A 遲到 + + * * chi2dao4 be late sich verspäten + + +
C + + * * chi2 late/ slow/ tardy 1.langsam, säumig, 2. spät, verspätet + + +
C 推遲 + + * * tui1chi2 push-later/ put off/ postpone/ delay/ defer hinausschieben, aufschieben + + +
D 遲緩 + + * * chi2huan3 tardy/ sluggish langsam,zögernd,sich verzögern + + +
D 遲疑 + + * * chi2yi2 hesitate zögern + + +

3 đến muộn 迟到 4 hoãn lại 推迟 tuīchí 6 chậm chạp; ì; trì trệ,ế ẩm; cùn; bị gỉ sét;từ từ; chầm chậm;âm thanh nặng nề 迟钝 chídùn 6 chậm chạp; đà đẫn; rề rà; trì trệ 迟缓 chíhuǎn 6 chần chừ; do dự; ngập ngừng; lưỡng lự; không nhất quyết 迟疑 chíyí


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

late, tardy / slow / delay
early / soon / morning

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

遲' + * * + surname Chi/
遲' + * * + late/ delayed slow
遲了' + 迟了* * + late/
遲交' + 迟交* * + to delay handing over (payment, homework etc)/
遲到' + 迟到* * + to arrive late/
遲延' + 迟延* * + to delay/
遲慢' + 迟慢* * + slow/ late
遲早' + 迟早* * + sooner or later/
遲暮' + 迟暮* * + past one's prime/
遲浩田' + 迟浩田* * + Chi Haotian (1929-), Chinese Minister of National Defense 1993-2003/
遲滯' + 迟滞* * + delay/ procrastination
遲疑' + 迟疑* * + to hesitate/
遲發性損傷' + 迟发性损伤* * + delayed lesion/
遲緩' + 迟缓* * + slow/ sluggish
遲誤' + 迟误* * + to delay/ to procrastinate
遲遲' + 迟迟* * + late (with a task etc)/ slow
遲鈍' + 迟钝* * + slow in one's reactions/ sluggish (in movement or thought)
遲頓' + 迟顿* * + inactive/ obtuse
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


52 迟到 怎么办 +
1511 飞机 延迟 起飞 +
2132 迟到 +
2159 不要 迟到 藉口 +
3582 +
3628 会议 推迟 明天 举行 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.
01901186-a


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

迟到 지각하다. + + 推迟 뒤로 미루다. 늦추다. 연기하다. 지연시키다. + + 迟缓 느리다. 완만하다. + + 迟疑 망설이다. 머뭇거리다. 주저하다. + +
Links:
+ + + + + + + +