A 飛機 + + * * fei1ji1 aircraft/ airplane/ plane Flugzeug + + +
A 機場 + + * * ji1chang3 airport/ airfield/ aerodrome Flugplatz + + +
A 機會 + + * * ji1hui4 chance/ opportunity Chance,Gelegenheit + + +
A 機器 + + * * ji1qi4 machine/ machinery/ apparatus Maschine + + +
B 機床 + + * * ji1chuang2 machine tool maschinelles Werkzeug + + +
B 機關 + + * * ji1guan1 mechanism/ office Anstalt + + +
B 機械 + + * * ji1xie4 machinery/ machine Maschine, Maschinerie + + +
B 錄音機 + + * * lu4yin1ji1 sound-recorder Tonbandgerät + + +
B 收音機 + + * * shou1yin1ji1 radio (receiver) Radio + + +
B 司機 + + * * si1ji1 driver Fahrer, Chauffeur + + +
B 危機 + + * * wei1ji1 crisis Krise + + +
B 洗衣機 + + * * xi3yi1ji1 washing machine Waschmaschine + + +
C 動機 + + * * dong4ji1 motive/ intention/ motivation/ inner drive Motiv, Motivation + + +
C + + * * ji1 machine/ aircraft/ crucial point/ opportunity/ intention 1. Maschine, mechanisches Werkzeug, Apparat, Gerät 2.Flugzeug 3.Angelpunkt, kritischer Moment 4. Gelegenheit, Möglichkeit , Chance 5. organisch 6. geschmeidig, gewandt, geschickt + + +
C 機動 + + * * ji1dong4 engine-driven/ power-driven/ motorized motorisiert,beweglich, + + +
C 機構 + + * * ji1gou4 mechanism/ setup/ organ/ government organization 1.Mechanismus, Maschinerie 2. Organisation, Institution, Organ, Gremium + + +
C 計算機 + + * * ji4suan4ji1 computer Computer, Rechner + + +
C 時機 + + * * shi2ji1 moment of opportunity/ opportunity/ opportune time Zeitpunkt, Gelegenheit, günstiger Moment + + +
C 投機 + + * * tou2ji1 invest-chance/ congenial/ opportunistic/ speculate übereinstimmend, zueinander passend, spekulieren, Waren verschieben + + +
C 拖拉機 + + * * tuo1la1ji1 hauling-pulling-machine/ tractor 1. Traktor + + +
C 有機 + + * * you3ji1 have-organism/ organic organisch + + +
C 照相機 + + * * zhao4xiang4ji1 take-photo-machine/ camera Kamera, Fotoapparat + + +
D 班機 + + * * ban1 ji1 flight Linienflugzeug + + +
D 乘機 + + * * cheng2ji1 seize the opportunity eine Gelegenheit ergreifen + + +
D 電動機 + + * * dian4dong4ji1 electromotor Elektromotor + + +
D 機車 + + * * ji1che1 engine/ motorcycle Lokomotive,Maschine + + +
D 機靈 + + * * ji1ling wise/ clever clever, geschickt,durchtrieben + + +
D 機密 + + * * ji1mi4 secret geheim, heimlich, Geheimnis + + +
D 機槍 + + * * ji1qiang1 scatter-gun Maschinengewehr + + +
D 機體 + + * * ji1ti3 organism Organismus + + +
D 機遇 + + * * ji1yu4 opportunity glücklicher Umstand,passende Gelegenheit + + +
D 機智 + + * * ji1zhi4 tactful/ resourceful findig, einfallsreich, + + +
D 生機 + + * * sheng1ji1 vitality Überlebenschance, Lebenskraft, Vitalität + + +
D 投機倒把 + + * * tou2ji1 dao3ba3 engage in speculation and profiteering Spekulation, spekulieren + + +

1 máy bay 飞机 2 sân bay 机场 2 điện thoại di động 手机 3 cơ hội, dịp 机会 3 lái xe 司机 3 máy chụp ảnh 照相机 4 máy gặt 洗衣机 xǐyījī 5 thẻ lên máy bay 登机牌 dēng jī pái 5 máy móc 机器 jīqì 6 động cơ 动机 dòngjī 6 cơ động 机动 jīdòng 6 cơ cấu 机构 jīgòu 6 thông minh; lanh lợi; cơ trí 机灵 jīling 6 cơ mật 机密 jīmì 6 cơ giới 机械 jīxiè 6 cơ hội; gặp hoàn cảnh tốt; được dịp; thời cơ 机遇 jīyù 6 lanh trí; tinh nhanh; linh hoạt 机智 jīzhì 6 cơ hội sống; khả năng sống;sức sống 生机 shēngjī 6 thời cơ 时机 shíjī 6 máy thu thanh 收音机 shōuyīnjī 6 đầu cơ 投机 tóujī 6 nguy cơ 危机 wēijī


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved./* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

desk / machine / moment
class / section, department

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

機' + * * + surname /
機' + * * + machine/ engine opportunit
機不可失' + 机不可失* * + No time /
機不可失,失不再來' + 机不可失,失不再来* * + opportunity knocks but once (idiom)/
機不可失,時不再來' + 机不可失,时不再来* * + Opportunity knocks but once. (idiom)/
機不離手' + 机不离手* * + to be unable to do without one's cell phone/
機件' + 机件* * + component (mechanics)/
機伶' + 机伶* * + variant of 機靈|机灵/
機制' + 机制* * + mechani /
機動' + 机动* * + locomotive/ motorized power-driv
機動性' + 机动性* * + flexibility/
機動車' + 机动车* * + motor vehicle/
機動車輛' + 机动车辆* * + motor vehicle/
機務段' + 机务段* * + locomotive depot/
機哩瓜拉' + 机哩瓜拉* * + (Taiwan) see 嘰哩咕嚕|叽哩咕噜/
機器' + 机器* * + machine CL:臺|台/
機器人' + 机器人* * + mechani robot/ android
機器人學' + 机器人学* * + robotics/
機器翻譯' + 机器翻译* * + machine translation/
機器腳踏車' + 机器脚踏车* * + (dialect) motorcycle/ abbr. to 機車|机车
機場' + 机场* * + airport airfield/ CL:家
機場大廈' + 机场大厦* * + termina /
機子' + 机子* * + machine/ device
機宜' + 机宜* * + guidelines/ what to do (under given circumstances)
機密' + 机密* * + secret/ classified (information)
機密性' + 机密性* * + confidentiality/
機密文件' + 机密文件* * + secret document/
機尾' + 机尾* * + the rear (tail) of a plane etc/
機巧' + 机巧* * + cunning/ dexterous ingenious
機床' + 机床* * + machine tool/ a lathe CL:張|张
機庫' + 机库* * + (aircra /
機建費' + 机建费* * + airport construction fee (abbr. for 機場建設費|机场建设费)/
機房' + 机房* * + machine room/ engine room computer r
機掰' + 机掰* * + variant of 雞掰|鸡掰/
機敏' + 机敏* * + agility /
機智' + 机智* * + quick-witted/ resourceful
機會' + 机会* * + opportunity/ chance occasion
機會主義' + 机会主义* * + opportu pragmatism/
機會帶來成功' + 机会带来成功* * + Opportunity brings success. (idiom)/
機會成本' + 机会成本* * + opportunity cost/
機杼' + 机杼* * + a loom/
機械' + 机械* * + machine/ machinery mechanical
機械化' + 机械化* * + to mechanize/
機械工' + 机械工* * + a mechanic/
機械工人' + 机械工人* * + mechanic/
機械工程' + 机械工程* * + mechanical engineering/
機械師' + 机械师* * + mechanic/ engineer machinist
機械性' + 机械性* * + mechani /
機械戰警' + 机械战警* * + RoboCop (movie)/
機械碼' + 机械码* * + machine code/
機械翻譯' + 机械翻译* * + machine translation/
機械能' + 机械能* * + mechanical energy/
機械語言' + 机械语言* * + machine language/
機械鐘' + 机械钟* * + mechanical clock/
機構' + 机构* * + mechanism/ structure organizati
機槍' + 机枪* * + machine /
機油' + 机油* * + engine oil/
機率' + 机率* * + probability/ odds (Tw)
機理' + 机理* * + mechanism/
機票' + 机票* * + air ticket/ passenger ticket CL:張|张
機箱' + 机箱* * + case (c /
機組' + 机组* * + flight crew (on a plane)/ unit (apparatus)
機緣' + 机缘* * + chance/ opportunity destiny
機翼' + 机翼* * + wing (of an aircraft)/
機能' + 机能* * + function/
機艙' + 机舱* * + cabin of a plane/
機製' + 机制* * + machine processed/ machine made mechanism
機詐' + 机诈* * + deceitful/
機謀' + 机谋* * + stratagem/ scheme shrewdness
機警' + 机警* * + perceptive/ astute sharp
機變' + 机变* * + improvisation/ flexible adaptable
機踏車' + 机踏车* * + motorcycle (Tw)/ abbr. for 機器腳踏車|机器脚踏车
機身' + 机身* * + body of fuselage of a plane/
機身寬大' + 机身宽大* * + wide body/ wide-bodied (aircraft)
機車' + 机车* * + locomotive/ train engine car scooter (T
機軸' + 机轴* * + arbor/ shaft (in a machine)
機遇' + 机遇* * + opportunity/ favorable circumstance stroke of
機運' + 机运* * + chance and opportunity/
機長' + 机长* * + captain/ chief pilot
機關' + 机关* * + mechanism/ gear machine-op
機關報' + 机关报* * + officia /
機關布景' + 机关布景* * + machine-operated stage scenery/
機關槍' + 机关枪* * + also written 機槍|机枪/ machine gun
機關炮' + 机关炮* * + machine cannon/ machine-gun cannon
機關車' + 机关车* * + locomotive/
機電' + 机电* * + machinery and power-generating equipment/ electromechanical
機靈' + 机灵* * + clever/ quick-witted
機靈鬼' + 机灵鬼* * + (jocularly) clever and quick-witted person/
機頂盒' + 机顶盒* * + set-top box/ decoder for digital or satellite TV signal etc
機頭' + 机头* * + the front (nose) of a plane etc/
機頭座' + 机头座* * + headstock/ turning head of a screw, drill, lathe etc
機體' + 机体* * + organism/ human body


machine Maschine เครื่องจักรกล machine máquina macchina kone


FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


2 老师 机场 +
71 手机 可以 拨打 国际 电话 +
189 修理 机器 +
190 机会 +
192 把握 每次 面试 机会 +
214 拿给 司机 +
344 电视机 +
642 机票 +
741 飞机 抵达 机场 +
790 飞机 将要 起飞 +
791 可以 使用 自动售票机 车票 +
826 卡车 司机 +
982 维修 机器 +
1001 修理 空调机 +
1027 手机 充电 +
1055 网上 机票 +
1142 制作 飞机 模型 +
1196 飞机 模型 +
1203 获得 机会 +
1283 飞机 降落 +
1324 飞机 着陆 +
1502 机器 运行 稳定 +
1508 机器 可以 代替 工作 +
1511 飞机 延迟 起飞 +
1651 耳机 音乐 +
1931 纺纱机 纺线 +
1960 飞机 抵达 目的地 +
2029 机械 故障 +
2349 收割机 小麦 +
2517 机器 正在 掘土 +
2574 总是 随身 携带 手机 +
2651 机器 正在 浇灌 农田 +
2688 飞机 机翼 +
2785 飞机 体积 庞大 +
2843 直升机 听候 政府 差遣 +
2942 飞机 快要 坠落 +
2949 手机 可能 放出 轻微 辐射 +
3063 盗窃 国家 机密 +
3126 使用 手机 +
3495 机器 剷土 +
3575 儿童 单独 乘坐 飞机 +
3654 议会 政府 主要 机关 +
3728 有了 复印机 之后 用过 这些 复写纸 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

飞机 비행기. 항공기. + + 机场 공항. 비행장 + + 手机 휴대폰. 휴대 전화기. + + 机会 기회. 시기. 찬스. + + 司机 (자동차·전차·기차 등의) 기사. 운전사. 기관사. 조종사. + + 照相机 사진기. 카메라. + + 洗衣机 세탁기. + + 登机牌 탑승권 + + 机器 기계. 기기. + + 动机 동기. + + 机动 발동기〔엔진·모터〕로 움직이는. + + 机构 기구. [기계의 내부 구조나 장치] + + 机关 기관. [공공 사무를 처리하는 부서나 조직] + + 机灵 영리하다. 똑똑하다. 재치 있다. 눈치 빠르다. 약삭빠르다. 재빠르다. + + 机密 기밀. 극비. + + 机械 기계. 기계 장치. + + 机遇 (좋은) 기회. 찬스. 시기. 호기. + + 机智 기지가 넘치다. + + 生机 활력. 생명력. 생기. 활기. + + 时机 (유리한) 시기. 기회. 때. + + 收音机 라디오. + + 投机 견해가 일치하다. 의기투합하다. 배짱이 맞다. + + 危机 위기. 위험한 고비. + +
Links:
+ + + + + + + +