A 電視 + + * * dian4shi4 television/ TV Fernseher,TV + + +
B 電視臺 + + * * dian4shi4tai2 TV station Fernsehstation + + +
B 重視 + + * * zhong4shi4 attach importance to/ pay attention to Bedeutung zumessen, Aufmerksamkeit schenken, Wert, Wichtigkeit + + +
C 忽視 + + * * hu1shi4 ignore/ overlook/ neglect/ disregard übersehen, vernachlässigen + + +
C 監視 + + * * jian1shi4 keep watch on/ keep a lookout over/ oversee überwachen, beaufsichtigen,beobachten + + +
C 輕視 + + * * qing1shi4 look down upon/ despise/ belittle/ underestimate geringschätzen, mißachten,verachten + + +
C 注視 + + * * zhu4shi4 attentively-watch/ look attentively at/ gaze at/ stare at verfolgen, anstarren + + +
D 敵視 + + * * di2shi4 be hostile to/ antagonize jd als Feind ansehen + + +
D 近視 + + * * jin4shi4 myopia kurzsichtig, Kurzsichtigkeit + + +
D 蔑視 + + * * mie4shi4 disparage/ scorn 1. geringschätzen, verachten 2. verleumden, verunglimpfen + + +
D 凝視 + + * * ning2shi4 gaze/ stare anstarren + + +
D 歧視 + + * * qi2shi4 discriminate diskriminieren + + +
D + + * * shi4 look at/ watch 1. sehen, starren, anstarren 2. jn als ...ansehen, jd für etw halten 3.inspizieren + + +
D 視察 + + * * shi4cha2 survey eine Inspektion durchführen,inspizieren + + +
D 視覺 + + * * shi4jue2 vision/ seeing Gesichtsinn, Sehvermögen + + +
D 視力 + + * * shi4li4 eyesight Sehkraft, Sehvermögen, Sehschärfe + + +
D 視線 + 线+ * * shi4xian4 the line of sight Blickrichtung + + +
D 視野 + + * * shi4ye3 field of vision Gesichts- Blickfeld + + +

1 tivi 电视 4 coi trọng 重视 zhòngshì 5 coi nhẹ,lơ là 忽视 hūshì 5 khinh thường 轻视 qīngshì 6 xem thường, kinh thường 鄙视 bǐshì 6 căm thù; coi như kẻ thù; coi là kẻ thù; nhìn bằng con mắt căm thù 敌视 díshì 6 nhìn xuống; trông xuống 俯视 fǔshì 6 giám thị 监视 jiānshì 6 coi thường; khinh thường; coi khinh 藐视 miǎoshì 6 miệt thị 蔑视 mièshì 6 nhìn chăm chú; nhìn chằm chằm 凝视 níngshì 6 kỳ thị 歧视 qíshì 6 thị lực 视力 shìlì 6 tần số nhìn 视频 shìpín 6 đường nhìn; tầm mắt; ánh mắt 视线 shìxiàn 6 phạm vi nhìn; tầm nhìn; tầm mắt 视野 shìyě 6 nhìn chăm chú; nhìn chăm chăm; nhìn lom lom 注视 zhùshì


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

look at, inspect, observe, see
district, region, boundary / land

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

眎' + * * + variant of 視|视/
眡' + * * + old variant of 視|视/
視' + * * + to look to regard/ to inspect
視乎' + 视乎* * + to be determined by/ to depend on
視亮度' + 视亮度* * + apparent brightness (astronomy)/
視作' + 视作* * + to regard as/ to treat as
視力' + 视力* * + vision/ eyesight
視力測定法' + 视力测定法* * + optometry/ eyesight testing
視力表' + 视力表* * + eye chart (used by optician)/
視區' + 视区* * + field of view/
視同' + 视同* * + to regard the same as/ to regard as being the same as
視同兒戲' + 视同儿戏* * + to regard sth as a plaything (idiom); to consider unimportant/ to view as trifling
視同己出' + 视同己出* * + to regard sb as one's own child/
視同手足' + 视同手足* * + to regard somebody as a brother (idiom)/
視圖' + 视图* * + view/
視如土芥' + 视如土芥* * + to regard as useless/ to view as no better than weeds
視如寇仇' + 视如寇仇* * + to regard as an enemy/
視如敝屣' + 视如敝屣* * + to regard like a pair of worn-out shoes/ to look on sth as worthless
視如糞土' + 视如粪土* * + to look upon as dirt/ considered worthless
視察' + 视察* * + to inspect/ an investigation
視屏' + 视屏* * + screen (of a TV, computer etc)/
視差' + 视差* * + parallax/
視微知著' + 视微知着* * + one tiny clue reveals the general trend (idiom); small beginnings show how things /
視損傷' + 视损伤* * + visual impairment/
視死如歸' + 视死如归* * + to view death as a return home/ to not be afraid of dying to face de
視為' + 视为* * + to view as/ to see as to conside
視為畏途' + 视为畏途* * + to view as dangerous (idiom); afraid to do sth/
視為知己' + 视为知己* * + to consider sb as close friend (idiom); to take into one's confidence/
視界' + 视界* * + field of vision/
視盤' + 视盘* * + optic disc (anatomy)/ video compact disc (VCD)
視盲' + 视盲* * + blindness/
視神經' + 视神经* * + optic nerve/
視神經乳頭' + 视神经乳头* * + optic disk (terminal of the optic nerve on the retina)/
視神經盤' + 视神经盘* * + optic disk (terminal of the optic nerve on the retina)/
視空間系統' + 视空间系统* * + visuo-spatial sketchpad/
視窗' + 视窗* * + Windows (the Microsoft operating system)/
視窗' + 视窗* * + a window (on a computer screen)/
視網膜' + 视网膜* * + retina/
視線' + 视线* * + line of sight/
視而不見' + 视而不见* * + to turn a blind eye to/ to ignore
視聽材料' + 视听材料* * + evidence of material seen and heard/ oral testimony
視若無睹' + 视若无睹* * + to turn a blind eye to/
視若路人' + 视若路人* * + to view as strangers/
視覺' + 视觉* * + sight/ vision visual
視角' + 视角* * + viewpoint/ angle on sth perspectiv
視訊' + 视讯* * + video (Tw)/
視距' + 视距* * + visible range/
視野' + 视野* * + field of view/ horizon
視錯覺' + 视错觉* * + optical illusion/
視障' + 视障* * + visual impairment/
視頻' + 视频* * + video/
視頻會議' + 视频会议* * + videoconferencing/ videoconference
視頻節目' + 视频节目* * + video program/
視頻點播' + 视频点播* * + video on demand/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


239 电视台 工作 +
344 电视机 +
775 进行 视力 测验 +
1131 他们 电视剧 +
1492 不能 忽视 大家 提问 +
1525 正在 监视 系统 状态 +
1904 电视 频道 +
2583 穷人 遭到 歧视 +
2738 孩子 露出 仇视 表情 +
3005 觉得 电视 节目 内容 庸俗 +
3251 警察 辖区 巡视 +
3680 彩色电视 色彩 输出 主要 彩色 显像管 作用 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

电视 텔레비전. [사물의 영상 정보를 전기 신호로 전송하는 통신 방식] + + 重视 중시하다. 중요시하다. + + 忽视 소홀히 하다. 등한히 하다. 홀시하다. 경시하다. 주의하지 않다. + + 轻视 경시하다. 무시하다. 가볍게 보다. + + 敌视 적대시하다. 적대하다. + + 监视 감시하다. + + 近视 근시. + + 蔑视 멸시〔경시〕하다. 깔보다. 업신여기다. 우습게 보다. + + 凝视 주목〔응시〕하다. 눈여겨보다. 뚫어지게 바라보다. + + 歧视 경시(하다). 차별 대우(하다). + + 视力 시력. + + 视线 시선. 눈길. + + 视野 시야. 시계. + + 注视 (면밀하게) 주시하다. 주의 깊게 살피다. 깊은 관심을 갖다. + +
Links:
+ + + + + + + +