Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
014
Mọi người uống rượu sâm banh. People are drinking champagne. Die Leute trinken Sekt.
014
Tôi không thích rượu sâm banh. I do not like champagne. Ich mag keinen Sekt.
017
Tôi có một quả / trái chuối và một quả / trái dứa. I have a banana and a pineapple. Ich habe eine Banane und eine Ananas.
031
Bạn có thuốc lá không? Do you have cigarettes? Haben Sie Zigaretten?
032
Tôi muốn một chai rượu sâm banh. I’d like a bottle of champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt.
033
Bánh mì gối nướng với xúc xích và phó mát à? Toast with sausage and cheese? Toast mit Wurst und Käse?
034
Và ba xuất xúc xích với tương mù tạt. And three sausages with mustard. Und dreimal Bratwurst mit Senf.
076
Bạn hút thuốc lá không? Do you smoke cigarettes? Rauchen Sie Zigaretten?
083
Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. He took a cigarette. Er nahm eine Zigarette.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
小香肠 xiǎo xiāngcháng Würstchen
丁香籽 dīngxiāngzhǐ Gewürznelke
口香糖 kǒuxiāngtáng Kaugummi
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * xiang1 fragrant/ savory/ be with relish 1. duftend, wohlriechend 2. appetitlich, aromatisch 3. einen guten Appetit haben 4. fest, tief 5. Parfüm, Würze 6. Räucherwerk, Weihrauch, Räucherstäbchen +
A 香蕉 + * * xiang1jiao1 banana Banane +
B 香腸 + * * xiang1chang2 sausage Wurst +
B 香皂 + * * xiang1zao4 perfumed soap/ toilet soap duftende Seife, parfümierte Seife, Toilettenseife +
C 香煙 + * * xiang1yan1 fragrant-smoke/ cigarette/ incense smoke Zigarette +
D 香味 + * * xiang1wei4 fragrance Wohlgeschmack, angenehmer Duft, aromatischer Geschmack +
Oxford3000Ten
I bought a bunch of parsley at the market.
Ich habe ein Bund Petersilie auf dem Markt gekauft.
Compré un montón de perejil en el mercado.
J'ai acheté un bouquet de persil au marché.

Comprei um monte de salsa no mercado.
ฉันซื้อพาสลี่ย์ที่ตลาด
Tôi mua một bó rau mùi trên thị trường.
我在市场上买了一串香菜。
我在市場上買了一串香菜。
Our local butcher sells delicious sausages.
Unser lokaler Metzger verkauft leckere Würstchen.
Nuestro carnicero local vende deliciosas salchichas.
Notre boucher local vend de délicieuses saucisses.

Nosso açougue local vende salsichas deliciosas.
พ่อค้าท้องถิ่นของเราขายไส้กรอกแสนอร่อย
Người bán thịt địa phương của chúng tôi bán xúc xích ngon.
我们当地的屠夫出售美味的香肠。
我們當地的屠夫出售美味的香腸。
He keeps his spices in a cabinet in the kitchen.
Er hält seine Gewürze in einem Schrank in der Küche.
Él mantiene sus especias en un armario en la cocina.
Il garde ses épices dans une armoire dans la cuisine.

Ele mantém suas especiarias em um armário na cozinha.
เขาเก็บเครื่องเทศไว้ในตู้ในห้องครัว
Anh ta giữ gia vị trong tủ trong nhà bếp.
他把香料放在厨房的橱柜里。
他把香料放在廚房的櫥櫃裡。
The cigarette burned a hole in the carpet.
Die Zigarette brannte ein Loch in den Teppich.
El cigarrillo hizo un agujero en la alfombra.
La cigarette a brûlé un trou dans le tapis.

O cigarro queimou um buraco no tapete.
บุหรี่ไหม้หลุมในพรม
Điếu thuốc đã đốt cháy một lỗ trên thảm.
香烟在地毯上烧了一个洞。
香煙在地毯上燒了一個洞。
The boy ate three sausages, but he was still hungry.
Der Junge aß drei Würste, aber er war immer noch hungrig.
El niño comió tres salchichas, pero aún tenía hambre.
Le garçon a mangé trois saucisses, mais il avait encore faim.

O menino comeu três salsichas, mas ainda estava com fome.
เด็กชายกินไส้กรอกสาม แต่เขายังคงหิว
Cậu bé ăn ba xúc xích, nhưng cậu vẫn đói.
这男孩吃了三根香肠,但他仍然很饿。
這個男孩吃了三根香腸,但他仍然很餓。
The coffee had an intense aroma.
Der Kaffee hatte ein intensives Aroma.
El café tenía un aroma intenso.
Le café avait un arôme intense.

O café tinha um aroma intenso.
กาแฟมีกลิ่นหอมเข้มข้น
Cà phê có hương thơm mãnh liệt.
咖啡有浓郁的香气。
咖啡有濃郁的香氣。
I ordered a a banana vanilla pudding.
Ich bestellte einen Bananen Vanille Pudding.
Pedí un budín de vainilla y plátano.
J'ai commandé un pudding à la vanille à la banane.

Eu pedi um pudim de baunilha de banana.
ฉันสั่งกล้วยวานิลลาพุดดิ้ง
Tôi đã ra lệnh cho một bánh pudding chuối vani.
我点了一个香蕉香草布丁。
我點了一個香蕉香草布丁。
Salami is an Italian sausage.
Salami ist eine italienische Wurst.
Salami es una salchicha italiana.
Le salami est une saucisse italienne.

Salami é uma salsicha italiana.
ซาลามีเป็นไส้กรอกอิตาเลียน
Salami là một xúc xích Ý.
意大利腊肠是意大利香肠。
意大利臘腸是意大利香腸。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
282香港 国际 都市 + Hong Kong is an international metropolis. Hong Kong ist eine internationale Metropole.
597+ She's sleeping soundly. Sie schläft tief und fest.
598+ The flowers are fragrant. Die Blume duftet sehr.
1091喜欢 香味 + She really likes the fragrant smell. Sie mag diesen Duft sehr.
1107空气 夹杂 花儿 芳香 + Mingled up with the air was the fragrance of flowers. Die Luft war erfüllt von Blütenduft.
1113香港 中国 领土 部分 + Hong Kong is a part of the territory of China. Hong Kong ist ein Teil des chinesischen Hoheitsgebiets.
1375这些 郁金香 颜色 鲜艳 + These tulips are very brightly colored. Diese Tulpen sind sehr farbenprächtig.
1402香港 已经 回归 中国 + Hong Kong has already reverted to China. Hong Kong ist schon wieder zu China zurückgekehrt.
2191经过 百年 变迁 香港 成为 国际化 都市 + After a century of changes, Hong Kong has become an international metropolis.
2603香港 回归 英国 殖民地 + Before its return to China, Hong Kong was a colony of the UK.
2913烤鸡 + The roast chicken smells very nice.
3402玫瑰 + The roses smell very fragrant.
3585负责 香港 推广 这个 网站 + He is in charge of promoting this website in Hong Kong.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng