A 工業 + + * * gong1ye4 industry Industrie + + +
A 農業 + + * * nong2ye4 agriculture/ farming Landwirtschaft + + +
A 作業 + + * * zuo4ye4 homework/ operation/ task/ work Hausaufgaben, Aufgabe + + +
B 畢業 + + * * bi4 ye4 graduate absolvieren, graduieren, seinen Hochschulabschluss machen, Graduation, + + +
B 企業 + + * * qi3ye4 enterprise/ business (1.ein Projekt planen 2.auf Zehenspitzen stehen ): in qi3ye4 Betrieb, Unternehmen und in qi3tu2 versuchen, die Absicht haben + + +
B 商業 + + * * shang1ye4 commerce/ trade business Handel, Geschäft, + + +
B 失業 + + * * shi1 ye4 lose one's job/ unemployment Arbeitslosigkeit + + +
B 事業 + + * * shi4ye4 cause/ undertaking Werk, Sache,öffentliche Anstalten + + +
B 業務 + + * * ye4wu4 business/ professional work Profession,Business + + +
B 業餘 + + * * ye4yu2 amateur/ not professional Extra-curricular, Amateur-, Freizeit- + + +
B 營業 + + * * ying2ye4 be open for business Geschäfte machen, geöffnet sein + + +
B 職業 + + * * zhi2ye4 occupation/ profession Beruf, Beschäftigung + + +
B 專業 + + * * zhuan1ye4 specialty/ specialized field Fach, Fachrichtung, Beruf + + +
C 行業 + + * * hang2ye4 trade/ business/ industry Beruf, Branche + + +
D 產業 + + * * chan3ye4 industry unbewegliche Habe,Eigentum,Besitz, Industrie + + +
D 創業 + + * * chuang4ye4 carve out Pionierarbeit leisten, ein Werk beginnen, ein Unternehmen gründen + + +
D 待業 + + * * dai4 ye4 waiting for employment auf die Arbeit warten + + +
D 副業 + + * * fu4ye4 sideline/ sideline Seitenlinie, Nebenbeschäftigung + + +
D 各行各業 + + * * ge4 hang2 ge4 ye4 all trades and professions alle Branchen und Gewerbe + + +
D 結業 + + * * jie2 ye4 complete an educational or training program einen Kurs abschließen + + +
D 兢兢業業 + + * * jing1jing1 ye4ye4 cautious and conscientious vorsichtig aber bestimmt + + +
D 就業 + + * * jiu4 ye4 take up an occupation Beschäftigung,(..)bekommen + + +
D 林業 + + * * lin2ye4 forestry Forstwirtschaft + + +
D 旅游業 + + * * lv3you2ye4 tourism Tourismusbranche,Tourismus + + +
D 牧業 + + * * mu4ye4 stock/ raising Viehzucht, Viehwirtschaft + + +
D 輕工業 + + * * qing1gong1ye4 light industry Leichtindustrie + + +
D 漁業 + + * * yu2ye4 fish culture/ fishery Fischerei + + +
D 重工業 + + * * zhong4gong1ye4 heavy industry Schwerindustrie + + +
D 專業戶 + + * * zhuan1ye4hu4 specialized households spezialisierter Haushalt + + +

3 bài tập 作业 4 tốt nghiệp 毕业 bìyè 4 nghề nghiệp 职业 zhíyè 4 chuyên nghiệp 专业 zhuānyè 5 công nghiệp 工业 gōngyè 5 ngành 行业 hángyè 5 nông nghiệp 农业 nóngyè 5 xí nghiệp 企业 qǐyè 5 kinh doanh 商业 shāngyè 5 thất nghiệp 失业 shīyè 5 nghiệp vụ 业务 yèwù 5 nghiệp dư 业余 yèyú 5 kinh doanh 营业 yíngyè 6 sản nghiệp 产业 chǎnyè 6 sáng nghiệp,lập nghiệp; 创业 chuàngyè 6 thận trọng tỉ mỉ; cẩn thận kỹ càng; cần cù; tận tuỵ 兢兢业业 jīngjīngyèyè 6 chuyên tâm học tập, vui vẻ, hoà đồng với bạn bè 敬业乐群 Jìngyèyuèqún 6 vào nghề; đi làm; có công ăn việc làm; có nghề nghiệp 就业 jiùyè 6 sự nghiệp 事业 shìyè 6 quản lý tài sản 物业 wùyè


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.* * + +
* * + +
* * + +
* * + +
* * + +

profession, business / GB radical 111
master, chief owner / host / lord

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

業' + * * + surname Ye/
業' + * * + line of business/ industry occupation
業主' + 业主* * + owner/ proprietor
業務' + 业务* * + business/ professional work service
業務員' + 业务员* * + salespe /
業務模式' + 业务模式* * + business model/
業務過失' + 业务过失* * + professional negligence/
業大' + 业大* * + part-time college (abbr. for 業余大學|业余大学)/
業已' + 业已* * + already/
業師' + 业师* * + teacher/ one's teacher
業態' + 业态* * + (retail industry) format/
業根' + 业根* * + the root cause (of evil)/ bane (Buddhism)
業海' + 业海* * + sea of evil/ endless crime
業滿' + 业满* * + to have paid one's karmic debts (Buddhism)/
業界' + 业界* * + industry/
業界標準' + 业界标准* * + industry standard/
業精於勤' + 业精于勤* * + mastery of study lies in diligence (idiom). You can only master a subject by assid/ Excellence in work is only possible with diligence. Practice m
業經' + 业经* * + already/
業績' + 业绩* * + performance/ track record outstandin
業者' + 业者* * + dealer/ trader person eng
業荒於嬉' + 业荒于嬉* * + to be distracted from one's work and fail to achieve results (idiom)/
業障' + 业障* * + karmic hindrance (buddhism)/ karmic consequences that stand in the way of enlightenment (term of a
業餘' + 业余* * + spare time/ amateur extra-curr
業餘大學' + 业余大学* * + college for people who attend after work (lit.: spare-time college)/
業餘愛好者' + 业余爱好者* * + hobbyist/ amateur
業餘教育' + 业余教育* * + spare-time education/ evening classes
業餘者' + 业余者* * + amateur/
業龍' + 业龙* * + evil dragon/
FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+


260 作业 +
295 作业 做完 +
365 失业 +
366 城市 工业 发达 +
499 作业 做完 +
684 我们 毕业 +
739 双方 业务 开展 顺利 +
841 农业 重要 +
1140 继承 家业 +
1213 商店 正在 营业 +
1415 商店 休业 +
1768 孩子 毕业 父母 感到 欣喜 +
1854 学生 毕业 +
2070 邮局 营业 几点 +
2162 他们 相互 干涉 对方 业务 +
2460 祝贺 毕业 +
2501 从事 畜牧业 +
2712 经济 萧条 导致 失业 问题 +
3020 毕业 大家 充满 成功 喜悦 +
3032 农业 收益 兆亿 美金 +
3398 铅笔 作业 +
3470 硕士 毕业 +
3641 大学 专业 国际 贸易 +
3727 商业 发票 一种 单证 +


Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

作业 숙제. 과제. + + 毕业 졸업(하다). + + 职业 직업. + + 专业 전공. + + 工业 공업. + + 行业 직업. 직종. 업종. + + 农业 농업. [농작물 재배와 가축 사육] + + 企业 기업. + + 商业 상업. 비즈니스. + + 失业 일을 잃다. 실업하다. 직업을 잃다. 일자리를 찾지 못하다. + + 业务 업무. + + 业余 업무 외. 여가. + + 营业 영업하다. + + 安居乐业 안정된 생활을 누리며 즐겁게 일하다. + + 产业 산업. + + 创业 창업하다. + + 兢兢业业 신중하고 조심스럽게 맡은 일을 부지런하고 성실하게 하다. 근면하고 성실하게 ... + + 就业 취직하다. 취업하다. + + 事业 사업. + +
Links:
+ + + + + + + +