C + + * * cheng2 fill/ ladle/ hold/ contain 1. füllen 2. aufnehmen, fassen siehe sheng4 + + +
D 昌盛 + + * * chang1sheng4 prosperous blühen und gedeihen + + +
D 茂盛 + + * * mao4sheng4 exuberant/ luxuriant blühend, gedeihend, üppig, wuchernd + + +
D 強盛 + + * * qiang2sheng4 powerful and prosperous mächtig und blühend + + +
D + + * * sheng4 vigorous, energetic energisch, in voller Blüte, großartig siehe cheng2 + + +
D 盛產 + + * * sheng4chan3 abound in/ teem with im Überfluß vorhanden sein + + +
D 盛大 + + * * sheng4da4 magnificent/ grand großartig, feierlich + + +
D 盛開 + + * * sheng4kai1 bloom in voller Blüte + + +
D 盛情 + + * * sheng4qing2 boundless hospitality große Freundlichkeit,Gastfreundlichkeit + + +
D 盛行 + + * * sheng4xing2 prevail populär + + +

6 hưng thịnh; hưng vượng,xum xuê; sum sê 昌盛 chāngshèng 6 1.đựng; đơm; xới (cơm); rót; đổ.2.hưng thịnh; phồn thịnh chéng,shèng 6 phong phú; nhiều; giàu có; thịnh soạn (phương diện vật chất) 丰盛 fēngshèng 6 tươi tốt; xanh tươi (thực vật) 茂盛 màoshèng 6 sản xuất nhiều 盛产 shèngchǎn 6 nở rộ; đua nở (hoa) 盛开 shèngkāi 6 thịnh tình 盛情 shèngqíng 6 thịnh hành 盛行 shèngxíng


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

abundant, flourishing / contain / fill
dress, clothes, attire / fill

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

盛' + * * + surname Sheng/
盛' + * * + to hold/ to contain to ladle
盛' + * * + flourishing/ vigorous magnificen
盛世' + 盛世* * + a flourishing period/ period of prosperity a golden a
盛事' + 盛事* * + grand occasion/
盛京' + 盛京* * + historical name of Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province/
盛傳' + 盛传* * + widely spread/ widely rumored stories ab
盛典' + 盛典* * + majestic pomp/ grand ceremony
盛名' + 盛名* * + famous reputation/
盛器' + 盛器* * + vessel/ receptacle
盛夏' + 盛夏* * + midsummer/ the height of summer
盛大' + 盛大* * + grand/ majestic magnificen
盛大舞會' + 盛大舞会* * + grand ball/
盛妝' + 盛妆* * + vigorous/ strong and healthy
盛季' + 盛季* * + peak season/ a flourishing period
盛宴' + 盛宴* * + feast/
盛年' + 盛年* * + the prime of one's life/
盛德' + 盛德* * + splendid virtue/ majestic moral character great kind
盛怒' + 盛怒* * + rage/ a raging temper
盛情' + 盛情* * + great kindness/ magnificent hospitality
盛景' + 盛景* * + grand view/ magnificent landscape
盛會' + 盛会* * + pageant/ distinguished meeting
盛服' + 盛服* * + splendid attire/
盛極一時' + 盛极一时* * + all the rage for a time/ grand fashion for a limited time
盛氣' + 盛气* * + grand and heroic/ exuberant character
盛氣凌人' + 盛气凌人* * + overbearing/ arrogant bully
盛況' + 盛况* * + grand occasion/
盛產' + 盛产* * + to produce in abundance/ to be rich in
盛稱' + 盛称* * + enthusiastic praise/ to praise highly
盛筵' + 盛筵* * + grand banquet/
盛舉' + 盛举* * + grand event/ magnificent undertaking
盛行' + 盛行* * + to be in vogue/ to be prevalent
盛衰' + 盛衰* * + to flourish then decline/ rise and fall
盛裝' + 盛装* * + (of a receptacle etc) to contain/
盛裝' + 盛装* * + splendid clothes/ rich attire one's Sund
盛譽' + 盛誉* * + flourishing reputation/
盛讚' + 盛赞* * + to praise highly/ an accolade highly reg
盛開' + 盛开* * + blooming/ in full flower
盛饌' + 盛馔* * + rich fare/ splendid food
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


788 华盛顿 美国 政治 中心 +
1132 丰盛 早餐 +
1474 房屋 火势 +
1475 树林 茂盛 +
1661 丰盛 +
2342 国家 越来越 繁荣 昌盛 +
2465 他们 驱车 前往 华盛顿 +
2742 宴会 食物 丰盛 +
2884 水缸 盛满 +
3065 精力 旺盛 +
3223 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

昌盛 창성하다. 흥성하다. 번창하다. 크게 발전하다. + + (용기 등에) 물건을 담다. + + 丰盛 (음식 등이) 풍성하다. 성대하다. 융숭하다. + + 茂盛 (식물이) 우거지다. 무성하다. + + 盛产 많이 나다. 많이 생산하다. + + 盛开 (꽃이) 활짝 피다. 만발하다. + + 盛情 두터운 정. 후의. + + 盛行 성행하다. 널리 유행하다. + +
Links:
+ + + + + + + +