A + + * * yuan2 Yuan (used for money) 1. erste, anfänglich 2. Haupt-, Ober- 3. fundamental 4. Element 5. m.Yuan (Währung) + + +
B 公元 + + * * gong1yuan2 the Christian era christliche Zeitrechnung + + +
B 美元 + + * * mei3yuan2 U.S. dollar US Dollar + + +
B 日元 + + * * ri4yuan2 Japanese yen Japanische Yen + + +
C 元旦 + + * * yuan2dan4 first-day/ New Year' s Day Neujahr, erster Tag des neuen Jahres + + +
C 元素 + + * * yuan2xiao1 basic-element/ essential factor/ element Element + + +
C 元宵 + + * * yuan2su4 Yuan-night/ night of Shangyuan Festival/ rice dumpling die Nacht auf den 15. des ersten Mondes des lunaren Kalenders + + +
D 單元 + + * * dan1yuan2 cell Einheit + + +
D 元件 + + * * yuan2jian4 element/ organ (Bau-) Element + + +
D 元首 + + * * yuan2shou3 head of state Staatsoberhaupt + + +

2 đồng, nhân dân tệ 4 nhân dân tệ yuán 5 bài mục, đơn vị 单元 dānyuán 5 công nguyên 公元 gōngyuán 5 ngày đầu năm mới 元旦 yuándàn 6 đa dạng hóa 多元化 duōyuánhuà 6 nguyên thủ 元首 yuánshǒu 6 nguyên tố 元素 yuánsù 6 Tết Nguyên Tiêu 元宵节 YuánxiāoJié


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
/* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

first / dollar / origin / head
moon / month / KangXi radical 74

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

元' + * * + surname Yuan/ the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368)
元' + * * + unit of money (in PRC: Chinese yuan, in USA: dollar, etc)/ primary first
元世祖' + 元世祖* * + lit. progenitor of the Yuan Dynasty (1279-1368), title of Khubilai Khan (1215-1294/
元代' + 元代* * + the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368)/
元件' + 元件* * + element/ component
元來' + 元来* * + variant of 原來|原来/
元元本本' + 元元本本* * + variant /
元凶' + 元凶* * + chief o main culprit/
元勛' + 元勋* * + leading light/ founding father principal
元勳' + 元勋* * + leading light/ founding father principal
元古代' + 元古代* * + Proterozoic (geological era 2500-540m years ago)/
元古宙' + 元古宙* * + pre-Cambrian (geological eon 2500-645m)/
元史' + 元史* * + History of the Yuan Dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史/
元器件' + 元器件* * + compone /
元壩' + 元坝* * + Yuanba district of Guangyuan city 廣元市|广元市/
元壩區' + 元坝区* * + Yuanba /
元夜' + 元夜* * + Lantern night of 15th of first lunar month/ see also 元宵
元太祖' + 元太祖* * + posthum /
元好問' + 元好问* * + Yuan Ha /
元宵' + 元宵* * + Lantern Festival/ night of the 15th of the first lunar month see also 元
元宵節' + 元宵节* * + Lantern /
元寶' + 元宝* * + Yuanbao district of Dandong city 丹東市|丹东市/
元寶' + 元宝* * + a silve mock ingot (burnt as offering in worship)/ a name for ancient currency a rare gen
元寶區' + 元宝区* * + Yuanbao district of Dandong city 丹東市|丹东市/
元寶山' + 元宝山* * + Yuanbao /
元寶山區' + 元宝山区* * + Yuanbaoshan district, Chifeng city, Inner Mongolia/
元山' + 元山* * + Wonsan city in Kangweon province 江原道 of North Korea/
元山市' + 元山市* * + Wonsan city in Kangweon province 江原道 of North Korea/
元帥' + 元帅* * + marshal (in the army)/
元年' + 元年* * + first year of Emperor's reign/
元惡' + 元恶* * + arch-criminal/ master criminal
元惡大憝' + 元恶大憝* * + arch-criminal and archenemy (idiom)/
元旦' + 元旦* * + New Year's Day/
元曲' + 元曲* * + Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy/
元曲四大家' + 元曲四大家* * + Four great Yuan dramatists, namely: Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿/
元月' + 元月* * + first m /
元朗' + 元朗* * + Yuen Long town in northwest New Territories, Hong Kong/
元朗市' + 元朗市* * + Yuen Long town, Hong Kong Island/
元朝' + 元朝* * + Yuan or Mongol dynasty (1279-1368)/
元末' + 元末* * + final years of Yuan dynasty (1279-1368)/ mid 14th century
元末明初' + 元末明初* * + late Yuan and early Ming/ mid 14th century
元氏' + 元氏* * + Yuanshi county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄/
元氏縣' + 元氏县* * + Yuanshi /
元氣' + 元气* * + strengt vigor/ vitality original v
元江哈尼族彞族傣族自治縣' + 元江哈尼族彝族傣族自治县* * + Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪/
元江縣' + 元江县* * + Yuanjia /
元煤' + 元煤* * + variant /
元神' + 元神* * + primord fundamental essence of life/
元素' + 元素* * + element/ element of a set chemical e
元素週期表' + 元素周期表* * + periodic table of the elements (chemistry)/
元組' + 元组* * + tuple/
元老' + 元老* * + grandee/ old leadership chief figu
元老院' + 元老院* * + upper house/ senate senior sta
元肉' + 元肉* * + dried longan pulp/
元語言' + 元语言* * + metalanguage/
元語言學意識' + 元语言学意识* * + metalinguistic awareness/
元語言能力' + 元语言能力* * + metalinguistic ability/
元謀' + 元谋* * + Yuanmou county in Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州|楚雄彝族自治州, Yunnan/
元謀縣' + 元谋县* * + Yuanmou county in Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州|楚雄彝族自治州/
元軍' + 元军* * + Mongol army of Yuan dynasty/
元配' + 元配* * + first wife/
元長' + 元长* * + Yuanchang township in Yunlin county 雲林縣|云林县/
元長鄉' + 元长乡* * + Yuancha /
元陽' + 元阳* * + Yuanyan /
元陽縣' + 元阳县* * + Yuanyang county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan/
元青' + 元青* * + deep black/
元音' + 元音* * + vowel/
元音和諧' + 元音和谐* * + vowel harmony (in phonetics of Altaic languages)/
元音失讀' + 元音失读* * + vowel devoicing/
元首' + 元首* * + head of state/
元龍' + 元龙* * + one that has achieved the way/ emperor
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


169 美元 +
265 +
455 钱袋 几百 +
456 明天 就是 元旦 +
1453 今天 美元 人民币 汇率 多少 +
2026 1月 1日 元旦 +
2268 蒙古人 打败 宋朝 建立 元朝 +
2809 广场 元帅 雕像 +
3697 共计 30 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.
13661273-n
13709992-n


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

+ +시작의. 처음의. 첫째의. + + 单元 (교재 등의) 단원. + + 公元 서기(西紀).예수 탄생을 기원(紀元)으로 한 서양 기독교 문화권에서 사용해 ... + + 元旦 설날. 원단. 정월 초하루. + + 多元化 다원화하다. + + 元首 군주. 임금. + + 元素 요소. + + 元宵节 원소절. 정월 대보름. 음력 정월 보름의 명절. + +
Links:
+ + + + + + + +