B 等於 + + * * deng3yu2 equal to/ equivalent/ amount to gleich sein, gleichen + + +
B 對於 + + * * dui4yu2 for/ about betreffend, für, über + + +
B 關於 + + * * guan1yu2 about/ on/ concerning über,betreffend, + + +
B 善於 + + * * shan4yu2 be good at/ be adept in gut sein in + + +
B 屬於 + + * * shu3yu2 belong to/ be a part of gehören, zugehörig sein, zu…zählen + + +
B 由於 + + * * you2yu2 owing to/ due to/ because of weil, aufgrund, in Folge von, wegen + + +
B + + * * yu2 at/ on 1. im Jahr 2. (siehe nach Beispielen...) in + + +
B 於是 + + * * yu2shi4 as a result/ thereupon darauf (zeitlich),deswegen,daher,folglich + + +
B 終於 + + * * zhong1yu2 at last/ finally/ in the end am Ende (vielleicht), schließlich, endlich + + +
C 便於 + 便+ * * bian4yu2 be easy/ be convenient vorteilhaft für, einfach zu ... + + +
C 處於 + + * * chu3yu2 be in (a certain situation; state; or condition) sich in einer bestimmten Situation befinden + + +
C 敢於 + + * * gan3yu2 have the courage to/ dare to/ be bold in wagen, sich trauen, sich erdreisten + + +
C 甚至於 + + * * shen4zhi4yu2 and even/ it goes so far that und sogar, so sehr,daß + + +
C 位於 + + * * wei4yu2 position-at/ lie on/ be located in/ be situated in sich befinden, liegen + + +
C 在於 + + * * zai4yu2 be-at/ lie in/ consist in/ depend on/ rest with auf etw. beruhen, in etw. bestehen, von etw.,jn bestimmt sein + + +
C 至於 + + * * zhi4yu2 go-to/ (go) so far as to/ to such an extent/ as for/ as to was…(an)betrifft, so weit sein, so weit kommen + + +
D 不至於 + + * * bu4zhi4yu2 not to such an extent as to nicht notwendigerweise,unwahrscheinlich + + +
D 大於 + + * * da4yu2 more … than größer als, mehr als + + +
D 過於 + + * * guo4yu2 too/ excessively zu sehr, übermäßig + + +
D 急於 + + * * ji2yu2 be anxious to auf etwas begierig sein, auf etwas brennen + + +
D 鑒於 + + * * jian4yu2 in view of in Anbetracht, angesichts, im Hinblick + + +
D 限於 + + * * xian4yu2 limit to sich auf etwas beschränken, eingeschränkt durch + + +
D 以至於 + + * * yi3zhi4yu2 so that so daß + + +
D 勇於 + + * * yong3yu2 have the courage to Mut zu etwas haben + + +
D 忠於 + + * * zhong1yu2 cleave/ stick by treu bleiben,ergeben sein + + +

3 về 关于 3 cuối cùng 终于 4 bởi vì 由于 yóuyú 4 vậy là 于是 yúshì 5 bằng 等于 děngyú 5 về, đối với 对于 duìyú 5 giỏi về 善于 shànyú 5 thuộc về 属于 shǔyú 5 đối với 至于 zhìyú 6 tiện; tiện bề; tiện việc; dễ 便于 biànyú 6 quá; lắm; quá chừng; quá đáng 过于 guòyú 6 hết sức cấp bách; vô cùng cấp bách; hỏa tốc; vội như đi chữa cháy 急于求成 jíyúqiúchéng 6 xét thấy; thấy rằng; xét theo;do; bởi vì; dựa theo; căn cứ vào 鉴于 jiànyú 6 không chút động lòng; không chút cảm động; thờ ơ; chẳng thèm ngó ngàn tới; chẳng chút quan tâm 无动于衷 wúdòngyúzhōng 6 dũng cảm; bạo dạn; mạnh bạo; không lùi bước trước khó khăn 勇于 yǒngyú


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +

in, on, at / go to / surname
heart / mind, intelligence / soul
no, not / un- / negative prefix
endure, bear, suffer / forbear
from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

于' + * * + surname /
于' + * * + to go/ to take sentence-f
于丹' + 于丹* * + Yu Dan /
于歸' + 于归* * + (literary) (of a girl) to marry/
于歸之喜' + 于归之喜* * + the joy of matrimony (polite phrase referring to a young woman)/
于洪' + 于洪* * + Yuhong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning/
于洪區' + 于洪区* * + Yuhong District of Shenyang city 沈陽市|沈阳市/
於' + * * + in/ at to
於事無補' + 于事无补* * + unhelpful/ useless
於心不忍' + 于心不忍* * + can't bear to/
於是' + 于是* * + thereupon/ as a result consequent
於是乎' + 于是乎* * + therefore/
於焉' + 于焉* * + (classical) see 於是|于是/
於田' + 于田* * + Kériye Yutian county in Khotan prefecture 和田地區|和田地区/
於田縣' + 于田县* * + Kériye Yutian county in Khotan prefecture 和田地區|和田地区/
於都' + 于都* * + Yudu co /
於都縣' + 于都县* * + Yudu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi/
於霧靄之中' + 于雾霭之中* * + to be beclouded/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


69 天安门 广场 位于 北京市 中心 +
79 终于 到达 山顶 +
357 等于 +
399 由于 下雨 比赛 取消 +
660 洛杉矶 位于 加州 +
752 化学 属于 理科 +
780 艾菲尔 铁塔 位于 巴黎 +
781 哥伦布 1492 发现 美洲 +
844 辣椒 洋葱 胡萝蔔 属于 蔬菜类 +
925 由于 下雨 比赛 中断 +
989 直角 等于 90 +
1125 善于 别人 交流 +
1181 玫瑰 属于 蔷薇科 植物 +
1515 西藏 位于 中国 西南方 +
1710 类似 英文 A +
1759 乘以 等于 +
1849 我们 终于 爬到 顶峰 +
1979 我们 终于 来到 巴黎 +
2194 龙舟 运动 起源于 中国 +
2386 公司 终于 赢利 +
3177 处于 人生 转捩点 +
3194 对于 公式 混淆不清 +
3215 对于 浅尝辄止 +
3292 常春藤 属于 蔓生 植物 +
3303 硫磺 +
3421 他们 隶属于 人事部 +
3614 无动于衷 +
3645 杂志 下周 发表 一篇 关于 教育 专题 文章 +
3692 这个 高官 由于 受贿 数额 丢掉 自己 身家性命。 +
3696 我们 着眼于 我们 共同 利益 各自 利益 +
3698 木吉 共鸣 用于 放大 声音 +
3752 波罗蜜 果实 重量 大于 10 公斤 +
3766 抱歉 对于 实在 无能为力 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

关于 …에 관해서〔관하여〕. [어떤 행위의 관계자를 이끌어들여 개사 구조를 이루어... + + 终于 마침내. 결국. 끝내. + + 由于 …때문에. …(으)로 인하여. [동작 행위의 원인이나 이유를 이끌어 냄] + + 于是 그래서. 이리하여. 그리하여. 이에. 이 때문에. [뒤쪽 단문에 쓰여 앞뒤를... + + 等于 (수량이) …와〔과〕 같다. 맞먹다. + + 对于 …에 대해(서). …에 대하여. [동작이나 행위의 대상 또는 관련된 사람이나... + + 善于 …를 잘하다. …에 능(숙)하다. + + 属于 …에 속하다. …의 소유이다. + + 至于 …의 정도에 이르다. …한 결과에 이르다. [주로 부정형이나 반문에 쓰임] + + 便于 (…하기에) 쉽다. …에 편하다. + + 过于 지나치게. 너무. 과도하게. 몹시. + + 鉴于 …의 점에서 보아. …에 비추어 보아. …을 고려하면. + + 急于求成 객관적인 조건을 무시하고, 서둘러 목적을 달성하려 하다. + + 位于 …에 위치하다. + + 无动于衷 (마음속에) 아무런 느낌이 없다. 마음에 전혀 와닿지 않다. + + 勇于 용감하게〔과감하게·뱃심 좋게·겁내지 않고〕 …하다. + + 致力于 (어떤 일을 하거나 이루기 위해) 애쓰다. 힘쓰다. + +
Links:
+ + + + + + + +