B 方式 + + * * fang1shi4 way/ fashion/ pattern Weise,Art und Weise + + +
B 形式 + + * * xing2shi4 form/ format/ shape Form + + +
B 正式 + + * * zheng4shi4 formal/ official/ regular formell, offiziell + + +
C 各式各樣 + + * * ge4 shi4 ge4 yang4 of all styles and types/ all kinds of alle Arten von, verschiedene + + +
C 公式 + + * * gong1shi4 formula/ any established or conventional method Formel + + +
C 新式 + + * * xin1shi4 new-style/ new type/ latest type/ of a new form or rite neuer Typus,neue Mode, modern + + +
C 儀式 + + * * yi2shi4 ceremony-ritual/ ceremony/ ritual/ rite/ function Feier, Feierlichkeit,Zeremonie + + +
D 閉幕式 + + * * bi4mu4shi4 closing ceremony Schlußzeremonie, Abschlußfeier + + +
D 格式 + + * * ge2shi4 format Form, Muster,Schablone + + +
D 模式 + + * * mo2shi4 mode/ style Modell, Muster + + +
D + + * * shi4 formula/ style 1. Typ, Stil, Art 2. Form, Muster 3. Zeremonie 4. Formel 5. Modus + + +
D 式樣 + + * * shi4yang4 pattern Stil, Typ,Muster, Modell + + +

4 chính thức 正式 zhèngshì 5 phương thức, cách thức 方式 fāngshì 5 lễ khai mạc 开幕式 kāimù shì 5 hình thức 形式 xíngshì 5 hình thức, kiểu dáng 样式 yàngshì 6 cách thức; quy cách 格式 géshì 6 công thức 公式 gōngshì 6 kiểu dáng; phong cách; tác phong; cách; lối; kiểu; mẫu; loại; dạng 款式 kuǎnshì 6 kiểu mẫu; khuôn mẫu; mẫu 模式 móshì 6 nghi thức 仪式 yíshì


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

式' + * * + type/ form pattern
式子' + 式子* * + formula/ mathematical expression
式微' + 式微* * + (literary) to decline/ to wane title of a
式樣' + 式样* * + style /
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


377 这些 房子 样式 相同 +
825 这儿 衣服 款式 很多 +
1108 礼服 款式 漂亮 +
1580 减肥 方式 奏效 +
2015 他们 结婚 仪式 户外 举行 +
2345 泰式 房屋 特色 +
3011 K 自我 娱乐 方式 +
3194 对于 公式 混淆不清 +
3254 双方 开始 正式 会晤 +
3634 不能 注重 形式 +
3679 市长 开幕式 剪彩 +
3769 中国人 表达 感情 方式 比较 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.
07450842-n


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

+正式 정식의. 공식의. 정규의. + + 方式 방식. 방법. 패턴(pattern). + + 开幕式 개막식. + + 形式 형식. 형태. + + 样式 형식. 양식. 모양. 형. 스타일(style). 디자인(design). + + 格式 격식. 양식. 규칙. 서식. + + 公式 공식. + + 款式 스타일. 타입. 양식. 격식. + + 模式 모식. (표준) 양식. 패턴. 모델. + + 仪式 의식. + +
Links:
+ + + + + + + +