A 服務 + + * * fu2wu4 serve/ service dienen,Dienste leisten + + +
A 服務員 + + * * fu2wu4yuan2 waiter/ waitress/ attendant Bedienungspersonal,Zimmermädchen,Kellner + + +
B 任務 + + * * ren4wu mission/ task/ job Aufgabe, Auftrag, Pflicht + + +
B 業務 + + * * ye4wu4 business/ professional work Profession,Business + + +
B 醫務室 + + * * yi1wu4shi4 clinic Klinik + + +
C 國務院 + + * * guo2wu4yuan4 State Council, State Departement Staatsrat + + +
C 事務 + + * * shi4wu4 work/ routine/ affair/ transaction (Routine-) Arbeit, allgemeine Angelegenheiten + + +
C 特務 + + * * te4wu special-task/ special-task agent/ secret agent/ spy Geheimagent, Spion, Spitzel + + +
C 義務 + + * * yi4wu4 righteous-affair/ duty/ obligation/ moral responsibility Pflicht, Verpflichtung,unentgeltlich + + +
D 財務 + + * * cai2wu4 financial affairs Finanzen, Finanzangelegenheiten + + +
D 常務 + + * * chang2wu4 day-to-day/ standing Routine, Alltägliches + + +
D 乘務員 + + * * cheng2wu4yuan2 trainman/ stewardess Schaffner + + +
D 公務 + + * * gong1wu4 duty Amtsgeschäfte, öffentlicher Dienst + + +
D 家務 + + * * jia1wu4 housework häusliche Pflichten + + +
D 務必 + + * * wu4bi4 must/ be sure to unbedingt, auf jeden Fall, unter allen Umständen + + +
D 醫務 + + * * yi1wu4 medical affairs medizinische Angelegenheiten + + +
D 債務 + + * * zhai4wu4 debt Schulden, Darlehen + + +
D 職務 + + * * zhi2wu4 headship/ duty/ position Amt, Amtspflicht, Posten, Verantwortungsbereich + + +
D 總務 + + * * zong3wu4 general affairs Allgemeine Angelegenheiten + + +

2 người phục vụ 服务员 4 nhiệm vụ 任务 rènwù 5 việc nhà 家务 jiāwù 5 nghiệp vụ 业务 yèwù 5 ngĩa vụ 义务 yìwù 6 tài vụ (những công việc quản lý hoặc kinh doanh tài sản; thu chi, 财务 cáiwù 6 việc khẩn cấp; việc làm cấp thiết; việc cấp bách 当务之急 dāngwùzhījí 6 công vụ 公务 gōngwù 6 quốc vụ viện (nội các chính phủ) 国务院 guówùyuàn 6 sự vụ; việc hành chính quản trị;công việc 事务 shìwù 6 nhất thiết phải; cốt phải; ắt phải 务必 wùbì 6 chức vụ 职务 zhíwù


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +

affairs, business / must, should
false

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

務' + * * + affair/ business matter
務實' + 务实* * + pragmatic/ dealing with concrete issues
務川仡佬族苗族自治縣' + 务川仡佬族苗族自治县* * + Wuchuan Klau and Hmong Autonomous County in Zun'yi 遵義|遵义/
務川縣' + 务川县* * + Wuchuan /
務川自治縣' + 务川自治县* * + Wuchuan /
務必' + 务必* * + must to need to/ to be sure to
務期' + 务期* * + it is essential to (complete a project on time, be thorough etc)/
務虛' + 务虚* * + to discuss guidelines/ to discuss principles to be followed
務請' + 务请* * + please (formal)/
務農' + 务农* * + farming/ to work the land
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


406 工人 社会 服务 +
410 军队 国家 服务 +
486 正在 检查 电脑 服务 系统 +
604 她们 提供 电话 服务 +
738 务农 为生 +
739 双方 业务 开展 顺利 +
967 职务 部门 主管 +
1014 士兵 执行 任务 +
2162 他们 相互 干涉 对方 业务 +
2222 今年 财务 亏损 +
2828 服务 态度 诚恳 +
2881 债务 发愁 +
3052 服务 宗旨 顾客 第一 +
3751 饭店的 女服务员 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

服务员 (서비스업의) 종업원. 웨이터. 보이(boy). 승무원. 접대원. + + 任务 임무. + + 家务 가사. 집안일. + + 业务 업무. + + 义务 의무. + + 财务 재무. 재정. 재정 경리에 대한 사무. + + 常务 (기관·조직·단체에서) 일상 업무를 맡는. 상무의. 상임의. + + 乘务员 승무원. + + 当务之急 당장 급히 처리해야 하는 일. 급선무. + + 公务 공무. + + 国务院 국무원. [중화 인민 공화국의 최고 행정 기관] + + 事务 일. 사무. 업무. + + 务必 반드시. 꼭. 기필코. 반드시 …해야 한다. 꼭 …해야 한다. 기필코 …해야... + + 务实 실무〔실제·실용·사실〕적인. 실속 있는. + + 职务 직무. + +
Links:
+ + + + + + + +