A 兒子 + + * * er2zi son Sohn + + +
A 畫兒 + + * * hua4r drawing/ picture/ painting Bild,Zeichnung,Gemälde + + +
A 麵條兒 + + * * mian4tiao2r noodles Nudeln, Spaghetti + + +
A 女兒 + + * * nü3'er2 daughter Tochter + + +
A 玩兒 + + * * wan2r play/ have fun/ employ/ resort to spielen,sich vergnügen + + +
A 小孩兒 + + * * xiao3hai2r child Kind + + +
A 一點兒 + + * * yi1dian3r a bit/ a few/ a little ein wenig,ein bißchen + + +
A 一會兒 + + * * yi1hui4r a little while/ a moment ein Augenblick + + +
A 一塊兒 + + * * yi1kuai4r the same place/ together zusammen + + +
B 差点儿 + + * * cha4dian3r almost fast, beinahe, nahezu + + +
B 大伙兒 + + * * da4huo3r everybody jeder + + +
B 兒童 + + * * er2tong2 children Kind, Kinder- + + +
B 幹活兒 + + * * gan4 huo2r do sth. etwas manuell tun, Kader + + +
B 好好兒 + + * * hao3hao1r in a proper way/ to one's heart's content angemessen, zur Zufriedenheit + + +
B 好玩兒 + + * * hao3wan2r interesting/ amusing interessant, unterhaltsam + + +
B 空兒 + + * * kong4r free time Freizeit + + +
B 老頭兒 + + * * lao3tou2r old man alter Mann (oft unhöflich) + + +
B 聊天兒 + + * * liao2 tian1r chat plaudern, sich unterhalten, Schwätzchen + + +
B 沒事兒 + + * * mei2 shi4r it doesn't matter nichts vorhaben,nicht von Bedeutung + + +
B 墨水儿 + + * * mo4shui3r ink Tinte + + +
B 有(一)點兒 + + * * you3 a little bit ein wenig, ein bißchen + + +
C 冰棍兒 + + * * bing1gun4r popsicle Eiszapfen, Eis am Stil, Eisstange + + +
C 帶兒 + + * * dai4r string/ ribbon/ belt/ strap Riemen + + +
C 兒女 + + * * er2nü3 sons and daughters/ children Kinder, Söhne und Töchter + + +
C 個兒 + + * * ge4r height/ stature/ size/ physical dimensions 1. Körpermaß, Körpergröße, Höhe, Statur 2. einzeln + + +
C 拐彎兒 + + * * guai3 wan1r turn a corner/ make a turn/ change direction 1. um die Ecke biegen, eine Biegung machen 2. umschwenken + + +
C 鬧著玩兒 + + * * nao4zhe wan2r frolic/ be just kidding/ tease/ act in a frivolous manner laut und albern sein + + +
C 托兒所 + + * * tuo1'er2suo3 entrust-child-place/ nursery/ child care center Kindertagesstätte, Krippe + + +
C 玩意兒 + + * * wan2yi4r unyielding-firm/ tenacious/ indomitable Spielzeug, Ding, Vorführung + + +
C 沿兒 + 沿+ * * yan2r along-sea/ coast/ coastal area/ seaboard 1. entlang, längs 2. von alters her, überliefert 3. Rand, Saum + + +
C 藥水儿 + + * * yao4shui3r medicinal-liquid/ liquid medicine/ lotion flüssige Arznei + + +
C 嬰兒 + + * * ying1'er2 baby-child/ baby/ infant/ babe Säugling, Baby, Kleinkind + + +
C 幼兒園 + + * * you4'er2yuan2 young-child-garden/ kindergarten/ nursery school Kindergarten + + +
C 這會兒 + + * * zhe4hui4r this-moment/ now/ at present/ at the moment nun, jetzt, in diesem Moment + + +
C 走後門兒 + + * * zou3 hou4men2r walk-back-door/ gain advantages through connection durch eine Hintertür hineinkommen + + +
C 座兒 + + * * zuo4r seat/ place/ stand/ pedestal/ base Sitz, Platz, Sockel, Podest + + +
D 包乾兒 + + * * bao1gan1'er be responsible for a task until it is completed für einen Arbeitsauftrag die volle Verantwortung ü + + +
D 兜兒 + + * * dou1'er pocket Tasche,Tüte + + +
D 光棍兒 + + * * guang1gun4'er unmarried man/ bachelor Junggeselle, Alleinstehende + + +
D 納悶兒 + + * * na4 men4'er feel puzzle verwirrt sein, perplex + + +
D 年頭兒 + + * * nian2tou2'er period/ time Jahr, Zeiten,Ernte + + +
D 紐扣儿 + + * * niu3kou4'er button 1. Knopf 2. Band + + +
D 餡兒 + + * * xian4'er stuffing Füllung + + +
D 心眼兒 + + * * xin1yan3'er mind/ idea Herz, Absicht, Intelligenz, geistige Gewandtheit, unnötige Befürchtung, unbegründete Bedenken + + +
D 煙卷兒 + + * * yan1juan3'er cigarette Zigarette + + +
D 一個勁兒 + + * * yi1gejin4'er persistently anhaltend, durchgängig + + +
D 一會兒…一會兒 + + * * yi1hui4'er yi1hui4'er now and then/ a little while in dem einem Augenblick...und in dem nächsten... + + +

1 con trai 儿子 1 chỗ nào, đâu 哪儿 1 đằng kia 那儿 1 con gái 女儿 1 ở đây 这儿 3 một lúc 一会儿 4 đứa trẻ 儿童 értóng 5 làm việc,lao động 干活儿 gàn huó er 5 gắng sức, ra sức 使劲儿 shǐjìn er 5 nhà trẻ 幼儿园 yòu'éryuán 6 mọi người 大伙儿 dàhuǒr 6 Mê-hi-cô; Mexico 墨水儿 mòshuǐer 6 bồn chồn; bối rối; khó hiểu 纳闷儿 nàmènr 6 khuyết áo 纽扣儿 niǔkòur 6 đồ chơi;trò vui; xiếc (xiếc, ảo thuật, tấu...);đồ vật 玩意儿 wányìr 6 bánh có nhân 馅儿 xiànr 6 nội tâm; trong lòng;bụng dạ; ý định;thông minh; mưu trí;lo lắng quá mức; cẩn thận quá mức 心眼儿 xīnyǎnr 6 trẻ sơ sinh; hài nhi 婴儿 yīng'ér


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

son, child / KangXi radical 10

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

兒' + * * + son /
兒' + * * + non-syllabic diminutive suffix/ retroflex final
兒不嫌母醜,狗不嫌家貧' + 儿不嫌母丑,狗不嫌家贫* * + a son won't abandon his mother for being ugly, just as a dog won't abandon its own/
兒化' + 儿化* * + nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese/ also called retroflex final or r-ization
兒化韻' + 儿化韵* * + retroflex final/ nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese
兒女' + 儿女* * + children/ sons and daughters
兒女英雄傳' + 儿女英雄传* * + The Gallant Maid, novel by Manchu-born Qing dynasty writer 文康/
兒媳' + 儿媳* * + daughte /
兒媳婦' + 儿媳妇* * + daughter-in-law/
兒媳婦兒' + 儿媳妇儿* * + erhua variant of 兒媳婦|儿媳妇/
兒子' + 儿子* * + son /
兒孫' + 儿孙* * + descendant/
兒孫自有兒孫福' + 儿孙自有儿孙福* * + younger generations will do all right on their own (idiom)/
兒戲' + 儿戏* * + child's play/ trifling matter
兒時' + 儿时* * + childhood/
兒歌' + 儿歌* * + nursery rhyme/
兒科' + 儿科* * + pediatrics/
兒童' + 儿童* * + child/ CL:個|个
兒童基金會' + 儿童基金会* * + UNICEF /
兒童權利公約' + 儿童权利公约* * + Convention on the Rights of the Child (CRC)/
兒馬' + 儿马* * + stallion/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


5 女儿 +
13 他们 女儿 可爱 +
16 儿子 +
47 哪儿 +
116 儿子 走路 +
138 他们 儿子 +
285 儿子 必须 八点 起床 +
293 儿子 +
294 那里 儿童 乐园 +
304 这些 衣服 女儿 +
341 儿子 +
351 儿子 自己 洗衣服 +
393 顺利 儿子 +
474 他们 儿子 公园 +
488 模特儿 形体 优美 +
526 车站 这儿 只有 +
778 儿子 得意 要胁 妈妈 +
825 这儿 衣服 款式 很多 +
859 婴儿 喜欢 妈妈 气息 +
927 儿子 每天 +
1011 儿子 独自 +
1099 儿子 喜欢 沙子 +
1106 女儿 房间 杂乱 +
1107 空气 夹杂 花儿 芳香 +
1188 儿女 责任 赡养 父母 +
1200 临终 儿女 身边 +
1372 女儿 迎面 走来 +
1578 儿子 喜欢 打鼓 +
1589 儿子 尚未 断奶 +
1594 孩子们 儿童 玩具 +
1754 女儿 裙子 粉色 +
1789 儿女 抛弃 +
1870 责骂 儿子 +
1908 当作 自己 亲生 儿子 +
1920 这儿 麻绳 +
1992 这儿 灰色 兔子 +
2073 儿子 喜欢 油炸 食品 +
2084 女儿 最爱 糖果 +
2122 孤儿 +
2178 他们 这儿 逗留 +
2181 女儿 +
2187 婴儿 皮肤 娇嫩 +
2270 差点儿 帽子 +
2310 儿子 幼稚园 +
2356 小孩儿 水泥 管子 +
2535 儿子 喜欢 小鸡仔 +
2542 儿童 游泳池 +
2645 这儿 一口 +
2728 婴儿 皮肤 娇嫩 +
2786 妈妈 毛巾 婴儿 起来 +
2798 儿女 应该 孝敬 父母 +
2831 宠爱 儿子 +
2841 虐待 幼儿 +
2919 婴儿 可爱 +
3029 婴儿 头发 蓬松 +
3129 一会儿 +
3494 妈妈 母乳 哺育 婴儿 +
3498 皇帝 女儿 丈夫 驸马 +
3575 儿童 单独 乘坐 飞机 +
3592 公主 气坏 抓住 青蛙 使劲儿地 地上 +
3699 幼儿园 老师 告诉 小朋友们 互敬 互爱 +
3705 当众 饱嗝儿 礼貌 +
3736 不在 这儿 可能 干活儿 +
3744 这个 老人 无儿无女 老景 十分 凄凉 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

儿子 아들. + + 女儿 딸. + + 一会儿 짧은 시간. 잠깐 동안. 잠시. + + 儿童 아동. 어린이. + + 干活儿 일하다, 노동하다 + + 使劲儿 힘내! 힘껏! + + 幼儿园 유치원. 유아원. + + 大伙儿 모두들. 모든 사람. 여러 사람. + + 墨水儿 먹물. 잉크.글공부. 지식. 학문. + + 纳闷儿 답답하다, 속이 터진다 + + 纽扣儿 단추 + + 摊儿 노점. 노점상. + + 玩意儿 완구. 장난감. 완상품. 감상품. + + 馅儿 만두 등과 같은 밀가루 음식 재료로 쓰이는 것 + + 心眼儿 내심. 마음속. + + 婴儿 영아. 젖먹이. 갓난아기. + +
Links:
+ + + + + + + +