A 幫助 + + * * bang1zhu4 help/ assist/ aid helfen + + +
C 互助 + + * * hu4zhu4 help each other/ provide mutual help gegenseitige Hilfe + + +
C 協助 + + * * xie2zhu4 assist-help/ lend a hand/ assist/ help helfen, assistieren,Hilfe leisten + + +
C 援助 + + * * yuan2zhu4 rescue-help/ aid/ help/ assist/ support helfen, Beistand leisten + + +
C + + * * zhu4 help/ assist/ aid helfen, beistehen, unterstützen + + +
C 助手 + + * * zhu4shou3 assisting-hand/ assistant/ helper/ aide Helfer, Assistent + + +
D 補助 + + * * bu3zhu4 allowance Unterstützungsgelder + + +
D 輔助 + + * * fu3zhu4 assist helfen, unterstützen,ergänzen, Hilfs- + + +
D 借助 + + * * jie4zhu4 with the help of mit der Hilfe von, Hilfe bekommen von + + +
D 贊助 + + * * zan4zhu4 support/ sponsor Unterstützung,Beistand, Förderung + + +
D 助理 + + * * zhu4li3 assistant Assistent + + +
D 助長 + + * * zhu4zhang3 foster/ encourage fördern, begünstigen, nähren + + +
D 資助 + + * * zi1zhu4 give financial aid jn finanziell unterstützen, finanzielle Hilfe + + +

2 giúp, giúp đỡ 帮助 6 kéo cây non cho chóng lớn; nóng vội hỏng việc; đốt cháy giai đoạn 拔苗助长 bámiáozhùzhǎng 6 phụ trợ; giúp; giúp đỡ,phụ; giúp 辅助 fǔzhù 6 nhờ vào; cậy vào; nhờ; nhờ sự giúp đỡ 借助 jièzhù 6 giúp đỡ; trợ giúp 协助 xiézhù 6 tài trợ; đồng ý giúp đỡ 赞助 zànzhù 6 trợ lý 助理 zhùlǐ 6 trợ thủ 助手 zhùshǒu 6 giúp đỡ; ủng hộ; tài trợ (bằng của cải vật chất) 资助 zīzhù


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

help, aid, assist
learning, knowledge / school
gold / metals in general / money

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

助' + * * + to help to assist/
助人為快樂之本' + 助人为快乐之本* * + pleasure from helping others/
助人為樂' + 助人为乐* * + pleasure from helping others (idiom)/
助劑' + 助剂* * + additive/ reagent
助力' + 助力* * + a helping hand/ help assistance
助動詞' + 助动词* * + auxiliary verb/ modal verb
助動車' + 助动车* * + scooter (gas powered)/
助威' + 助威* * + to cheer for/ to encourage to boost t
助學貸款' + 助学贷款* * + student loan/
助學金' + 助学金* * + student grant/ education grant scholarshi
助手' + 助手* * + assistant/ helper
助手席' + 助手席* * + front passenger seat (in a car)/
助教' + 助教* * + teaching assistant/
助熔劑' + 助熔剂* * + flux/
助理' + 助理* * + assistant/
助產' + 助产* * + to help a mother give birth/
助產士' + 助产士* * + midwife/
助益' + 助益* * + benefit/ help
助紂為虐' + 助纣为虐* * + lit. helping tyrant Zhou 商紂王|商纣王/
助聽器' + 助听器* * + hearing /
助興' + 助兴* * + to add to the fun/ to liven things up
助記方法' + 助记方法* * + mnemonic method/
助記符' + 助记符* * + mnemonic sign/
助詞' + 助词* * + particle (grammatical)/
助跑' + 助跑* * + to run up (pole vault, javelin, bowling etc)/ approach run-up
助長' + 助长* * + to encourage/ to foster to foment
助陣' + 助阵* * + to cheer/ to root for
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


578 需要 帮助 +
638 谢谢 帮助 +
681 我们 需要 互相 帮助 +
711 政府 资助 他们 研究 +
712 援助 非洲 需要 大量 资金 +
1205 协助 完成 工作 +
1666 首饰 珠宝商 赞助 +
2039 游戏 帮助 孩子 智力 成长 +
2869 政府 提供 赈灾 援助 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

帮助 돕다. 원조하다. 보좌하다. + + 拔苗助长 일을 급하게 이루려고 하다가 도리어 일을 그르치다. + + 辅助 거들어 주다. 돕다. 협조하다. 보조하다. 도와주다. + + 借助 (다른 사람 또는 사물의) 도움을 빌다〔받다〕. …의 힘을 빌리다. + + 协助 협조하다. 거들어 주다. 보조하다. 협력하고 원조하다. + + 赞助 찬조하다. 지지하다. 협찬하다. [요즘은 주로 경제적인 도움을 가리킴] + + 助理 보조하다. 보좌하다. + + 助手 조수. + + 资助 (재물로) 돕다. + +
Links:
+ + + + + + + +