A 方便 + 便+ * * fang1bian4 convenient/ make convenient bequem,passend, einfach + + +
A 方法 + + * * fang1fa3 method/ way/ means Methode,Weise + + +
A 方面 + + * * fang1mian4 respect/ aspect/ field/ side Aspekt,Hinsicht + + +
A 方向 + + * * fang1xiang4 direction/ orientation Richtung + + +
A 地方 + + * * di4fang place/ space/ part/ respect Ort,Stelle (vgl. di4fang1 HSK2) + + +
B + + * * fang1 square 1.Viereck,Quadrat, viereckig, quadratisch 2. Himmelsrichtung, Orientierung 3. Seite 4. Methode, Weg 5. Rezept 6. eben, gerade,erst + + +
B 方案 + + * * fang1'an4 scheme/ plan/ program Plan, Vorschlag + + +
B 平方 + + * * ping2fang1 square Quadrat + + +
B 方式 + + * * fang1shi4 way/ fashion/ pattern Weise,Art und Weise + + +
B 方針 + + * * fang1zhen1 policy/ principle Politik, Prinzip, Vorgehensweise + + +
B 一方面…一方面… + + * * yi1 fang1mian4 yi1 fang1mian4 on one hand … on the other hand … einerseits...anderseits + + +
B 對方 + + * * dui4fang1 the other side Gegenseite + + +
B 雙方 + + * * shuang1fang1 both sides/ the two parties beide Seiten, bilateral + + +
B 地方 + + * * di4fang1 local, regional örtlich, regional, hiesig + + +
B 西方 + 西+ * * xi1fang1 the West Westen, Okkzident + + +
B 立方 + + * * li4fang1 cube Würfel + + +
B 北方 + + * * bei3fang1 north Norden + + +
B 南方 + + * * nan2fang1 south Süden, südliches Gebiet + + +
B 東方 + + * * dong1fang1 the East Ost + + +
C + + * * fang1 square/ direction/ side/ party/ place 1.Viereck,Quadrat, viereckig, quadratisch 2. Himmelsrichtung, Orientierung 3. Seite 4. Methode, Weg 5. Rezept 6. eben, gerade,erst + + +
C 藥方 + + * * yao4fang1 medicine-prescription/ recipe/ prescription Rezept, das Verschreiben eines Rezepts + + +
C 比方 + + * * bi3fang instance/ analogy Analogie, Unterfall + + +
C 大方 + + * * da4fang1 of good taste/ generous/ natural and poised großzügig + + +
C 後方 + + * * hou4fang1 rear/ rearward Etappe, Hinterland, hinten + + +
C 四面八方 + + * * si4 mian4 ba1 fang1 four sides and eight directions/ in every direction alle Himmelsrichtungen,nah und fern + + +
C 千方百計 + + * * qian1 fang1 bai3 ji4 by every possible means/ by hook or crook nichts unversucht lassen, auf jede erdenkliche W. + + +
C 前方 + + * * qian2fang1 front/ in front/ ahead/ at the head/ forward vorn, Front, + + +
D 方程 + + * * fang1cheng2 equation Gleichung + + +
D 想方設法 + + * * xiang3 fang1 she4 fa3 do everything possible/ try every means alles mögliche probieren + + +
D 官方 + + * * guan1fang1 by the government official offiziell, amtlich + + +
D 四方 + + * * si4fang1 all sides/ all directions die vier Himmelsrichtungen, Viereck + + +
D 配方 + + * * pei4fang1 formula Anleitung zur Herstellung chem. Oder metallurgischer Produkte, ein Rezept anfertigen,quadratische Ergänzung + + +
D 處方 + + * * chu3fang1 prescription ein Rezept verschreiben, Rezept + + +
D 立方米 + + * * li4fang1mi3 cubic meter Kubikmeter,Zählwort + + +
D 遠方 + + * * yuan3fang1 far distance Ferne + + +

3 miền Bắc 北方 3 địa phương 地方 3 thuận tiện 方便 4 phương pháp 方法 4 phương diện 方面 4 phương hướng 方向 5 hào phóng 大方 5 phía bên kia 对方 5 vuông 5 kế hoạch 方案 5 phương thức 方式 5 hình lập phương 立方 5 vuông 平方 5 cả hai bên 双方 6 比方 6 phương vị 方位 6 phương ngôn 方言 6 "xung quanh 方圆 6 phương châm 方针 6 đạo làm quan 官方 6 lập phương 立方 6 trăm phương ngàn kế 千方百计 6 tìm đủ mọi cách 想方设法


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.便* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

a square, rectangle / a region / local
offspring, child / fruit, seed of / 1st terrestrial branch

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

方' + * * + surname Fang/
方' + * * + square/ power or involution (mathematics) upright
方丈' + 方丈* * + one of three fabled islands in Eastern sea, abode of immortals/
方丈' + 方丈* * + square zhang (i.e. unit of area 10 feet square)/ monastic room 10 feet square Buddhist o
方位' + 方位* * + direction/ points of the compass bearing
方位角' + 方位角* * + azimuth/
方位詞' + 方位词* * + noun of locality (linguistics)/
方便' + 方便* * + convenient/ to help out to make th
方便麵' + 方便面* * + instant noodles/
方冊' + 方册* * + ancient books and volumes/ classical writings
方劑' + 方剂* * + prescription/ recipe (Chinese medicine)
方向' + 方向* * + direction/ orientation path to fo
方向性' + 方向性* * + directi /
方向感' + 方向感* * + sense of direction/
方向盤' + 方向盘* * + steering wheel/
方命' + 方命* * + against orders/ to disobey to refuse
方圓' + 方圆* * + circumference/
方城' + 方城* * + Fangcheng county in Nanyang 南陽|南阳/
方城' + 方城* * + square mahjong layout (with the tiles laid out as a square)/
方城縣' + 方城县* * + Fangcheng county in Nanyang 南陽|南阳/
方塊' + 方块* * + cube block/ square rectangle
方塊字' + 方块字* * + Chinese characters/
方塊草皮' + 方块草皮* * + divot (golf)/
方士' + 方士* * + alchemist/ necromancer
方妮' + 方妮* * + Fanny (name)/
方子' + 方子* * + prescription (of medicine)/
方家' + 方家* * + learned person/ expert in a certain field abbr. for
方寸' + 方寸* * + square heart/ mind
方尾鶲' + 方尾鹟* * + (Chinese bird species) grey-headed canary-flycatcher (Culicicapa ceylonensis)/
方山' + 方山* * + Fangshan county in Lüliang 呂梁|吕梁/
方山縣' + 方山县* * + Fangsha /
方差' + 方差* * + varianc /
方帽' + 方帽* * + mortarboard/ square academic cap
方式' + 方式* * + way/ manner style
方形' + 方形* * + square square-shaped/
方志' + 方志* * + local chronicles/ district records
方才' + 方才* * + just now/ then
方括號' + 方括号* * + square brackets /
方文山' + 方文山* * + Vincent /
方方正正' + 方方正正* * + square-shaped/
方方面面' + 方方面面* * + all sides/ all aspects multi-face
方枘圓鑿' + 方枘圆凿* * + to put a square peg in a round hole/ incompatible (idiom)
方根' + 方根* * + square root/
方格' + 方格* * + checked pattern/ square box character (in Chinese text) indicating illegible character
方格紙' + 方格纸* * + squared paper/ graph paper grid paper
方框圖' + 方框图* * + flowchart/ block diagram
方案' + 方案* * + plan/ program (for action etc) proposal
方正' + 方正* * + Fangzhe /
方正' + 方正* * + clear a neat/ square (person)
方正縣' + 方正县* * + Fangzheng county in Harbin 哈爾濱|哈尔滨/
方毅' + 方毅* * + Fang Yi /
方法' + 方法* * + method/ way means
方法學' + 方法学* * + methodo /
方法論' + 方法论* * + methodology/ Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿
方滋未艾' + 方滋未艾* * + flouris still growing strong/ on the up
方物' + 方物* * + produced locally/ local product (with distinctive native features)
方知' + 方知* * + to realize only then/
方程' + 方程* * + mathematical equation/
方程式' + 方程式* * + equation/
方程組' + 方程组* * + (math.) simultaneous equations/ system of equations
方策' + 方策* * + strategy/ policy general pl
方糖' + 方糖* * + sugar c /
方能' + 方能* * + can then (and only then)/
方腿' + 方腿* * + processed ham product/
方臘' + 方腊* * + Fang La/
方興未已' + 方兴未已* * + flourishing and still in the ascendant (idiom); rapidly expanding/ still growing strong on the up
方興未艾' + 方兴未艾* * + flourishing and still in the ascendant (idiom); rapidly expanding/ still growing strong on the up
方舟' + 方舟* * + ark/
方莊' + 方庄* * + Fangzhuang neighborhood of Beijing/
方術' + 方术* * + arts of healing, divination, horoscope etc/ supernatural arts (old)
方解石' + 方解石* * + calcite (CaCO3 as rock-forming mineral)/
方言' + 方言* * + the first Chinese dialect dictionary, edited by Yang Xiong 揚雄|扬雄/
方言' + 方言* * + dialect /
方針' + 方针* * + policy/ guidelines CL:個|个
方釳' + 方釳* * + (arch.) /
方鉛礦' + 方铅矿* * + galena/
方陣' + 方阵* * + square-shaped formation (military)/ phalanx (math.) ma
方面' + 方面* * + respect/ aspect field
方音' + 方音* * + dialect /
方頂' + 方顶* * + square roof/
方頭' + 方头* * + square headed/
方頭括號' + 方头括号* * + square brackets /
方頭螺帽' + 方头螺帽* * + square /
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


132 客厅 方桌 +
133 前方 +
176 什么 方法 可以 变瘦 +
220 迷失 方向 +
267 我们 来自 东方 +
270 北方 下雪 +
273 汽车 方便 +
387 车站 前方 +
497 警方 控告 犯罪 +
601 前方 施工 注意 +
721 同事 讨论 方案 +
739 双方 业务 开展 顺利 +
774 比赛 双方 竞争 激烈 +
804 答应 对方 合作 +
1009 中国 官方 语言 汉语 +
1030 同意 方案 还是 大多数 +
1046 前方 雪山 +
1243 警方 街上 设置 路障 +
1322 双方 会议厅 签约 +
1438 尽快 修改 地方 +
1515 西藏 位于 中国 西南方 +
1558 警方 投降 +
1580 减肥 方式 奏效 +
1601 前方 道路 曲折 +
1619 解释 自己 方案 +
1655 双方 谋求 合作 +
1817 冷冻 食品 方便 +
1832 就是 我们 方案 +
1833 方案 +
1899 他们 辈子 很多 地方 +
1943 蒙古 中国 北方 +
2162 他们 相互 干涉 对方 业务 +
2192 象群 迁徙 地方 +
2195 夫妻 双方 应该 同舟共济 +
2405 他们 合作 +
2472 他们 互相 怨恨 对方 +
2743 警方 现场 展开 侦查 +
2807 前方 拐弯 +
3011 K 自我 娱乐 方式 +
3046 双方 防御 能力 +
3184 太阳 东方 昇起 +
3192 冬天 大雁 迁徙 南方 +
3218 警方 暴徒 展开 对峙 +
3220 他们 谘询 保险 方面 问题 +
3254 双方 开始 正式 会晤 +
3260 见面 双方 高兴 +
3306 希望 双方 诚挚 合作 +
3684 东西 携带 起来 方便 所以 它们 托运到学校 +
3769 中国人 表达 感情 方式 比较 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.
02043217-a


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

北方 북방. 북쪽. + + 地方 부분. 점. + + 方便 편리하다. + + 方法 방법. 수단. 방식. + + 方面 방면. 부분. 분야. 영역. 측(면). 쪽. + + 方向 방향. + + 大方 (언행이) 시원시원하다. 거침없다. 자연스럽다. 대범하다. + + 对方 (주체측에서 본) 상대방. 상대편. + + 사각형. 육면체. + + 方案 방안. + + 方式 방식. 방법. 패턴(pattern). + + 立方 입방. 세제곱. 삼승(三乘). + + 平方 제곱. 평방. + + 双方 쌍방. 양쪽. 양자. 양측. + + 比方 비유하다. 예를 들다. + + 方位 방향과 위치. 방향. 위치. + + 方言 방언. + + 方针 방침. + + 官方 정부 당국. 정부측. + + 千方百计 갖은 방법〔계략〕을 다 써 보다〔생각하다〕. + + 想方设法 온갖 방법을 다 생각하다. 갖은 방법을 다하다. + +
Links:
+ + + + + + + +