4 nhưng 可是 kěshì 4 mà,lại, nhưng mà què 6 dấu vết (dấu tích không rõ ràng nhưng có thể từ đó suy đoán quá khứ và tương lai) 迹象 jìxiàng 6 lại; cứ; cố ý; vẫn cứ; khăng khăng; khư khư; cứ một mực;mà lại; nhưng; riêng 偏偏 piānpiān


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+
Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT


Links:
+ + + + + + + +