi mệt. I am tired. Ich bin müde.
077
Tôi đi, bởi vì tôi mệt. I’m going because I’m tired. Ich gehe, weil ich müde bin.
077
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum fahren Sie schon?
077
Đã muộn / trễ rồi. It is already late. Es ist schon spät.
077
Tôi đi, bởi vì đã muộn / trễ rồi. I’m going because it is already late. Ich fahre, weil es schon spät ist.
078
Tại sao bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum bist du nicht gekommen?
078
Tôi đã bị ốm. I was ill. Ich war krank.
078
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã bị ốm. I didn’t come because I was ill. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.
078
Tại sao chị ấy đã không đến? Why didn’t she come? Warum ist sie nicht gekommen?
078
Chị ấy đã bị mệt. She was tired. Sie war müde.
078
Chị ấy đã không đến, bởi vì chị ấy đã bị mệt. She didn’t come because she was tired. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
078
Tại sao anh ấy đã không đến? Why didn’t he come? Warum ist er nicht gekommen?
078
Anh ấy đã không có hứng thú. He wasn’t interested. Er hatte keine Lust.
078
Anh ấy đã không đến, bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. He didn’t come because he wasn’t interested. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte.
078
Tại sao các bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum seid ihr nicht gekommen?
078
Xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. Our car is damaged. Unser Auto ist kaputt.
078
Chúng tôi đã không đến, bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. We didn’t come because our car is damaged. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist.
078
Tại sao họ đã không đến? Why didn’t the people come? Warum sind die Leute nicht gekommen?
078
Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. They missed the train. Sie haben den Zug verpasst.
078
Họ đã không đến, bởi vì họ đã bị lỡ tàu. They didn’t come because they missed the train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
078
Tại sao bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum bist du nicht gekommen?
078
Tôi đã không được phép. I was not allowed to. Ich durfte nicht.
078
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã không được phép. I didn’t come because I was not allowed to. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.
079
Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Why aren’t you eating the cake? Warum essen Sie die Torte nicht?
079
Tôi phải giảm cân. I must lose weight. Ich muss abnehmen.
079
Tôi không ăn, bởi vì tôi phải giảm cân. I’m not eating it because I must lose weight. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss.
079
Tại sao bạn không uống bia? Why aren’t you drinking the beer? Warum trinken Sie das Bier nicht?
079
Tôi còn phải đi nữa. I have to drive. Ich muss noch fahren.
079
Tôi không uống, bởi vì tôi còn phải đi nữa. I’m not drinking it because I have to drive. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss.
079
Tại sao bạn không uống cà phê? Why aren’t you drinking the coffee? Warum trinkst du den Kaffee nicht?
079
Nó lạnh. It is cold. Er ist kalt.
079
Tôi không uống, bởi vì nó lạnh. I’m not drinking it because it is cold. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist.
079
Tại sao bạn không uống trà? Why aren’t you drinking the tea? Warum trinkst du den Tee nicht?
079
Tôi không có đường. I have no sugar. Ich habe keinen Zucker.
079
Tôi không uống, bởi vì tôi không có đường. I’m not drinking it because I don’t have any sugar. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe.
079
Tai sao bạn không ăn xúp? Why aren’t you eating the soup? Warum essen Sie die Suppe nicht?
079
Tôi đã không gọi món đó. I didn’t order it. Ich habe sie nicht bestellt.
079
Tôi không ăn, bởi vì tôi đã không gọi món đó. I’m not eating it because I didn’t order it. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe.
079
Tại sao bạn không ăn thịt? Why don’t you eat the meat? Warum essen Sie das Fleisch nicht?
079
Tôi là người ăn chay. I am a vegetarian. Ich bin Vegetarier.
079
Tôi không ăn thịt, bởi vì tôi là người ăn chay. I’m not eating it because I am a vegetarian. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.
080
Một bà già an old lady eine alte Frau
080
Một người phụ nữ to béo / mập a fat lady eine dicke Frau
080
Một người phụ nữ tò mò a curious lady eine neugierige Frau
080
Một chiếc xe mới a new car ein neuer Wagen
080
Một chiếc xe nhanh a fast car ein schneller Wagen
080
Một chiếc xe thoải mái a comfortable car ein bequemer Wagen
080
Một chiếc váy màu xanh nước biển a blue dress ein blaues Kleid
080
Một chiếc váy màu đỏ a red dress ein rotes Kleid
080
Một chiếc váy màu xanh lá cây a green dress ein grünes Kleid
080
Một cái túi màu đen a black bag eine schwarze Tasche
080
Một cái túi màu nâu a brown bag eine braune Tasche
080
Một cái túi màu trắng a white bag eine weiße Tasche
080
Những người tử tế nice people nette Leute
080
Những người lịch sự polite people höfliche Leute
080
Những người thú vị interesting people interessante Leute
080
Những đứa bé đáng yêu loving children liebe Kinder
080
Những đứa bé hư đốn cheeky children freche Kinder
080
Những đứa bé ngoan ngoãn well behaved children brave Kinder
081
Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. I am wearing a blue dress. Ich habe ein blaues Kleid an.
081
Tôi đang mặc một chiếc váy màu đỏ. I am wearing a red dress. Ich habe ein rotes Kleid an.
081
Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây. I am wearing a green dress. Ich habe ein grünes Kleid an.
081
Tôi mua một cái túi màu đen. I’m buying a black bag. Ich kaufe eine schwarze Tasche.
081
Tôi mua một cái túi màu nâu. I’m buying a brown bag. Ich kaufe eine braune Tasche.
081
Tôi mua một cái túi màu trắng. I’m buying a white bag. Ich kaufe eine weiße Tasche.
081
Tôi cần một chiếc xe mới. I need a new car. Ich brauche einen neuen Wagen.
081
Tôi cần một chiếc xe nhanh. I need a fast car. Ich brauche einen schnellen Wagen.
081
Tôi cần một chiếc xe thoải mái. I need a comfortable car. Ich brauche einen bequemen Wagen.
081
Một bà già sống ở trên đó. An old lady lives at the top. Da oben wohnt eine alte Frau.
081
Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. A fat lady lives at the top. Da oben wohnt eine dicke Frau.
081
Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó. A curious lady lives below. Da unten wohnt eine neugierige Frau.
081
Khách của chúng tôi là những người tử tế. Our guests were nice people. Unsere Gäste waren nette Leute.
081
Khách của chúng tôi là những người lịch sự. Our guests were polite people. Unsere Gäste waren höfliche Leute.
081
Khách của chúng tôi là những người thú vị. Our guests were interesting people. Unsere Gäste waren interessante Leute.
081
Tôi có những đứa con đáng yêu. I have lovely children. Ich habe liebe Kinder.
081
Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. But the neighbours have naughty children. Aber die Nachbarn haben freche Kinder.
081
Các con của bạn có ngoan không? Are your children well behaved? Sind Ihre Kinder brav?
082
Chị ấy có một con chó. She has a dog. Sie hat einen Hund.
082
Con chó này to. The dog is big. Der Hund ist groß.
082
Chị ấy có một con chó to. She has a big dog. Sie hat einen großen Hund.
082
Chị ấy có một căn nhà. She has a house. Sie hat ein Haus.
082
Căn nhà này nhỏ. The house is small. Das Haus ist klein.
082
Chị ấy có một căn nhà nhỏ. She has a small house. Sie hat ein kleines Haus.
082
Anh ấy ở trong khách sạn. He is staying in a hotel. Er wohnt in einem Hotel.
082
Khách sạn này rẻ tiền. The hotel is cheap. Das Hotel ist billig.
082
Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền, He is staying in a cheap hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel.
082
Anh ấy có một chiếc xe hơi. He has a car. Er hat ein Auto.
082
Xe hơi này đắt tiền. The car is expensive. Das Auto ist teuer.
082
Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. He has an expensive car. Er hat ein teures Auto.
082
Anh ấy đọc một quyển / cuốn tiểu thuyết. He reads a novel. Er liest einen Roman.
082
Quyển tiểu thuyết này chán. The novel is boring. Der Roman ist langweilig.
082
Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. He is reading a boring novel. Er liest einen langweiligen Roman.
082
Chị ấy xem một bộ phim. She is watching a movie. Sie sieht einen Film.
082
Bộ phim này hấp dẫn. The movie is exciting. Der Film ist spannend.
082
Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. She is watching an exciting movie. Sie sieht einen spannenden Film.
083
Viết to write schreiben
083
Anh ấy đã viết một lá thư. He wrote a letter. Er schrieb einen Brief.
083
Và chị ấy đã viết một cái thiếp. And she wrote a card. Und sie schrieb eine Karte.
083
Đọc to read lesen
083
Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí. He read a magazine. Er las eine Illustrierte.
083
Và chị ấy đã đọc một quyển sách. And she read a book. Und sie las ein Buch.
083
Lấy to take nehmen
083
Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. He took a cigarette. Er nahm eine Zigarette.
083
Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la. She took a piece of chocolate. Sie nahm ein Stück Schokolade.
083
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. He was disloyal, but she was loyal. Er war untreu, aber sie war treu.
083
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. He was lazy, but she was hard-working. Er war faul, aber sie war fleißig.
083
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. He was poor, but she was rich. Er war arm, aber sie war reich.
083
Anh ấy đã không có tiền, mà lại còn nợ. He had no money, only debts. Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
083
Anh ấy đã không có may mắn, mà lại gặp hạn. He had no luck, only bad luck. Er hatte kein Glück, sondern Pech.
083
Anh ấy đã không có thành công, mà lại thất bại. He had no success, only failure. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
083
Anh ấy đã không bằng lòng, mà lại bất mãn. He was not satisfied, but dissatisfied. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
083
Anh ấy đã không hạnh phúc, mà lại bất hạnh. He was not happy, but sad. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
083
Anh ấy không dễ mến, mà lại mất cảm tình. He was not friendly, but unfriendly. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
084
Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? Did you have to call an ambulance? Musstest du einen Krankenwagen rufen?
084
Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? Did you have to call the doctor? Musstest du den Arzt rufen?
084
Bạn đã phải gọi công an chưa? Did you have to call the police? Musstest du die Polizei rufen?
084
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the telephone number? I had it just now. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
084
Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the address? I had it just now. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch.
084
Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the city map? I had it just now. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch.
084
Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. Did he come on time? He could not come on time. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
084
Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. Did he find the way? He could not find the way. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
084
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. Did he understand you? He could not understand me. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
084
Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? Why could you not come on time? Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
084
Tại sao bạn đã không tìm được đường? Why could you not find the way? Warum konntest du den Weg nicht finden?
084
Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? Why could you not understand him? Warum konntest du ihn nicht verstehen?
084
Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. I could not come on time because there were no buses. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
084
Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. I could not find the way because I had no city map. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
084
Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. I could not understand him because the music was so loud. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
084
Tôi đã phải đi tắc xi. I had to take a taxi. Ich musste ein Taxi nehmen.
084
Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. I had to buy a city map. Ich musste einen Stadtplan kaufen.
084
Tôi đã phải tắt đài. I had to switch off the radio. Ich musste das Radio ausschalten.
085
Gọi điện thoại to make a call telefonieren
085
Tôi đã gọi điện thoại. I made a call. Ich habe telefoniert.
085
Tôi đã gọi điện thoại suốt. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert.
085
Hỏi to ask fragen
085
Tôi đã hỏi. I asked. Ich habe gefragt.
085
Tôi lúc nào cũng đã hỏi. I always asked. Ich habe immer gefragt.
085
Kể to narrate erzählen
085
Tôi đã kể. I narrated. Ich habe erzählt.
085
Tôi đã kể hết câu chuyện. I narrated the whole story. Ich habe die ganze Geschichte erzählt.
085
Học tập to study lernen
085
Tôi đã học. I studied. Ich habe gelernt.
085
Tôi đã học suốt buổi tối. I studied the whole evening. Ich habe den ganzen Abend gelernt.
085
Làm việc to work arbeiten
085
Tôi đã làm việc. I worked. Ich habe gearbeitet.
085
Tôi đã làm việc suốt cả ngày. I worked all day long. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.
085
Ăn to eat essen
085
Tôi đã ăn rồi. I ate. Ich habe gegessen.
085
Tôi đã ăn tất cả đồ ăn rồi. I ate all the food. Ich habe das ganze Essen gegessen.
086
Đọc to read lesen
086
Tôi đã đọc. I read. Ich habe gelesen.
086
Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. I read the whole novel. Ich habe den ganzen Roman gelesen.
086
Hiểu to understand verstehen
086
Tôi đã hiểu. I understood. Ich habe verstanden.
086
Tôi đã hiểu cả bài đọc. I understood the whole text. Ich habe den ganzen Text verstanden.
086
Trả lời to answer antworten
086
Tôi đã trả lời. I answered. Ich habe geantwortet.
086
Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. I answered all the questions. Ich habe auf alle Fragen geantwortet.
086
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich weiß das – ich habe das gewusst.
086
Tôi viết cái này – tôi đã viết cái này. I write that – I wrote that. Ich schreibe das – ich habe das geschrieben.
086
Tôi nghe cái này – tôi đã nghe cái này. I hear that – I heard that. Ich höre das – ich habe das gehört.
086
Tôi lấy cái này – tôi đã lấy cái này. I’ll get it – I got it. Ich hole das – ich habe das geholt.
086
Tôi mang cái này – tôi đã mang cái này. I’ll bring that – I brought that. Ich bringe das – ich habe das gebracht.
086
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
086
Tôi mong chờ cái này – tôi đã mong chờ cái này. I expect that – I expected that. Ich erwarte das – ich habe das erwartet.
086
Tôi giải thích điều này – tôi đã giải thích điều này. I’ll explain that – I explained that. Ich erkläre das – ich habe das erklärt.
086
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich kenne das – ich habe das gekannt.
087
Bạn đã uống bao nhiêu rồi? How much did you drink? Wie viel haben Sie getrunken?
087
Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi? How much did you work? Wie viel haben Sie gearbeitet?
087
Bạn đã viết bao nhiêu rồi? How much did you write? Wie viel haben Sie geschrieben?
087
Bạn đã ngủ như thế nào? How did you sleep? Wie haben Sie geschlafen?
087
Bạn đã đỗ / đậu kỳ thi như thế nào? How did you pass the exam? Wie haben Sie die Prüfung bestanden?
087
Bạn đã tìm thấy đường như thế nào? How did you find the way? Wie haben Sie den Weg gefunden?
087
Bạn đã nói với ai? Who did you speak to? Mit wem haben Sie gesprochen?
087
Bạn đã hẹn với ai? With whom did you make an appointment? Mit wem haben Sie sich verabredet?
087
Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai? With whom did you celebrate your birthday? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert?
087
Bạn đã ở đâu? Where were you? Wo sind Sie gewesen?
087
Bạn đã sống ở đâu? Where did you live? Wo haben Sie gewohnt?
087
Bạn đã làm việc ở đâu? Where did you work? Wo haben Sie gearbeitet?
087
Bạn đã khuyên cái gì? What did you suggest? Was haben Sie empfohlen?
087
Bạn đã ăn gì? What did you eat? Was haben Sie gegessen?
087
Bạn đã được biết những gì? What did you come to know? Was haben Sie erfahren?
087
Bạn đã lái xe nhanh như thế nào? How fast did you drive? Wie schnell sind Sie gefahren?
087
Bạn đã bay bao lâu? How long did you fly? Wie lange sind Sie geflogen?
087
Bạn đã nhảy cao bao nhiêu? How high did you jump? Wie hoch sind Sie gesprungen?
088
Bạn đã đeo ca vát nào? Which tie did you wear? Welche Krawatte hast du getragen?
088
Bạn đã mua xe hơi nào? Which car did you buy? Welches Auto hast du gekauft?
088
Bạn đã đặt báo nào? Which newspaper did you subscribe to? Welche Zeitung hast du abonniert?
088
Bạn đã nhìn thấy ai? Who did you see? Wen haben Sie gesehen?
088
Bạn đã gặp ai? Who did you meet? Wen haben Sie getroffen?
088
Bạn đã nhận ra ai? Who did you recognize? Wen haben Sie erkannt?
088
Bạn đã thức dậy khi nào? When did you get up? Wann sind Sie aufgestanden?
088
Bạn đã bắt đầu khi nào? When did you start? Wann haben Sie begonnen?
088
Bạn đã dừng khi nào? When did you finish? Wann haben Sie aufgehört?
088
Tại sao bạn đã thức dậy? Why did you wake up? Warum sind Sie aufgewacht?
088
Tại sao bạn đã trở thành giáo viên? Why did you become a teacher? Warum sind Sie Lehrer geworden?
088
Tại sao bạn đã đi tắc xi? Why did you take a taxi? Warum haben Sie ein Taxi genommen?
088
Bạn đã đến từ đâu? Where did you come from? Woher sind Sie gekommen?
088
Bạn đã đi đến đâu? Where did you go? Wohin sind Sie gegangen?
088
Ban đã ở đâu? Where were you? Wo sind Sie gewesen?
088
Bạn đã giúp đỡ ai? Who did you help? Wem hast du geholfen?
088
Bạn đã viết cho ai? Who did you write to? Wem hast du geschrieben?
088
Bạn đã trả lời ai? Who did you reply to? Wem hast du geantwortet?
089
Chúng tôi đã phải tưới hoa. We had to water the flowers. Wir mussten die Blumen gießen.
089
Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. We had to clean the apartment. Wir mussten die Wohnung aufräumen.
089
Chúng tôi đã phải rửa bát. We had to wash the dishes. Wir mussten das Geschirr spülen.
089
Các bạn đã phải trả hoá đơn chưa? Did you have to pay the bill? Musstet ihr die Rechnung bezahlen?
089
Các bạn đã phải trả tiền vào cửa chưa? Did you have to pay an entrance fee? Musstet ihr Eintritt bezahlen?
089
Các bạn đã phải trả tiền phạt chưa? Did you have to pay a fine? Musstet ihr eine Strafe bezahlen?
089
Ai đã phải chào tạm biệt? Who had to say goodbye? Wer musste sich verabschieden?
089
Ai đã phải đi về nhà sớm? Who had to go home early? Wer musste früh nach Hause gehen?
089
Ai đã phải đi tàu hỏa? Who had to take the train? Wer musste den Zug nehmen?
089
Chúng tôi đã không định ở lâu. We did not want to stay long. Wir wollten nicht lange bleiben.
089
Chúng tôi đã không muốn uống gì. We did not want to drink anything. Wir wollten nichts trinken.
089
Chúng tôi đã không muốn làm phiền. We did not want to disturb you. Wir wollten nicht stören.
089
Tôi đã muốn gọi điện thoại. I just wanted to make a call. Ich wollte eben telefonieren.
089
Tôi đã muốn gọi tắc xi. I just wanted to call a taxi. Ich wollte ein Taxi bestellen.
089
Tôi đã muốn đi về nhà. Actually I wanted to drive home. Ich wollte nämlich nach Haus fahren.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. I thought you wanted to call your wife. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. I thought you wanted to call information. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. I thought you wanted to order a pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.
090
Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê. My son did not want to play with the doll. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen.
090
Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. My daughter did not want to play football / soccer (am.). Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.
090
Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi. My wife did not want to play chess with me. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen.
090
Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo. My children did not want to go for a walk. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen.
090
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. They did not want to tidy the room. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
090
Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ. They did not want to go to bed. Sie wollten nicht ins Bett gehen.
090
Anh ấy đã không được phép ăn kem. He was not allowed to eat ice cream. Er durfte kein Eis essen.
090
Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la. He was not allowed to eat chocolate. Er durfte keine Schokolade essen.
090
Anh ấy đã không được phép ăn kẹo. He was not allowed to eat sweets. Er durfte keine Bonbons essen.
090
Tôi đã được phép ước điều gì đó. I was allowed to make a wish. Ich durfte mir etwas wünschen.
090
Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. I was allowed to buy myself a dress. Ich durfte mir ein Kleid kaufen.
090
Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân. I was allowed to take a chocolate. Ich durfte mir eine Praline nehmen.
090
Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa? Were you allowed to smoke in the airplane? Durftest du im Flugzeug rauchen?
090
Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa? Were you allowed to drink beer in the hospital? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken?
090
Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
090
Trong kỳ nghỉ mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. During the holidays the children were allowed to remain outside late. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben.
090
Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu. They were allowed to play in the yard for a long time. Sie durften lange im Hof spielen.
090
Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya. They were allowed to stay up late. Sie durften lange aufbleiben.
091
Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá! You are so lazy – don’t be so lazy! Du bist so faul – sei doch nicht so faul!
091
Bạn ngủ lâu quá – đừng có ngủ lâu quá! You sleep for so long – don’t sleep so late! Du schläfst so lang – schlaf doch nicht so lang!
091
Bạn tới muộn / trễ quá – đừng có tới muộn / trễ quá! You come home so late – don’t come home so late! Du kommst so spät – komm doch nicht so spät!
091
Bạn cười to quá – đừng có cười to quá! You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! Du lachst so laut – lach doch nicht so laut!
091
Bạn nói nhỏ quá – đừng có nói nhỏ quá! You speak so softly – don’t speak so softly! Du sprichst so leise – sprich doch nicht so leise!
091
Bạn uống nhiều quá – đừng có uống nhiều quá! You drink too much – don’t drink so much! Du trinkst zu viel – trink doch nicht so viel!
091
Bạn hút thuốc lá nhiều quá – đừng có hút thuốc nhiều quá! You smoke too much – don’t smoke so much! Du rauchst zu viel – rauch doch nicht so viel!
091
Bạn làm việc nhiều quá – đừng có làm việc nhiều quá! You work too much – don’t work so much! Du arbeitest zu viel – arbeite doch nicht so viel!
091
Bạn lái xe nhanh quá – đừng có lái xe nhanh quá! You drive too fast – don’t drive so fast! Du fährst so schnell – fahr doch nicht so schnell!
091
Xin ông đứng dậy, ông Müller! Get up, Mr. Miller! Stehen Sie auf, Herr Müller!
091
Xin ông ngồi xuống, ông Müller! Sit down, Mr. Miller! Setzen Sie sich, Herr Müller!
091
Xin ông cứ ngồI, ông Müller! Remain seated, Mr. Miller! Bleiben Sie sitzen, Herr Müller!
091
Bạn hãy kiên nhẫn! Be patient! Haben Sie Geduld!
091
Bạn cứ thong thả! Take your time! Nehmen Sie sich Zeit!
091
Bạn chờ một lát! Wait a moment! Warten Sie einen Moment!
091
Bạn hãy cẩn thận! Be careful! Seien Sie vorsichtig!
091
Bạn hãy đúng giờ! Be punctual! Seien Sie pünktlich!
091
Bạn đừng dốt thế! Don’t be stupid! Seien Sie nicht dumm!
092
Cạo râu đi! Shave! Rasier dich!
092
Tắm đi! Wash yourself! Wasch dich!
092
Chải đầu đi! Comb your hair! Kämm dich!
092
Gọi đi! Bạn hãy gọi đi! Call! Ruf an! Rufen Sie an!
092
Bắt đầu đi! Bạn hãy bắt đầu đi! Begin! Fang an! Fangen Sie an!
092
Dừng / Ngừng lại! Bạn hãy dừng lại! Stop! Hör auf! Hören Sie auf!
092
Bỏ đi! Bạn hãy bỏ đi! Leave it! Lass das! Lassen Sie das!
092
Nói cái này đi! Bạn hãy nói cái này đi! Say it! Sag das! Sagen Sie das!
092
Mua cái này đi! Bạn hãy mua cái này đi! Buy it! Kauf das! Kaufen Sie das!
092
Đừng bao giờ không thành thật! Never be dishonest! Sei nie unehrlich!
092
Đừng bao giờ hư hỗn! Never be naughty! Sei nie frech!
092
Đừng bao giờ bất lịch sự! Never be impolite! Sei nie unhöflich!
092
Hãy luôn thật thà! Always be honest! Sei immer ehrlich!
092
Hãy luôn tử tế! Always be nice! Sei immer nett!
092
Hãy luôn lễ phép! Always be polite! Sei immer höflich!
092
Bạn về nhà an toàn nhé! Hope you arrive home safely! Kommen Sie gut nach Haus!
092
Bạn hãy cẩn thận / bảo trọng! Take care of yourself! Passen Sie gut auf sich auf!
092
Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi! Do visit us again soon! Besuchen Sie uns bald wieder!
093
Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. Perhaps the weather will get better tomorrow. Das Wetter wird vielleicht morgen besser.
093
Tại sao bạn biết? How do you know that? Woher wissen Sie das?
093
Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. I hope that it gets better. Ich hoffe, dass es besser wird.
093
Anh ấy chắc chắn tới. He will definitely come. Er kommt ganz bestimmt.
093
Chắc chắn không? Are you sure? Ist das sicher?
093
Tôi biết rằng anh ấy tới. I know that he’ll come. Ich weiß, dass er kommt.
093
Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. He’ll definitely call. Er ruft bestimmt an.
093
Thật à? Really? Wirklich?
093
Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. I believe that he’ll call. Ich glaube, dass er anruft.
093
Rượu vang này chắc cũ rồi. The wine is definitely old. Der Wein ist sicher alt.
093
Bạn biết chắc không? Do you know that for sure? Wissen Sie das genau?
093
Tôi đoán rằng nó cũ rồi. I think that it is old. Ich vermute, dass er alt ist.
093
Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. Our boss is good-looking. Unser Chef sieht gut aus.
093
Bạn thấy vậy sao? Do you think so? Finden Sie?
093
Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. I find him very handsome. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht.
093
Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. The boss definitely has a girlfriend. Der Chef hat bestimmt eine Freundin.
093
Bạn thật nghĩ vậy sao? Do you really think so? Glauben Sie wirklich?
093
Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. It is very possible that he has a girlfriend. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.
094
Tôi bực mình vì bạn ngáy. I’m angry that you snore. Es ärgert mich, dass du schnarchst.
094
Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. I’m angry that you drink so much beer. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst.
094
Tôi bực mình vì bạn đến muộn. I’m angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. I think he needs a doctor. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm. I think he is ill. Ich glaube, dass er krank ist.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. I think he is sleeping now. Ich glaube, dass er jetzt schläft.
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi. We hope that he marries our daughter. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet.
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền. We hope that he has a lot of money. Wir hoffen, dass er viel Geld hat.
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. We hope that he is a millionaire. Wir hoffen, dass er Millionär ist.
094
Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. I heard that your wife had an accident. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte.
094
Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. I heard that she is in the hospital. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt.
094
Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. I heard that your car is completely wrecked. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist.
094
Tôi rất vui, vì bạn đã đến. I’m happy that you came. Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
094
Tôi rất vui, vì bạn quan tâm. I’m happy that you are interested. Es freut mich, dass Sie Interesse haben.
094
Tôi rất vui, vì bạn muốn mua căn nhà. I’m happy that you want to buy the house. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen.
094
Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi. I’m afraid the last bus has already gone. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist.
094
Tôi sợ rằng chúng tôi phải lấy tắc xi. I’m afraid we will have to take a taxi. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen.
094
Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền. I’m afraid I have no more money. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. I don’t know if he loves me. Ich weiß nicht, ob er mich liebt.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. I don’t know if he’ll come back. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. I don’t know if he’ll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
095
Liệu anh ấy có yêu tôi không? Maybe he doesn’t love me? Ob er mich wohl liebt?
095
Liệu anh ấy có trở lại không? Maybe he won’t come back? Ob er wohl zurückkommt?
095
Liệu anh ấy có gọi cho tôi không? Maybe he won’t call me? Ob er mich wohl anruft?
095
Tôi tự hỏi, liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không. I wonder if he thinks about me. Ich frage mich, ob er an mich denkt.
095
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không? I wonder if he has someone else. Ich frage mich, ob er eine andere hat.
095
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không. I wonder if he lies. Ich frage mich, ob er lügt.
095
Liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không? Maybe he thinks of me? Ob er wohl an mich denkt?
095
Liệu anh ấy có người khác không? Maybe he has someone else? Ob er wohl eine andere hat?
095
Liệu anh ấy có nói thật không? Maybe he tells me the truth? Ob er wohl die Wahrheit sagt?
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi không. I doubt whether he really likes me. Ich zweifele, ob er mich wirklich mag.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có viết cho tôi không. I doubt whether he’ll write to me. Ich zweifele, ob er mir schreibt.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có cưới tôi không. I doubt whether he’ll marry me. Ich zweifele, ob er mich heiratet.
095
Liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi thật không? Does he really like me? Ob er mich wohl wirklich mag?
095
Liệu anh ấy có viết cho tôi không? Will he write to me? Ob er mir wohl schreibt?
095
Liệu anh ấy có cưới tôi không? Will he marry me? Ob er mich wohl heiratet?
096
Chờ đến khi tạnh mưa. Wait until the rain stops. Warte, bis der Regen aufhört.
096
Chờ đến khi tôi xong. Wait until I’m finished. Warte, bis ich fertig bin.
096
Chờ đến khi anh ấy trở lại. Wait until he comes back. Warte, bis er zurückkommt.
096
Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. I’ll wait until my hair is dry. Ich warte, bis meine Haare trocken sind.
096
Tôi chờ đến khi phim hết. I’ll wait until the film is over. Ich warte, bis der Film zu Ende ist.
096
Tôi chờ đến khi đèn xanh. I’ll wait until the traffic light is green. Ich warte, bis die Ampel grün ist.
096
Bao giờ bạn đi du lịch? When do you go on holiday? Wann fährst du in Urlaub?
096
Còn trước kỳ nghỉ hè à? Before the summer holidays? Noch vor den Sommerferien?
096
Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Yes, before the summer holidays begin. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen.
096
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
096
Hãy rửa tay, trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. Wash your hands before you sit at the table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.
096
Hãy đóng cửa sổ, trước khi bạn đi ra ngoài. Close the window before you go out. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst.
096
Bao giờ bạn về nhà? When will you come home? Wann kommst du nach Hause?
096
Sau giờ học à? After class? Nach dem Unterricht?
096
Vâng, sau khi hết giờ học. Yes, after the class is over. Ja, nachdem der Unterricht aus ist.
096
Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. After he had an accident, he could not work anymore. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten.
096
Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ. After he had lost his job, he went to America. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen.
096
Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có. After he went to America, he became rich. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden.
097
Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? Since when is she no longer working? Seit wann arbeitet sie nicht mehr?
097
Từ lúc chị ấy kết hôn à? Since her marriage? Seit ihrer Heirat?
097
Vâng, chị ấy không làm việc nữa, từ khi chị ấy đã kết hôn. Yes, she is no longer working since she got married. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
097
Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. Since she got married, she’s no longer working. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
097
Từ khi họ quen nhau, họ hạnh phúc. Since they have met each other, they are happy. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich.
097
Từ khi họ có con, họ ít khi ra ngoài. Since they have had children, they rarely go out. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus.
097
Bao giờ chị ấy gọi điện thoại? When does she call? Wann telefoniert sie?
097
Trong lúc lái xe. When driving? Während der Fahrt?
097
Vâng, trong lúc chị ấy lái xe hơi. Yes, when she is driving. Ja, während sie Auto fährt.
097
Chị ấy gọi điện thoại, trong lúc chị ấy lái xe hơi. She calls while she drives. Sie telefoniert, während sie Auto fährt.
097
Chị ấy xem vô tuyến, trong lúc chị ấy là quần áo. She watches TV while she irons. Sie sieht fern, während sie bügelt.
097
Chị ấy nghe nhạc, trong lúc chị ấy làm việc nhà. She listens to music while she does her work. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht.
097
Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. I can’t see anything when I don’t have glasses. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe.
097
Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. I can’t understand anything when the music is so loud. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
097
Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. I can’t smell anything when I have a cold. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe.
097
Chúng tôi đón tắc xi khi trời mưa. We’ll take a taxi if it rains. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet.
097
Chúng tôi làm một cuộc hành trình vòng quanh thế giới, nếu chúng tôi trúng xổ số. We’ll travel around the world if we win the lottery. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen.
097
Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn, nếu anh ấy không đến ngay. We’ll start eating if he doesn’t come soon. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.
098
Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu. I get up as soon as the alarm rings. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt.
098
Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. I become tired as soon as I have to study. Ich werde müde, sobald ich lernen soll.
098
Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. I will stop working as soon as I am 60. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
098
Bao giờ bạn gọi điện thoại? When will you call? Wann rufen Sie an?
098
Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. As soon as I have a moment. Sobald ich einen Moment Zeit habe.
098
Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. He’ll call, as soon as he has a little time. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
098
Các bạn sẽ làm việc bao lâu? How long will you work? Wie lange werden Sie arbeiten?
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn làm được. I’ll work as long as I can. Ich werde arbeiten, solange ich kann.
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn mạnh khỏe. I’ll work as long as I am healthy. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin.
098
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. He lies in bed instead of working. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
098
Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. She reads the newspaper instead of cooking. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht.
098
Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. He is at the bar instead of going home. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht.
098
Theo tôi biết, anh ấy ở đây. As far as I know, he lives here. Soweit ich weiß, wohnt er hier.
098
Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. As far as I know, his wife is ill. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank.
098
Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. As far as I know, he is unemployed. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos.
098
Tôi đã ngủ quên, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I overslept; otherwise I’d have been on time. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
098
Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I missed the bus; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
098
Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
099
Anh ấy đã ngủ, mặc dù vô tuyến vẫn bật. He fell asleep although the TV was on. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
099
Anh ấy vẫn còn ở lại, mặc dù đã muộn rồi. He stayed a while although it was late. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war.
099
Anh ấy đã không đến, mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. He didn’t come although we had made an appointment. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
099
Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy anh ấy vẫn ngủ. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen.
099
Đã muộn / trễ rồi. Tuy vậy anh ấy vẫn còn ở lại. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben.
099
Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy anh ấy vẫn không đến. We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
099
Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn lái xe hơi. Although he has no license, he drives the car. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto.
099
Mặc dù đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. Although the road is slippery, he drives so fast. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell.
099
Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. Although he is drunk, he rides his bicycle. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
099
Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy anh ấy vẫn lái xe hơi. Despite having no licence / license (am.), he drives the car. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto.
099
Đường trơn. Tuy vậy anh ấy vẫn đi nhanh. Despite the road being slippery, he drives fast. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
099
Anh ấy đã say. Tuy vậy anh ấy vẫn đạp xe đạp. Despite being drunk, he rides the bike. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
099
Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. Although she went to college, she can’t find a job. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
099
Chị ấy không đi bác sĩ, mặc dù chị ấy bị đau. Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat.
099
Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. Although she has no money, she buys a car. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat.
099
Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
099
Chị ấy bị đau. Tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
099
Chị ấy không có tiền. Tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.
100
Chuyến du lịch tuy rất đẹp, nhưng mà quá mệt. The journey was beautiful, but too tiring. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
100
Tàu hỏa tuy đến sớm, nhưng mà đông người quá. The train was on time, but too full. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
100
Khách sạn tuy thoải mái, nhưng mà đắt / mắc quá. The hotel was comfortable, but too expensive. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
100
Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. He’ll take either the bus or the train. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
100
Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. He’ll come either this evening or tomorrow morning. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
100
Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. He’s going to stay either with us or in the hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
100
Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. She speaks Spanish as well as English. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
100
Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. She has lived in Madrid as well as in London. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
100
Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha, vừa biết nước Anh. She knows Spain as well as England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
100
Anh ấy không chỉ dốt, mà còn lười biếng nữa. He is not only stupid, but also lazy. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
100
Chị ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh nữa. She is not only pretty, but also intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
100
Chị ấy không chỉ nói tiếng Đức, mà cả tiếng Pháp nữa. She speaks not only German, but also French. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
100
Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn ghi ta. I can neither play the piano nor the guitar. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
100
Tôi không biết nhảy điệu vanxơ mà cũng không biết nhảy điệu xam ba. I can neither waltz nor do the samba. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
100
Tôi không thích ô pê ra mà cũng không thích múa ba lê. I like neither opera nor ballet. Ich mag weder Oper noch Ballett.
100
Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. The faster you work, the earlier you will be finished. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
100
Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. The earlier you come, the earlier you can go. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
100
Càng già, càng thấy thoải mái. The older one gets, the more complacent one gets. Je älter man wird, desto bequemer wird man.
101
Con mèo của bạn gái tôi my girlfriend’s cat die Katze meiner Freundin
101
Con chó của bạn tôi my boyfriend’s dog der Hund meines Freundes
101
Đồ chơi của các con tôi. my children’s toys die Spielsachen meiner Kinder
101
Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi. This is my colleague’s overcoat. Das ist der Mantel meines Kollegen.
101
Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. That is my colleague’s car. Das ist das Auto meiner Kollegin.
101
Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. That is my colleagues’ work. Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
101
Cúc áo sơ mi bị rơi ra. The button from the shirt is gone. Der Knopf von dem Hemd ist ab.
101
Chìa khóa của nhà xe bị mất. The garage key is gone. Der Schlüssel von der Garage ist weg.
101
Máy tính của ông chủ bị hỏng. The boss’ computer is not working. Der Computer vom Chef ist kaputt.
101
Ai là cha mẹ của bé gái này? Who are the girl’s parents? Wer sind die Eltern des Mädchens?
101
Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào? How do I get to her parents’ house? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern?
101
Căn nhà nằm ở cuối đường. The house is at the end of the road. Das Haus steht am Ende der Straße.
101
Thủ đô nước Thụy Sĩ tên là gì? What is the name of the capital city of Switzerland? Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz?
101
Nhan đề quyển sách này là gì? What is the title of the book? Wie heißt der Titel von dem Buch?
101
Những đứa con của người hàng xóm tên là gì? What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) children? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn?
101
Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu? When are the children’s holidays? Wann sind die Schulferien von den Kindern?
101
Bao giờ là giờ tiếp khách của bác sĩ? What are the doctor’s consultation times? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt?
101
Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng? What time is the museum open? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?
102
Một lần rồi – chưa bao giờ already – not yet schon einmal – noch nie
102
Bạn đã từng đến Berlin chưa? Have you already been to Berlin? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen?
102
Chưa, chưa bao giờ. No, not yet. Nein, noch nie.
102
Ai – không có ai someone – no one jemand – niemand
102
Bạn có quen ai ở đây không? Do you know someone here? Kennen Sie hier jemand(en)?
102
Không, tôi không quen ai ở đây. No, I don’t know anyone here. Nein, ich kenne hier niemand(en).
102
Còn – không nữa a little longer – not much longer noch – nicht mehr
102
Bạn còn ở đây lâu nữa không? Will you stay here a little longer? Bleiben Sie noch lange hier?
102
Không, tôi không ở đây lâu nữa. No, I won’t stay here much longer. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier.
102
Gì nữa – không gì nữa something else – nothing else noch etwas – nichts mehr
102
Bạn muốn uống gì nữa không? Would you like to drink something else? Möchten Sie noch etwas trinken?
102
Không, tôi không muốn gì nữa. No, I don’t want anything else. Nein, ich möchte nichts mehr.
102
Có gì rồi – chưa có gì hết something already – nothing yet schon etwas – noch nichts
102
Bạn ăn gì chưa? Have you already eaten something? Haben Sie schon etwas gegessen?
102
Chưa, tôi chưa ăn gì hết. No, I haven’t eaten anything yet. Nein, ich habe noch nichts gegessen.
102
Ai nữa – không ai nữa. someone else – no one else noch jemand – niemand mehr
102
Có ai còn muốn cà phê nữa không? Does anyone else want a coffee? Möchte noch jemand einen Kaffee?
102
Không, không ai nữa. No, no one else. Nein, niemand mehr.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
你好 Nǐhǎo! Hallo!
nein
谢谢 xièxie danke
对不起 Duìbùqǐ. Entschuldigung.
eins
èr zwei
sān drei
vier
fünf
liù sechs
sieben
acht
jiǔ neun
shí zehn
姓名 xìngmíng Name
早上好 Zǎoshànghǎo. Guten Morgen.
晚上好 Wǎnshànghǎo. Guten Abend.
十二 shíèr zwölf
十三 shísān dreizehn
十四 shísì vierzehn
十五 shíwǔ fünfzehn
十六 shíliù sechzehn
十七 shíqī siebzehn
十八 shíbā achtzehn
十九 shíjiǔ neunzehn
二十 èrshí zwanzig
再见 Zàijiàn. Auf Wiedersehen.
见面 jiànmiàn treffen
欢迎 Huānyíng! Willkommen!
救命 Jiùmìng! Hilfe!
为什么 Wèishénme? warum?
怎么样 Zěnmeyàng? wie?
lái kommen
kàn sehen
友好的 yǒuhǎo de nett
以后 yǐhòu später
生活 shēnghuó leben
我出生 wǒ chūshēng ich wurde geboren
nián Jahr
假期 jiàqī Ferien
德国 Déguó Deutschland
中国 Zhōngguó China