Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
017
Chúng ta cần bánh mì và cơm. We need bread and rice. Wir brauchen Brot und Reis.
017
Chúng ta cần cá và thịt bít tết. We need fish and steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks.
017
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
017
Chúng ta còn cần gì nữa? What else do we need? Was brauchen wir noch?
017
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
027
Tôi cần một chiếc xe tắc xi. I need a taxi. Ich brauche ein Taxi.
027
Tôi cần một cái bản đồ thành phố. I need a city map. Ich brauche einen Stadtplan.
029
Tôi cần một phòng đơn. I need a single room. Ich brauche ein Einzelzimmer.
029
Tôi cần một phòng đôi. I need a double room. Ich brauche ein Doppelzimmer.
029
Tôi muốn một phòng với buồng tắm. I would like a room with a bathroom. Ich möchte ein Zimmer mit Bad.
029
Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. I would like a room with a shower. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche.
035
Tôi có phải đổi tàu không? Do I have to change trains? Muss ich umsteigen?
041
Tôi cần vài lít dầu điêzen. I need a few litres / liters (am.) of diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel.
041
Tôi cần dịch vụ kéo xe. I need a towing service. Ich brauche einen Abschleppdienst.
041
Chúng tôi cần sự giúp đỡ. We need help. Wir brauchen Hilfe.
049
Bạn cần một cái va li to! You need a big suitcase! Du brauchst einen großen Koffer!
049
Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. You need shoes, sandals and boots. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
049
Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
049
Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. You need a comb, a toothbrush and toothpaste. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
051
Có, tôi cần phải vận động. Yes, I need some exercise. Ja, ich muss mich bewegen.
054
Tôi cần phong bì và giấy viết thư. I need envelopes and stationery. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier.
054
Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. I need a cupboard and a chest of drawers. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode.
054
Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. I need a desk and a bookshelf. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal.
054
Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. I need a doll and a teddy bear. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär.
054
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
054
Tôi cần một cái búa và một cái kìm. I need a hammer and a pair of pliers. Ich brauche einen Hammer und eine Zange.
054
Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít. I need a drill and a screwdriver. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.
054
Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. I need a chain and a bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband.
054
Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. I need a ring and earrings. Ich brauche einen Ring und Ohrringe.
061
Tôi cần vài cái tem. I need a couple of stamps. Ich brauche ein paar Briefmarken.
062
Tôi cần đô-la Mỹ. I need US-Dollars. Ich brauche US-Dollar.
067
Không, cái này có một trăm Euro thôi. No, it costs only one hundred Euros. Nein, er kostet nur hundert Euro.
071
Tôi cần một cái giường. I need a bed. Ich brauche ein Bett.
071
Tôi cần một cái đèn. I need a lamp. Ich brauche eine Lampe.
071
Tôi cần điện thoại. I need a telephone. Ich brauche ein Telefon.
071
Tôi cần máy ảnh. I need a camera. Ich brauche eine Kamera.
071
Tôi cần một cái máy tính. I need a computer. Ich brauche einen Computer.
071
Tôi cần một cái bút bi. I need a pen. Ich brauche einen Kuli.
081
Tôi cần một chiếc xe mới. I need a new car. Ich brauche einen neuen Wagen.
081
Tôi cần một chiếc xe nhanh. I need a fast car. Ich brauche einen schnellen Wagen.
081
Tôi cần một chiếc xe thoải mái. I need a comfortable car. Ich brauche einen bequemen Wagen.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. I think he needs a doctor. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 需要 + * * xu1yao4 need/ want/ require/ demand brauchen,Notwendigkeit +
Oxford3000Ten
I need to go the bank anyway, I will accompany you part of the way.
Ich muss sowieso zur Bank gehen, ich werde dich auf einem Teil des Weges begleiten.
Necesito ir al banco de todos modos, te acompañaré una parte del camino.
Je dois quand même aller à la banque, je t'accompagnerai en partie.

Eu preciso ir do banco de qualquer maneira, vou acompanhá-lo parte do caminho.
ฉันต้องไปธนาคารต่อไปฉันจะมากับคุณเป็นส่วนหนึ่งของทาง
Tôi cần phải đi ngân hàng anyway, tôi sẽ đi cùng bạn một phần của đường đi.
无论如何,我需要去银行,我会陪伴你的一部分。
無論如何,我需要去銀行,我會陪伴你的一部分。
This activity requires a lot of patience.
Diese Aktivität erfordert viel Geduld.
Esta actividad requiere mucha paciencia.
Cette activité nécessite beaucoup de patience.

Esta atividade requer muita paciência.
กิจกรรมนี้ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมาก
Hoạt động này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn.
这项活动需要很多耐心。
這項活動需要很多耐心。
I need to add these documents to my application.
Ich muss diese Dokumente zu meiner Bewerbung hinzufügen.
Necesito agregar estos documentos a mi aplicación.
J'ai besoin d'ajouter ces documents à mon application.

Preciso adicionar esses documentos à minha aplicação.
ฉันจำเป็นต้องเพิ่มเอกสารเหล่านี้ในใบสมัครของฉัน
Tôi cần thêm các tài liệu này vào đơn đăng ký của tôi.
我需要将这些文档添加到我的应用程序中。
我需要將這些文檔添加到我的應用程序中。
We need to call an ambulance.
Wir müssen einen Krankenwagen rufen.
Necesitamos llamar a una ambulancia.
Nous devons appeler une ambulance.

Precisamos chamar uma ambulância.
เราจำเป็นต้องเรียกรถพยาบาล
Chúng ta cần gọi xe cứu thương.
我们需要叫救护车。
我們需要叫救護車。
The correct application of this product requires practice.
Die korrekte Anwendung dieses Produkts erfordert Übung.
La correcta aplicación de este producto requiere práctica.
L'application correcte de ce produit nécessite de la pratique.

A aplicação correta deste produto requer prática.
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องต้องได้รับการปฏิบัติ
Việc áp dụng chính xác sản phẩm này đòi hỏi phải thực hành.
该产品的正确应用需要实践。
該產品的正確應用需要實踐。
I need to go to the bank to get some money.
Ich muss zur Bank gehen, um etwas Geld zu bekommen.
Necesito ir al banco para obtener algo de dinero.
Je dois aller à la banque pour avoir de l'argent.

Preciso ir ao banco para ganhar dinheiro.
ฉันต้องไปที่ธนาคารเพื่อรับเงิน
Tôi cần phải đi đến ngân hàng để lấy tiền.
我需要去银行拿点钱。
我需要去銀行拿點錢。
You need a bat to play baseball.
Du brauchst eine Fledermaus, um Baseball zu spielen.
Necesitas un bate para jugar al béisbol.
Vous avez besoin d'une batte pour jouer au baseball.

Você precisa de um morcego para jogar beisebol.
คุณต้องค้างคาวเล่นเบสบอล
Bạn cần một cây gậy bóng chày để chơi bóng chày.
你需要一个棒球棍打棒球的。
你需要一個棒球棍打棒球的。
I need to recharge the battery.
Ich muss die Batterie wieder aufladen.
Necesito recargar la batería.
J'ai besoin de recharger la batterie.

Preciso recarregar a bateria.
ฉันต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
Tôi cần sạc lại pin.
我需要给电池充电。
我需要給電池充電。
When the bell chimes, I need to leave.
Wenn die Glocke läutet, muss ich gehen.
Cuando suene la campana, tengo que irme.
Quand la cloche sonne, je dois partir.

Quando o sino chama, preciso sair.
เมื่อระฆังตีระฆังฉันต้องออกไป
Khi chuông gió, tôi cần phải đi.
当钟声响起时,我需要离开。
當鐘聲響起時,我需要離開。
I need a better plan.
Ich brauche einen besseren Plan.
Necesito un mejor plan.
J'ai besoin d'un meilleur plan.

Preciso de um plano melhor.
ฉันต้องการแผนที่ดีกว่า
Tôi cần một kế hoạch tốt hơn.
我需要一个更好的计划。
我需要一個更好的計劃。
I need a bit of wood to fix this broken toy.
Ich brauche ein bisschen Holz, um dieses kaputte Spielzeug zu reparieren.
Necesito un poco de madera para arreglar este juguete roto.
J'ai besoin d'un peu de bois pour réparer ce jouet cassé.

Preciso de um pouco de madeira para consertar este brinquedo quebrado.
ฉันต้องการไม้สักเล็กน้อยเพื่อแก้ไขของเล่นที่ไม่สมบูรณ์นี้
Tôi cần một chút gỗ để sửa đồ chơi bị hỏng này.
我需要一点木头来修理这个破碎的玩具。
我需要一點木頭來修理這個破碎的玩具。
We need boards to build a shelf.
Wir brauchen Bretter, um ein Regal zu bauen.
Necesitamos tablas para construir un estante.
Nous avons besoin de planches pour construire une étagère.

Precisamos de placas para construir uma prateleira.
เราต้องการแผงเพื่อสร้างชั้นวาง
Chúng ta cần bảng để xây kệ.
我们需要板,以建立一个架子。
我們需要板,以建立一個架子。
The brain needs oxygen to function.
Das Gehirn braucht Sauerstoff, um zu funktionieren.
El cerebro necesita oxígeno para funcionar.
Le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner.

O cérebro precisa de oxigênio para funcionar.
สมองต้องการออกซิเจนเพื่อการทำงาน
Não cần oxy để hoạt động.
大脑需要氧气才能发挥作用。
大腦需要氧氣才能發揮作用。
I need to buy a new toothbrush.
Ich muss eine neue Zahnbürste kaufen.
Necesito comprar un nuevo cepillo de dientes.
Je dois acheter une nouvelle brosse à dents.

Preciso comprar uma nova escova de dentes.
ฉันต้องซื้อแปรงสีฟันใหม่
Tôi cần mua bàn chải đánh răng mới.
我需要买一把新的牙刷。
我需要買一把新的牙刷。
My cellphone needs to be charged.
Mein Handy muss aufgeladen werden.
Mi teléfono celular necesita ser cargado.
Mon téléphone portable doit être chargé.

O meu celular precisa ser carregado.
โทรศัพท์มือถือของฉันต้องถูกเรียกเก็บเงิน
Điện thoại di động của tôi cần phải được tính phí.
我的手机需要充电。
我的手機需要充電。
The plan requires some changes.
Der Plan erfordert einige Änderungen.
El plan requiere algunos cambios.
Le plan nécessite des changements.

O plano requer algumas mudanças.
แผนต้องมีการเปลี่ยนแปลง
Kế hoạch yêu cầu một số thay đổi.
该计划需要进行一些更改。
該計劃需要進行一些更改。
Charity means helping people in need.
Nächstenliebe bedeutet, Menschen in Not zu helfen.
Caridad significa ayudar a las personas necesitadas.
La charité signifie aider les personnes dans le besoin.

A caridade significa ajudar pessoas com necessidade.
การกุศลหมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
Từ thiện có nghĩa là giúp đỡ những người có nhu cầu.
慈善意味着帮助有需要的人。
慈善意味著幫助有需要的人。
I am cold, I need a blanket.
Mir ist kalt, ich brauche eine Decke.
Tengo frío, necesito una manta.
J'ai froid, j'ai besoin d'une couverture.

Estou com frio, eu preciso de um cobertor.
ฉันหนาวฉันต้องการผ้าห่ม
Tôi lạnh, tôi cần một cái chăn.
我很冷,我需要一条毯子。
我很冷,我需要一條毯子。
I need a new printer for my computer.
Ich brauche einen neuen Drucker für meinen Computer.
Necesito una nueva impresora para mi computadora.
J'ai besoin d'une nouvelle imprimante pour mon ordinateur.

Preciso de uma nova impressora para o meu computador.
ฉันต้องการเครื่องพิมพ์ใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ของฉัน
Tôi cần một máy in mới cho máy tính của tôi.
我需要一台新的打印机用于我的电脑。
我需要一台新的打印機用於我的電腦。
Please be quiet, I need to concentrate.
Bitte sei still, ich muss mich konzentrieren.
Por favor, cálmate, necesito concentrarme.
S'il vous plaît soyez tranquille, j'ai besoin de me concentrer.

Fique quieto, preciso me concentrar.
ขอเงียบหน่อยฉันต้องให้ความสนใจ
Xin hãy im lặng, tôi cần phải tập trung.
请保持安静,我需要专心。
請保持安靜,我需要專心。
Learning a language requires constant practice.
Das Erlernen einer Sprache erfordert ständige Übung.
Aprender un idioma requiere una práctica constante.
Apprendre une langue nécessite une pratique constante.

Aprender um idioma requer uma prática constante.
การเรียนรู้ภาษาต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Học một ngôn ngữ đòi hỏi thực hành liên tục.
学习一门语言需要不断的练习。
學習一門語言需要不斷的練習。
To see what is beneath, you need to lift the cover.
Um zu sehen, was darunter ist, müssen Sie die Abdeckung anheben.
Para ver qué hay debajo, debe levantar la tapa.
Pour voir ce qu'il y a dessous, vous devez soulever le couvercle.

Para ver o que está abaixo, você precisa levantar a tampa.
หากต้องการดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้คุณต้องยกฝาครอบ
Để xem những gì bên dưới, bạn cần phải nâng nắp.
要查看下面的内容,您需要提起封面。
要查看下面的內容,您需要提起封面。
The creation of a new masterpiece takes the painter a long time.
Die Schaffung eines neuen Meisterwerks nimmt dem Maler eine lange Zeit.
La creación de una nueva obra maestra lleva mucho tiempo al pintor.
La création d'un nouveau chef-d'œuvre prend longtemps le peintre.

A criação de uma nova obra-prima leva o pintor há muito tempo.
การสร้างงานชิ้นเอกชิ้นใหม่ใช้จิตรกรเป็นเวลานาน
Việc tạo ra một kiệt tác mới có họa sĩ một thời gian dài.
很长一段时间,创作一部新杰作需要画家。
很長一段時間,創作一部新傑作需要畫家。
The man needed money and asked the bank for a credit.
Der Mann brauchte Geld und bat die Bank um einen Kredit.
El hombre necesitaba dinero y le pidió un crédito al banco.
L'homme avait besoin d'argent et a demandé un crédit à la banque.

O homem precisava de dinheiro e pediu crédito a um banco.
คนที่ต้องการเงินและขอให้ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ
Người đàn ông cần tiền và yêu cầu ngân hàng cho một tín dụng.
该男子需要钱,并向银行要求信贷。
該男子需要錢,並向銀行要求信貸。
The hospital needs modern medical devices.
Das Krankenhaus braucht moderne medizinische Geräte.
El hospital necesita dispositivos médicos modernos.
L'hôpital a besoin de dispositifs médicaux modernes.

O hospital precisa de dispositivos médicos modernos.
โรงพยาบาลต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
Bệnh viện cần các thiết bị y tế hiện đại.
医院需要现代医疗设备。
醫院需要現代醫療設備。
The company's new ad campaign was a disaster, they need to improve it.
Die neue Werbekampagne des Unternehmens war eine Katastrophe, sie muss verbessert werden.
La nueva campaña publicitaria de la compañía fue un desastre, necesitan mejorarla.
La nouvelle campagne publicitaire de l'entreprise a été un désastre, ils ont besoin de l'améliorer.

A nova campanha publicitária da empresa foi um desastre, eles precisam melhorar.
แคมเปญโฆษณาใหม่ของ บริษัท เป็นภัยพิบัติพวกเขาจำเป็นต้องปรับปรุง
Chiến dịch quảng cáo mới của công ty là một thảm hoạ, họ cần phải cải thiện nó.
该公司的新广告活动是一场灾难,他们需要改进它。
該公司的新廣告活動是一場災難,他們需要改進它。
Research is needed to develop drugs that cure diseases.
Forschung wird benötigt, um Medikamente zu entwickeln, die Krankheiten heilen.
Se necesita investigación para desarrollar medicamentos que curen enfermedades.
La recherche est nécessaire pour développer des médicaments qui guérissent les maladies.

A pesquisa é necessária para desenvolver medicamentos que curar doenças.
จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค
Nghiên cứu là cần thiết để phát triển các loại thuốc chữa bệnh.
需要研究开发治疗疾病的药物。
需要研究開發治療疾病的藥物。
I need a new dress for my sister's wedding.
Ich brauche ein neues Kleid für die Hochzeit meiner Schwester.
Necesito un vestido nuevo para la boda de mi hermana.
J'ai besoin d'une nouvelle robe pour le mariage de ma soeur.

Preciso de um novo vestido para o casamento da minha irmã.
ฉันต้องการชุดแต่งงานใหม่สำหรับน้องสาวของฉัน
Tôi cần một chiếc váy mới cho đám cưới của chị tôi.
我姐姐的婚礼需要一件新衣服。
我姐姐的婚禮需要一件新衣服。
We need to ensure that the machines are in good working order.
Wir müssen sicherstellen, dass die Maschinen in gutem Zustand sind.
Debemos asegurarnos de que las máquinas estén en buen estado de funcionamiento.
Nous devons nous assurer que les machines sont en bon état de fonctionnement.

Precisamos garantir que as máquinas estejam em bom estado de funcionamento.
เราต้องให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานได้ดี
Chúng ta cần đảm bảo rằng máy móc đó hoạt động tốt.
我们需要确保机器处于良好的工作状态。
我們需要確保機器處於良好的工作狀態。
The entire house requires repairs.
Das ganze Haus benötigt Reparaturen.
Toda la casa requiere reparaciones.
Toute la maison a besoin de réparations.

Toda a casa requer reparos.
บ้านทั้งหลังต้องได้รับการซ่อมแซม
Toàn bộ ngôi nhà cần được sửa chữa.
整个房子需要修理。
整個房子需要修理。
We need proper equipment, if we want to go diving.
Wir brauchen die richtige Ausrüstung, wenn wir tauchen wollen.
Necesitamos el equipo adecuado, si queremos bucear.
Nous avons besoin d'un équipement approprié si nous voulons faire de la plongée.

Precisamos de equipamentos adequados, se quisermos mergulhar.
เราต้องการอุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเราต้องการจะดำน้ำ
Chúng ta cần trang thiết bị thích hợp, nếu chúng ta muốn đi lặn.
我们需要适当的设备,如果我们想去潜水。
我們需要適當的設備,如果我們想去潛水。
We estimate the delivery will take about five days.
Wir schätzen, dass die Lieferung ungefähr fünf Tage dauern wird.
Estimamos que la entrega demorará unos cinco días.
Nous estimons que la livraison prendra environ cinq jours.

Estimamos que a entrega demora cerca de cinco dias.
เราคาดว่าการจัดส่งจะใช้เวลาประมาณห้าวัน
Chúng tôi ước tính việc phân phối sẽ mất khoảng năm ngày.
我们估计交付时间大约需要五天。
我們估計交付時間大約需要五天。
We need to fight the evil in the world.
Wir müssen gegen das Böse in der Welt kämpfen.
Necesitamos luchar contra el mal en el mundo.
Nous devons combattre le mal dans le monde.

Precisamos lutar contra o mal no mundo.
เราต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายในโลกนี้
Chúng ta cần phải chiến đấu chống lại cái ác trên thế giới.
我们需要与世界上的邪恶作斗争。
我們需要與世界上的邪惡作鬥爭。
In the first place, the police officer needed to clarify the facts.
In erster Linie musste der Polizist die Fakten klären.
En primer lugar, el oficial de policía necesitaba aclarar los hechos.
En premier lieu, le policier devait clarifier les faits.

Em primeiro lugar, o policial precisava esclarecer os fatos.
ในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริง
Trước hết, nhân viên cảnh sát cần phải làm rõ sự thật.
首先,警务人员需要澄清事实。
首先,警務人員需要澄清事實。
If you fail, you need to try again.
Wenn Sie scheitern, müssen Sie es erneut versuchen.
Si fallas, debes intentarlo de nuevo.
Si vous échouez, vous devez réessayer.

Se você falhar, você precisa tentar novamente.
หากคุณล้มเหลวคุณต้องลองอีกครั้ง
Nếu bạn thất bại, bạn cần thử lại.
如果你失败了,你需要再试一次。
如果你失敗了,你需要再試一次。
My fat cat needs to lose weight.
Meine dicke Katze muss abnehmen.
Mi gato gordo necesita perder peso.
Mon gros chat a besoin de perdre du poids.

Meu gato gordo precisa perder peso.
แมวไขมันของฉันต้องลดน้ำหนัก
Mèo béo của tôi cần phải giảm cân.
我的肥猫需要减肥。
我的肥貓需要減肥。
You still need to enable this function.
Sie müssen diese Funktion noch aktivieren.
Aún necesita habilitar esta función.
Vous devez toujours activer cette fonction.

Você ainda precisa ativar esta função.
คุณยังต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
Bạn vẫn cần bật chức năng này.
您仍然需要启用此功能。
您仍然需要啟用此功能。
The job requires a great sense of responsibility.
Der Job erfordert ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
El trabajo requiere un gran sentido de responsabilidad.
Le travail exige un grand sens des responsabilités.

O trabalho exige um grande senso de responsabilidade.
งานต้องมีความรับผิดชอบที่ดี
Công việc đòi hỏi một trách nhiệm rất lớn.
这份工作需要很高的责任感。
這份工作需要很高的責任感。
If you need guidance, ask your colleague.
Wenn Sie Hilfe benötigen, fragen Sie Ihren Kollegen.
Si necesita orientación, pregúntele a su colega.
Si vous avez besoin de conseils, demandez à votre collègue.

Se você precisar de orientação, pergunte ao seu colega.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำให้ถามเพื่อนร่วมงานของคุณ
Nếu bạn cần hướng dẫn, hãy hỏi đồng nghiệp của bạn.
如果您需要指导,请咨询您的同事。
如果您需要指導,請諮詢您的同事。
Her condition requires immediate care.
Ihr Zustand erfordert sofortige Pflege.
Su condición requiere cuidado inmediato.
Son état nécessite des soins immédiats.

Sua condição requer cuidados imediatos.
สภาพของเธอต้องได้รับการดูแลทันที
Tình trạng của cô đòi hỏi phải chăm sóc ngay lập tức.
她的病情需要立即护理。
她的病情需要立即護理。
The public needs to be informed of impending reforms.
Die Öffentlichkeit muss über bevorstehende Reformen informiert werden.
El público necesita estar informado de las reformas inminentes.
Le public doit être informé des réformes imminentes.

O público precisa ser informado das reformas iminentes.
ประชาชนควรได้รับแจ้งถึงการปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้น
Công chúng cần được thông báo về những cải cách sắp xảy ra.
公众需要了解即将进行的改革。
公眾需要了解即將進行的改革。
I need a ladder to climb up to the roof.
Ich brauche eine Leiter, um auf das Dach zu klettern.
Necesito una escalera para subir al techo.
J'ai besoin d'une échelle pour monter jusqu'au toit.

Preciso de uma escada para escalar até o telhado.
ฉันต้องการบันไดเพื่อปีนขึ้นไปบนหลังคา
Tôi cần một cái thang để leo lên mái nhà.
我需要爬梯子爬上屋顶。
我需要爬梯子爬上屋頂。
Street artists need a special licence.
Straßenkünstler benötigen eine spezielle Lizenz.
Los artistas de la calle necesitan una licencia especial.
Les artistes de rue ont besoin d'une licence spéciale.

Os artistas de rua precisam de uma licença especial.
ศิลปิน Street ต้องมีใบอนุญาตพิเศษ
Nghệ sĩ đường phố cần có giấy phép đặc biệt.
街头艺术家需要特殊的许可证。
街頭藝術家需要特殊的許可證。
I need a ruler to draw a straight line.
Ich brauche ein Lineal, um eine gerade Linie zu zeichnen.
Necesito una regla para dibujar una línea recta.
J'ai besoin d'une règle pour tracer une ligne droite.

Preciso de uma régua para desenhar uma linha reta.
ฉันต้องการไม้บรรทัดเพื่อวาดเส้นตรง
Tôi cần một cây thước để vẽ một đường thẳng.
我需要一把尺子画出一条直线。
我需要一把尺子畫出一條直線。
Computer programming needs someone with a logical mind.
Computerprogrammierung braucht jemanden mit einem logischen Verstand.
La programación de computadoras necesita a alguien con una mente lógica.
La programmation informatique a besoin de quelqu'un avec un esprit logique.

A programação de computadores precisa de alguém com uma mente lógica.
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องการคนที่มีจิตใจที่เป็นตรรกะ
Lập trình máy tính cần một người có trí tuệ hợp lý.
计算机编程需要具有逻辑思维的人。
計算機編程需要具有邏輯思維的人。
We need a long-term solution, not just a temporary one.
Wir brauchen eine langfristige Lösung, nicht nur eine vorübergehende.
Necesitamos una solución a largo plazo, no solo temporal.
Nous avons besoin d'une solution à long terme, pas seulement temporaire.

Precisamos de uma solução a longo prazo, não apenas temporária.
เราต้องการโซลูชันระยะยาวไม่ใช่แค่ชั่วคราวเท่านั้น
Chúng ta cần một giải pháp lâu dài, không chỉ là một giải pháp tạm thời.
我们需要一个长期的解决方案,而不仅仅是一个临时解决方案。
我們需要一個長期的解決方案,而不僅僅是一個臨時解決方案。
Dissolution of the minerals in water did not take long.
Auflösung der Mineralien in Wasser dauerte nicht lange.
La disolución de los minerales en el agua no tomó mucho tiempo.
La dissolution des minéraux dans l'eau n'a pas pris longtemps.

A dissolução dos minerais na água não demorou muito.
การละลายของแร่ธาตุในน้ำไม่ใช้เวลานานนัก
Việc giải thể các khoáng chất trong nước không mất nhiều thời gian.
矿物质在水中溶解并不需要很长时间。
礦物質在水中溶解並不需要很長時間。
We need more bread so I am going shopping.
Wir brauchen mehr Brot, also gehe ich einkaufen.
Necesitamos más pan, así que voy de compras.
Nous avons besoin de plus de pain alors je vais faire du shopping.

Precisamos de mais pão para ir às compras.
เราต้องการขนมปังมากขึ้นดังนั้นฉันจะไปช้อปปิ้ง
Chúng ta cần thêm bánh mì vì vậy tôi sẽ đi mua sắm.
我们需要更多的面包,所以我要去购物。
我們需要更多的麵包,所以我要去購物。
The brain needs oxygen to function.
Das Gehirn braucht Sauerstoff, um zu funktionieren.
El cerebro necesita oxígeno para funcionar.
Le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner.

O cérebro precisa de oxigênio para funcionar.
สมองต้องการออกซิเจนเพื่อการทำงาน
Não cần oxy để hoạt động.
大脑需要氧气才能发挥作用。
大腦需要氧氣才能發揮作用。
I need something to calm my nerves.
Ich brauche etwas, um meine Nerven zu beruhigen.
Necesito algo para calmar mis nervios.
J'ai besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs.

Preciso de algo para acalmar meus nervos.
ฉันต้องการอะไรเพื่อทำให้เส้นประสาทของฉันสงบ
Tôi cần một cái gì đó để trấn tĩnh thần kinh của tôi.
我需要一些东西来平息我的神经。
我需要一些東西來平息我的神經。
Our organization always needs volunteers.
Unsere Organisation braucht immer Freiwillige.
Nuestra organización siempre necesita voluntarios.
Notre organisation a toujours besoin de bénévoles.

Nossa organização sempre precisa de voluntários.
องค์กรของเราต้องการอาสาสมัครอยู่เสมอ
Tổ chức của chúng tôi luôn cần các tình nguyện viên.
我们的组织总是需要志愿者。
我們的組織總是需要志願者。
I need to bake the cake in the oven for twenty minutes.
Ich muss den Kuchen zwanzig Minuten lang im Ofen backen.
Necesito hornear la torta en el horno durante veinte minutos.
J'ai besoin de faire cuire le gâteau au four pendant vingt minutes.

Eu preciso assar o bolo no forno por vinte minutos.
ฉันต้องอบเค้กในเตาอบเป็นเวลา 20 นาที
Tôi phải nướng bánh trong lò trong hai mươi phút.
我需要在烤箱里烤二十分钟的蛋糕。
我需要在烤箱裡烤二十分鐘的蛋糕。
A successful partnership requires shared interests and values.
Eine erfolgreiche Partnerschaft erfordert gemeinsame Interessen und Werte.
Una asociación exitosa requiere intereses y valores compartidos.
Un partenariat réussi nécessite des intérêts et des valeurs partagés.

Uma parceria de sucesso requer interesses e valores compartilhados.
การเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีส่วนร่วมและความสนใจ
Một mối quan hệ thành công đòi hỏi phải có sự chia sẻ sở thích và giá trị.
成功的合作需要共同的利益和价值观。
成功的合作需要共同的利益和價值觀。
Painting requires time and patience.
Malerei braucht Zeit und Geduld.
Pintar requiere tiempo y paciencia.
La peinture demande du temps et de la patience.

A pintura exige tempo e paciência.
การวาดภาพต้องใช้เวลาและความอดทน
Tranh đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.
绘画需要时间和耐心。
繪畫需要時間和耐心。
It takes a while to bake bread, so it is important to be patient.
Es dauert eine Weile, um Brot zu backen, also ist es wichtig, geduldig zu sein.
Lleva un tiempo hornear pan, por lo que es importante ser paciente.
Il faut du temps pour faire du pain, il est donc important d'être patient.

Demora um pouco para assar pão, por isso é importante ser paciente.
ต้องใช้เวลาสักพักในการอบขนมปังดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอดทน
Phải mất một thời gian để nướng bánh mì, vì vậy điều quan trọng là phải kiên nhẫn.
烤面包需要一段时间,因此耐心是很重要的。
烤麵包需要一段時間,因此耐心是很重要的。
I have a lot of bills to pay.
Ich habe viele Rechnungen zu bezahlen.
Tengo muchas cuentas por pagar.
J'ai beaucoup de factures à payer.

Eu tenho muitas contas a pagar.
ฉันมีตั๋วเงินจำนวนมากจ่าย
Tôi có rất nhiều hóa đơn để thanh toán.
我有很多账单需要支付。
我有很多賬單需要支付。
We need skilled personnel with experience.
Wir brauchen qualifiziertes Personal mit Erfahrung.
Necesitamos personal calificado con experiencia.
Nous avons besoin de personnel qualifié avec de l'expérience.

Precisamos de pessoal qualificado com experiência.
เราต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์
Chúng tôi cần nhân sự có tay nghề với kinh nghiệm.
我们需要有经验的技术人员。
我們需要有經驗的技術人員。
I need a fresh perspective, a new angle.
Ich brauche eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel.
Necesito una nueva perspectiva, un nuevo ángulo.
J'ai besoin d'une nouvelle perspective, d'un nouvel angle.

Preciso de uma nova perspectiva, um novo ângulo.
ฉันต้องการมุมมองใหม่มุมใหม่
Tôi cần một góc nhìn mới mẻ, một góc nhìn mới.
我需要一个全新的视角,一个新的角度。
我需要一個全新的視角,一個新的角度。
My small car does not need much petrol.
Mein kleines Auto braucht nicht viel Benzin.
Mi auto pequeño no necesita mucha gasolina.
Ma petite voiture n'a pas besoin de beaucoup d'essence.

Meu pequeno carro não precisa de muita gasolina.
รถคันเล็ก ๆ ของฉันไม่ต้องใช้น้ำมันมากนัก
Xe nhỏ của tôi không cần nhiều xăng.
我的小汽车不需要太多汽油。
我的小汽車不需要太多汽油。
Many professions require a university degree.
Viele Berufe erfordern einen Hochschulabschluss.
Muchas profesiones requieren un título universitario.
De nombreuses professions exigent un diplôme universitaire.

Muitas profissões exigem um diploma universitário.
หลายอาชีพต้องได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
Nhiều ngành nghề đòi hỏi bằng đại học.
许多职业需要大学学位。
許多職業需要大學學位。
This query needs a prompt response.
Diese Anfrage benötigt eine schnelle Antwort.
Esta consulta necesita una respuesta rápida.
Cette requête nécessite une réponse rapide.

Esta consulta precisa de uma resposta rápida.
แบบสอบถามนี้ต้องการคำตอบที่รวดเร็ว
Truy vấn này cần một phản hồi nhanh.
这个查询需要一个快速响应。
這個查詢需要一個快速響應。
I need to go, my train is ready for departure.
Ich muss gehen, mein Zug ist bereit für die Abfahrt.
Tengo que irme, mi tren está listo para partir.
Je dois y aller, mon train est prêt pour le départ.

Eu preciso ir, meu trem está pronto para a partida.
ฉันต้องไปรถไฟของฉันพร้อมสำหรับการเดินทาง
Tôi cần phải đi, tàu của tôi đã sẵn sàng để khởi hành.
我需要走,我的火车已经准备好出发了。
我需要走,我的火車已經準備好出發了。
I need the receipt in order to exchange the item.
Ich brauche die Quittung, um den Gegenstand einzutauschen.
Necesito el recibo para poder cambiar el artículo.
J'ai besoin du reçu pour échanger l'article.

Eu preciso do recibo para trocar o item.
ฉันต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า
Tôi cần biên nhận để đổi món hàng.
我需要收据才能交换物品。
我需要收據才能交換物品。
I need some ingredients for the new recipe.
Ich brauche einige Zutaten für das neue Rezept.
Necesito algunos ingredientes para la nueva receta.
J'ai besoin de quelques ingrédients pour la nouvelle recette.

Preciso de alguns ingredientes para a nova receita.
ฉันต้องการส่วนผสมบางอย่างสำหรับสูตรใหม่
Tôi cần một số nguyên liệu cho công thức mới.
我需要一些新配方的配料。
我需要一些新配方的配料。
The online service requires a registration.
Der Onlinedienst erfordert eine Registrierung.
El servicio en línea requiere un registro.
Le service en ligne nécessite une inscription.

O serviço on-line requer um registro.
บริการออนไลน์ต้องลงทะเบียน
Dịch vụ trực tuyến yêu cầu đăng ký.
在线服务需要注册。
在線服務需要註冊。
Learning requires constant revision.
Lernen erfordert ständige Überarbeitung.
El aprendizaje requiere una revisión constante.
L'apprentissage nécessite une révision constante.

A aprendizagem requer uma revisão constante.
การเรียนรู้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
Học đòi hỏi phải có sự sửa đổi liên tục.
学习需要不断修订。
學習需要不斷修訂。
Executive roles entail a lot of responsibility.
Führungsaufgaben sind mit viel Verantwortung verbunden.
Los roles ejecutivos implican mucha responsabilidad.
Les rôles exécutifs impliquent beaucoup de responsabilités.

Os papéis executivos implicam muita responsabilidade.
บทบาทของผู้บริหารมีความรับผิดชอบมาก
Vai trò điều hành đòi hỏi nhiều trách nhiệm.
行政职位需要承担很多责任。
行政職位需要承擔很多責任。
The soup needs a pinch of salt.
Die Suppe braucht eine Prise Salz.
La sopa necesita una pizca de sal.
La soupe a besoin d'une pincée de sel.

A sopa precisa de uma pitada de sal.
ซุปต้องหยิกเกลือ
Súp cần một chút muối.
汤需要一点盐。
湯需要一點鹽。
Secondly, we need to increase efficiency.
Zweitens müssen wir die Effizienz steigern.
En segundo lugar, necesitamos aumentar la eficiencia.
Deuxièmement, nous devons accroître l'efficacité.

Em segundo lugar, precisamos aumentar a eficiência.
ประการที่สองเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
Thứ hai, chúng ta cần phải tăng hiệu quả.
其次,我们需要提高效率。
其次,我們需要提高效率。
I needed some time to settle the matter.
Ich brauchte etwas Zeit, um die Angelegenheit zu klären.
Necesitaba algo de tiempo para resolver el asunto.
J'avais besoin de temps pour régler le problème.

Eu precisava de algum tempo para resolver o assunto.
ฉันต้องการเวลาในการแก้ไขปัญหา
Tôi cần một thời gian để giải quyết vấn đề.
我需要一些时间来解决这个问题。
我需要一些時間來解決這個問題。
It cost a lot to fix the severe damage to the house.
Es kostet viel, die schweren Schäden am Haus zu beheben.
Cuesta mucho reparar el daño severo a la casa.
Il en coûte beaucoup pour réparer les dommages graves à la maison.

Custa muito consertar os graves danos à casa.
มีค่าใช้จ่ายมากในการแก้ไขความเสียหายร้ายแรงต่อบ้าน
Chi phí rất nhiều để sửa chữa những thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi nhà.
修理房屋的严重损坏需要很多费用。
修理房屋的嚴重損壞需要很多費用。
I need to clean the drain in the shower.
Ich muss den Abfluss in der Dusche reinigen.
Necesito limpiar el desagüe en la ducha.
J'ai besoin de nettoyer le drain dans la douche.

Preciso limpar o dreno no chuveiro.
ฉันต้องทำความสะอาดท่อระบายน้ำในห้องอาบน้ำ
Tôi cần phải làm sạch các cống trong khi tắm.
我需要清洁淋浴间的排水管。
我需要清潔淋浴間的排水管。
A sick person needs rest.
Eine kranke Person braucht Ruhe.
Una persona enferma necesita descansar.
Une personne malade a besoin de repos.

Uma pessoa doentia precisa descansar.
คนป่วยต้องการพักผ่อน
Một người bệnh cần nghỉ ngơi.
病人需要​​休息。
病人需要​​休息。
A red signal means that I need to wait.
Ein rotes Signal bedeutet, dass ich warten muss.
Una señal roja significa que necesito esperar.
Un signal rouge signifie que je dois attendre.

Um sinal vermelho significa que eu preciso aguardar.
สัญญาณสีแดงหมายความว่าฉันต้องรอ
Một tín hiệu màu đỏ có nghĩa là tôi cần phải đợi.
红色信号意味着我需要等待。
紅色信號意味著我需要等待。
You need to perform each move in a slow and controlled manner.
Sie müssen jede Bewegung langsam und kontrolliert ausführen.
Necesitas realizar cada movimiento de una manera lenta y controlada.
Vous devez effectuer chaque mouvement de manière lente et contrôlée.

Você precisa executar cada movimento de forma lenta e controlada.
คุณจำเป็นต้องดำเนินการย้ายแต่ละครั้งอย่างช้าๆและมีการควบคุม
Bạn cần phải thực hiện từng động tác một cách chậm chạp và có kiểm soát.
您需要以缓慢且受控的方式执行每个动作。
您需要以緩慢且受控的方式執行每個動作。
I need to change my socks.
Ich muss meine Socken wechseln.
Necesito cambiar mis calcetines.
J'ai besoin de changer mes chaussettes.

Preciso mudar minhas meias.
ฉันต้องการเปลี่ยนถุงเท้าของฉัน
Tôi cần phải đổi vớ của tôi.
我需要改变我的袜子。
我需要改變我的襪子。
I need to ask my solicitor first.
Ich muss zuerst meinen Anwalt fragen.
Debo preguntarle a mi abogado primero.
Je dois d'abord demander à mon avocat.

Preciso pedir primeiro ao meu advogado.
ฉันต้องถามทนายความก่อน
Tôi cần hỏi luật sư của tôi trước.
我需要先问我的律师。
我需要先問我的律師。
Special situations call for special measures.
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.
Situaciones especiales requieren medidas especiales.
Des situations particulières appellent des mesures spéciales.

Situações especiais requerem medidas especiais.
สถานการณ์พิเศษเรียกร้องให้มีมาตรการพิเศษ
Các tình huống đặc biệt đòi hỏi các biện pháp đặc biệt.
特殊情况需要采取特殊措施。
特殊情況需要採取特殊措施。
Strategic planning requires foresight.
Strategische Planung erfordert Vorausschau.
La planificación estratégica requiere previsión.
La planification stratégique nécessite une clairvoyance.

O planejamento estratégico requer previsão.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ต้องมีการมองการณ์ไกล
Lập kế hoạch chiến lược đòi hỏi tầm nhìn xa.
战略规划需要高瞻远瞩。
戰略規劃需要高瞻遠矚。
University students need to do a lot of reading.
Universitätsstudenten müssen viel lesen.
Los estudiantes universitarios necesitan leer mucho.
Les étudiants universitaires doivent faire beaucoup de lecture.

Os estudantes universitários precisam fazer muita leitura.
นักศึกษามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นจำนวนมาก
Sinh viên đại học cần phải đọc rất nhiều.
大学生需要做大量的阅读。
大學生需要做大量的閱讀。
The recipe says I need to mix the butter and sugar first.
Das Rezept sagt, dass ich Butter und Zucker zuerst mischen muss.
La receta dice que necesito mezclar la mantequilla y el azúcar primero.
La recette dit que je dois d'abord mélanger le beurre et le sucre.

A receita diz que eu preciso misturar primeiro a manteiga e o açúcar.
สูตรบอกว่าฉันต้องผสมเนยและน้ำตาลก่อน
Công thức cho biết tôi cần trộn bơ và đường trước.
配方说我需要首先混合黄油和糖。
配方說我需要首先混合黃油和糖。
My karate is improving, but I still need to work on my technique.
Mein Karate verbessert sich, aber ich muss noch an meiner Technik arbeiten.
Mi karate está mejorando, pero aún necesito trabajar en mi técnica.
Mon karaté s'améliore, mais j'ai encore besoin de travailler sur ma technique.

O meu karaté está melhorando, mas ainda preciso trabalhar na minha técnica.
การคาราเต้ของฉันกำลังดีขึ้น แต่ฉันยังต้องใช้เทคนิคของฉัน
Karate của tôi đang được cải thiện, nhưng tôi vẫn cần phải làm việc về kỹ thuật của tôi.
我的空手道正在改善,但我仍然需要努力工作。
我的空手道正在改善,但我仍然需要努力工作。
We need a permanent solution, not a temporary one.
Wir brauchen eine dauerhafte Lösung, keine vorübergehende.
Necesitamos una solución permanente, no temporal.
Nous avons besoin d'une solution permanente, pas temporaire.

Precisamos de uma solução permanente, não temporária.
เราต้องการโซลูชันแบบถาวรไม่ใช่แบบชั่วคราว
Chúng ta cần một giải pháp lâu dài, không phải là một giải pháp tạm thời.
我们需要一个永久的解决方案,而不是一个临
我們需要一個永久的解決方案,而不是一個臨
All terms on the list need to be translated into English.
Alle Begriffe auf der Liste müssen ins Englische übersetzt werden.
Todos los términos de la lista deben traducirse al inglés.
Tous les termes de la liste doivent être traduits en anglais.

Todos os termos da lista precisam ser traduzidos para o inglês.
ข้อกำหนดทั้งหมดในรายการต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Tất cả các từ trong danh sách cần được dịch sang tiếng Anh.
名单上的所有条款都需要翻译成英文。
名單上的所有條款都需要翻譯成英文。
My windows are dirty, I need to clean them.
Meine Fenster sind schmutzig, ich muss sie säubern.
Mis ventanas están sucias, necesito limpiarlas.
Mes fenêtres sont sales, j'ai besoin de les nettoyer.

Minhas janelas estão sujas, preciso limpá-las.
หน้าต่างของฉันสกปรกฉันต้องทำความสะอาด
Cửa sổ của tôi bẩn, tôi cần phải làm sạch chúng.
我的窗户很脏,我需要清洁它们。
我的窗戶很髒,我需要清潔它們。
We need three copies.
Wir brauchen drei Kopien.
Necesitamos tres copias.
Nous avons besoin de trois copies.

Precisamos de três cópias.
เราต้องการสำเนาสามชุด
Chúng ta cần ba bản sao.
我们需要三份。
我們需要三份。
You need a special tool to open this box.
Sie benötigen ein spezielles Tool, um diese Box zu öffnen.
Necesitas una herramienta especial para abrir esta caja.
Vous avez besoin d'un outil spécial pour ouvrir cette boîte.

Você precisa de uma ferramenta especial para abrir esta caixa.
คุณต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อเปิดกล่องนี้
Bạn cần một công cụ đặc biệt để mở hộp này.
你需要一个特殊的工具来打开这个盒子。
你需要一個特殊的工具來打開這個盒子。
I need a fresh towel.
Ich brauche ein frisches Handtuch.
Necesito una toalla fresca.
J'ai besoin d'une serviette fraîche.

Preciso de uma toalha fresca.
ฉันต้องการผ้าเช็ดตัวสด
Tôi cần một chiếc khăn tươi.
我需要一条新鲜的毛巾。
我需要一條新鮮的毛巾。
There is no universal rule, we just have to improvise.
Es gibt keine universelle Regel, wir müssen nur improvisieren.
No hay una regla universal, solo tenemos que improvisar.
Il n'y a pas de règle universelle, il suffit d'improviser.

Não existe uma regra universal, só temos que improvisar.
ไม่มีกฎสากลเราแค่ต้องกลอนสด
Không có quy tắc phổ quát, chúng ta chỉ cần phải ứng biến.
没有普遍的规则,我们只需要即兴发挥。
沒有普遍的規則,我們只需要即興發揮。
She felt an urgent need to eat something.
Sie hatte das dringende Bedürfnis, etwas zu essen.
Ella sintió una necesidad urgente de comer algo.
Elle ressentait un besoin urgent de manger quelque chose.

Ela sentiu uma necessidade urgente de comer alguma coisa.
เธอรู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกินอะไร
Cô cảm thấy cần phải ăn một thứ gì đó khẩn cấp.
她感到迫切需要吃东西。
她感到迫切需要吃東西。
We need three copies.
Wir brauchen drei Kopien.
Necesitamos tres copias.
Nous avons besoin de trois copies.

Precisamos de três cópias.
เราต้องการสำเนาสามชุด
Chúng ta cần ba bản sao.
我们需要三份。
我們需要三份。
The project needs a working schedule.
Das Projekt benötigt einen Arbeitsplan.
El proyecto necesita un horario de trabajo.
Le projet a besoin d'un horaire de travail.

O projeto precisa de um cronograma de trabalho.
โครงการต้องมีกำหนดการทำงาน
Dự án cần một lịch làm việc.
该项目需要一个工作时间表。
該項目需要一個工作時間表。
We need to empower our youth because they are going to shape our future.
Wir müssen unsere Jugend stärken, weil sie unsere Zukunft gestalten werden.
Necesitamos empoderar a nuestros jóvenes porque van a moldear nuestro futuro.
Nous devons donner du pouvoir à nos jeunes, car ils vont façonner notre avenir.

Precisamos capacitar nossos jovens porque eles vão moldar nosso futuro.
เราจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนของเราเพราะพวกเขากำลังจะสร้างอนาคตของเรา
Chúng ta cần trao quyền cho tuổi trẻ của chúng ta bởi vì chúng sẽ định hình tương lai của chúng ta.
我们需要赋予青少年权力,因为它们将塑造我们的未来。
我們需要賦予青少年權力,因為它們將塑造我們的未來。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
578需要 帮助 + She needs help. Sie braucht Hilfe.
681我们 需要 互相 帮助 + We need to help one another. Wir brauchen unsere gegenseitige Hilfe.
712援助 非洲 需要 大量 资金 + Assistance to Africa requires significant funding. Die Unterstützung Afrikas bedarf erheblicher finanzieller Mittel.
1980灾区 需要 支援 + The disaster area needs assistance.
2168需要 别人 施舍 + He depends on people's charity.
3048攀岩 需要 毅力 + To do rock-climbing, you need tenacity.
3092植物 需要 土壤 + Plants need soil.
3269潜水 需要 氧气罐 + Diving requires the use of an oxygen tank.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
需要 +
需要 +
需要 +
需要 +
需要 +
需要 +
需要 +
需要 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng