4 tình yêu 爱情 Àiqíng 4 sắp xếp 安排 ānpái 4 an toàn 安全 ānquán 4 tối àn 4 đúng giờ 按时 ànshí 4 theo, dựa theo 按照 ànzhào 4 bao gồm 包括 bāokuò 4 bảo vệ 保护 bǎohù 4 bảo đảm 保证 bǎozhèng 4 giữ, ôm bào 4 báo cáo 报道 bàodào 4 ghi tên 报名 bàomíng 4 có lỗi, ân hận 抱歉 bàoqiàn 4 bị, được bèi 4 vốn 本来 běnlái 4 ngu ngốc bèn 4 máy tính sách tay 笔记本 bǐjìběn 4 tốt nghiệp 毕业 bìyè 4 số lần biàn 4 tiêu chuẩn 标准 biāozhǔn 4 biểu đạt, hiểu hiện 表达 biǎodá 4 bảng biểu, bản khai 表格 biǎogé 4 khen ngợi 表扬 biǎoyáng 4 bánh quy 饼干 bǐnggān 4 và, đồng thời 并且 bìngqiě 4 tiến sĩ 博士 bóshì 4 không chỉ 不但 bùdàn 4 không thể không 不得不 bùdé bù 4 cho dù, bất kể 不管 bùguǎn 4 tuy nhiên 不过 bùguò 4 không chỉ 不仅 bùjǐn 4 chà, cọ xát cā 4 đoán cāi 4 vật liệu 材料 cáiliào 4 tham quan 参观 cānguān 4 xấp xỉ, gần giống nhau 差不多 chàbùduō 4 nếm cháng 4 Trường thành 长城 chángchéng 4 Trường Giang 长江 chángjiāng 4 vượt quá 超过 chāoguò 4 ồn ào, tranh cãi chǎo 4 thành công 成功 chénggōng 4 thành thật 诚实 chéngshí 4 trưởng thành, thành thục 成熟 chéngshú 4 trở thành 成为 chéngwéi 4 ngồi, đi (phương tiện) 乘坐 chéngzuò 4 ngạc nhiên 吃惊 chījīng 4 lại lần nữa 重新 chóngxīn 4 hút thuốc 抽烟 chōuyān 4 đi công tác 出差 chūchāi 4 xuất phát 出发 chūfā 4 sinh, ra đời 出生 chūshēng 4 máy fax 传真 chuánzhēn 4 cửa sổ 窗户 chuānghù 4 từ điển 词典 cídiǎn 4 từ trước đến giờ 从来 cónglái 4 không cẩn thận 粗心 cūxīn 4 câu trả lời 答案 dá'àn 4 ăn diện 打扮 dǎbàn 4 làm phiền 打扰 dǎrǎo 4 in 打印 dǎyìn 4 giảm giá 打折 dǎzhé 4 tiêm 打针 dǎzhēn 4 có lẽ 大概 dàgài 4 đại sứ quán 大使馆 dàshǐ guǎn 4 chắc là, khoảng chừng 大约 dàyuē 4 cài, đội, đeo dài 4 đại diện, thay mặt 代表 dàibiǎo 4 bác sỹ 大夫 dàfū 4 thay thế 代替 dàitì 4 khi, vào lúc dāng 4 địa phương 当地 dāng dì 4 lúc đó, khi đó 当时 dāngshí 4 dao dāo 4 hướng dẫn viên du lịch 导游 dǎoyóu 4 khắp nơi 到处 dàochù 4 cuối cùng 到底 dàodǐ 4 xin lỗi 道歉 dàoqiàn 4 kiêu ngạo, đắc ý 得意 déyì 4 được de 4 đợi děng 4 đáy, đế dǐ 4 trái đất 地球 dìqiú 4 địa chỉ 地址 dìzhǐ 4 rơi diào 4 khảo sát 调查 diàochá 4 làm mất diū 4 động tác 动作 dòngzuò 4 kẹt xe, tắc đường 堵车 dǔchē 4 bụng 肚子 dùzi 4 cắt đứt, ngắt duàn 4 cuộc đối thoại 对话 duìhuà 4 đối diện 对面 duìmiàn 4 bữa (ăn) dùn 4 đóa hoa duo 4 và, mà ér 4 đứa trẻ 儿童 értóng 4 gửi, phát, giao fā 4 xảy ra 发生 fāshēng 4 phát triển 发展 fāzhǎn 4 pháp luật 法律 fǎlǜ 4 phiên dịch 翻译 fānyì 4 lo lắng, buồn phiền 烦恼 fánnǎo 4 phải đối 反对 fǎnduì 4 phản ánh 反映 fǎnyìng 4 phạm vi 范围 fànwéi 4 phương pháp, cách 方法 fāngfǎ 4 phương diện 方面 fāngmiàn 4 phương hướng 方向 fāngxiàng 4 phỏng vấn, thăm 访问 fǎngwèn 4 từ bỏ 放弃 fàngqì 4 nghỉ hè 放暑假 fàng shǔjià 4 ...%... ...分之... ...fēn zhī... 4 phần fèn 4 phong phú 丰富 fēngfù 4 phong cảnh 风景 fēngjǐng 4 nếu không thì 否则 fǒuzé 4 phù hợp 符合 fúhé 4 giàu có fù 4 cha, bố 父亲 fùqīn 4 phô-tô-cop-py 复印 fùyìn 4 phức tạp 复杂 fùzá 4 chịu trách nhiệm 负责 fùzé 4 thay đổi 改变 gǎibiàn 4 cạn ly 干杯 gānbēi 4 khô khan 干燥 gānzào 4 cảm động 感动 gǎndòng 4 cảm giác 感觉 gǎnjué 4 tình cảm 感情 gǎnqíng 4 cảm ơn 感谢 gǎnxiè 4 cao cấp, nâng cao 高级 gāojí 4 mỗi, các gè 4 vóc dáng, dáng người 个子 gè zi 4 công cụ 工具 gōngjù 4 kilomet 公里 gōnglǐ 4 tiền lương 工资 gōngzī 4 chung 共同 gòngtóng 4 đủ gòu 4 mua sắm 购物 gòuwù 4 cô đơn 孤单 gūdān 4 ước tính 估计 gūjì 4 khuyến khích 鼓励 gǔlì 4 vỗ tay 鼓掌 gǔzhǎng 4 khách hàng 顾客 gùkè 4 cố ý 故意 gùyì 4 treo guà 4 then chốt 关键 guānjiàn 4 khán giả, người xem 观众 guānzhòng 4 quản lý 管理 guǎnlǐ 4 ánh sáng guāng 4 phát thanh, truyền hình, quảng bá 广播 guǎngbò 4 quảng cáo 广告 guǎnggào 4 đi dạo guàng 4 quy định 规定 guīdìng 4 quốc tế 国际 guójì 4 quả nhiên 果然 guǒrán 4 quy trình 过程 guòchéng 4 đại dương 海洋 hǎiyáng 4 nhát, xấu hổ 害羞 hàixiū 4 kỳ nghỉ đông 寒假 hánjià 4 mồ hôi hàn 4 chuyến bay 航班 hángbān 4 lợi ích, điều tốt 好处 hǎochù 4 dường như 好像 hǎoxiàng 4 số 号码 hàomǎ 4 hợp lệ, đủ tiêu chuẩn 合格 hégé 4 thích hợp 合适 héshì 4 hộp 盒子 hézi 4 con khỉ 猴子 hóuzi 4 dầy hòu 4 hối tiếc, hối hận 后悔 hòuhuǐ 4 sau này, về sau 后来 hòulái 4 đột ngột 忽然 hūrán 4 y tá 护士 hùshì 4 lẫn nhau 互相 hùxiāng 4 nghi ngờ 怀疑 huáiyí 4 vẫn, cũng hái 4 hồi ức, hồi tưởng 回忆 huíyì 4 hoạt động 活动 huódòng 4 sống động, hoạt bát 活泼 huópō 4 lửa huǒ 4 được, đạt được 获得 huòdé 4 cơ sở, nền tảng 基础 jīchǔ 4 xúc động, khuấy động 激动 jīdòng 4 tích cực 积极 jījí 4 tích lũy 积累 jīlěi 4 tập hợp 集合 jíhé 4 cực kỳ, vô cùng 极其 jíqí 4 kịp thời 及时 jíshí 4 cho dù 即使 jíshǐ 4 gửi jì 4 kế hoạch 计划 jìhuà 4 đã...thì.... 既然 jìrán 4 kỹ thuật 技术 jìshù 4 tiếp tục 继续 jìxù 4 phóng viên 记者 jìzhě 4 làm thêm giờ 加班 jiābān 4 đồ gia dụng 家具 jiājù 4 trạm đổ xăng 加油站 jiāyóu zhàn 4 sai, giả jiǎ 4 giá cả 价格 jiàgé 4 kiên trì 坚持 jiānchí 4 giảm béo, giảm cân 减肥 jiǎnféi 4 giảm, bớt 减少 jiǎnshǎo 4 tương lai 将来 jiānglái 4 tiền thưởng 奖金 jiǎng jīn 4 hạ thấp, giảm 降低 jiàngdī 4 giao, đưa jiāo 4 kiêu ngạo 骄傲 jiāo'ào 4 trao đổi, giao lưu 交流 jiāoliú 4 giao thông 交通 jiāotōng 4 bánh sủi cảo 饺子 jiǎozi 4 giáo sư 教授 jiàoshòu 4 giáo dục 教育 jiàoyù 4 chấp nhận, tiếp nhận 接受 jiēshòu 4 tiết kiệm 节约 jiéyuē 4 giải thích 解释 jiěshì 4 mặc dù 尽管 jǐnguǎn 4 căng thẳng, lo lắng 紧张 jǐnzhāng 4 tiến hành 进行 jìnxíng 4 cấm 禁止 jìnzhǐ 4 ưu việt, xuất sắc 精彩 jīngcǎi 4 kinh tế 经济 jīngjì 4 kinh kịch 京剧 jīngjù 4 trải qua 经历 jīnglì 4 tinh thần 精神 jīngshén 4 kinh nghiệm 经验 jīngyàn 4 cảnh sát 警察 jǐngchá 4 mà, lại, vậy mà 竟然 jìngrán 4 cạnh tranh 竞争 jìngzhēng 4 gương 镜子 jìngzi 4 rốt cuộc 究竟 jiùjìng 4 tổ chức,cử hành 举办 jǔbàn 4 từ trối 拒绝 jùjué 4 khoảng cách 距离 jùlí 4 nói đùa 开玩笑 kāiwánxiào 4 quan điểm, cách nhìn 看法 kànfǎ 4 xem xét 考虑 kǎolǜ 4 cây kē 4 khoa học 科学 kēxué 4 ho 咳嗽 késou 4 đáng thương 可怜 kělián 4 nhưng 可是 kěshì 4 đáng tiếc 可惜 kěxí 4 khẳng định 肯定 kěndìng 4 không khí 空气 kōngqì 4 e rằng, sợ rằng 恐怕 kǒngpà 4 đắng kǔ 4 rộng kuān 4 buồn ngủ kùn 4 khó khăn 困难 kùnnán 4 mở rộng 扩大 kuòdà 4 kéo lā 4 thùng rác 垃圾桶 lèsè tǒng 4 cay là 4 không kịp 来不及 láibují 4 kịp 来得及 láidejí 4 lười biếng lǎn 4 lãng phí 浪费 làngfèi 4 lãng mạn 浪漫 làngmàn 4 con hổ 老虎 lǎohǔ 4 vắng vẻ, yên tĩnh, bình tĩnh 冷静 lěngjìng 4 hớt tóc, cắt tóc 理发 lǐfǎ 4 hiểu 理解 lǐjiě 4 phép lịch sự 礼貌 lǐmào 4 lý tưởng 理想 lǐxiǎng 4 lợi hại, kịch liệt, gay gắt 厉害 lìhài 4 sức mạnh 力气 lìqì 4 ví dụ 例如 lìrú 4 cả hai liǎ 4 ngay cả lián 4 liên hệ, gắn liền 联系 liánxì 4 mát mẻ 凉快 liángkuai 4 sáng liàng 4 trò chuyện 聊天 liáotiān 4 khác, ngoài ra 另外 lìngwài 4 ở lại, giữ lại liú 4 khóc 流泪 liúlèi 4 lưu loát 流利 liúlì 4 phổ biến 流行 liúxíng 4 du học 留学 liúxué 4 thiếu trật tự, rối loạn luàn 4 luật sư 律师 lǜshī 4 phiền toái, phiền phức 麻烦 máfan 4 qua loa, đại khái 马虎 mǎhǔ 4 đầy mǎn 4 khăn mặt 毛巾 máojīn 4 đẹp 美丽 měilì 4 giấc mơ mèng 4 mật khẩu 密码 mìmǎ 4 miễn phí 免费 miǎnfèi 4 dân tộc 民族 mínzú 4 mẹ 母亲 mǔqīn 4 mục đích 目的 mùdì 4 nhẫn nại, kiên trì 耐心 nàixīn 4 lẽ nào 难道 nándào 4 khó chịu 难受 nánshòu 4 ở trong nèi 4 nội dung 内容 nèiróng 4 năng lực 能力 nénglì 4 tuổi 年龄 niánlíng 4 nông thôn 农村 nóngcūn 4 làm nòng 4 ấm áp 暖和 nuǎnhuo 4 đôi khi, thỉnh thoảng 偶尔 ǒu'ěr 4 sắp xếp,xếpđặt 排列 páiliè 4 phán đoán 判断 pànduàn 4 hộ tống, đi cùng péi 4 phê bình, chỉ trích 批评 pīpíng 4 da 皮肤 pífū 4 bài, trang, tờ piān 4 lừa dối piàn 4 bóng bàn 乒乓球 pīngpāng qiú 4 thông thường 平时 píngshí 4 chai,lọ 瓶子 píngzi 4 hỏng, vỡ, bể pò 4 phổ biến, lan rộng 普遍 pǔbiàn 4 thứ hai 其次 qícì 4 trong số 其中 qízhōng 4 bay, cất cánh 起飞 qǐfēi 4 khí hậu 气候 qìhòu 4 nhất thiết, dù sao cũng 千万 qiān wàn 4 vísa, thị thực 签证 qiānzhèng 4 tường qiáng 4 đập, gõ qiāo 4 cây cầu qiáo 4 socola 巧克力 qiǎokèlì 4 họ hàng 亲戚 qīnqi 4 nhẹ qīng 4 nhẹ nhõ, thoải mái 轻松 qīngsōng 4 tình hình 情况 qíngkuàng 4 xin nghỉ 请假 qǐngjià 4 mời khách 请客 qǐngkè 4 nghèo qióng 4 khác biệt 区别 qūbié 4 lấy qǔ 4 toàn bộ 全部 quánbù 4 khuyết điểm, thiếu sót 缺点 quēdiǎn 4 thiếu 缺少 quēshǎo 4 mà,lại, nhưng mà què 4 thực sự 确实 quèshí 4 nhóm, loạt, bầy, đàn qún 4 tuy nhiên 然而 rán'ér 4 náo nhiệt, ồn ào 热闹 rènào 4 nhân dân tệ 人民币 rénmínbì 4 bất kỳ 任何 rènhé 4 nhiệm vụ 任务 rènwù 4 ném, vứt rēng 4 còn 仍然 réngrán 4 nhật ký 日记 rìjì 4 lối vào 入口 rùkǒu 4 mềm ruǎn 4 đi bộ 散步 sànbù 4 rừng rậm 森林 sēnlín 4 ghế sofa 沙发 shāfā 4 thương lượng, bàn luận 商量 shāngliáng 4 buồn, đau lòng 伤心 shāngxīn 4 một chút, hơi hơi 稍微 shāowéi 4 xã hội 社会 shèhuì 4 sâu shēn 4 mời 申请 shēnqǐng 4 thậm chí 甚至 shènzhì 4 cuộc sống 生活 shēnghuó 4 sinh mạng 生命 shēngmìng 4 tỉnh shěng 4 còn lại, thừa lại shèng 4 thất bại 失败 shībài 4 thầy dạy, thợ cả 师傅 shīfu 4 ẩm ướt 湿润 shīrùn 4 thất vọng 失望 shīwàng 4 rất 十分 shífēn 4 thực tế 实际 shíjì 4 thức ăn 食品 shípǐn 4 thực sự 实在 shízài 4 dùng, sử dụng 使用 shǐyòng 4 thử shì 4 thị trường 市场 shìchǎng 4 vừa, phù hợp 适合 shìhé 4 thế kỷ 世纪 shìjì 4 thích ứng 适应 shìyìng 4 nhận shōu 4 lợi tức, thu nhập 收入 shōurù 4 thu dọn, sửa chữa 收拾 shōushí 4 thủ đô 首都 shǒudū 4 trước tiên, đầu tiên 首先 shǒuxiān 4 chịu không nổi 受不了 shòu bùliǎo 4 người bán hàng 售货员 shòuhuòyuán 4 thua shū 4 quen thuộc 熟悉 shúxī 4 số lượng 数量 shùliàng 4 kỹ thuật số 数字 shùzì 4 đẹp trai shuài 4 nhân tiện, tiện thể 顺便 shùnbiàn 4 thuận lợi 顺利 shùnlì 4 trật tự 顺序 shùnxù 4 giải thích 说明 shuōmíng 4 thạc sỹ 硕士 shuòshì 4 chết sǐ 4 tốc độ 速度 sùdù 4 túi nhựa 塑料袋 sùliào dài 4 chua suān 4 đếm, tính suàn 4 tuùy, tùy tiện 随便 suíbiàn 4 cùng với 随着 suízhe 4 tất cả 所有 suǒyǒu 4 cỗ (máy) buổi (kịch) tái 4 giơ lên, khiêng, nhấc tái 4 thái độ 态度 tàidù 4 nói chuyện tán 4 chơi piano 弹钢琴 dàn gāngqín 4 canh tāng 4 nằm tǎng 4 bàn luận 讨论 tǎolùn 4 ghét 讨厌 tǎoyàn 4 đặc điểm 特点 tèdiǎn 4 cung cấp 提供 tígōng 4 trước 提前 tíqián 4 nhắc nhở 提醒 tíxǐng 4 điền vào chỗ trống 填空 tiánkòng 4 điều kiện 条件 tiáojiàn 4 dừng lại 停止 tíngzhǐ 4 rất tǐng 4 qua, thông qua 通过 tōngguò 4 thông báo 通知 tōngzhī 4 đồng tình, thông cảm 同情 tóngqíng 4 đẩy tuī 4 hoãn lại 推迟 tuīchí 4 cởi ra tuō 4 bít tất 袜子 wàzi 4 hoàn toàn 完全 wánquán 4 đến wǎng 4 quần vợt 网球 wǎngqiú 4 thường 往往 wǎngwǎng 4 website 网站 wǎngzhàn 4 nguy hiểm 危险 wéixiǎn 4 mùi vị 味道 wèidào 4 nhiệt độ 温度 wēndù 4 văn chương 文章 wénzhāng 4 bắt tay 握手 wòshǒu 4 ô nhiễm 污染 wūrǎn 4 không wú 4 vô vị, chán 无聊 wúliáo 4 bất kể 无论 wúlùn 4 hiểu lầm 误会 wùhuì 4 cà chua 西红柿 xīhóngshì 4 thu hút 吸引 xīyǐn 4 máy gặt 洗衣机 xǐyījī 4 mặn xián 4 hiện đại 现代 xiàndài 4 ngưỡng mộ, hâm mộ, thèm muốn 羡慕 xiànmù 4 hạn chế 限制 xiànzhì 4 thơm xiāng 4 trái ngược 相反 xiāngfǎn 4 chi tiết 详细 xiángxì 4 vang, kêu xiǎng 4 tin tức 消息 xiāoxi 4 tiểu thuyết 小说 xiǎoshuō 4 hiệu quả 效果 xiàoguǒ 4 chuyện cười 笑话 xiàohuà 4 vất vả 辛苦 xīnkǔ 4 tâm trạng 心情 xīnqíng 4 tín nhiệm 信任 xìnrèn 4 tự tin, lòng tự tin 信心 xìnxīn 4 thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ 4 hăng hái, phấn khởi 兴奋 xīngfèn 4 tỉnh xǐng 4 giới tính 性别 xìngbié 4 hạnh phúc 幸福 xìngfú 4 tính cách 性格 xìnggé 4 sửa xiū 4 nhiều 许多 xǔduō 4 máu xuè 4 áp lực 压力 yālì 4 kem đánh răng 牙膏 yágāo 4 Châu Á 亚洲 yàzhōu 4 a, ô (kinh ngạc) ya 4 muối yán 4 nghiêm khắc, chặt chẽ 严格 yángé 4 nghiên cứu sinh 研究生 yánjiūshēng 4 nghiêm trọng 严重 yánzhòng 4 diễn xuất, buổi diễn 演出 yǎnchū 4 diễn viên 演员 yǎnyuán 4 ánh sáng mặt trời 阳光 yángguāng 4 tạo thành 养成 yǎng chéng 4 dáng vẻ 样子 yàngzi 4 mời 邀请 yāoqǐng 4 chìa khóa 钥匙 yào shi 4 có lẽ 也许 yěxǔ 4 trang yè 4 lá cây 叶子 yèzi 4 tất cả 一切 yīqiè 4 với yǐ 4 một trăm triệu 亿 yì 4 ý kiến 意见 yìjiàn 4 nghệ thuật 艺术 yìshù 4 vì thế, do đó 因此 yīncǐ 4 đồ uống 饮料 yǐnliào 4 dẫn đến, dẫn tới, gây lên 引起 yǐnqǐ 4 ấn tượng 印象 yìnxiàng 4 thắng yíng 4 cứng yìng 4 dũng cảm 勇敢 yǒnggǎn 4 mãi mãi 永远 yǒngyuǎn 4 ưu điểm 优点 yōudiǎn 4 hài hước 幽默 yōumò 4 ưu ts, xuất sắc 优秀 yōuxiù 4 do yóu 4 đặc biệt là, nhất là 尤其 yóuqí 4 bởi vì 由于 yóuyú 4 thân thiện 友好 yǒuhǎo 4 thú vị 有趣 yǒuqù 4 tiình bạn 友谊 yǒuyì 4 vui vẻ 愉快 yúkuài 4 vậy là 于是 yúshì 4 ngữ pháp 语法 yǔfǎ 4 cầu lông 羽毛球 yǔmáoqiú 4 ngôn ngữ 语言 yǔyán 4 chuẩn bị bài 预习 yùxí 4 nhân dân tệ yuán 4 tròn yuán 4 lúc đầu, vốn, vốn dĩ 原来 yuánlái 4 tha thứ 原谅 yuánliàng 4 nguyên nhân 原因 yuányīn 4 cuộc hẹn 约会 yuēhuì 4 đọc 阅读 yuèdú 4 cho phép 允许 yǔnxǔ 4 tạp chí 杂志 zázhì 4 chúng ta 咱们 zánmen 4 tạm thời 暂时 zhànshí 4 trách nhiệm 责任 zérèn 4 tăng thêm 增加 zēngjiā 4 tăng trưởng 增长 zēngzhǎng 4 hẹp zhǎi 4 tuyển dụng 招聘 zhāopìn 4 chân chính, thật sự 真正 zhēnzhèng 4 thu xếp, chỉnh lý 整理 zhěnglǐ 4 chất lượng 品质 pǐnzhí 4 traật tự, chỉnh tề, ngăn nắp 整齐 zhěngqí 4 bình thường 正常 zhèngcháng 4 vừa vặn, đúng lúc 正好 zhènghǎo 4 chứng minh 证明 zhèngmíng 4 chính xác, đúng 正确 zhèngquè 4 chính thức 正式 zhèngshì 4 của zhī 4 chỉ zhǐ 4 ủng hộ 支持 zhīchí 4 kiến thức 知识 zhīshì 4 đáng, nên 值得 zhídé 4 trực tiếp 直接 zhíjiē 4 thực vật 植物 zhíwù 4 nghề nghiệp 职业 zhíyè 4 ngón tay zhǐ 4 buộc lòng phải, đành phải 只好 zhǐhǎo 4 chiỉ cần, miễn là 只要 zhǐyào 4 chất lượng 质量 zhìliàng 4 ít nhất 至少 zhìshǎo 4 chế tạo, làm 制造 zhìzào 4 tiếng Trung 中文 zhōngwén 4 troọng điệm 重点 zhòngdiǎn 4 coi trọng 重视 zhòngshì 4 xung quanh 周围 zhōuwéi 4 lợn, heo zhū 4 dần dần 逐渐 zhújiàn 4 chủ động 主动 zhǔdòng 4 ý kiến, chủ ý 主意 zhǔyì 4 chúc mừng 祝贺 zhùhè 4 nổi tiếng, nổi danh 著名 zhùmíng 4 chuyên môn 专门 zhuānmén 4 chuyên nghiệp 专业 zhuānyè 4 kiếm được zhuàn 4 đụng, va chạm zhuàng 4 chính xác 准确 zhǔnquè 4 đúng giờ 准时 zhǔnshí 4 cẩn thận 仔细 zǐxì 4 tự nhiên 自然 zìrán 4 tổng kết 总结 zǒngjié 4 thuê zū 4 tạo thành, cấu thành 组成 zǔchéng 4 tổ chức 组织 zǔzhī 4 miệng zuǐ 4 tốt nhât 最好 zuì hǎo 4 cuối cùng 最后 zuìhòu 4 tôn trọng 尊重 zūn zhòng 4 ngồi zuò 4 kinh doanh, buôn bán 做生意 zuò shēngyì 4 chỗ ngồi 座位 zuòwèi 4 tác giả 作者 zuòzhě


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+
Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

爱情 남녀 간의 사랑. 애정. + + 어둡다. + + 安排 (인원·시간 등을) 안배하다. 일을 처리하다. 준비하다. + + 安全 안전하다. + + 按时 제때에. 시간에 맞추어. + + 按照 …에 따르다. …의거하다. + + 안다. 껴안다. 포옹하다. + + 报道 (뉴스 등의) 보도. + + 保护 보호하다. + + 包括 포함하다. 포괄하다. + + 报名 신청하다. 등록하다. 지원하다. + + 抱歉 미안해하다. 미안하게 생각하다. 죄송합니다. + + 保证 보증하다. 담보하다. + + 배. 배수. 곱절. 갑절. + + 멍청하다. 우둔하다. 어리석다. 미련하다. + + 本来 본래. 원래. + + 번. 차례. 회. [한 동작의 처음부터 끝까지의 전 과정을 가리킴] + + 表达 (자신의 사상이나 감정을) 나타내다. 표현하다.드러내다. + + 表格 표. 양식. 도표. 서식. + + 表扬 칭찬하다. 표창하다. + + 标准 표준. 기준. 잣대. + + 笔记本 노트. 수첩. 비망록. + + 饼干 비스킷. 과자. + + 并且 게다가. 나아가. 그리고. + + 毕业 졸업(하다). + + 博士 박사(학위). + + 不但 …뿐만 아니라. [일반적으로 ‘而且(érqiě)’·‘并且(bìngqiě)’·... + + 不得不 어쩔 수 없이. 부득불. 반드시. + + 部分 (전체 중의) 부분. 일부(분). + + 不管 …을 막론하고. …에 관계없이. [뒤에 흔히 ‘都(dōu)’·‘也(yě)’ ... + + 不过 (반전을 나타내어) 그러나. 그런데. 하지만. + + 不仅 …뿐만 아니라. + + (천·수건 등으로) 닦다. + + 추측하다. 알아맞히다. 추정하다. (짐작하여) 맞추다. + + 材料 재료. 원료. 감. 자재. + + 参观 (전람회·공장·명승 고적 등을) 참관하다. 견학하다. 시찰하다. + + 差不多 (시간·정도·거리 등이) 비슷하다. 큰 차이가 없다. 가깝다. + + 맛보다. 시험삼아 먹어 보다. 시식하다. + + 장소. 곳. + + 长城 견고하고 튼튼한 힘, 혹은 넘기 어려운 장애. + + 长江 창장(长江). 양쯔장(扬子江). + + 시끄럽다. 떠들썩하다. + + 超过 초과하다. 넘다. + + 成功 성공하다. 이루다. + + 诚实 진실하다. 참되다. 성실하다. + + 成熟 (생물체가) 성숙하다. + + 成为 …이〔가〕 되다. …(으)로 되다. + + 乘坐 (자동차·배·비행기 등을) 타다. + + 吃惊 놀라다. + + 重新 다시. 재차. + + 抽烟 연기를 빼내다. + + 窗户 창문. 창(窓). + + 传真 팩시밀리. 팩스. + + 出差 (외지로) 출장 가다. + + 出发 출발하다. 떠나다. + + 出生 출생하다. 태어나다. + + 词典 사전. + + 从来 (과거부터) 지금까지. 여태껏. 이제까지. [주로 부정형으로 쓰임] + + 粗心 세심하지 못하다. 소홀하다. 부주의하다. + + 答案 답안. 답. 해답. + + 打扮 화장하다. 치장하다. 단장하다. 꾸미다. + + 大概 아마(도). 대개. + + (머리·얼굴·가슴·팔·손 등에) 착용하다. 쓰다. 차다. 달다. 끼다. 두르다. + + 代表 대표. 대표자. + + 大夫 의사. + + 代替 대체하다. 대신하다. + + 담당하다. 맡다. …이〔가〕 되다. + + 当地 현지. 현장. 그 지방〔고장〕. 그 곳. + + 当时 당시. 그 때. + + 칼. + + 到处 도처. 곳곳. 이르는 곳. 가는 곳. + + 到底 도대체. [의문문에 쓰여 깊이 따지는 것을 나타냄] + + 道歉 사과하다. 사죄하다. + + 导游 관광 안내원. 가이드. + + 打扰 방해하다. 지장을 주다. + + 大使馆 대사관. + + 打印 (프린터로) 인쇄하다. 프린트하다. + + 大约 아마. 다분히. 대개는. + + 打折 꺾다. 끊다. 절단하다. + + 打针 주사를 놓다. 주사를 맞다. + + …해야 한다. + + 등. 따위. [열거한 후에 그 대상들을 한정함을 나타냄. 뒤에 주로 앞에서 ... + + 得意 득의하다. 대단히 만족하다. 마음에 꼭 들다. + + (~儿) 밑. 바닥. + + 떨어지다. 떨어뜨리다. 떨구다. + + 调查 (현장에서) 조사하다. + + 地球 지구. + + 잃다. 잃어버리다. 분실〔유실〕하다. + + 地址 소재지. 주소. + + 动作 동작. 행동. 움직임. 몸놀림. + + (도막으로) 자르다. 끊다. + + 堵车 교통이 꽉 막히다. 교통이 체증되다. + + …에 대해(서). …에 대하여. [동작이나 행위의 대상을 이끌어 냄] + + 对话 대화하다. + + 对面 (~儿) 맞은편. 건너편. 반대편. + + 잠시 멈추다. 잠깐 쉬다. + + 송이. 조각. 점. [꽃·구름이나 그와 비슷한 물건을 세는 단위] + + 肚子 (사람이나 동물의) 복부. + + …(하)고(도). 그리고. [뜻이 서로 이어지는 성분을 연결하여 순접을 나타냄] + + 儿童 아동. 어린이. + + 보내다. 건네주다. 교부하다. 발급하다. 부치다. 발송하다. 치다. 내주다. + + 法律 법률. + + 反对 반대하다. 찬성〔동의〕하지 않다. + + 方法 방법. 수단. 방식. + + 方面 방면. 부분. 분야. 영역. 측(면). 쪽. + + 放弃 (권리나 주장·의견 등을) 버리다. 포기하다. + + 放暑假 여름방학을 하다 + + 访问 방문하다. 회견하다. 취재하다. 인터뷰(interview)하다. + + 方向 방향. + + 烦恼 번뇌하다. 걱정하다. 마음을 졸이다. 걱정스럽다. 근심스럽다. 고민스럽다. ... + + 范围 범위. + + 翻译 번역하다. 통역하다. + + 反映 (사람이나 물체의 형상을) 되비치다. 반사하다. + + 发生 (원래 없던 현상이) 생기다. 일어나다. 발생하다. 벌어지다. 출현하다. + + 发展 발전하다. + + 전체 중의 일부분. …의 부분. 몫. 배당. + + 丰富 많다. 풍부하다. 넉넉하다. 풍족하다. + + 风景 풍경. 경치. + + …分之… …분의… + + 否则 만약 그렇지 않으면. + + 많다. 풍부하다. 넉넉하다. + + 符合 부합〔상합〕하다. (들어)맞다. 일치하다. + + 父亲 부친. 아버지. + + 复印 (복사기로) 복사하다. + + 复杂 (사물의 종류나 두서가) 복잡하다. + + 负责 책임지다. + + 改变 변하다. 바뀌다. 달라지다. + + (사물의) 주요 부분. 주체. 줄기. + + 干杯 건배하다. 잔을 비우다. 축배를 들다. [술을 권하거나 축배를 들 때 쓰임] + + 感动 감동하다. 감동되다. 감격하다. + + 刚刚 지금 막. 방금. 막. 이제 금방. 방금 전. + + 感觉 감각. 느낌. + + 感情 감정. + + 感谢 고맙다. 감사하다. 고맙게 여기다. + + 干燥 건조하다. + + 高级 (품질 또는 수준 등이) 고급인. + + 각. 여러. 갖가지. 여러 가지. [일정 범위 내의 모든 개체를 가리킴] + + 个子 (사람의) 키. 체격. + + 工具 공구. 작업 도구. + + 公里 킬로미터(km). + + 共同 공동의. 공통의. + + 工资 월급. 임금. 노임. + + 필요한 수량·기준 등을 만족시키다. + + 购物 물품을 구입하다. 물건을 사다. + + (물체 표면에) 붙어 있다. 덮여 있다. 띠고 있다. 칠해져 있다. 발라져 있다. + + 거닐다. 배회하다. 돌아다니다. 산보하다. 구경하다. + + 빛. 광선. + + 广播 방송하다. + + 广告 광고. 선전. + + 关键 관건. 열쇠. 키포인트. + + 管理 보관하고 처리하다. 관리하다. 관할하다. + + 观众 관중. 구경꾼. 시청자. + + 孤单 외톨이이다. 외롭다. 쓸쓸하다. 고적하다. 고독하다. + + 规定 규정하다. 정하다. + + 估计 추측하다. 예측하다. 어림잡다. 헤아리다. 짐작하다. + + 顾客 고객. 손님. + + 鼓励 격려하다. (용기를) 북돋우다. + + 가다. 건너다. (지점을) 지나다. 경과하다. + + 过程 과정. + + 国际 국제. + + 果然 과연. 아니나다를까. 생각한대로. + + 故意 고의로. 일부러. + + 鼓掌 손뼉을 치다. 박수하다. + + 害羞 부끄러워하다. 수줍어하다. 겸연쩍어하다. 쑥스러워하다. 창피스러워하다. + + 海洋 해양. 바다. 근해와 원양. + + 땀. + + 航班 (배나 비행기의) 운항편. 항공편. + + 寒假 겨울 방학. + + 好处 이로운 점. 이점. 장점. 좋은 점. 뛰어난 점. 은혜. 도움. 혜택. + + 号码 번호. 숫자. + + 好像 마치 …과 같다〔비슷하다〕. + + 合格 규격〔표준〕에 맞다. 합격이다. + + 合适 적당〔적합〕하다. 알맞다. + + 盒子 작은 상자. 합. 곽. + + 두껍다. 두텁다. + + 后悔 후회하다. 뉘우치다. + + 后来 그 후. 그 뒤. 그 다음. + + 猴子 원숭이. + + 怀疑 의심하다. 의심을 품다. 회의하다. + + 回忆 회상하다. 추억하다. + + (~儿) 불. 화염. + + 获得 얻다. 취득하다. 획득하다. 손에 넣다. + + 活动 (몸을) 움직이다. 운동하다. 놀리다. + + 活泼 활발하다. 활달하다. 활기차다. 생동감이 있다. + + 忽然 갑자기. 홀연. 별안간. 돌연. 문득. 어느덧. + + 护士 간호사. + + 互相 서로. 상호. + + (우편으로) 부치다. 보내다. 우송하다. 송달하다. + + 거짓의. 가짜의. 위조의. 인조의. 모조의. + + 加班 초과 근무를 하다. 시간 외 근무를 하다. 특근하다. 잔업하다. + + 价格 가격. 값. + + 家具 가구. + + 坚持 견지하다. 굳건히 보지하다. 어떤 상태나 행위를 계속 지속하게 하다. + + 减肥 살을 빼다. 감량하다. 체중을 줄이다. + + 降低 내리다. 낮추다. 인하하다. 절하하다. 줄이다. + + 奖金 상금. 상여금. 장려금. 포상금. 보너스. + + 将来 장래. 미래. [‘过去(과거)’·‘现在(현재)’ 와 구분됨] + + 减少 감소하다. 줄다. 줄이다. 축소하다. 삭감하다. + + 서로 교차하다. 서로 맞닿다. + + 骄傲 오만하다. 거만하다. 자부심이 강하다. + + 交流 서로 소통하다. 교류하다. (정보 따위를) 교환하다. + + 教授 교수. + + 交通 교통. + + 教育 교육. + + 饺子 만두. 교자. + + 加油站 주유소. + + 基础 (건축물의) 토대. 기초. + + 激动 (감정 등이) 격하게 움직이다. 감격하다. 감동하다. 흥분하다. + + 结果 결과. 결실. 열매. 성과. 결론. 끝. + + 解释 해석하다. 분석하다. 밝히다. + + 接受 받아들이다. 받다. 수락하다. 접수하다. 영수하다. + + 节约 절약하다. 줄이다. 아끼다. + + 集合 집합하다. + + 计划 계획하다. 기획하다. 꾸미다. …할 계획이다. + + 积极 적극적이다. 열성적이다. 의욕적이다. 진취적이다. + + 积累 (조금씩) 쌓이다. 누적되다. 축적되다. + + 精彩 뛰어나다. 훌륭하다. 근사하다. 멋지다. + + 警察 경찰. [국가 사회의 공공질서와 안녕을 보장하고 국민의 안전과 재산을 보호하... + + 经济 경제. 국민 경제. + + 京剧 경극. [중국 주요 전통극의 하나로, 18세기말 휘극(徽劇)과 한극(漢劇)이... + + 经历 몸소 겪다. 체험하다. 경험하다. 경과하다. + + 竟然 뜻밖에도. 의외로. 상상 외로. 놀랍게도. [‘居然(jūrán)’에 상당함] + + 精神 정신. + + 尽管 비록〔설령〕 …라 하더라도. …에도 불구하고. [복문의 앞 구에 쓰여서 양보... + + 经验 경험. 체험. + + 竞争 경쟁하다. + + 镜子 거울. + + 进行 앞으로 나아가다. 전진하다. 행진하다. 진행하다. + + 紧张 (정신적으로) 긴장해 있다. 불안하다. + + 禁止 금지하다. 불허하다. + + 极其 아주. (지)극히. 몹시. 매우. 대단히. 극도로. [다음절 형용사·동사만 ... + + 既然 …된 바에야. …인〔된〕 이상. …만큼. [흔히 ‘就(jiù)’·‘也(yě)... + + 及时 시기 적절하다. 때가 맞다. + + 即使 설령 …하더라도〔할지라도·일지라도〕. [가설 겸 양보를 나타내며, 흔히 ‘也... + + 技术 기술. + + 究竟 도대체. 대관절. [‘到底(dàodǐ)’에 상당함] + + 继续 계속하다. 끊임없이 하다. + + 记者 기자. + + 举办 거행하다. 개최하다. 열다. + + 拒绝 (부탁·의견·선물 등을) 거절하다. 거부하다. + + 距离 거리. 간격. + + 开玩笑 농담하다. 웃기다. 놀리다. + + 看法 견해. + + 考虑 고려하다. 생각하다. + + 그루. 포기. [식물을 세는 단위] + + 可怜 가련하다. 불쌍하다. + + 肯定 확실히. 틀림없이. 의심할 여지없이. + + 可是 그러나. 하지만. 그렇지만. [종종 앞에 ‘虽然’과 같은 양보를 나타내는 접... + + 咳嗽 기침하다. + + 可惜 섭섭하다. 아쉽다. 애석하다. 아깝다. 유감스럽다. + + 科学 과학(적이다). + + 恐怕 아마 …일것이다. [추측과 짐작을 나타냄] + + 空气 공기. + + 쓰다. + + (폭이) 넓다. 드넓다. 너르다. 널따랗다. 널찍하다. + + 포위하다. 가두어 놓다. + + 困难 빈곤. 곤란. 애로. 어려움. + + 扩大 (범위나 규모를) 확대하다. 넓히다. 키우다. + + 끌다. 당기다. 견인하다. + + 맵다. 아리다. 얼얼하다. + + 来不及 (시간이 부족하여) 돌볼〔손쓸〕 틈이 없다. 생각할 겨를이 없다. 따라가지 ... + + 来得及 늦지 않다. (시간이 있어서) 돌볼〔손쓸〕 수가 있다. 생각할 겨를이 있다.... + + 垃圾桶 쓰레기통 + + 게으르다. 나태하다. + + 浪费 낭비하다. 허비하다. 헛되이쓰다. + + 浪漫 낭만적이다. 로맨틱하다. + + 老虎 범. 호랑이. + + 冷静 냉정하다. 침착하다. + + 두 개. 두 사람. + + 잇다. 붙이다. 잇대다. 잇닿다. 연(連)하다. 이어지다. 연결되다〔연결하다... + + 밝다. 빛나다. + + 凉快 시원하다. 서늘하다. + + 联系 연락하다. 연결하다. 결합하다. 결부하다. 연관짓다. 관계하다. + + 聊天 잡담. 한담. 채팅. + + 理发 이발하다. 머리를 깎다. + + 厉害 무섭다. 사납다. 무시무시하다. 상대하기 어렵다. + + 理解 알다. 이해하다. + + 礼貌 예의. 예의범절. + + 另外 다른〔그 밖의·그 외의〕 사람이나 사물. + + 力气 힘. 역량. + + 例如 예〔보기〕를 들다. 예를 들면. 예컨대. + + 보관하다. 보존하다. 간수하다. 보류하다. + + 流泪 눈물을 흘리다. + + 流利 막힘이 없다. 미끈하다. 거침없다. + + 流行 유행하다. 성행하다. 널리 퍼지다. + + 留学 유학하다. + + 理想 이상. + + 어지럽다. 무질서하다. 혼란하다. + + 律师 변호사. + + 麻烦 귀찮다. 성가시다. 번거롭다. + + 马虎 적당히하다. 대강〔대충·데면데면〕하다. 건성으로 하다. 아무렇게나 하다. 흐... + + 가득〔꽉〕 차다. 가득하다. 그득하다. + + 毛巾 수건. 타월. + + 美丽 아름답다. 예쁘다. 곱다. + + 꿈. + + 免费 돈을 받지 않다. 무료로 하다. 돈 낼 필요가 없다. + + 密码 암호. 비밀 번호. 비밀 전보 코드. + + 民族 민족. [일정한 지역에서 오랜 세월 동안 공동 생활을 하면서 언어와 문화상의... + + 目的 목적. + + 母亲 (자신을 낳아 준) 모친. 엄마. 어머니. [일반적으로 면전에서의 호칭으로는... + + 耐心 참을성이 있다. 인내심이 강하다. 인내성이 있다. + + 难道 설마 …란 말인가? 설마 …하겠는가? 설마 …이겠어요? 설마 …는 아니겠지요... + + 难受 (몸이) 불편하다. 견딜〔참을〕 수 없다. 괴롭다. + + 안. 안쪽. 속. 내부 + + 内容 내용. + + 能力 (일을 할 수 있는) 능력. 역량. + + 年龄 연령. 나이. 연세. + + (방법을 강구하여) 손에 넣다. 장만하다. 마련하다. 구하다. 갖추다. + + 农村 농촌. + + 暖和 따뜻하다. 따사롭다. + + 偶尔 때때로. 간혹. 이따금. + + 排列 배열하다. 정렬하다. + + 判断 판단하다. 판정하다. + + 모시다. 동반하다. 안내하다. 수행하다. 배석하다. + + 편. 장. [문장·종이 등을 세는 단위] + + 속이다. 기만하다. + + 皮肤 피부. + + 乒乓球 탁구. + + 平时 평소. 평상시. 보통 때. + + 瓶子 병. + + 批评 비판하다. 지적하다. 질책하다. 꾸짖다. 나무라다. + + 脾气 성격. 성질. 성미. 기질. + + 파손되다. 찢어지다. 망가지다. 깨지다. 해지다. + + 普遍 보편적인. 일반적인. 전면적인. 널리 퍼져 있는. + + 담장. 벽. 울타리. + + 千万 부디. 제발. 아무쪼록. 꼭. 절대로. 반드시. + + 签证 비자(visa). 사증(査證). + + 치다. 두드리다. 때리다. + + 다리. 교량. + + 巧克力 초콜릿(chocolate). + + 其次 다음. 그 다음. 버금. + + 起飞 (비행기·로켓 등이) 이륙하다. + + 气候 기후. + + 起来 (잠자리에서) 일어나다. + + (무게가) 가볍다. + + 请假 (휴가·조퇴·외출·결근·결석 등의 허락을) 신청하다. + + 请客 접대하다. 초대하다. 한턱 내다. + + 情况 상황. 정황. 형편. 사정. + + 轻松 수월하다. 가볍다. 부담이 없다. + + 亲戚 친척. + + 빈곤하다. 가난하다. 궁하다. + + 其中 그 중에. 그 안에. + + 가지다. 취하다. 찾다. + + 全部 전부. 전체. 모두. + + 区别 구별. 차이. + + 후퇴하다. 퇴각하다. 물러나다. + + 缺点 결점. 단점. 부족한 점. + + 缺少 (인원이나 물건의 수량이) 부족하다. 모자라다. + + 确实 확실하다. 믿을 만하다. + + 무리. 떼. + + 然而 그러나. 하지만. 그렇지만. + + 热闹 (광경이나 분위기가) 번화하다. 흥성거리다. 떠들썩하다. 시끌벅적하다. 북적... + + 던지다. + + 仍然 변함없이. 여전히. 아직도. 원래대로. + + 任何 어떠한. 무슨. [주로 ‘都(dōu)’와 호응하여 쓰임] + + 人民币 런민비. 인민페. [중국의 법정 화폐로, ‘元(yuán)’을 기본 단위로 함] + + 任务 임무. + + 日记 일기. 일지. + + (물체의 속성이) 부드럽다. 연하다. + + 入口 수입하다. 외지 물건이 들어오다. + + 散步 산보하다. + + 森林 삼림. 숲. 산림. + + 沙发 소파(sofa). + + 商量 (주로 말로 일반적인 문제를) 상의하다. 의논하다. 협의하다. 토의하다. + + 伤心 상심하다. 슬퍼하다. 마음아파하다. + + 稍微 조금. 약간. 다소. + + 社会 사회. + + 깊다. + + 남다. 남기다. + + 아끼다. 절약하다. + + 生活 생활. + + 生命 생명. 목숨. + + 申请 신청하다. + + 甚至 심지어. …까지도. …조차도. [뒤에 흔히 ‘都(dōu)’·‘也(yě)’가 옴] + + 시험삼아 해 보다. 시험하다. 시행(試行)하다. + + 失败 (일이나 사업을) 실패하다. + + 市场 시장. [상품을 거래하는 장소] + + 十分 매우. 아주. 대단히. 충분히. + + 师傅 기사님. 선생님. [기예·기능을 가진 사람에 대한 존칭] + + 适合 적합하다. 부합하다. 알맞다. 적절하다. 어울리다. + + 世纪 세기. + + 实际 실제. + + 食品 (상품으로서의) 식품. + + 湿润 축축하다. 촉촉하다. 습윤하다. + + 失望 실망하다. 희망을 잃다. + + 适应 적응하다. + + 使用 사용하다. 쓰다. + + 实在 확실히. 정말. 참으로. + + 狮子 사자. [일반적으로 ‘非洲狮(아프리카 사자)’를 가리킴] + + 받다. 접수하다. 받아들이다. 용납하다. 수용하다. + + 受不了 견딜 수 없다. 참을 수 없다. 배길 수 없다. 못 봐주다. + + 受到 얻다. 받다. 만나다. 부딪치다. + + 首都 수도. + + 售货员 판매원. 점원. + + 收入 수입. 소득. + + 收拾 거두다. 정리하다. 정돈하다. 치우다. 수습하다. 꾸리다. + + 首先 가장 먼저. 맨 먼저. 우선. 무엇보다 먼저. + + 패하다. 지다. 잃다. + + 잘생기다. 멋지다. 영준하다. 스마트하다. + + 数量 수량. 양. 수효. + + 顺便 …하는 김에. 겸사겸사. 차제에. + + 顺利 순조롭다. 일이 잘 되어가다. + + 顺序 순서. 차례. 순번. 순차. + + 说明 설명하다. 해설하다. + + 硕士 석사. + + 熟悉 잘 알다. 익숙하다. 생소하지 않다. + + 数字 숫자. + + (생물이) 죽다. 생명을 잃다. + + (맛·냄새 등이) 시큼하다. 시다. + + 계산하다. 셈하다. 세다. + + 速度 속도. + + 随便 마음대로. 좋을 대로. 자유로이. 함부로. 제멋대로. 그냥 편한 대로. 아무... + + 随着 (…에) 따르다. …따라서. …뒤이어. …에 따라. + + 塑料袋 비닐봉지 + + 孙子 손자. + + 所有 모든. 전부의. 일체의. 전체의. + + 높고 평평한 건축물. 대. + + (두 사람 이상이) 맞들다. 함께 들다. 맞메다. + + 态度 태도. + + 말하다. 이야기하다. 토론하다. + + (음식물을 끓인 후 나오는) 국물. + + 눕다. 드러눕다. + + 차례. 번. [왕래한 횟수를 세는 데 쓰임] + + 弹钢琴 피아노를 치다. + + 讨论 토론하다. + + 讨厌 싫어하다. 미워하다. 혐오하다. + + 特点 특징. 특색. 특점. 특성. + + 填空 빈 자리〔직위〕를 메우다. + + 条件 조건. + + 提供 (자료·물자·의견·조건 등을) 제공하다. 공급하다. 내놓다. + + 꼿꼿하다. 빳빳하다. 곧다. + + 停止 멈추다. 정지하다. 중지하다. + + 提前 (예정된 시간·위치를) 앞당기다. + + 提醒 일깨우다. 깨우치다. 주의를 환기시키다. 상기시키다. 조심〔경계〕시키다. 경... + + 通过 (한쪽에서 다른 한쪽으로) 건너가다. 통과하다. 지나가다. + + 同情 동정하다. + + 通知 통지. 통지서. 통고서. + + 밀다. + + 推迟 뒤로 미루다. 늦추다. 연기하다. 지연시키다. + + (몸에서) 벗다. + + (…로) 향하다. + + 网球 테니스. 정구. + + 往往 왕왕. 자주. 흔히. 종종. 때때로. 이따금. + + 网站 (인터넷) 웹사이트. + + 完全 완전히. 전적으로. 전혀. 아주. 참으로. 절대로. 전연. 전부. + + 袜子 양말. 스타킹. + + 味道 맛. + + 危险 위험하다. + + 温度 온도. + + 文章 독립된 한 편의 글. 문장. 글월. + + 握手 악수하다. 손을 잡다. + + 없다. + + 误会 오해하다. + + 无聊 무료하다. 따분하다. 지루하다. 심심하다. + + 无论 …을〔를〕 막론하고. …을〔를〕 따지지 않고. …에 관계 없이. …든지. + + 污染 오염시키다. + + 전부. 모두. 다. + + 现代 현대. + + 향기롭다. + + 소리가 나다. 울리다. 소리를 내다. + + 相反 반대로. 거꾸로. 오히려. 도리어. + + 详细 상세하다. 자세하다. 세세하다. + + 羡慕 흠모하다. 부러워하다. 탐내다. 선망(羨望)하다. + + 限制 제한하다. 한정하다. 속박하다. 구속하다. 제약하다. 규제하다. + + 效果 효과. + + 笑话 (~儿) 우스운 이야기. 우스갯소리. 농담. + + 小说 소설. + + 消息 소식. 기별. 편지. + + 西红柿 토마토. + + 좋다. …해도 좋다. + + 잠에서 깨다. + + 性别 성별. + + 兴奋 (감정을) 불러일으키다. 격동하다. 격분하다. 흥분하다. + + 幸福 행복하다. + + 性格 성격. + + 辛苦 고생스럽다. 수고롭다. 고되다. + + 心情 심정. 감정. 마음. 기분. 정서. + + 信任 신임하다. 신뢰하다. 믿고 맡기다. + + 信心 자신(감). 확신. 신념. 믿음. + + 信用卡 신용 카드. 크레디트카드(credit card). + + 수리하다. 보수하다. 수선하다. 손질하다. + + 洗衣机 세탁기. + + 吸引 흡인하다. 빨아당기다〔빨아들이다〕. 잡아끌다. + + 许多 매우 많다. 허다하다. + + 피. 혈액. + + 어조사 ‘啊(·a)’가 앞 음절의 모음(a·e·i·o·u)의 영향을 받아 변... + + 牙膏 치약. + + 压力 압력. + + 소금. 식염. + + 演出 공연하다. + + 养成 습관이 되다. 길러지다. + + 严格 엄격하다. 엄하다. + + 阳光 양광. 햇빛. 태양의 빛〔광선〕. + + 样子 모양. 모습. 꼴. 형태. + + 研究生 대학원생. 연구생. + + 演员 배우. 연기자. + + 严重 (정세·추세·정황 등이) 위급하다. 심각하다. (영향이) 엄중하다. 막대하다... + + 邀请 초청하다. 초대하다. + + 钥匙 열쇠. + + 亚洲 아시아주. + + (책의) 쪽. 면. + + 也许 어쩌면. 아마도. [추측이나 짐작을 하여 단정하지 못함을 나타냄] + + 叶子 잎. 잎사귀. + + …(으)로(써). …을〔를〕 가지고. …을〔를〕 근거로. + + 亿 억. + + 意见 견해. 의견. + + 因此 이로 인하여. 그래서. 이 때문에. + + 이익을 얻다. 이윤을 남기다. + + 단단하다. 딱딱하다. 경화되다. 견고하다. 굳다. + + 饮料 음료. + + 引起 (주의를) 끌다. 야기하다. 불러 일으키다. (사건 등을) 일으키다. + + 印象 인상. + + 一切 일체. 전부. 모든. + + 艺术 예술. + + 勇敢 용감하다. + + 永远 영원히. 길이길이. 언제까지나. 언제나. 항상. + + 유래. 원인. 까닭. 이유. + + 优点 장점. + + 友好 우호적이다. + + 幽默 유머(humor)러스한. + + 尤其 더욱이. 특히. + + 有趣 재미있다. 흥미가 있다. 흥미를 끌다. + + 优秀 (품행이나 학업·성적 등이) 아주 뛰어나다. 우수하다. + + 友谊 우의. 우정. + + 由于 …때문에. …(으)로 인하여. [동작 행위의 원인이나 이유를 이끌어 냄] + + …와〔과〕. [성질이 같은 단어나 구조가 비슷한 구를 연결하여 병렬 관계를 ... + + 둥글다. + + 原来 이전에. 당초. 처음에. 원래. 본래. + + 原谅 양해하다. 이해하다. 용서하다. + + 原因 원인. + + 阅读 열독하다. (책이나 신문을) 보다. + + 约会 만날 약속을 하다. + + 语法 어법. 말법. + + 愉快 기쁘다. 유쾌하다. 즐겁다. 기분이 상쾌하다. + + 羽毛球 배드민턴. + + 允许 동의하다. 허가하다. 응낙하다. 허락하다. + + 于是 그래서. 이리하여. 그리하여. 이에. 이 때문에. [뒤쪽 단문에 쓰여 앞뒤를... + + 预习 예습하다. + + 语言 언어. [구어와 문어가 있음] + + 더럽다. 불결하다. 지저분하다. + + 咱们 우리(들). [자기 쪽 ‘我(wǒ)’·‘我们(wǒ·men)’과 상대방 ‘你(... + + 暂时 잠깐. 잠시. 일시. + + 杂志 잡지. + + 增加 증가하다. 더하다. 늘리다. + + 增长 증가하다. 늘어나다. 제고하다. 향상시키다. 높아지다. 신장하다. 끌어 올리다. + + 责任 책임. + + 협소하다. (폭이) 좁다. + + 招聘 (공모의 방식으로) 모집하다. 초빙하다. 초청하다. 채용하다. + + 正常 정상적인. + + 正好 딱맞다. 꼭 맞다. + + 整理 정리하다. + + 证明 증명하다. + + 整齐 정연하다. 단정하다. 깔끔하다. + + 正确 정확하다. 올바르다. + + 正式 정식의. 공식의. 정규의. + + 真正 진정한. 참된. 순수한. 진짜의. 명실상부한. + + 가다. + + 단수의. 단 하나의. 아주 적은. 홑의. + + 손가락. + + 支持 지지하다. + + 值得 값에 상응하다. 값이 맞다. 값이 …할 만하다. …할 만한 가치가 있다. + + 只好 부득이. 부득불. 할 수 없이. 어쩔 수 없이. …할 수밖에 없다. + + 直接 직접적인. + + 质量 (생산품이나 일의) 질. 품질. + + 至少 적어도. 최소한. + + 知识 지식. + + 植物 식물. + + 只要 …하기만 하면. [충분 조건을 나타내며 흔히 ‘就(jiù)’·‘便(biàn)... + + 职业 직업. + + 制造 제조하다. 만들다. + + 重点 중점. + + 重视 중시하다. 중요시하다. + + 中文 중국의 언어와 문자. + + 周围 주위. 주변. + + 돼지. + + (돈을) 벌다. + + (두 물체가 세게) 부딪치다. + + 专门 전문적이다. + + 专业 전공. + + 主动 주동적인. + + 祝贺 축하하다. 경하하다. + + 逐渐 점점. 점차. + + 著名 저명하다. 유명하다. + + 准确 확실하다. 정확하다. 틀림없다. 꼭 맞다. + + 准时 정시에. 제때에. + + 主意 방법. 생각. 아이디어. + + 自然 자연. + + 仔细 세심하다. 꼼꼼하다. + + 总结 총괄하다. 총화하다. 총결산하다. 총정리하다. 전체를 묶어 매듭짓다. + + 세내다. 임차하다. + + 组成 짜다. 조성하다. 구성하다. 조직하다. + + 입의 속칭. + + 最好 가장〔제일〕 좋다. + + 最后 최후의. 맨 마지막의. + + 尊重 존중하다. + + (~儿) 좌석. 자리. + + 做生意 장사를 하다. 사업을 하다. + + 座位 좌석. [주로 공공 장소에 쓰임] + + 作者 지은이. 저자. 작자. 필자. + + 组织 조직하다. 구성하다. 결성하다. + +
Links:
+ + + + + + + +