A 表示 + + * * biao3shi4 show/ express/ indicate zeigen,ausdrücken + + +
B 指示 + + * * zhi3shi4 instruction/ order/ indicate/ point out aufzeigen, darauf hinweisen, Anweisung + + +
C 請示 + + * * qing3shi4 ask for instructions um Anweisungen ersuchen + + +
C 示威 + + * * shi4wei1 demonstrate/ put on a show of strength and prowess demonstrieren + + +
C 顯示 + + * * xian3shi4 reveal-displaymake it obvious and show/ manifest zeigen,demonstrieren, manifestieren + + +
D 暗示 + + * * an4shi4 suggest andeuten, Suggestion + + +
D 揭示 + + * * jie1shi4 reveal bekanntmachen, aufzeigen, anzeigen + + +
D 批示 + + * * pi1shi4 make comments and instructions einen Aktenvermerk anbringen, Aktennotiz + + +
D 啟示 + + * * qi3shi4 inspire Aufklärung,Inspiration, Hinweis + + +
D 示範 + + * * shi4fan4 lead the way/ demonstrate ein Beispiel geben, demonstrieren + + +
D 示意圖 + + * * shi4yi4tu2 stitch map schematische Zeichnung + + +
D 提示 + + * * ti2shi4 prompt/ clue on jmd auf etwas hinweisen + + +
D 展示 + + * * zhan3shi4 lay out/ display zeigen, etwa zur Schau stellen + + +

3 biểu thị, bày tỏ 表示 5 biểu thị 表示 biǎoshì 5 hiển thị, trưng bày 显示 xiǎnshì 6 ám thị 暗示 ànshì 6 gợi ý; gợi cho biết; khêu gợi 启示 qǐshì 6 xin chỉ thị; xin ý kiến; thỉnh thị (cấp trên) 请示 qǐngshì 6 thị phạm; làm mẫu 示范 shìfàn 6 thị uy 示威 shìwēi 6 tỏ ý; ra hiệu 示意 shìyì 6 nêu lên; đưa ra; gợi ý; nhắc nhở 提示 tíshì 6 mở ra; bày ra; phơi ra (một cách rõ ràng) 展示 zhǎnshì 6 chỉ thị 指示 zhǐshì


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

show, manifest / demonstrate
multitude, crowd / masses, public

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

示' + * * + to show/ to reveal
示例' + 示例* * + to illustrate/ typical example
示例代碼' + 示例代码* * + sample code (computing)/
示好' + 示好* * + to express goodwill/ to be friendly
示威' + 示威* * + to demonstrate (as a protest)/ a demonstration a military
示威者' + 示威者* * + demonstrator/ protester
示威遊行' + 示威游行* * + (protest) demonstration/
示威運動' + 示威运动* * + rally/
示寂' + 示寂* * + to pass away (of a monk or nun)/
示弱' + 示弱* * + not to fight back/ to take it lying down to show we
示性' + 示性* * + expressivity/
示性類' + 示性类* * + characteristic class (math.)/
示恩' + 示恩* * + to show kindness/
示意' + 示意* * + to hint/ to indicate (an idea to sb)
示意圖' + 示意图* * + sketch/ schema graph
示波器' + 示波器* * + oscillograph/ oscilloscope
示現' + 示现* * + (of a deity) to take a material shape/ to appear
示眾' + 示众* * + to publicly expose/
示範' + 示范* * + to demonstrate/ to show how to do sth demonstrat
示覆' + 示复* * + please answer (epistolary style)/
示警' + 示警* * + to warn/ a warning sign
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


584 出示 护照 +
808 NO 表示 反对 +
833 出示 有效 证件 +
911 报告 批示 +
1123 根据 天气 预报 显示 今天 晴间多云 +
1176 电脑 显示 操作 +
2153 学生 老师 表示 由衷 感谢 +
2759 表示 第三 意思 +
2827 表示 轻蔑 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

表示 의미하다. 가리키다. + + 显示 현시하다. 뚜렷하게 나타내 보이다. 분명하게 표현하다. 내보이다. 보여주다. + + 暗示 암시하다. + + 请示 (윗사람이나 상부에) 지시를 바라다. + + 启示 계시하다. 시사하다. 계발하다. + + 示范 시범(하다). 모범(을 보이다). + + 示威 시위하다. + + 示意 (동작·표정·함축된 말 등으로) 의사를 나타내다. 뜻을 표시하다. + + 提示 일러 주다. 힌트를 주다. 알려 주다. 제시하다. 제기하다. 지적하다. + + 展示 드러내다. 나타내다. 전시하다. + + 指示 가리키다. + +
Links:
+ + + + + + + +