Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
005
Bạn ở khách sạn nào vậy? In which hotel are you staying? In welchem Hotel wohnen Sie?
027
Tôi cần một khách sạn. I need a hotel. Ich brauche ein Hotel.
030
Ở gần đây có nhà nghỉ cho thanh niên không? Is there a youth hostel nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
030
Ở gần đây có nhà trọ không? Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? Gibt es hier in der Nähe eine Pension?
030
Ở gần đây có quán ăn không? Is there a restaurant nearby? Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?
040
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
042
Ở đâu có quán ăn ngon không? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
043
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
043
Viện bảo tàng ở đâu? Where is the museum? Wo ist das Museum?
044
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? Is the museum open on Thursdays? Hat das Museum donnerstags geöffnet?
046
Ở đây có quán bia không? Is there a pub here? Gibt es hier eine Kneipe?
052
Chúng ta đi bơi không? Shall we go to the swimming pool? Gehen wir ins Schwimmbad?
052
Bạn có hứng đi bơi không? Do you feel like swimming? Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
053
Tôi muốn vào thư viện. I want to go to the library. Ich will in die Bibliothek.
053
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I want to go to the library to borrow a book. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh. I’m looking for a photo equipment store. Ich suche ein Fotogeschäft.
055
Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen.
073
Các bạn muốn vào quán / tiệm cà phê không? Do you want to go to a café? Wollt ihr ins Café?
074
Tôi phải trả tiền khách sạn. I must pay the hotel. Ich muss das Hotel bezahlen.
082
Anh ấy ở trong khách sạn. He is staying in a hotel. Er wohnt in einem Hotel.
082
Khách sạn này rẻ tiền. The hotel is cheap. Das Hotel ist billig.
082
Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền, He is staying in a cheap hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel.
090
Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
100
Khách sạn tuy thoải mái, nhưng mà đắt / mắc quá. The hotel was comfortable, but too expensive. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
100
Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. He’s going to stay either with us or in the hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
101
Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng? What time is the museum open? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * guan3 an indoor place for activities 1. Unterkunft für Gäste 2. Laden, Geschäft 3. Stätte für kulturelle Aktivitäten +
A 圖書館 + * * tu2shu1guan3 library Bibliothek +
B 賓館 + * * bing1guan3 guesthouse/ hotel Guesthouse, Hotel +
B 大使館 + 使* * da4shi3guan3 embassy Botschaft +
B 旅館 + * * lv3guan3 hotel/ inn Hotel +
B 體育館 + * * ti3yu4guan3 gymnasium Sporthalle +
C 博物館 + * * bo2wu4guan3 museum Museum +
C 茶館 + * * cha2guan3 teahouse Teehaus +
C 飯館 + * * fan4guan3 restaurant/ eatery/ luncheonette Restaurant, Hotel +
Oxford3000Ten
All students have free access to the library.
Alle Schüler haben freien Zugang zur Bibliothek.
Todos los estudiantes tienen libre acceso a la biblioteca.
Tous les étudiants ont un accès gratuit à la bibliothèque.
Tutti gli studenti hanno libero accesso alla biblioteca.
Todos os alunos têm acesso gratuito à biblioteca.
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ฟรี
Tất cả học sinh đều được vào thư viện miễn phí.
所有学生都可以免费进入图书馆。
所有學生都可以免費進入圖書館。
The museum is closed for refurbishment.
Das Museum ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.
El museo está cerrado por reformas.
Le musée est fermé pour rénovation.
Il museo è chiuso per lavori di ristrutturazione.
O museu está fechado para remodelação.
พิพิธภัณฑ์ปิดปรับปรุง
Bảo tàng đóng cửa để tân trang.
博物馆因整修而关闭。
博物館因整修而關閉。
Hospitals, schools and libraries are public institutions.
Krankenhäuser, Schulen und Bibliotheken sind öffentliche Einrichtungen.
Los hospitales, escuelas y bibliotecas son instituciones públicas.
Les hôpitaux, les écoles et les bibliothèques sont des institutions publiques.
Ospedali, scuole e biblioteche sono istituzioni pubbliche.
Hospitais, escolas e bibliotecas são instituições públicas.
โรงพยาบาลโรงเรียนและห้องสมุดเป็นสถาบันของรัฐ
Bệnh viện, trường học và thư viện là các cơ sở công cộng.
医院,学校和图书馆是公共机构。
醫院,學校和圖書館是公共機構。
The library lends books to students.
Die Bibliothek verleiht den Schülern Bücher.
La biblioteca presta libros a los estudiantes.
La bibliothèque prête des livres aux étudiants.
La biblioteca presta libri agli studenti.
A biblioteca presta livros para estudantes.
ห้องสมุดให้หนังสือแก่นักเรียน
Thư viện cho học sinh vay tiền.
图书馆借书给学生。
圖書館借書給學生。
In this library, you can borrow ten books at the same time.
In dieser Bibliothek können Sie zehn Bücher gleichzeitig ausleihen.
En esta biblioteca, puedes tomar prestados diez libros al mismo tiempo.
Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter dix livres en même temps.
In questa libreria, puoi prendere in prestito dieci libri contemporaneamente.
Nesta biblioteca, você pode emprestar dez livros ao mesmo tempo.
ในห้องสมุดนี้คุณสามารถยืมหนังสือได้สิบเล่มในเวลาเดียวกัน
Trong thư viện này, bạn có thể mượn mười cuốn sách cùng một lúc.
在这个图书馆里,你可以同时借十本书。
在這個圖書館裡,你可以同時藉十本書。
I am going to the museum to see the paintings.
Ich gehe ins Museum, um die Bilder zu sehen.
Voy al museo a ver las pinturas.
Je vais au musée pour voir les peintures.
Vado al museo per vedere i dipinti.
Eu vou ao museu para ver as pinturas.
ฉันไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อดูภาพวาด
Tôi sẽ đến bảo tàng để xem các bức tranh.
我去博物馆看这些画。
我去博物館看這些畫。
We went to a restaurant to have dinner.
Wir gingen in ein Restaurant, um zu Abend zu essen.
Fuimos a un restaurante a cenar.
Nous sommes allés au restaurant pour dîner.
Siamo andati in un ristorante per cenare.
Nós fomos a um restaurante para jantar.
เราไปที่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น
Chúng tôi đến nhà hàng để ăn tối.
我们去了一家餐馆吃晚饭。
我們去了一家餐館吃晚飯。
The military museum exhibits three old tanks.
Das Militärmuseum zeigt drei alte Panzer.
El museo militar exhibe tres viejos tanques.
Le musée militaire expose trois vieux chars.
Il museo militare espone tre vecchi carri armati.
O museu militar exibe três tanques antigos.
พิพิธภัณฑ์ทางทหารจัดแสดงถังเก่า 3 ถัง
Bảo tàng quân đội trưng bày ba xe tăng cũ.
军事博物馆展出三辆旧坦克。
軍事博物館展出三輛舊坦克。
The museum director offered me a private tour.
Der Museumsdirektor bot mir eine private Tour an.
El director del museo me ofreció una visita privada.
Le directeur du musée m'a offert une visite privée.
Il direttore del museo mi ha offerto un tour privato.
O diretor do museu me ofereceu uma turnê privada.
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เสนอทัวร์ส่วนตัว
Giám đốc bảo tàng đã cho tôi một chuyến đi riêng.
博物馆馆长为我提供了一次私人旅游。
博物館館長為我提供了一次私人旅遊。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
117他们 图书馆 学习 + They're studying in the library. Sie sind in der Bibliothek und lernen.
317图书馆 + I'm going to the library to return the books. Ich gehe in die Bücherei und gebe die Bücher zurück.
580图书馆 资料 + I'm going to the library to try to find some information/materials. Ich gehe in die Bibliothek, um Material zu finden.
691英国 大使馆 签证 + I'm going to the British embassy to get a visa. Ich gehe auf das Britische Konsulat um ein Visum zu bekommen.
692旅馆 便宜 + This hotel is very cheap. Dies Hotel ist sehr preiswert.
991图书馆 安静 + It's quiet in the library. In der Bücherei ist es sehr still.
1352大使馆 申请 签证 + I went to the embassy to apply for a visa. Ich gehe zur Botschaft, um ein Visum zu beantragen.
1369大英 博物馆 世界 宏伟 博物馆 + The British Museum is the most majestic museum in the world. Das Britische Museum ist das großartigste Museum der Welt.
1407图书馆 + I'm going to the library to borrow some books. Ich gehe in die Bibliothek und leihe Bücher aus.
1635附近 咖啡馆 + There's a café nearby.
1788图书馆 书籍 + There are all types of books in the library.
2020宾馆 非常 豪华 + This hotel is very luxurious.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng