A 而且 + + * * er2qie3 moreover/ in addition/ but also darüber hinaus,außerdem + + +
B 從而 + + * * cong2'er2 thus/ thereby auf diese Weise + + +
B + + * * er2 but/ yet/ while eine Konjunktion vergleichbar mit und/aber, die Übersetzung hängt vom Einzelfall ab + + +
B 然而 + + * * ran2r but/ however wie auch immer + + +
B 因而 + + * * yin1'er2 thus/ as a result auf diese Weise, daher + + +
C 不是而是 + + * * bu4shi4_ er2shi4 not … but … nicht...sondern.. + + +
C 反而 + + * * fan3'er2 on the contrary/ instead stattdessen + + +
C 總而言之 + + * * zong3 er2 yan2 zhi1 generalize-and-say-it/ in short/ in brief/ in a nutshell kurz (gesagt) + + +
D 半途而廢 + + * * ban4 tu2 er2 fei4 give up halfway/ leave sth unfinished auf halben Weg aufgeben + + +
D 不辭而別 + + * * bu4 ci2 er2 bie2 leave without saying goodbye gehen ohne auf Wiedersehen zu sagen + + +
D 不言而喻 + + * * bu4 yan2 er2 yu4 tell its own tale ohne Worte + + +
D 而後 + + * * er2hou4 moreover dann + + +
D 而已 + + * * er2yi3 nothing more das ist alles + + +
D 進而 + + * * jin4'er2 then und dann + + +
D 敬而遠之 + + * * jing4 er2 yuan3 zhi1 keep someone at a respectful distance in respektvollem Abstand zu jn stehen + + +
D 可想而知 + + * * ke3 xiang3 er2zhi1 you can imagine es ist vorstellbar + + +
D 時而 + + * * shi2'er2 from time to time/ now … now … manchmal + + +
D 似是而非 + + * * si4 shi4 er2 fei1 specious/ apparently right but actually wrong es scheint so ist aber nicht so + + +
D 顯而易見 + + * * xian3 er2 yi4 jian4 obviously/ stick out a mile offensichtlich + + +
D 形而上學 + + * * xing2'er2shang4xue2 metaphysics Metaphysik + + +
D 一概而論 + + * * yi1gai4 er2 lun4 lump together al and sundry/ lump under one head als das gleiche behandeln + + +
D 一哄而散 + + * * yi1 hong4 er2 san4 break up in a hubbub wild durcheinander laufen, sich wild zerstreuen + + +

3 mà còn, hơn nữa 而且 4 và, mà ér 4 tuy nhiên 然而 rán'ér 5 do đó, vì vậy 从而 cóng'ér 5 trái lại, ngược lại 反而 fǎn'ér 5 vì thế 因而 yīn'ér 6 nửa chừng bỏ dở; bỏ dở dang; không đến nơi đến chốn 半途而废 bàntúérfèi 6 không nói cũng hiểu; không nói cũng rõ; hai năm rõ mười; đạo lý hiển nhiên 不言而喻 bùyán'éryù 6 mà thôi; thế thôi 而已 éryǐ 6 tiến tới; triển khai bước kế tiếp 进而 jìn'ér 6 nói năng đĩnh đạc; ăn nói đĩnh đạc. 侃侃而谈 kǎnkǎn'értán 6 bền gan vững chí; bền chí; kiên nhẫn; miệt mài; cặm cụi 锲而不舍 qiè'érbùshě 6 chốc chốc; lúc thì 时而 shí'ér 6 tóm lại; nói tóm lại; nói chung 总而言之 zǒngéryánzhī


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

and / and then / and yet / but
indeed, yes, right / to be / demonstrative pronoun, this, that

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

而' + * * + and/ as well as and so
而不需' + 而不需* * + without needing (to so sth)/
而且' + 而且* * + (not only ...) but also/ moreover in additio
而今' + 而今* * + now/ at the present (time)
而已' + 而已* * + that's all/ nothing more
而後' + 而后* * + after that/ then
而是' + 而是* * + rather/
而立之年' + 而立之年* * + aged thirty (see 三十而立)/
而言' + 而言* * + with regard to (preceding phrase)/


whereas während แต่ทว่า tandis que mientras mentre taas
while während ในขณะที่ tandis que mientras mentre kun taas
whilst indem ในขณะที่ tandis que mientras que mentre kun taas


FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


381 年轻 美丽 +
1780 学习 不能 半途而废 +
2383 为了 避免 塞车 我们 打算 绕道 +
2876 他们 球门 +
3423 飞碟 人类 还是 +
3430 赛车 呼啸 +
3540 回忆 不会 随着 时间 湮灭 +
3696 我们 着眼于 我们 共同 利益 各自 利益 +
3716 有些 东西 给与 不是 一件 轻而易举 +
3735 随着 复活节 来临 冬天 结束 春天 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

而且 게다가. 뿐만 아니라. 또한. [앞에 ‘不但(bùdàn)’이나 ‘不仅(bùj... + + …(하)고(도). 그리고. [뜻이 서로 이어지는 성분을 연결하여 순접을 나타냄] + + 然而 그러나. 하지만. 그렇지만. + + 从而 따라서. 이리하여. 그리하여. 그렇게 함으로써. [단문을 연결하여 결과·목적... + + 反而 반대로. 도리어. 거꾸로. 오히려. 역으로. 그런데. [앞 문장과 상반되거나... + + 因而 그러므로. 그런 까닭에. 따라서. + + 半途而废 일을 중도에 그만두다. 도중에 포기하다. + + 不言而喻 말하지 않아도 안다. 말할 필요도 없다. + + 而已 …뿐이다. + + 进而 더 나아가. 진일보하여. + + 锲而不舍 중도에 그만두지 않고 끝까지 조각하다. + + 轻而易举 매우 수월하다. 식은죽먹기이다. + + 时而 때때로. 이따금. [부정기적으로 중복 발생함을 나타냄] + + 总而言之 총괄적으로 말하면. 요컨대. 결론적으로 말하자면. + +
Links:
+ + + + + + + +