B 形勢 + + * * xing2shi4 situation/ circumstances Situation + + +
C 地勢 + + * * di4shi4 terrain/ topography in terms of strategic significance Topographie + + +
C 勢力 + + * * shi4li (political; economic or military) force/ power/ influence Stärke, Macht, Einfluß + + +
C 手勢 + + * * shou3shi4 gesture/ sign/ signal Gebärde, Geste + + +
C 優勢 + + * * you1shi4 superior-situation/ superiority/ dominance/ advantage Übermacht,Oberhand,Überlegenheit + + +
C 姿勢 + 姿+ * * zi1shi4 carriage-posture/ posture/ gesture/ pose/ carriage Körperhaltung + + +
D 局勢 + + * * ju2shi4 situation Situation, Lage + + +
D 氣勢 + + * * qi4shi4 vigor Stattlichkeit, Schwung + + +
D 趨勢 + + * * qu1shi4 trend Tendenz, Trend + + +
D 聲勢 + + * * sheng1shi4 impetus/ momentum Impetus,Kraft + + +
D 勢必 + + * * shi4bi4 certainly will sicher, gewiß,bestimmt + + +

5 khuynh hướng, xu thế 趋势 qūshì 5 tình hình 形势 xíngshì 5 ưu thế 优势 yōushì 5 tư thế 姿势 zīshì 6 địa thế 地势 dìshì 6 thế cuộc; tình hình; tình thế (chính trị, quân sự) 局势 júshì 6 khí thế (người hay sự vật) 气势 qìshì 6 thanh thế 声势 shēngshì 6 thế tất;tất phải; ắt phải 势必 shìbì 6 thế lực 势力 shìli 6 thủ thế;dùng tay ra hiệu; động tác tay 手势 shǒushì


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

power, force / tendency
be at, in, on / consist in, rest
surely, most certainly / must
obtain, get, gain, acquire
from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

勢' + * * + power influence/ potential momentum
勢不兩立' + 势不两立* * + the two cannot exist together (idiom); irreconcilable differences/ incompatible standpoints
勢不可當' + 势不可当* * + impossible to resist (idiom); an irresistible force/
勢利' + 势利* * + snobbish/
勢利小人' + 势利小人* * + snob/
勢利眼' + 势利眼* * + to be self-interested/
勢力' + 势力* * + power/ (ability to) influence
勢在必得' + 势在必得* * + to be determined to win (idiom)/
勢在必行' + 势在必行* * + circumstances require action (idiom); absolutely necessary/ imperative
勢均力敵' + 势均力敌* * + evenly matched adversaries (idiom)/
勢如破竹' + 势如破竹* * + like a hot knife through butter (idiom)/ with irresistible force
勢子' + 势子* * + gesture/ posture
勢必' + 势必* * + to be bound to/ undoubtedly will
勢態' + 势态* * + situation/ state
勢成騎虎' + 势成骑虎* * + if you ride a tiger, it's hard to get off (idiom); fig. impossible to stop halfway/
勢族' + 势族* * + influential family/ powerful clan
勢能' + 势能* * + potential energy/
勢要' + 势要* * + influential figure/ powerful person
勢阱' + 势阱* * + potential well (physics)/
勢降' + 势降* * + potential drop (elec.)/
勢頭' + 势头* * + power/ momentum tendency
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


942 股票 上涨 趋势 +
1474 房屋 火势 +
2243 股票 上涨 趋势 +
2411 游行 队伍 声势 浩大 +
2445 模特 摆好 姿势 +
2446 姿势 容易 +
3637 今年 石油 供应 形势 不好 +
3701 崇敬 光明磊落 的人 痛恨 势利 小人 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

趋势 추세. + + 形势 정세. 형편. 상황. + + 优势 우세. + + 姿势 자세. 모양. 형(型). + + 地势 지세. 땅의 형세. + + 局势 (정치·군사·경제 등의) 국세. 국면. 정세. 형세. 시국. 사태. + + 气势 (사람 또는 사물의) 기세. + + 声势 성세. 명성과 위세. 위엄과 기세. + + 势必 반드시. 꼭. 필연코. + + 势力 세력. + + 手势 손짓. 손시늉. 손동작. + +
Links:
+ + + + + + + +