A + + * * bao4 newspaper/ gazette 1. Zeitung, Blatt, Bulletin + + +
B 報到 + + * * bao4 dao4 report for duty/ check in/ register sich anmelden, registrieren lassen + + +
B 報道 + + * * bao4dao4 report/ cover/ coverage/ story melden, berichten, Bericht + + +
B 報告 + + * * bao4gao4 make known/ report/ speech/ lecture Bericht, berichten, Vortrag + + +
B 報名 + + * * bao4 ming2 sign up sich anmelden + + +
B 報紙 + + * * bao4zhi3 newspaper Zeitung + + +
B 電報 + + * * dian3bao4 cable/ telegram Telegramm + + +
B 畫報 + + * * hua4bao4 pictorial Illustrierte + + +
C + + * * bao4 report/ announce/ declare 1. mitteilen, Bericht erstatten, benachrichtigen 2.erwidern, belohnen,vergelten, heimzahlen 3. Botschaft, Meldung, Ankündigung 4. Telegraphie, Telegramm + + +
C 報仇 + + * * bao4chou2 reward/ pay sich rächen + + +
C 報酬 + + * * bao4 chou2 reward, renumeration, pay Belohnung + + +
C 報復 + + * * bao4fu4 retaliate/ revenge/ retaliation/ reprisal Vergeltung + + +
C 報刊 + + * * bao4kan1 newspapers and periodicals/ the press Publikation + + +
C 報社 + + * * bao4she4 newspaper office Zeitungsbüro, Pressebüro + + +
C 彙報 + + * * hui4bao4 give an account of; report jm Bericht erstatten + + +
C 情報 + + * * qing2bao4 intelligence/ information/ tip-off Information, Nachricht + + +
C 日報 + + * * ri4bao4 daily paper/ daily Tageszeitung + + +
C 晚報 + + * * wan3bao4 evening-newspaperevening newspaper Abendblatt + + +
C 預報 + + * * yu4bao4 beforehand-report/ predict/ forecast/ prediction Voraus- Vorhersage + + +
D 報答 + + * * bao4da2 reciprocate/ pay back/ repay zurückzahlen + + +
D 報考 + + * * bao4kao3 enter oneself for an examination sich für eine Prüfung eintragen + + +
D 報銷 + + * * bao4xiao1 submit and expense account sich seine Kosten erstatten lassen + + +
D 公報 + + * * gong1bao4 gazette Kommunique, Bulletin + + +
D 上報 + + * * shang4bao4 report to the leadership in der Zeitung stehen,einer höheren Inst.vorlegen + + +
D 申報 + + * * shen1bao4 declare einer höheren Instanz etw schrifl. melden + + +
D 通報 + + * * tong1bao4 circular/ circulate a notice ein Rundschreiben verschicken,Rundschreiben, Fachzeitung + + +

2 báo 报纸 4 báo cáo 报道 bàodào 4 ghi tên 报名 bàomíng 5 báo cáo 报告 bàogào 5 dự báo 预报 yùbào 6 báo thù 报仇 bàochóu 6 thù lao 报酬 bàochou 6 báo đáp 报答 bàodá 6 phúc đáp,trả thù; trả miếng; phục thù,báo cáo; trả lời; phúc đáp 报复 bàofu 6 báo nguy,báo động; báo cảnh sát 报警 bàojǐng 6 thanh toán,thanh lý,tiêu tùng; đi tong; sạch; xoá sạch 报销 bàoxiāo 6 báo cáo; báo cáo với (nhiệm vụ, sứ mệnh...),báo đáp; báo ơn; đền ơn 回报 huíbào 6 hội báo (hối) 汇报 huìbào 6 tình báo 情报 qíngbào 6 trình báo; trình bày 申报 shēnbào


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

report, tell, announce
tent / screen, mosquito net

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

報' + * * + to announce/ to inform report
報上' + 报上* * + in the /
報亭' + 报亭* * + kiosk/ newsstand
報人' + 报人* * + newsman/ journalist (archaic)
報仇' + 报仇* * + to take revenge/ to avenge
報仇雪恥' + 报仇雪耻* * + to take revenge and erase humiliation (idiom)/
報仇雪恨' + 报仇雪恨* * + to take revenge and wipe out a grudge (idiom)/
報以' + 报以* * + to give in return/
報信' + 报信* * + to notify/ to inform
報價' + 报价* * + to quote a price/ quoted price quote
報價單' + 报价单* * + quotation/ price list written es
報償' + 报偿* * + repay/ recompense
報分' + 报分* * + call the score/
報刊' + 报刊* * + newspapers and periodicals/ the press
報刊攤' + 报刊摊* * + newsstand/
報到' + 报到* * + to report for duty/ to check in to registe
報功' + 报功* * + to report a heroic deed/ to mention sb in dispatches
報務員' + 报务员* * + telegraph operator/ radio operator
報名' + 报名* * + to sign up/ to enter one's name to apply
報名表' + 报名表* * + application form/ registration form CL:張|张
報名費' + 报名费* * + registr /
報告' + 报告* * + to inform/ to report to make kn
報告員' + 报告员* * + spokesp announcer/
報告文學' + 报告文学* * + reportage/
報告書' + 报告书* * + written report/
報告會' + 报告会* * + public lecture (with guest speakers etc)/
報喜' + 报喜* * + to announce good news/ to report success
報喜不報憂' + 报喜不报忧* * + to report only the good news, not the bad news/ to hold back unpleasant news to sweep b
報喪' + 报丧* * + to announce sb's demise/ to predict death
報單' + 报单* * + a tax declaration form/ a tax return
報國' + 报国* * + to dedicate oneself to the service of one's country/
報失' + 报失* * + report the loss to the authorities concerned/
報子' + 报子* * + bearer of good news (esp. announcing success in imperial examinations)/
報官' + 报官* * + to report a case to the authorities (old)/
報審' + 报审* * + to report for judgment/ to submit for approval
報導' + 报导* * + to cover (report) news/ news reporting story
報帖' + 报帖* * + to announce good news in red letters/
報帳' + 报帐* * + render an account/ submit an expense account apply for
報幕' + 报幕* * + announce the items on a (theatrical) program/
報廢' + 报废* * + to scrap/ to be written off
報復' + 报复* * + to make reprisals/ to retaliate revenge
報德' + 报德* * + to repay debts of gratitude/ to repay kindness
報怨' + 报怨* * + to pay back a score/ to get revenge to requite
報恩' + 报恩* * + to pay to repay a kindness/
報憂' + 报忧* * + to report bad news/ to announce failure, shortcoming or disaster
報應' + 报应* * + retribution/ judgment
報應不爽' + 报应不爽* * + appropriate retribution (idiom)/
報戶口' + 报户口* * + apply for a resident permit/
報批' + 报批* * + to report for criticism/ to submit for approval to higher authority
報捷' + 报捷* * + report a success/ announce a victory
報摘' + 报摘* * + news digest/
報攤' + 报摊* * + newsstand/
報收' + 报收* * + (of a stock on the stock market) to close at (a certain price)/
報效' + 报效* * + render service to repay kindness/
報數' + 报数* * + number off! (command in military drill)/ count off!
報春花' + 报春花* * + primrose (Primula malacoides)/
報時' + 报时* * + give the correct time/
報曉' + 报晓* * + herald the break of day/
報本反始' + 报本反始* * + ensure that you pay debts of gratitude (idiom)/
報案' + 报案* * + to report a case to the authorities/
報條' + 报条* * + report of success from a candidate to the imperial examination (old)/ list of deaths
報檢' + 报检* * + quarantine inspection/
報界' + 报界* * + the press/ journalistic circles the journa
報盤' + 报盘* * + offer/ to make an offer (commerce)
報社' + 报社* * + general office of a newspaper/ newspaper office CL:家
報禁' + 报禁* * + restric press restrictions/
報稅' + 报税* * + to declare dutiable goods (at customs)/ to make a tax declaration
報稅單' + 报税单* * + to declare to customs or to the taxman/
報稅表' + 报税表* * + a tax return/ a tax declaration form
報窩' + 报窝* * + to brood/ to hatch
報章' + 报章* * + newspapers/
報童' + 报童* * + paperboy/
報端' + 报端* * + in the newspaper(s)/
報答' + 报答* * + to repay/ to requite
報系' + 报系* * + newspaper chain/ syndicate
報紙' + 报纸* * + newspaper/ newsprint CL:份
報紙報導' + 报纸报导* * + newspap /
報考' + 报考* * + to enter oneself for an examination/
報表' + 报表* * + forms for reporting statistics/ report forms
報話機' + 报话机* * + walkie-talkie/ portable radio transmitter
報請' + 报请* * + to report, requesting approval/ written request for instructions
報謙' + 报谦* * + sorry/
報警' + 报警* * + to sound an alarm/ to report sth to the police
報警器' + 报警器* * + alarm (e.g. burglar or fire alarm)/ warning device
報賬' + 报账* * + to report expenses/ to submit accounts
報載' + 报载* * + newspaper report/
報道' + 报道* * + to report (news)/ report CL:篇
報道攝影師' + 报道摄影师* * + photojo /
報酬' + 报酬* * + reward/ remuneration
報銷' + 报销* * + to submit an expense account/ to apply for reimbursement to write o
報錄' + 报录* * + entry pass for imperial examination/
報錄人' + 报录人* * + bearer of good news (esp. announcing success in imperial examinations)/
報關' + 报关* * + to declare at customs/
報頭' + 报头* * + masthead (of a newspaper etc)/ nameplate
報館' + 报馆* * + newspaper office/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


66 报告 +
201 报纸 消息 +
235 报道 新闻 +
236 报纸 +
911 报告 批示 +
999 报纸 印刷 好了 +
1123 根据 天气 预报 显示 今天 晴间多云 +
1190 报纸 刊登 旅游 资讯 +
1429 报纸 公布 消息 +
1805 报纸 媒介 +
1867 每天 阅读 报纸 +
2206 财政 大臣 发表 今年 预算 报告 +
2374 学校 截止 报名 +
2718 报刊亭 +
3056 桌上 报纸 +
3604 有人 通知 司令部 报到 +
3616 报社 实习 +
3732 喜欢 打击 报复 得罪 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.
06267145-n


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

+报纸 신문. + + 报道 (뉴스 등의) 보도. + + 报名 신청하다. 등록하다. 지원하다. + + 报告 보고. 보고서. 리포트. + + 预报 미리 알리다. 예보하다. + + 报仇 복수하다. 보복하다. 원수를 갚다. + + 报酬 보수. 대가. 수당. 사례금. + + 报答 (실제 행동으로) 보답하다. 감사를 표하다. 은혜를 갚다. + + 报到 도착하였음을 보고하다〔알리다〕. 도착 보고〔신고〕를 하다. 도착〔참석〕 등록... + + 报复 보복하다. 앙갚음하다. 원수를 갚다. + + 报社 신문사. + + 报销 (사용 경비를) 청구하다. 결산하다. 정산하다. + + 汇报 (상황이나 관련 자료를) 종합하여 (상급자나 대중에게) 보고하다. + + 回报 (임무나 사명 완수·진행 상황을) 보고하다. + + 情报 (주로 기밀성을 띤) 정보. + + 申报 (상급·관련 기관에) 서면으로 보고하다. + +
Links:
+ + + + + + + +