A 服務員 + + * * fu2wu4yuan2 waiter/ waitress/ attendant Bedienungspersonal,Zimmermädchen,Kellner + + +
B 黨員 + + * * dang3yuan2 party member Parteimitglied + + +
B 動員 + + * * dong4yuan2 arouse/ mobilize mobilisieren, mobilmachen,Mobilisierung + + +
B 技術員 + + * * ji4shu4yuan2 technician Techniker + + +
B 教員 + + * * jiao1yuan2 teacher/ instructor Lehrer, Ausbilder + + +
B 人員 + + * * ren2yuan2 personnel/ staff Personal + + +
B 委員 + + * * wei3yuan2 committee member Ausschußmitglied + + +
B 演員 + + * * yan3yuan2 actor/ performer Schauspieler,Darsteller + + +
B 員(服務員) + + * * yuan2 -er/ -or/ etc. (waiter; waitress) 1. Person, die einer bestimmten Beschäftigung nachgeht 2. Mitglied 3. Zählwort, z. B. ein fähiger General + + +
B 運動員 + + * * yun4dong4yuan2 athlete/ player Athlet, Sportler, Spieler + + +
C 成員 + + * * cheng2yuan2 member Mitglied + + +
C 隊員 + + * * dui4yuan2 team member Mitglied + + +
C 團員 + + * * tuan2yuan2 group-member/ delegation member/ League member Delegationsmitglied, Mitglied einer Gruppe + + +
C 職員 + + * * zhi2yuan2 job-person/ office worker/ staff member/ staffer/ clerk Angestellter + + +
D 乘務員 + + * * cheng2wu4yuan2 trainman/ stewardess Schaffner + + +
D 炊事員 + + * * chui1shi4yuan2 the kitchen stuff Koch + + +
D 店員 + + * * dian4yuan2 shop assistant Ladenangstellte, Verkäufer + + +
D 雇員 + + * * gu4yuan2 employee Angestellte, Arbeitnehmer + + +
D 官員 + + * * guan1yuan2 official Beamte + + +
D 會員 + + * * hui4yuan2 member/ insider Mitglied + + +
D 傷員 + + * * shang1yuan2 the wounded die Verwundeten + + +
D 社員 + + * * she4yuan2 commune member Mitglied einer Geellschaft,Kommunemitglied + + +
D 議員 + + * * yi4yuan2 Congressman Abgeordneter + + +
D 譯員 + + * * yi4yuan2 interpreter Dolmetscher + + +

2 người phục vụ 服务员 4 người bán hàng 售货员 shòuhuòyuán 4 diễn viên 演员 yǎnyuán 5 người dẫn truyện 解说员 jiěshuō yuán 5 nhân viên 人员 rényuán 6 giảm biên chế; cắt giảm nhân sự 裁员 cáiyuán 6 thành viên; hội viên 成员 chéngyuán 6 động viên 动员 dòngyuán 6 uỷ viên 委员 wěiyuán


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +

member / personnel, staff member
labor, work / worker, laborer

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

員' + * * + person/ employee member
員外' + 员外* * + landlord (old usage)/
員山' + 员山* * + Yuanshan township in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县/
員山鄉' + 员山乡* * + Yuansha /
員工' + 员工* * + staff personnel/ employee
員林' + 员林* * + Yuanlin town in Changhua county 彰化縣|彰化县/
員林鎮' + 员林镇* * + Yuanlin /
員警' + 员警* * + police policeman/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


375 他们 人事 部门 员工 +
420 成员 团结 +
763 我们 小组 成员 +
799 俱乐部 会员 +
800 售货员 输入 密码 +
1025 批评 员工 +
1231 守门员 +
1282 招聘 员工 +
1432 运动员 努力 前冲 +
1482 政府 官员 人民 监督 +
1760 消防员 灭火 +
1844 同事 裁员 幸灾乐祸 +
2010 政府 官员 腐败 +
2135 今年 最佳 运动员 +
2347 参赛 队员 他们 当中 选拔 +
2459 公司 打算 削减 10 员工 +
2636 议员 首次 公开 露面 +
2684 研究员 研究 细菌 +
2721 队员 斗志 昂扬 +
2837 贿赂 政府 官员 +
2863 官员 下榻 酒店 +
2870 公司 甄选 面试 人员 +
2872 消防员 现场 拯救 灾民 +
2893 消防员 扑灭 大火 +
3264 运动员 高擎 火炬 +
3295 小组 成员 正在 斟酌 案子 +
3467 政府 官员 俸禄 不错 +
3666 公司 正在 精简 人员 +
3714 演员 阵容 非常 强大 我们 十分 欣赏 这个 节目 +
3751 饭店的 女服务员 +
3763 一名 化妆品 推销员 当地 妇女 喜欢 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

服务员 (서비스업의) 종업원. 웨이터. 보이(boy). 승무원. 접대원. + + 售货员 판매원. 점원. + + 演员 배우. 연기자. + + 解说员 해설자. 내레이터(Narrator). + + 人员 인원. 요원. + + 裁员 (기관·기업 등에서) 감원하다. 인원을 축소하다. 인원을 줄이다. + + 乘务员 승무원. + + 成员 성원. 구성원. + + 动员 (군사 및 경제를) 전시 체제화하다. 전시 동원 상태에 들어가다. + + 委员 (위원회의) 위원. + +
Links:
+ + + + + + + +