1 yêu 1 tám 1 bố 爸爸 1 cốc 杯子 1 Bắc Kinh 北京 1 quyển 1 không có gì 不客气 1 không 1 món ăn 1 trà 1 ăn 1 taxi 出租车 1 gọi điện thoại 打电话 1 to 1 của 1 giờ 1 máy vi tính 电脑 1 tivi 电视 1 phim 电影 1 đồ 东西 1 đều 1 đọc 1 xin lỗi 对不起 1 nhiều 1 bao nhiêu 多少 1 con trai 儿子 1 hai 1 quán ăn 饭馆 1 máy bay 飞机 1 phút 分钟 1 vui vẻ 高兴 1 cái 1 công việc 工作 1 chó 1 tiếng Hán 汉语 1 tốt 1 uống 1 1 rất 1 phía sau 后面 1 lần 1 hội 1 ga tàu hỏa 火车站 1 mấy 1 gia đình 1 gọi 1 hôm nay 今天 1 chín 1 mở 1 nhìn 1 thấy 看见 1 miếng 1 đến 1 giáo viên 老师 1 rồi 1 lạnh 1 trong 1 số không 1 sáu 1 mẹ 妈妈 1 à 1 mua 1 mèo 1 chưa 1 không sao 没关系 1 cơm 米饭 1 ngày mai 明天 1 tên 名字 1 nào 1 chỗ nào 哪儿 1 kia 1 đằng kia 那儿 1 thế 1 có thể 1 bạn 1 năm 1 con gái 女儿 1 bạn 朋友 1 đẹp 漂亮 1 quả táo 苹果 1 bảy 1 tiền 1 phía trước 前面 1 xin 1 đi 1 nóng 1 người 1 biết 认识 1 ngày 1 ba 1 cửa hàng 商店 1 lên 1 buổi sáng 上午 1 ít 1 ai 1 cái gì 什么 1 mười 1 lúc 时候 1 1 sách 1 nước 1 hoa quả 水果 1 ngủ 睡觉 1 nói 说话 1 bốn 1 tuổi 1 anh ấy 1 cô ấy 1 cực 1 thời tiết 天气 1 nghe 1 bạn học 同学 1 alô 1 tôi 1 chúng tôi 我们 1 năm 1 thích 喜欢 1 xuống 1 buổi chiều 下午 1 trời mưa 下雨 1 ông 先生 1 bây giờ 现在 1 muốn 1 nhỏ 1 小姐 1 một vài 1 viết 1 cảm ơn 谢谢 1 ngày thứ 星期 1 học sinh 学生 1 học 学习 1 trường học 学校 1 số một 1 quần áo 衣服 1 bác sĩ 医生 1 bệnh viện 医院 1 ghế 椅子 1 1 tháng 1 tồn tại 1 tạm biệt 再见 1 thế nào 怎么 1 thế nào 怎么样 1 đây 1 ở đây 这儿 1 Trung Quốc 中国 1 buổi trưa 中午 1 1 cái bàn 桌子 1 chữ 1 hôm qua 昨天 1 ngồi 1 làm


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+
Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

(사람·사물 등을) 사랑하다. + + 8. 팔. 여덟. + + 爸爸 아빠. 아버지. + + 北京 베이징. [중국의 수도로서 ‘京’이라 약칭함. 중국 행정 구역 등급으로는 ‘... + + 杯子 (술·물·차 등 음료의) 잔. 컵. + + (~儿) 책. 공책. + + (동사·형용사 또는 기타 부사 앞에서) 부정(否定)을 나타냄. + + 不客气 사양하지 않다. 체면 차리지 않다. + + 채소. 야채. 푸성귀. 남새. + + 차나무. + + 먹다. 마시다. 빨다. 피우다. + + 出租车 택시. + + (부피·면적 등이) 크다. 넓다. (수량이) 많다. (힘·강도 등이) 세다.... + + 打电话 전화를 걸다. 전화하다. + + 관형어 뒤에 쓰여, 관형어와 중심어 사이가 종속 관계임을 나타냄. + + (~儿) 약간. 조금. + + 电脑 컴퓨터(computer). + + 电视 텔레비전. [사물의 영상 정보를 전기 신호로 전송하는 통신 방식] + + 电影 (종합 예술로서의) 영화. + + 东西 (구체적인 혹은 추상적인) 것. 물건. 사물. 물품. + + 모두. 다. 전부. [일반적으로 총괄하는 내용앞에 쓰임] + + 글을 소리내어 읽다. 낭독하다. + + 对不起 미안합니다. 죄송합니다. + + (수량이) 많다. + + 多少 얼마. 몇. + + 2. 둘. + + 儿子 아들. + + 饭馆 식당. + + 飞机 비행기. 항공기. + + 分钟 + + 高兴 기쁘다. 즐겁다. 좋아하다. 유쾌하다. 흥겹다. 흐뭇하다. 신나다. 신명나다. + + 개. 사람. 명. [개개의 사람이나 물건에 쓰임] + + 工作 직업. 일자리. + + 개. + + 汉语 중국어. 한어. 한족(漢族)의 언어. + + 좋다. 아름답다. 훌륭하다. 만족하다. + + 마시다. + + 조화롭다. 화목하다. 화애롭다. 어울리다. + + 매우. 대단히. 아주. 잘. 몹시. 퍽. 정말. + + 后面 뒤. 뒤쪽. 뒷면. + + (원래의 곳으로) 되돌리다. 되돌아가다. 되돌아오다. + + (배워서) …를 할 수 있다. …할 줄 알다. [이해하거나 능력이 있어서 어... + + 火车站 기차역. + + 몇. [수자가 그렇게 많지 않을 때 사용함] + + 집. + + 외치다. 고함치다. 소리지르다. 소리치다. 부르짖다. + + 今天 오늘. + + 9. 아홉. + + 열다. 열치다. 틀다. 켜다. + + 보다. 구경하다. + + 看见 보다. 보이다. 눈에 띄다. + + 덩이. 덩어리. + + 오다. + + 老师 선생님. 스승. + + 동사 또는 형용사 뒤에 쓰여 동작 또는 변화가 이미 완료되었음을 나타냄. + + 춥다. 차다. 시리다. + + 이웃. 인근. + + 영. 제로(zero). + + 6. 육. 여섯. + + 문장 끝에 쓰여 의문의 어기를 나타냄. + + 사다. 매입하다. 구매하다. + + 妈妈 엄마. 어머니. + + 고양이. + + 없다. 가지고〔갖추고〕 있지 않다. [소유·구비의 부정을 나타냄] + + 没关系 괜찮다. 상관 없다. 문제 없다. 염려 없다. + + 米饭 (입쌀이나 좁쌀로 지은) 밥. + + 明天 내일. 명일. + + 名字 성과 이름. 성명. + + 무엇. 어느 것. [의문을 나타내며, 단독으로 쓰임. ‘什么(무엇)’와 같은... + + 그. 저. [비교적 멀리 떨어진 사람이나 사물을 가리킴. 양사나 수량사 혹은... + + 서술문 뒤에 쓰여 동작이나 상황이 지속됨을 나타냄. + + …할 수 있다. …할 줄 안다. …할 힘이 있다. + + 너. 자네. 당신. + + 년. 해. + + 女儿 딸. + + 朋友 친구. 벗. + + 漂亮 예쁘다. 아름답다. 곱다. 어여쁘다. 아리땁다. 미려하다. 보기 좋다. + + 苹果 사과. + + 7. 일곱. + + 화폐. + + 前面 (공간·위치 상의) 앞. + + 청하다. 부탁하다. 요구하다. 신청하다. + + (‘来(오다)’와 상대되는 말로) 가다. + + 덥다. 뜨겁다. + + 사람. 인간. + + 认识/ 認識 알다. 인식하다. + + 태양. 해. + + 삼. 셋. 3. + + 위. + + 商店 상점. 판매점. + + 上午 오전. 상오. [밤 0시부터 낮 12시까지의 시간] + + 적다. + + 누. 누구. + + 什么 의문을 나타냄. + + 열. 십. 10. + + 맞다. 옳다. + + 时候 때. 시각. 무렵. + + 책. + + 물. [원소 기호는 H₂O임] + + 水果 과일. 과실. + + 睡觉 (잠을) 자다. + + 说话 말하다. 이야기하다. + + 4. 사. 넷. + + 살. 세. [연령을 세는 단위] + + 그. 그 사람. 그이. [현대 문어(文語)에서는 일반적으로 남성을 가리킴. ... + + 그녀. 그 여자. + + 최고의. + + 天气 날씨. 일기. + + 듣다. + + 同学 한 학교에서 배우다. 같은 학교〔학과〕를 다니다. + + (비교적 편하게 부르는 소리로) 어이. 야. 이봐. 여보세요. + + 나. 저. + + 我们 우리(들). + + 5. 다섯. 다섯째. + + 밑. 아래. + + 생각하다. + + 先生 선생님. 씨. [성인 남성에 대한 경칭] + + 现在 지금. 현재. 이제. + + (부피·면적·나이·수량·규모·역량·정도 등이) 작다. 적다. 약하다. 어리다... + + 小姐 아씨. 아가씨. [하인이 주인집의 시집 가지 않은 딸을 부르던 말] + + 下午 오후. [정오부터 해가 질 때 까지의 동안] + + 下雨 비가 오다〔내리다〕. + + 조금. 약간. 몇. [명사 앞에 쓰여 확정적이지 않은 적은 수량을 나타냄] + + 글씨를 쓰다. + + 谢谢 감사합니다. 고맙습니다. + + 喜欢 좋아하다. 호감을 가지다. 흥미를 느끼다. 마음에 들다. 애호하다. 사랑하다. + + 星期 칠요(일). 칠치(七値). 주(週). 주일. + + 学生 학생. + + 学习 학습하다. 공부하다. 배우다. + + 学校 학교. + + 하나. 일. + + 衣服 옷. 의복. + + 医生 의사. 의원. [의학 지식을 갖추고 질병 예방과 치료를 직업으로 하는 사람의... + + 医院 병원. + + 椅子 의자. + + 있다. [존재를 나타냄] + + 달. + + 존재하다. 생존하다. + + 再见 (인사말로) 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오〔가십시오〕. 안녕. + + 怎么 어떻게. 어째서. 왜. [방식·원인·성질·사정 등을 물음] + + 怎么样 별로〔그리〕 …않다. [주로 부정형과 반문형으로 쓰여 완곡한 어기를 나타냄] + + 이것. [불특정한 사람이나 사물을 가리킴. ‘那(저것)’와 호응하여 쓰임] + + 中国 수도. 경사(京師). [옛날의 수도를 가리키는 말] + + 中午 정오. 낮 12시 전후. + + 숙박하다. 묵다. 유숙하다. 정착하다. 살다. 거주하다. + + 桌子 탁자. 테이블. + + 문자. 글자. + + 앉다. + + 하다. 종사하다. + + 昨天 어제. + +
Links:
+ + + + + + + +