2 nhé 2 trắng 2 trăm 2 giúp 帮助 2 báo 报纸 2 đọ 2 khác 2 lớn 2 hát 唱歌 2 ra 2 mặc 穿 2 thuyền 2 lần 2 theo 2 sai 2 chơi bóng rổ 打篮球 2 mọi người 大家 2 nhưng 但是 2 đến 2 được 2 chờ 2 em trai 弟弟 2 đầu tiên 第一 2 hiểu 2 đúng 2 phòng 房间 2 rất 非常 2 người phục vụ 服务员 2 cao 2 bảo 告诉 2 anh trai 哥哥 2 cho 2 xe buýt 公共汽车 2 kilogam 公斤 2 công ty 公司 2 đắt 2 qua 2 vẫn 2 trẻ em 孩子 2 ngon 好吃 2 số 2 đen 2 đỏ 2 chào mừng 欢迎 2 trả lời 回答 2 sân bay 机场 2 trứng gà 鸡蛋 2 chiếc 2 lớp học 教室 2 chị gái 姐姐 2 giới thiệu 介绍 2 gần 2 tiến 2 thì 2 thấy 觉得 2 cà phê 咖啡 2 bắt đầu 开始 2 thi 考试 2 có thể 可能 2 có thể 可以 2 môn 2 nhanh 2 vui vẻ 快乐 2 mệt 2 xa rời 2 hai 2 đường 2 du lịch 旅游 2 bán 2 chậm 2 bận 2 mỗi 2 em gái 妹妹 2 cửa 2 con trai 男人 2 ngài 2 sữa bò 牛奶 2 con gái 女人 2 bên cạnh 旁边 2 chạy bộ 跑步 2 rẻ 便宜 2 2 vợ 妻子 2 ngủ dậy 起床 2 nghìn 2 trời nắng 2 năm ngoái 去年 2 nhường 2 đi làm 上班 2 cơ thể 身体 2 bị ốm 生病 2 sinh nhật 生日 2 thời gian 时间 2 sự việc 事情 2 đồng hồ đeo tay 手表 2 điện thoại di động 手机 2 tặng 2 cho nên 所以 2 2 đá bóng 踢足球 2 đề mục 2 múa 跳舞 2 ngoài 2 chơi 2 hết 2 buổi tối 晚上 2 tại sao 为什么 2 hỏi 2 vấn đề 问题 2 dưa hấu 西瓜 2 hi vọng 希望 2 rửa 2 hướng 2 tiếng 小时 2 cười 2 mới 2 họ 2 nghỉ 休息 2 tuyết 2 màu sắc 颜色 2 mắt 眼睛 2 thịt dê 羊肉 2 cần 2 thuốc 2 cũng 2 đã 已经 2 cùng 一起 2 ý nghĩa 意思 2 âm 2 bởi vì 因为 2 bơi 游泳 2 bên phải 右边 2 2 đồng 2 xa 2 vận động 运动 2 nữa 2 buổi sáng 早上 2 mở ra 2 chồng 丈夫 2 tìm 2 đang 2 thật 2 đang 正在 2 biết 知道 2 chuẩn bị 准备 2 xe đạp 自行车 2 đi 2 nhất 2 bên trái 左边


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+
Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

문장 맨 끝에 쓰여, 상의·제의·청유·기대·명령 등의 어기를 나타냄. + + 하얗다. 희다. + + 백. 100. + + 帮助 돕다. 원조하다. 보좌하다. + + 报纸 신문. + + 비교하다. 재다. 겨루다. + + 이별하다. 헤어지다. + + (길이가) 길다. + + 唱歌 노래 부르다. + + 나가다. 나오다. + + 穿 (옷·신발·양말 등을) 입다. 신다 + + 배. 선박. + + 다음 가다〔이다〕. 두 번째이다. 버금가다. + + 따르다. 좇다. + + 틀리다. 맞지 않다. + + 大家 모두. 다들. [일정 범위 내의 모든 사람을 가리킴] + + 打篮球 농구를 하다 + + 但是 그러나. 그렇지만. [주로 ‘虽然·尽管’ 등과 호응하여 쓰임] + + 도달하다. 도착하다. (어느 곳에) 이르다. + + 동사 뒤에 쓰여 가능을 나타냄. [부정을 할 때는 ‘不得’를 사용함] + + 등급. + + 弟弟 아우. 친남동생. + + 第一 제1. 최초. 첫(번)째. 맨 처음. + + 알다. 이해하다. 터득하다. 정통하다. + + 맞다. 옳다. 정확하다. 정상이다. + + 房间 방. + + 非常 대단히. 매우. 심히. 아주. + + 服务员 (서비스업의) 종업원. 웨이터. 보이(boy). 승무원. 접대원. + + (높이가) 높다. + + 告诉 말하다. 알리다. + + 哥哥 형. 오빠. + + 주다. + + 公共汽车 버스. + + 公斤 킬로그램(kg). + + 公司 회사. 직장. + + (가격이나 가치가) 높다. 비싸다. 귀하다. 귀중하다. + + 동사 뒤에 쓰여 동작의 완료를 나타냄. + + 여전히. 아직도. 아직. [동작이나 상태가 그대로 유지되어 지속됨을 나타냄.... + + 孩子 애. 어린이. (어린)아이. 아동. + + (~儿) (차례나 순번을 표시하는) 번호. + + 好吃 맛있다. 맛나다. + + 검다. 까맣다. + + 붉다. 빨갛다. + + 欢迎 환영하다. 기쁘게 맞이하다〔영접하다〕. + + 回答 대답하다. 회답하다. 응답하다. + + (~儿) (총체 중에서 하나하나 셀 수 있는) 일·사건·개체 등의 수량 단위. + + 教室 교실. + + 机场 공항. 비행장 + + 鸡蛋 계란. 달걀. + + 姐姐 누나. 언니. + + 介绍 소개하다. + + (밖에서 안으로) 들다. + + (공간적·시간적 거리가) 가깝다. 짧다. + + 곧. 즉시. 바로. 당장. [장차 아주 짧은 시간 내에 이루어짐을 나타냄] + + 觉得 …라고 여기다〔생각하다〕. + + 咖啡 커피(coffee)나무. + + 开始 시작되다. 개시하다. + + 考试 시험을 치다. 고사를 치다. + + 수업. 강의. + + 可能 가능하다. + + 可以 …할 수 있다. 가능하다. [가능이나 능력을 나타냄] + + 빠르다. + + 快乐 즐겁다. 행복하다. 유쾌하다. + + 지치다. 피곤하다. + + …에서. …로부터. …까지. + + 둘. [주로 짝을 이루는 사물·양사·‘半(bàn)·千(qiān)·万(wàn)... + + 길. 도로. + + 旅游 여행하다. 관광하다. + + 팔다. 판매하다. + + 느리다. + + 바쁘다. 틈이 없다. + + 매. 각. …마다. 모두. + + 妹妹 (가족이나 친척 중 자기보다 나이가 어린) 여동생. + + (출)입구. 현관. 문. + + 男人 (성년) 남자. 남성. + + 당신. 선생님. 귀하. [2인칭 대명사 ‘你’의 존칭] + + 牛奶 우유. 쇠젖. + + 女人 여자. 여인. 여성. + + 旁边 옆. 곁. 근처. 부근. + + 跑步 달리다. 구보하다. + + 便宜 (값이) 싸다. 헐하다. + + 표. 티켓(ticket). 증서. 증명서. 어음. 수표. 주식. 유가 증권. + + 1,000. 천. + + 起床 (잠자리에서) 일어나다. + + 하늘이 맑다. + + 妻子 아내. + + 去年 작년. + + 사양하다. 양보하다. + + 上班 출근하다. + + 生病 병이 나다. 발병하다. 병에 걸리다. + + 生日 생일. + + 身体 몸. 신체. + + 时间 시간. + + 事情 일. 사건. + + 手表 손목시계. + + 手机 휴대폰. 휴대 전화기. + + 배웅하다. 전송하다. 데려다 주다. + + 所以 그래서. 그러므로. 그런 까닭에. 때문에. [보통 ‘因为〔由于〕…, 所以…’... + + 그. 저. 그것. 저것. [사람 이외의 것을 가리킴] + + 제목. + + 跳舞 춤을 추다. + + 踢足球 축구를 하다. + + 겉. 밖. 바깥. + + 다 소모하다. 다하다. 없어지다. 다 떨어지다. + + (손에 가지고) 놀다. 장난하다. + + 晚上 저녁. [17시〜20시] + + 为什么 왜. 무엇 때문에. 어째서. [원인이나 목적을 묻는 데 쓰임] + + 묻다. 질문하다. + + 问题 (해답·해석 등을 요구하는) 문제. + + 씻다. 빨다. + + …(으)로. …에게. …을〔를〕 향하여. + + 웃다. 웃음을 짓다. + + 小时 시간. [시간 단위] + + 西瓜 수박. + + 새롭다. + + 성. 성씨. + + 休息 휴식〔휴양〕하다. 휴식을 취하다. 쉬다. + + 希望 희망. 소망. 원망. 바람. 소원. + + 눈. + + 羊肉 양고기. + + 眼睛 눈. + + 颜色 색. 색깔. + + 약. 약물. + + 얻기〔가지기〕를 희망하다. 가지다. 소유하다. + + …도. [하나만 쓰여 같음을 나타냄] + + 已经 이미. 벌써. + + 흐리다. 음하다. + + 因为 왜냐하면. [일반적으로 앞 단구에 쓰이며, 늘 ‘所以(suǒyǐ)’와 호응하... + + 一起 같이. 더불어. 함께. + + 意思 의미. 뜻. + + 右边 오른쪽. 우측(右側). + + 游泳 수영하다. 헤엄치다. + + 물고기. + + 시작의. 처음의. 첫째의. + + (공간적·시간적으로) 멀다. + + 运动 (물체의) 운동. + + 재차. 또. [같은 동작·행위의 중복이나 계속을 나타내며, 주로 아직 실현되... + + 早上 아침. + + 열다. 펼치다. + + 丈夫 남편. + + 찾다. 구하다. 물색하다. + + …하고 있다. …하고 있는 중이다. [동사 뒤에 쓰여 동작이 진행되고 있음을... + + 확실히. 진정으로. 참으로. 진실로. 실제로. + + 正在 지금〔한창〕 …하고 있다. [동작이나 행위가 진행 중임을 나타냄] + + 知道 알다. 이해하다. + + 准备 준비하다. + + 自行车 자전거. + + 걷다. + + 가장. 제일. 아주. 매우. + + 左边 좌(측). 왼쪽. 왼편. + +
Links:
+ + + + + + + +