A 出發 + + * * chu1fa1 set out/ start from losgehen,sich auf den Weg machen + + +
A + + * * fa1 send out/ discharge/ issue/ rise 1. senden, absenden, aufgeben 2. äußern, etw zum Ausdruck bringen 3. schießen, abfeuern, ausstrahlen 4. hervorbringen, erzeugen 5. werden, in Erscheinung treten 6. empfinden 7. Zählwort für Patronen + + +
A 發燒 + + * * fa1 shao1 have a fever/ have a temperature Fieber haben + + +
A 發生 + + * * fa1sheng1 happen/ occur/ take place geschehen, sich ereignen, entstehen + + +
A 發現 + + * * fa1xian4 discover/ find/ discovery finden,entdecken + + +
A 發展 + + * * fa1zhan3 develop/ recruit/ development entwickeln, Entwicklung, entfalten, wachsen + + +
B 從…出發 + + * * cong2 chu1fa1 set off from von... starten, von... losfahren + + +
B 發表 + + * * fa1biao3 publish/ issue publizieren, veröffentlichen, herausgeben + + +
B 發出 + + * * fa1chu1 send out/ give out aussenden, ausstoßen + + +
B 發達 + + * * fa1da2 developed/ flourishing entwickelt, florierend + + +
B 發動 + + * * fa1dong4 start/ launch/ arouse anfangen, starten, moblisieren + + +
B 發抖 + + * * fa1dou3 tremble zittern + + +
B 發揮 + + * * fa1hui1 bring into play/ give play to ins Spiel bringen + + +
B 發明 + + * * fa1ming2 invent/ invention Erfindung, erfinden + + +
B 發言 + + * * fa1 yan2 speak/ make a speech eine Rede halten,Rede + + +
B 發揚 + + * * fa1yang2 develop/ carry on entwickeln, vollen Gebrauch von machen + + +
B 理髮 + + * * li3 fa4 haircut/ hairdressing Haarschnitt, Friseur-, + + +
B 啟發 + + * * qi3fa1 arouse/ inspire/ enlighten/ illumination 1. aufklären, belehren 2. starten, anfangen 3. öffnen, aufmachen + + +
B 沙發 + + * * sha1fa1 sofa Sofa + + +
B 頭髮 + + * * tou2fa hair Haar + + +
C 爆發 + + * * bao4fa1 erupt/ burst out/ break out Eruption, Ausbruch, Explosion + + +
C 發電 + + * * fa1 dian4 generate electricity Elektrizität erzeugen + + +
C 發覺 + + * * fa1jue2 become aware/ sense/ realize/ discover/ detect aufspüren, entdecken, finden + + +
C 發射 + + * * fa1she4 launch/ discharge/ shoot/ fire/ transmit abfeuern, starten, schießen, + + +
C 發行 + + * * fa1xing2 distribute/ publish/ issue/ release ausgeben, etwas in Umlauf bringen + + +
C 發育 + + * * fa1yu4 develop/ grow (especially in puberty) Wachstum, Entwicklung + + +
C 開發 + + * * kai1fa1 develop/ exploit nutzbar machen, erschließen, ausbeuten + + +
C 蒸發 + + * * zheng1fa1 evaporate-emanate/ vaporize/ evaporate Verdampfung, Evaporation + + +
D 頒發 + + * * ban1fa1 award/ issue veröffentlichen, erlassen + + +
D 出發點 + + * * chu1fa1dian3 starting point Startpunkt + + +
D 打發 + + * * da3fa dispatch/ send schicken, senden + + +
D 發病 + + * * fa1 bing4 (of a disease) come on krank werden, erkranken + + +
D 發布 + + * * fa1bu4 issue/ put out erlassen,erteilen,bekanntgeben + + +
D 發財 + + * * fa1 cai2 make a fortune/ make a pile reich werden + + +
D 發愁 + + * * fa1 chou2 worry/ be anxious Sorgen haben, sich Sorgen machen, besorgt + + +
D 發奮圖強 + + * * fa1fen4 tu2 qiang2 work with a will to make the country strong mit festen Willen das Land zu erstarken + + +
D 發火 + + * * fa1 huo3 get angry sich entzünden,detonieren, zornig werden + + +
D 發脾氣 + + * * fa1 pi2qi get angry/ lose one's temper seine Fassung verlieren, böse werden + + +
D 發票 + + * * fa1piao4 invoice/ receipt Quittung + + +
D 發起 + + * * fa1qi3 initiate/ originate die Initiative ergreifen,entfesseln + + +
D 發熱 + + * * fa1 re4 have a fever/ give out heat Hitze abgeben, Fieber bekommen + + +
D 發誓 + + * * fa1 shi4 swear/ pledge schwören, einen Eid leisten + + +
D 發炎 + + * * fa1 yan2 inflammation Entzündung + + +
D 發揚光大 + + * * fa1yang2 guang1da4 carry forward sich in ein höheres Stadium entwickeln,etw. weiterentwickeln und zur vollen Entfaltung bringen + + +
D 激發 + + * * ji1fa1 inspire anreizen, entzünden,entfachen + + +
D 揭發 + + * * jie1fa1 disclose/ expose ans Tageslicht bringen, enthüllen + + +
D 批發 + + * * pi1fa1 wholesale/ job etwas en gros verkaufen, Engrosverkauf, Großhandel, + + +
D 簽發 + + * * qian1fa1 sign and issue etw. unterzeichnen und ausgeben, ausstellen + + +
D 散發 + + * * san4fa1 emanate etwas von sich geben, ausströmen, verteilen, verbreiten + + +
D 自發 + + * * zi4fa1 spontaneous/ unprompted spontan + + +

3 phát sốt, sốt 发烧 3 tìm ra, phát hiện 发现 3 tóc 头发 4 xuất phát 出发 chūfā 4 gửi, phát, giao fā 4 xảy ra 发生 fāshēng 4 phát triển 发展 fāzhǎn 4 hớt tóc, cắt tóc 理发 lǐfǎ 4 ghế sofa 沙发 shāfā 5 phát biểu, tuyên bố 发表 fābiǎo 5 lo lắng, buồn phiền 发愁 fāchóu 5 phát triển 发达 fādá 5 run rẩy 发抖 fādǒu 5 phát huy, gắng sức 发挥 fāhuī 5 phát minh 发明 fāmíng 5 hóa đơn 发票 fāpiào 5 phát biểu 发言 fāyán 5 khai phá, mở mang 开发 kāifā 5 cảm hứng 启发 qǐfā 6 công bố; ban hành; ra chỉ thị; ra chính sách; thông báo chính thức 颁发 bānfā 6 bộc phát 爆发 bàofā 6 bung ra; toé ra; tung toé; rộ lên 迸发 bèngfā 6 tuyên bố; phát (mệnh lệnh, chỉ thị, tin tức...); phát hành; cho ra; thông báo 发布 fābù 6 phát tài 发财 fācái 6 đờ ra; ngây người; ngẩn người; ngây ra; đực người ra 发呆 fādāi 6 phát động 发动 fādòng 6 phát giác 发觉 fājué 6 phát xạ 发射 fāshè 6 phát thệ; thề; xin thề;lập thệ. 发誓 fāshì 6 phát hành 发行 fāxíng 6 sưng; viêm 发炎 fāyán 6 phát huy; nêu cao; đề cao,tăng cường 发扬 fāyáng 6 phát dục, dậy thì; trưởng thành; trổ mã 发育 fāyù 6 kích phát (làm cho nguyên tử, phân tử từ trạng thái năng lượng thấp chuyển sang trạng thái năng lượng cao) 激发 jīfā 6 bán sỉ; bán buôn 批发 pīfā 6 toả ra; phát ra;thả ra; thải ra;đầu bù tóc rối; từ bỏ áo quan, ở ẩn 散发 sànfā 6 hơi; hơi bốc lên 蒸发 zhēngfā 6 tự phát 自发 zìfā


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
/* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
稿* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
稿* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

issue, dispatch, send out / hair
make / work / compose, write / act, perform

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

發' + * * + to send out/ to show (one's feeling) to issue
發交' + 发交* * + to issue and deliver (to people)/
發亮' + 发亮* * + to shine/ shiny
發人深省' + 发人深省* * + to provide food for thought (idiom)/ thought-provoking
發人深醒' + 发人深醒* * + variant of 發人深省|发人深省/
發令' + 发令* * + to issu /
發令槍' + 发令枪* * + starting pistol/
發件人' + 发件人* * + sender (of mail)/ From: (email header)
發佈' + 发布* * + to release/ to issue to announc
發佈會' + 发布会* * + news co briefing/
發作' + 发作* * + to flare-up/ to break out
發作性嗜睡病' + 发作性嗜睡病* * + narcolepsy/
發信' + 发信* * + to post a letter/
發光' + 发光* * + to shine/
發光二極管' + 发光二极管* * + light-emitting diode/ LED
發光二極體' + 发光二极体* * + light-emitting diode (LED) (Tw)/
發光強度' + 发光强度* * + luminous intensity/
發兵' + 发兵* * + to dispatch an army/ to send troops
發冷' + 发冷* * + to feel a chill (as an emotional response)/ to feel cold (as a clinical symptom)
發出' + 发出* * + to issue (an order, decree etc)/ to send out to dispatc
發出指示' + 发出指示* * + to issue instructions/
發刊' + 发刊* * + to publish/ to put out (a document)
發刊詞' + 发刊词* * + foreword/ preface (to a publication)
發動' + 发动* * + to start/ to launch to unleash
發動力' + 发动力* * + motive power/
發動機' + 发动机* * + engine/ motor CL:臺|台
發包' + 发包* * + to put /
發卡' + 发卡* * + to issue a card/ (slang) to reject a guy or a girl to chuck
發呆' + 发呆* * + to stare blankly/ to be stunned to be lost
發售' + 发售* * + to sell/
發問' + 发问* * + to question/ to ask to raise a
發喉急' + 发喉急* * + to get in a rage/
發喪' + 发丧* * + to hold a funeral/
發嘎嘎聲' + 发嘎嘎声* * + rattle/
發噓聲' + 发嘘声* * + to hiss (as a sign of displeasure)/
發回' + 发回* * + to send back/ to return
發報' + 发报* * + to send a message/
發報人' + 发报人* * + sender (of a message)/
發奮' + 发奋* * + to make an effort/ to push for sth to work ha
發奮圖強' + 发奋图强* * + to make an effort to become strong (idiom); determined to do better/ to pull one's socks up
發奮有為' + 发奋有为* * + to prove one's worth through firm resolve (idiom)/
發好人卡' + 发好人卡* * + (slang) to reject sb (by labeling them a 'nice guy')/
發家' + 发家* * + to lay down a family fortune/ to get rich to become
發射' + 发射* * + to shoot (a projectile)/ to fire (a rocket) to launch
發射井' + 发射井* * + launching silo/
發射器' + 发射器* * + radio transmitter/
發射場' + 发射场* * + launchpad/ launching site
發射星雲' + 发射星云* * + radiant nebula/
發射機' + 发射机* * + transmitter/
發射機應答器' + 发射机应答器* * + transponder/ electronic device that responds to a radio code
發射站' + 发射站* * + launch pad (for rocket or projectile)/
發展' + 发展* * + development/ growth to develop
發展中' + 发展中* * + developing/ under development in the pip
發展中國家' + 发展中国家* * + developing country/
發展商' + 发展商* * + (real estate etc) developer/
發展研究中心' + 发展研究中心* * + Development Research Center (PRC State Council institution)/
發展趨勢' + 发展趋势* * + growing trend/
發工資日' + 发工资日* * + payday/ pay day
發布' + 发布* * + to release/ to issue to announc
發布會' + 发布会* * + news conference/ briefing
發帖' + 发帖* * + to post (an item on a forum)/
發怒' + 发怒* * + to get angry/
發怔' + 发怔* * + baffled/ nonplussed
發急' + 发急* * + to fret/ to get impatient to become
發怵' + 发怵* * + to feel terrified/ to grow apprehensive
發情' + 发情* * + oestrus (sexual receptivity in female mammals)/
發情期' + 发情期* * + the breeding season (zool.)/ oestrus (period of sexual receptivity of female mammals)
發想' + 发想* * + to come up with an idea/ generation of ideas inspiratio
發愁' + 发愁* * + to worry/ to fret to be anxi
發愣' + 发愣* * + to daydream/ in a daze
發慌' + 发慌* * + to become agitated/ to feel nervous
發憤' + 发愤* * + to make a determined effort/
發憤圖強' + 发愤图强* * + angry determination/
發憷' + 发憷* * + variant of 發怵|发怵/
發抖' + 发抖* * + to trem to shake/ to shiver
發掘' + 发掘* * + to excavate/ to explore (fig.) to
發揚' + 发扬* * + to develop/ to make full use of
發揚光大' + 发扬光大* * + to develop and promote/ to carry forward to bring t
發揚踔厲' + 发扬踔厉* * + to be full of vigor (idiom)/
發揚蹈厲' + 发扬蹈厉* * + see 發揚踔厲|发扬踔厉/
發揮' + 发挥* * + to disp to exhibit/ to bring out implicit or innate qualities to express
發改委' + 发改委* * + abbr. for 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会, PRC National Development and Reform Commission (N/
發放' + 发放* * + to provide/ to give to grant
發散' + 发散* * + to disperse/ to diverge
發明' + 发明* * + to invent/ invention CL:個|个
發明人' + 发明人* * + invento /
發明創造' + 发明创造* * + inventions/
發明家' + 发明家* * + inventor/
發明者' + 发明者* * + inventor/
發昏' + 发昏* * + to faint/
發春' + 发春* * + in heat/
發暈' + 发晕* * + to feel dizzy/
發暗' + 发暗* * + to darken/ to become tarnished
發案' + 发案* * + occurrence (refers to time and place esp. of a criminal act)/ to take place to occur
發條' + 发条* * + spring/ coil spring (spiral spring used to power clockwork)
發棵' + 发棵* * + budding/
發榜' + 发榜* * + to publish a roll-call of successful candidates/
發橫財' + 发横财* * + to make easy money/ to make a fortune to line on
發毛' + 发毛* * + to rant and rave/ to be scared, upset (Beijing dialect)
發氣' + 发气* * + get angry/
發汗' + 发汗* * + to sweat/
發泡' + 发泡* * + fizzy/ sparkling (drink)
發泡劑' + 发泡剂* * + foaming agent/ blowing agent
發泡膠' + 发泡胶* * + expanded polystyrene (EPS)/ styrofoam
發洩' + 发泄* * + to give vent to (anger, lust etc)/ to take it out on sb
發源' + 发源* * + to rise/ to originate source
發源地' + 发源地* * + place of origin/ birthplace source
發火' + 发火* * + to catch fire/ to ignite to detonat
發炎' + 发炎* * + to become inflamed/ inflammation
發熱' + 发热* * + to have a high temperature/ feverish unable to
發熱伴血小板減少綜合徵' + 发热伴血小板减少综合征* * + severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)/
發燒' + 发烧* * + to have a high temperature (from illness)/ to have a fever
發燒友' + 发烧友* * + fan/ zealot
發燙' + 发烫* * + burning hot/
發牌' + 发牌* * + to deal (cards)/
發牢騷' + 发牢骚* * + to whine/ to be grouchy
發狂' + 发狂* * + crazy/ mad madly
發獎' + 发奖* * + to award a prize/
發現' + 发现* * + to find/ to discover
發現物' + 发现物* * + finding/
發現號' + 发现号* * + the Discovery space shuttle/
發球' + 发球* * + to serve the ball/ to tee off
發球區' + 发球区* * + teeing ground (golf)/
發生' + 发生* * + to happen/ to occur to take pl
發生率' + 发生率* * + rate of occurrence/
發病' + 发病* * + onset/ outbreak (of a disease)
發病率' + 发病率* * + incidence of a disease/ disease rate
發痛' + 发痛* * + to ache/ to be sore to feel pa
發瘋' + 发疯* * + to go mad/ to go crazy to lose on
發癢' + 发痒* * + to tickle/ to itch
發白' + 发白* * + to turn pale/ to lose color to go whit
發直' + 发直* * + to stare/ to look blank to be fixe
發睏' + 发困* * + to get sleepy/
發短信' + 发短信* * + to text/ to send SMS messages
發神經' + 发神经* * + (coll.) to go crazy/ to lose it demented
發祥' + 发祥* * + to give rise to (sth good)/ to emanate from
發祥地' + 发祥地* * + the birthplace (of sth good)/ the cradle (e.g. of art)
發票' + 发票* * + invoice/ receipt or bill for purchase
發福' + 发福* * + to put on weight/ to get fat (a sign of prosperity, so a compliment)
發稿時' + 发稿时* * + time of publication/ at the time of going to press
發積' + 发积* * + see 發跡|发迹/
發窘' + 发窘* * + to feel disconcerted/ embarrassed
發端' + 发端* * + beginning/ origin to origina
發笑' + 发笑* * + to burst out laughing/ to laugh
發簪' + 发簪* * + hairpin/
發粉' + 发粉* * + baking soda (used to leaven bread)/
發紅' + 发红* * + to turn red/ to blush to flush
發紺' + 发绀* * + cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood)/
發給' + 发给* * + to issue/ to grant to distrib
發聲' + 发声* * + vocal/ sound sound prod
發聲器' + 发声器* * + sound device/
發聲器官' + 发声器官* * + vocal organs/ vocal cords
發聲法' + 发声法* * + intonation/
發聾振聵' + 发聋振聩* * + lit. so loud that even the deaf can hear (idiom); rousing even the apathetic/
發育' + 发育* * + to develop/ growth developmen
發育期' + 发育期* * + puberty/ period of development
發育生物學' + 发育生物学* * + developmental biology/
發胖' + 发胖* * + to put on weight/ to get fat
發脆' + 发脆* * + to become brittle/ to become crisp
發脫口齒' + 发脱口齿* * + diction/ enunciation
發脹' + 发胀* * + to swell up/ swelling
發脾氣' + 发脾气* * + to get angry/
發自' + 发自* * + to evolve from/
發芽' + 发芽* * + to germinate/
發落' + 发落* * + to deal with (an offender)/
發蔫' + 发蔫* * + to wilt/ to droop to appear
發薪' + 发薪* * + to pay wages or salary/
發薪日' + 发薪日* * + payday/
發虛' + 发虚* * + to feel weak/ to be diffident
發號施令' + 发号施令* * + to boss people around (idiom)/
發行' + 发行* * + to publish/ to issue (stocks, currency etc) to release
發行人' + 发行人* * + publisher/ issuer
發行備忘錄' + 发行备忘录* * + offering memorandum (for public stock issue)/ publication memorandum
發行紅利股' + 发行红利股* * + a bonus issue (a form of dividend payment)/
發行額' + 发行额* * + (periodical) circulation/
發表' + 发表* * + to issue/ to publish
發表演講' + 发表演讲* * + to give a speech/
發覺' + 发觉* * + to become aware/ to detect to realize
發言' + 发言* * + to make a speech/ statement utterance
發言中肯' + 发言中肯* * + to hit /
發言人' + 发言人* * + spokesperson/
發言權' + 发言权* * + the right of speech/
發誓' + 发誓* * + to vow/ to pledge to swear
發語詞' + 发语词* * + form word/ in classical Chinese, first character of phrase having auxiliary grammatical function
發語辭' + 发语辞* * + literary auxiliary particle, comes at the beginning of a sentence/
發財' + 发财* * + to get rich/
發財致富' + 发财致富* * + to become rich/ enrichment
發財車' + 发财车* * + (Tw) mini truck/ Kei truck
發貨' + 发货* * + to dispatch/ to send out goods
發貼' + 发贴* * + to stick sth up (on the wall)/ to post (on a noticeboard or website)
發起' + 发起* * + to originate/ to initiate to launch
發起人' + 发起人* * + proposer/ initiator founding m
發跡' + 发迹* * + to make one's mark/ to go up in the world to make on
發車' + 发车* * + departure (of a coach or train)/ to dispatch a vehicle
發軔' + 发轫* * + to set (sth) afoot/ to initiate beginning
發軟' + 发软* * + to weaken/ to go soft (at the knees)
發送' + 发送* * + to transmit/ to dispatch to issue (
發送功率' + 发送功率* * + transmission power/ output power
發送器' + 发送器* * + transmitter/
發運' + 发运* * + (of goods) to dispatch/ shipment shipping
發達' + 发达* * + developed (country etc)/ flourishing to develop
發達國' + 发达国* * + developed nation/
發達國家' + 发达国家* * + developed nation/
發達地區' + 发达地区* * + developed area/
發配' + 发配* * + to send away to serve a penal sentence/
發酒瘋' + 发酒疯* * + to get wildly drunk/
發酵' + 发酵* * + to ferment/ fermentation
發難' + 发难* * + to rise in revolt/ to raise difficult questions
發電' + 发电* * + to generate electricity/ to send a telegram
發電廠' + 发电厂* * + power plant/
發電機' + 发电机* * + electricity generator/ dynamo
發電站' + 发电站* * + electricity generating station/ power station
發電量' + 发电量* * + (generated) electrical energy/
發霉' + 发霉* * + to become moldy/
發音' + 发音* * + to pronounce/ pronunciation to emit so
發音器官' + 发音器官* * + vocal organs/ vocal cords
發音體' + 发音体* * + sound producing object (soundboard, vibrating string, membrane etc)/
發願' + 发愿* * + to vow/
發顫' + 发颤* * + to shiver/
發飄' + 发飘* * + to feel light, as if floating/ to feel unstable
發飆' + 发飙* * + to flip out/ to act out violently
發騷' + 发骚* * + horny/ lecherous
發麵' + 发面* * + to leaven dough/ to make bread
發麻' + 发麻* * + to feel numb/
髮' + * * + hair/ Taiwan pr.
髮冠卷尾' + 发冠卷尾* * + (Chines /
髮包' + 发包* * + bun hair extension/
髮卡' + 发卡* * + hair grip/ hair clip
髮型' + 发型* * + hairstyle/ coiffure hairdo
髮型師' + 发型师* * + hair stylist/
髮型設計師' + 发型设计师* * + hairstylist/
髮夾' + 发夹* * + hair clip/
髮小' + 发小* * + (dialect) close childhood friend whom one grew up with/ a couple who grew up as childhood friends
髮小兒' + 发小儿* * + erhua variant of 髮小|发小/
髮屋' + 发屋* * + barber' /
髮帶' + 发带* * + headband/
髮廊' + 发廊* * + hair salon/ hairdresser's shop CL:家
髮式' + 发式* * + hairsty coiffure/ hairdo
髮指眥裂' + 发指眦裂* * + hair standing up and eyes wide in anger (idiom); enraged/ in a towering rage
髮捲' + 发卷* * + hair roller/ curl (of hair)
髮箍' + 发箍* * + headband/
髮絲' + 发丝* * + hair (on the head)/
髮網' + 发网* * + hairnet/
髮綹' + 发绺* * + tresses/ dreadlocks
髮腳' + 发脚* * + a length of hair/
髮膠' + 发胶* * + hair gel/
髮菜' + 发菜* * + long thread moss (Nostoc flagelliforme), an edible algae/ also called faat choy or hair moss
髮蠟' + 发蜡* * + pomade/
髮辮' + 发辫* * + braid/
髮釵' + 发钗* * + hair clip/
髮髻' + 发髻* * + hair worn in a bun or coil/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


150 发生 什么 +
240 讲台 发表 演讲 +
366 城市 工业 发达 +
496 会上 发言 +
512 发言 清楚 +
582 发火 +
583 这里 发生 火灾 +
626 这里 发生 交通 事故 +
710 头发 +
734 战争 爆发 +
781 哥伦布 1492 发现 美洲 +
782 我们 发财 +
783 准备 朋友 邮件 +
867 发言 得到 热烈 回响 +
875 派发 资料 +
1073 头发 +
1074 昨天 剪发 +
1101 发达 国家 社会 福利 +
1103 短发 +
1156 我们 立即 出发 +
1163 现在 时兴 染发 +
1169 发现 万有引力 +
1264 这里 没有 异常 事故 发生 +
1269 他们 准备 敌人 发起 攻击 +
1287 朝阳 时分 出发 +
1458 冲洗 头发 +
1583 头发 光泽 亮丽 +
1614 发烧 +
1645 公司 召开 新品 发布 +
1649 发言 博得 掌声 +
1683 唐朝 文化 发达 +
1718 绘画 促进 大脑 发育 +
1720 中国 经济 发展 迅速 +
1750 东京 铁路网 发达 +
1771 现在 通讯 工具 发达 +
1774 火山 爆发 +
1786 发狂 +
1794 沙发 朱红色 +
1798 头发 +
1843 这里 发生 水灾 +
1946 太阳 发出 耀眼 光辉 +
1998 沙发 舒服 +
2035 发呆 +
2126 发怒 +
2188 发芽 树叶 绿色 +
2206 财政 大臣 发表 今年 预算 报告 +
2325 火山 喷发 +
2502 恭喜 发财 +
2647 沙发 柔软 +
2683 发型 +
2722 头发 稀疏 +
2731 发现 张伪钞 +
2762 这里 发生 车祸 +
2792 水汽 不停 蒸发 +
2839 水坝 可以 用来 发电 +
2864 女朋友 发洩 怒火 +
2881 债务 发愁 +
2888 剪刀 头发 +
3027 发言 逻辑 清晰 +
3029 婴儿 头发 蓬松 +
3072 举手 发誓 +
3105 喉咙 发炎 +
3114 他们 之间 发生 一点 纠葛 +
3207 大家 会上 踊跃 举手 发言 +
3244 树枝 发芽 +
3279 短发 现在 风靡 一时 +
3305 发言 简明 扼要 +
3341 老师 发脾气 +
3361 头发 干枯 烦躁 +
3364 头发 +
3645 杂志 下周 发表 一篇 关于 教育 专题 文章 +
3696 我们 着眼于 我们 共同 利益 各自 利益 +
3727 商业 发票 一种 单证 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

发烧 열이 나다. + + 发现 발견하다. 알아차리다. + + 头发 머리카락. 두발. 머리털. + + 出发 출발하다. 떠나다. + + 보내다. 건네주다. 교부하다. 발급하다. 부치다. 발송하다. 치다. 내주다. + + 发生 (원래 없던 현상이) 생기다. 일어나다. 발생하다. 벌어지다. 출현하다. + + 发展 발전하다. + + 理发 이발하다. 머리를 깎다. + + 沙发 소파(sofa). + + 发表 (신문·잡지 등에) 글을 게재하다. 발표하다. + + 发愁 걱정하다. 근심하다. 우려하다. + + 发达 발전〔발달〕시키다. + + 发抖 (벌벌·부들부들·달달) 떨다. 떨리다. + + 发挥 발휘하다. + + 发明 발명하다. + + 发票 영수증. + + 发言 의견을 발표하다. 발언하다. [주로 회의에서 발언하는 것을 가리킴] + + 开发 (자연 자원을) 개발하다. 개간하다. 개척하다. + + 启发 계발. 깨우침. 영감. + + 颁发 (증서나 상장 따위를) 수여하다. + + 爆发 화산이 폭발하다. + + 迸发 솟아나다. (밖으로) 내뿜다. 분출하다. 터져 나오다. + + 发布 (명령·지시·뉴스 등을) 선포하다. 발포하다. + + 发财 큰돈을 벌다. 부자가 되다. 큰 재산을 모으다. + + 发呆 멍하다. 멍해지다. 멍청해지다. 어리둥절하다. 얼이 빠지다. 넋을 잃다〔놓다〕. + + 发动 시동〔발동〕을 걸다. 기기를 돌리다〔운전시키다〕. + + 发火 (~儿) 화를 내다. 성질을 부리다. + + 发觉 (몰랐거나 숨겨진 사실을) 발견하다. 알아차리다. 깨닫다. + + 发射 (총알·포탄·미사일·인공위성·전파 등을) 쏘다. 발사하다. 방출하다. + + 发誓 맹세하다. + + 发行 (화폐·채권·우표·출판물 등을) 발행하다. 발매하다. (영화를) 배급하다. + + 发炎 염증이 생기다. 염증을 일으키다. + + 发扬 (전통·미풍양속 등을) 선양하여 발전시키다. 드높이다. 더욱더 발전시키다. ... + + 发育 발육하다. 자라다. 성장하다. + + 揭发 (나쁜 사람·나쁜 일을) 들추어 내다. 적발하다. 폭로하다. + + 激发 (감정을) 불러일으키다. 끓어오르게 하다. 분발시키다. 격발하다. + + 批发 도매하다. + + 散发 발산하다. 퍼지다. 내뿜다. + + 蒸发 증발하다. + + 自发 자발적인. 스스로 발생한. 자연적인. 무의식적인. + +
Links:
+ + + + + + + +