A + + * * ji4 mark/ remember/ jot down/ record 1. sich merken, sich etw einprägen, etw im Gedächtnis behalten, etw auswendig lernen 2. sich Notizen machen, notieren, niederschreiben 3. Notiz, Aufzeichnung 4. Marke, Merkmal 5. Muttermal 6. Zählwort, ein Schlag + + +
B 筆記 + + * * bi3ji4 notes Anmerkung + + +
B 登記 + + * * deng1ji4 register/ check in registrieren, sich einschreiben + + +
B 記得 + + * * ji4de remember erinnern + + +
B 記錄 + + * * ji4lu4 take notes/ record Aufzeichnung, aufzeichnen + + +
B 記憶 + + * * ji4yi4 remember/ memory Gedächtnis + + +
B 記者 + + * * ji4zhe3 reporter/ correspondent/ newsman Journalist, Korrespondent, Berichterstatter + + +
B 日記 + + * * ri4ji4 diary Tagebuch + + +
B 書記 + + * * shu1ji4 secretary Sekretärin + + +
B 忘記 + + * * wang4ji4 forget vergessen + + +
C 惦記 + + * * dian4ji4 be concerned about/ keep thinking about sich mit etwas mit Anteilnahme erinnern, sich kümmern + + +
C 記載 + + * * ji4zai3 record/ put down in writing/ chronicle 1. eintragen, aufzeichnen ,niederschreiben 2. Bericht, Aufzeichnung, Protokoll + + +
D 記號 + + * * ji4hao4 mark Kennzeichen, Zeichen + + +
D 記性 + + * * ji4xing memory Gedächtnis + + +
D 記憶力 + + * * ji4yi4li4 memory/ retentivity Erinnerungsvermögen, Gedächtniskraft + + +
D 牢記 + + * * lao2ji4 engrave/ bear in mind etwas im Gedächtnis behalten + + +
D 傳記 + + * * zhuan4ji4 biography Biographie + + +

3 nhớ, nhớ được 记得 3 quên 忘记 4 máy tính sách tay 笔记本 bǐjìběn 4 phóng viên 记者 jìzhě 4 nhật ký 日记 rìjì 5 đăng ký 登记 dēngjì 5 ghi chép 记录 jìlù 5 trí nhớ 记忆 jìyì 6 ký hiệu; dấu hiệu; dấu; mốc 标记 biāojì 6 nhớ; nhớ đến; nghĩ đến; nhớ nhung; lo lắng 惦记 diànjì 6 trí nhớ 记性 jìxing 6 ghi chép; ghi lại (ký tải) 记载 jìzǎi 6 thư kí;bí thư 书记 shūji 6 truyện ký; truyện; tiểu sử (ghi lại cuộc đời của một người nào đó) 传记 zhuànjì


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
/* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
/* * + +
/* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

record / keep in mind, remember
reside, live at, dwell, lodge / stop

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

記' + * * + to reco to note/ to remember mark
記不住' + 记不住* * + can't remember/
記事' + 记事* * + to keep a record of events/ record to start t
記事冊' + 记事册* * + notebook containing a record/
記事本' + 记事本* * + notebook/ paper notepad laptop com
記事簿' + 记事簿* * + a memo book (recording events)/
記仇' + 记仇* * + to hold a grudge/
記住' + 记住* * + to remember/ to bear in mind to learn b
記作' + 记作* * + to denote/ denoted by written
記傳' + 记传* * + history and biography/
記帳' + 记帐* * + charge/
記帳員' + 记帐员* * + bookkeeper/
記得' + 记得* * + to remember/
記念' + 记念* * + variant of 紀念|纪念/
記念品' + 记念品* * + souveni memorabilia/
記性' + 记性* * + memory (ability to retain information)/
記恨' + 记恨* * + to bear grudges/
記憶' + 记忆* * + to remember/ to recall memory
記憶力' + 记忆力* * + faculty ability to remember/
記憶器' + 记忆器* * + memristor (memory transistor)/
記憶廣度' + 记忆广度* * + memory span/
記憶猶新' + 记忆犹新* * + to remain fresh in one's memory (idiom)/
記憶電路' + 记忆电路* * + memory circuit/
記憶體' + 记忆体* * + (computer) memory/
記敘' + 记叙* * + to narrate/ narrative
記敘文' + 记叙文* * + narrative writing/ written narration
記法' + 记法* * + notation/
記為' + 记为* * + denoted by/
記者' + 记者* * + reporter/ journalist CL:個|个
記者報道' + 记者报道* * + press r /
記者招待會' + 记者招待会* * + press conference/
記者會' + 记者会* * + press conference/
記者無國界' + 记者无国界* * + Reporters Without Borders (pressure group)/
記者站' + 记者站* * + correspondent post/ correspondent station
記號' + 记号* * + notation/ seal
記號筆' + 记号笔* * + (permanent) marker (pen)/
記譜' + 记谱* * + to notate music/ to write a score
記譜法' + 记谱法* * + method of music notation/
記賬' + 记账* * + to keep accounts/ book-keeping
記起' + 记起* * + to recall/ to recollect
記載' + 记载* * + to write down/ to record written ac
記述' + 记述* * + to write an account (of events)/
記過' + 记过* * + to give someone a demerit or demerits/
記錄' + 记录* * + to record/ record (written account) note-taker
記錄員' + 记录员* * + recorde /
記錄器' + 记录器* * + recorder/
記錄片' + 记录片* * + variant of 紀錄片|纪录片/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


103 记事本 记录 以便 记忆 +
461 单词 +
834 电脑 记录 证明 想法 +
1271 他们 接受 记者 访问 +
2221 记帐 +
2226 笔夹 记事本 +
2274 历史 传记 +
2638 日记 记载 日常 生活 +
2644 过去 记忆犹新 +
2668 笔记 +
3768 一台 笔记本 电脑 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

记得 기억하고 있다. 잊지 않고 있다. + + 忘记 (지난 일을) 잊어버리다. + + 笔记本 노트. 수첩. 비망록. + + 记者 기자. + + 日记 일기. 일지. + + 登记 등기하다. 등록하다. 기입하다. 기재하다. + + 记录 기록하다. + + 记忆 기억하다. 떠올리다. + + 标记 표기. + + 惦记 늘 생각하다. 항상 마음에 두다. 염려하다. 걱정하다. + + 记性 기억력. + + 记载 기재하다. 기록하다. + + 书记 서리. 서기. [지난날 문서처리와 초록(抄錄)을 맡은 사람] + + 传记 전기. [한 사람의 일생 동안의 행적을 적은 기록] + +
Links:
+ + + + + + + +