Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
021
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
021
Bạn rán / chiên cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
021
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
023
Bạn có thích ở đây không? How do you like it here? Wie gefällt es Ihnen bei uns?
023
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
026
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
029
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
036
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
042
Bạn đi qua cầu! Cross the bridge! Überqueren Sie die Brücke!
042
Bạn đi qua đường hầm! Go through the tunnel! Fahren Sie durch den Tunnel!
048
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
051
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
056
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
066
Tôi không hiểu từ này. I don’t understand the word. Ich verstehe das Wort nicht.
066
Tôi không hiểu câu này. I don’t understand the sentence. Ich verstehe den Satz nicht.
066
Tôi không hiểu ý nghĩa này. I don’t understand the meaning. Ich verstehe die Bedeutung nicht.
066
Bạn hiểu thầy giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer?
066
Bạn hiểu cô giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin?
076
Bạn sửa đồng hồ được không? Can you fix the clock? Können Sie die Uhr reparieren?
079
Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Why aren’t you eating the cake? Warum essen Sie die Torte nicht?
086
Tôi nghe cái này – tôi đã nghe cái này. I hear that – I heard that. Ich höre das – ich habe das gehört.
086
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
086
Tôi giải thích điều này – tôi đã giải thích điều này. I’ll explain that – I explained that. Ich erkläre das – ich habe das erklärt.
086
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich kenne das – ich habe das gekannt.
090
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. They did not want to tidy the room. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
101
Ai là cha mẹ của bé gái này? Who are the girl’s parents? Wer sind die Eltern des Mädchens?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 這個 + * * zhe4ge this one/ this 1. dieser, dies, das 2. nun, jetzt, gleich +
Oxford3000Ten
This advertising boosts sales.
Diese Werbung steigert den Umsatz.
Esta publicidad aumenta las ventas.
Cette publicité stimule les ventes.
Questa pubblicità aumenta le vendite.
Esta publicidade aumenta as vendas.
โฆษณานี้ช่วยเพิ่มยอดขาย
Quảng cáo này thúc đẩy doanh số bán hàng.
这个广告增加了销量。
這個廣告增加了銷量。
This event affected the negotiations.
Dieses Ereignis hat die Verhandlungen beeinflusst.
Este evento afectó las negociaciones.
Cet événement a affecté les négociations.
Questo evento ha influito sui negoziati.
Este evento afetou as negociações.
เหตุการณ์นี้มีผลต่อการเจรจา
Sự kiện này ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.
这个事件影响了谈判。
這個事件影響了談判。
The show was great, simply amazing.
Die Show war großartig, einfach unglaublich.
El espectáculo fue genial, simplemente increíble.
Le spectacle était génial, tout simplement incroyable.
Lo spettacolo è stato grandioso, semplicemente fantastico.
O show foi ótimo, simplesmente incrível.
การแสดงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก
Chương trình thật tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời.
这个节目很棒,简直太棒了。
這個節目很棒,簡直太棒了。
He stood apart and did not join the group.
Er stand abseits und trat der Gruppe nicht bei.
Se mantuvo aparte y no se unió al grupo.
Il s'est tenu à part et n'a pas rejoint le groupe.
Si è separato e non si è unito al gruppo.
Ele se separou e não se juntou ao grupo.
เขายืนห่างและไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม
Anh đứng ngoài và không tham gia nhóm.
他分开了,并没有加入这个组织。
他分開了,並沒有加入這個組織。
I live in this area.
Ich lebe in dieser Gegend.
Yo vivo en esta área.
Je vis dans cette région.
Vivo in questa zona
Eu vivo nesta área.
ฉันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้
Tôi sống trong khu vực này.
我住在这个地区。
我住在這個地區。
I associate this holiday with many beautiful memories.
Ich verbinde diesen Urlaub mit vielen schönen Erinnerungen.
Asociaré estas vacaciones con muchos hermosos recuerdos.
J'associe cette fête avec beaucoup de beaux souvenirs.
Associo questa festa con molti bei ricordi
Associo este feriado com muitas memórias bonitas.
ฉันเชื่อมโยงวันหยุดนี้กับความทรงจำที่สวยงามมากมาย
Tôi kết hợp kỳ nghỉ này với nhiều kỷ niệm đẹp.
我把这个假期与许多美好的回忆联系起来
我把這個假期與許多美好的回憶聯繫起來
The lawyer assumes that the man is not honest.
Der Anwalt geht davon aus, dass der Mann nicht ehrlich ist.
El abogado asume que el hombre no es honesto.
L'avocat suppose que l'homme n'est pas honnête.
L'avvocato presume che l'uomo non sia onesto.
O advogado assume que o homem não é honesto.
ทนายความสันนิษฐานว่าชายคนนี้ไม่ซื่อสัตย์
Luật sư giả định rằng người đàn ông đó không phải là người trung thực.
律师认为这个人不诚实。
律師認為這個人不誠實。
This model is the epitome of beauty.
Dieses Modell ist der Inbegriff von Schönheit.
Este modelo es el epítome de la belleza.
Ce modèle est l'incarnation de la beauté.
Questo modello è l'epitome della bellezza.
Este modelo é o epítome da beleza.
แบบนี้เป็นตัวอย่างของความงาม
Mô hình này là mẫu mực của vẻ đẹp.
这个模型是美的缩影。
這個模型是美的縮影。
I have had this mark on my arm since birth.
Ich habe dieses Zeichen seit der Geburt an meinem Arm.
He tenido esta marca en mi brazo desde el nacimiento.
J'ai cette marque sur mon bras depuis ma naissance.
Ho avuto questo marchio sul mio braccio sin dalla nascita.
Eu tive essa marca no meu braço desde o nascimento.
ฉันมีเครื่องหมายบนแขนของฉันตั้งแต่แรกเกิด
Tôi đã có dấu hiệu trên cánh tay của tôi kể từ khi sinh ra.
自出生以来,我的手臂上有这个痕迹。
自出生以來,我的手臂上有這個痕跡。
I need a bit of wood to fix this broken toy.
Ich brauche ein bisschen Holz, um dieses kaputte Spielzeug zu reparieren.
Necesito un poco de madera para arreglar este juguete roto.
J'ai besoin d'un peu de bois pour réparer ce jouet cassé.
Ho bisogno di un po 'di legno per riparare questo giocattolo rotto.
Preciso de um pouco de madeira para consertar este brinquedo quebrado.
ฉันต้องการไม้สักเล็กน้อยเพื่อแก้ไขของเล่นที่ไม่สมบูรณ์นี้
Tôi cần một chút gỗ để sửa đồ chơi bị hỏng này.
我需要一点木头来修理这个破碎的玩具。
我需要一點木頭來修理這個破碎的玩具。
At this lake you can rent boats.
An diesem See können Sie Boote mieten.
En este lago puedes alquilar botes.
À ce lac, vous pouvez louer des bateaux.
In questo lago è possibile noleggiare barche.
Nesse lago você pode alugar barcos.
ที่ทะเลสาบนี้คุณสามารถเช่าเรือได้
Tại hồ này bạn có thể thuê thuyền.
在这个湖边,你可以租船。
在這個湖邊,你可以租船。
This calculator converts one currency into another.
Dieser Rechner konvertiert eine Währung in eine andere.
Esta calculadora convierte una moneda en otra.
Cette calculatrice convertit une monnaie en une autre.
Questo calcolatore converte una valuta in un'altra.
Essa calculadora converte uma moeda em outra.
เครื่องคิดเลขนี้แปลงสกุลเงินหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่น
Máy tính này chuyển đổi một đơn vị tiền tệ sang một loại tiền tệ khác.
这个计算器将一种货币转换成另一种
這個計算器將一種貨幣轉換成另一種
The role will be the biggest challenge of his acting career.
Die Rolle wird die größte Herausforderung seiner Schauspielkarriere sein.
El papel será el mayor desafío de su carrera como actor.
Le rôle sera le plus grand défi de sa carrière d'acteur.
Il ruolo sarà la più grande sfida della sua carriera di attore.
O papel será o maior desafio de sua carreira de ator.
บทบาทนี้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการแสดงของเขา
Vai diễn sẽ là thách thức lớn nhất cho sự nghiệp diễn xuất của anh.
这个角色将是他演艺生涯中最大的挑战。
這個角色將是他演藝生涯中最大的挑戰。
The clever girl quickly solved the riddle.
Das kluge Mädchen löste schnell das Rätsel.
La chica inteligente resolvió rápidamente el enigma.
La fille intelligente a rapidement résolu l'énigme.
La ragazza intelligente risolse rapidamente l'enigma.
A garota inteligente resolveu rapidamente o enigma.
สาวฉลาดฉลาดแก้ปริศนาได้อย่างรวดเร็ว
Cô gái thông minh nhanh chóng giải quyết được câu đố.
聪明的女孩很快解决了这个谜题。
聰明的女孩很快解決了這個謎題。
The commission will deal with this issue next week.
Die Kommission wird sich nächste Woche mit diesem Thema befassen.
La comisión se ocupará de este tema la próxima semana.
La commission traitera de cette question la semaine prochaine.
La commissione affronterà questo problema la prossima settimana.
A comissão tratará este assunto na próxima semana.
คณะกรรมาธิการจะจัดการกับปัญหานี้ในสัปดาห์หน้า
Ủy ban sẽ giải quyết vấn đề này trong tuần tới.
该委员会将在下周处理这个问题。
該委員會將在下周處理這個問題。
The question of the future of this club concerns all of us.
Die Frage nach der Zukunft dieses Clubs betrifft uns alle.
La cuestión del futuro de este club nos concierne a todos.
La question de l'avenir de ce club nous concerne tous.
La domanda sul futuro di questo club riguarda tutti noi.
A questão do futuro deste clube diz respeito a todos nós.
คำถามเกี่ยวกับอนาคตของสโมสรนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ
Câu hỏi về tương lai của câu lạc bộ này liên quan đến tất cả chúng ta.
这个俱乐部的未来问题关系到我们所有人。
這個俱樂部的未來問題關係到我們所有人。
The President is deeply concerned about this issue.
Der Präsident ist sehr besorgt über dieses Problem.
El Presidente está profundamente preocupado por este tema.
Le président est profondément préoccupé par cette question.
Il Presidente è profondamente preoccupato per questo problema.
O Presidente está profundamente preocupado com esta questão.
ประธานาธิบดีรู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้
Tổng thống quan tâm sâu sắc đến vấn đề này.
总统对这个问题深表关切。
總統對這個問題深表關切。
I have nothing to say concerning this issue.
Ich habe nichts zu diesem Thema zu sagen.
No tengo nada que decir sobre este tema.
Je n'ai rien à dire sur cette question.
Non ho nulla da dire su questo problema.
Não tenho nada a dizer sobre este problema.
ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับปัญหานี้
Tôi không có gì để nói về vấn đề này.
关于这个问题,我无话可说。
關於這個問題,我無話可說。
My boss had the situation under control.
Mein Chef hatte die Situation unter Kontrolle.
Mi jefe tenía la situación bajo control.
Mon patron avait la situation sous contrôle.
Il mio capo aveva la situazione sotto controllo.
Meu chefe teve a situação sob controle.
เจ้านายของฉันมีสถานการณ์ภายใต้การควบคุม
Ông chủ của tôi đã có tình hình kiểm soát.
我的老板已经掌握了这个情况。
我的老闆已經掌握了這個情況。
All candidates should meet this criterion.
Alle Kandidaten sollten dieses Kriterium erfüllen.
Todos los candidatos deben cumplir este criterio.
Tous les candidats doivent répondre à ce critère.
Tutti i candidati dovrebbero soddisfare questo criterio.
Todos os candidatos devem cumprir este critério.
ผู้สมัครทั้งหมดควรเป็นไปตามเกณฑ์นี้
Tất cả các ứng viên phải đáp ứng tiêu chí này.
所有考生都应该符合这个标准。
所有考生都應該符合這個標準。
This road sign warns drivers of a dangerous curve.
Dieses Straßenschild warnt den Fahrer vor einer gefährlichen Kurve.
Esta señal de tráfico advierte a los conductores de una curva peligrosa.
Ce panneau de signalisation avertit les conducteurs d'une courbe dangereuse.
Questo segnale stradale avverte i conducenti di una curva pericolosa.
Este sinalizador alerta os drivers de uma curva perigosa.
ป้ายบอกทางนี้เตือนผู้ขับขี่ของเส้นโค้งที่เป็นอันตราย
Dấu hiệu đường này cảnh báo lái xe của một đường cong nguy hiểm.
这个路标警告司机有危险的曲线。
這個路標警告司機有危險的曲線。
Over the last decade, many new houses have been built in this town.
Im letzten Jahrzehnt wurden viele neue Häuser in dieser Stadt gebaut.
En la última década, muchas casas nuevas se han construido en esta ciudad.
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses nouvelles maisons ont été construites dans cette ville.
Nell'ultimo decennio, molte nuove case sono state costruite in questa città.
Ao longo da última década, muitas casas novas foram construídas nesta cidade.
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการสร้างบ้านใหม่หลายหลังในเมืองนี้
Trong thập kỷ qua, nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng trong thị trấn này.
在过去的十年里,这个小镇已经建成了许多新房子。
在過去的十年裡,這個小鎮已經建成了許多新房子。
The team discussed the issue and then came to a decision.
Das Team diskutierte das Thema und kam dann zu einer Entscheidung.
El equipo discutió el problema y luego tomó una decisión.
L'équipe a discuté de la question et est ensuite parvenue à une décision.
Il team ha discusso il problema e poi ha preso una decisione.
A equipe discutiu o problema e então tomou uma decisão.
ทีมคุยกันเรื่องนี้แล้วจึงตัดสินใจ
Nhóm thảo luận về vấn đề này và sau đó đã đưa ra quyết định.
团队讨论了这个问题,然后做出了决定。
團隊討論了這個問題,然後做出了決定。
The new facts have definitely influenced the decision.
Die neuen Fakten haben die Entscheidung definitiv beeinflusst.
Los nuevos hechos definitivamente han influido en la decisión.
Les faits nouveaux ont définitivement influencé la décision.
I nuovi fatti hanno sicuramente influenzato la decisione.
Os novos fatos definitivamente influenciaram a decisão.
ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างแน่นอน
Các sự kiện mới đã chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định.
新的事实肯定影响了这个决定。
新的事實肯定影響了這個決定。
The definition explains the term.
Die Definition erklärt den Begriff.
La definición explica el término.
La définition explique le terme.
La definizione spiega il termine.
A definição explica o termo.
คำจำกัดความอธิบายคำ
Định nghĩa giải thích thuật ngữ.
定义解释了这个术语。
定義解釋了這個術語。
Before democracy, kings and queens governed this country.
Vor der Demokratie regierten Könige und Königinnen dieses Land.
Antes de la democracia, los reyes y las reinas gobernaban este país.
Avant la démocratie, les rois et les reines gouvernaient ce pays.
Prima della democrazia, re e regine governavano questo paese.
Antes da democracia, reis e rainhas governavam este país.
ก่อนที่ระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์และราชินีปกครองประเทศนี้
Trước dân chủ, các vị vua và hoàng hậu điều hành đất nước này.
民主之前,国王和王后统治着这个国家。
民主之前,國王和王后統治著這個國家。
Could you describe the person in detail?
Kannst du die Person im Detail beschreiben?
¿Podría describir a la persona en detalle?
Pourriez-vous décrire la personne en détail?
Potresti descrivere la persona in dettaglio?
Você poderia descrever a pessoa em detalhes?
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดได้ไหม?
Bạn có thể mô tả người cụ thể?
你能详细描述一下这个人吗?
你能詳細描述一下這個人嗎?
I do not remember the details of the story.
Ich erinnere mich nicht an die Details der Geschichte.
No recuerdo los detalles de la historia.
Je ne me souviens pas des détails de l'histoire.
Non ricordo i dettagli della storia.
Não me lembro dos detalhes da história.
ฉันจำไม่ได้ว่ารายละเอียดของเรื่องนี้
Tôi không nhớ những chi tiết của câu chuyện.
我不记得这个故事的细节。
我不記得這個故事的細節。
She was proud to have solved the difficult problem.
Sie war stolz darauf, das schwierige Problem gelöst zu haben.
Estaba orgullosa de haber resuelto el problema difícil.
Elle était fière d'avoir résolu le problème difficile.
Era orgogliosa di aver risolto il difficile problema.
Ela estava orgulhosa por ter resolvido o difícil problema.
เธอภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาที่ยากลำบาก
Cô tự hào đã giải quyết được vấn đề khó khăn.
她为解决这个难题感到自豪。
她為解決這個難題感到自豪。
There are no schools in this district.
In diesem Bezirk gibt es keine Schulen.
No hay escuelas en este distrito.
Il n'y a pas d'écoles dans ce district.
Non ci sono scuole in questo distretto.
Não há escolas neste distrito.
ไม่มีโรงเรียนในเขตนี้
Không có trường học trong khu học chánh này.
这个地区没有学校。
這個地區沒有學校。
The boy did not want to disturb his mother at her work.
Der Junge wollte seine Mutter bei ihrer Arbeit nicht stören.
El chico no quería molestar a su madre en su trabajo.
Le garçon ne voulait pas déranger sa mère à son travail.
Il ragazzo non voleva disturbare sua madre nel suo lavoro.
O menino não queria incomodar sua mãe em seu trabalho.
เด็กผู้ชายไม่อยากรบกวนแม่ของเขาในที่ทำงานของเธอ
Cậu bé không muốn làm phiền mẹ mình trong công việc của mình.
这个男孩在工作时不想打扰他的母亲。
這個男孩在工作時不想打擾他的母親。
The woman wanted to dump her boyfriend, but then they reconciled.
Die Frau wollte ihren Freund loswerden, aber dann versöhnten sie sich.
La mujer quería deshacerse de su novio, pero luego se reconciliaron.
La femme voulait vider son petit ami, mais ensuite ils se sont réconciliés.
La donna voleva scaricare il suo fidanzato, ma poi si sono riconciliati.
A mulher queria despejar seu namorado, mas depois se reconciliaram.
ผู้หญิงคนนี้อยากจะทิ้งแฟนของเธอ แต่แล้วก็คืนดีกัน
Người phụ nữ muốn bỏ bạn trai, nhưng sau đó họ hòa giải.
这个女人想甩掉她的男朋友,但后来他们和解了。
這個女人想甩掉她的男朋友,但後來他們和解了。
This empty shelf is for your things.
Dieses leere Regal ist für deine Sachen.
Este estante vacío es para tus cosas.
Cette étagère vide est pour vos affaires.
Questo scaffale vuoto è per le tue cose.
Esta prateleira vazia é para suas coisas.
ชั้นวางของว่างนี้เป็นของคุณ
Kệ trống này dành cho những thứ của bạn.
这个空的架子适合你的东西。
這個空的架子適合你的東西。
All visitors, especially the children, found the clown funny.
Alle Besucher, besonders die Kinder, fanden den Clown lustig.
Todos los visitantes, especialmente los niños, encontraron divertido al payaso.
Tous les visiteurs, surtout les enfants, ont trouvé le clown drôle.
Tutti i visitatori, specialmente i bambini, hanno trovato divertente il pagliaccio.
Todos os visitantes, especialmente as crianças, acharam o palhaço engraçado.
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดโดยเฉพาะเด็ก ๆ พบตัวตลกดังกล่าว
Tất cả các du khách, đặc biệt là trẻ em, đã tìm thấy chú hề hài hước.
所有的游客,尤其是孩子们,都发现这个小丑很有趣。
所有的遊客,尤其是孩子們,都發現這個小丑很有趣。
There are three essentially different ways of tackling the problem.
Es gibt drei grundsätzlich unterschiedliche Wege, das Problem anzugehen.
Hay tres formas esencialmente diferentes de abordar el problema.
Il y a trois façons essentiellement différentes de s'attaquer au problème.
Esistono tre modi essenzialmente diversi di affrontare il problema.
Existem três formas essencialmente diferentes de abordar o problema.
มีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสามวิธี
Có ba cách cơ bản để giải quyết vấn đề.
处理这个问题有三种基本不同的方式。
處理這個問題有三種基本不同的方式。
I will do everything I can to address the problem.
Ich werde alles tun, um das Problem anzugehen.
Haré todo lo que pueda para resolver el problema.
Je ferai tout ce que je peux pour résoudre le problème.
Farò tutto il possibile per affrontare il problema.
Farei tudo o que puder para resolver o problema.
ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหา
Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để giải quyết vấn đề.
我会尽我所能解决这个问题。
我會盡我所能解決這個問題。
Our first visit to the city was very exciting.
Unser erster Besuch in der Stadt war sehr aufregend.
Nuestra primera visita a la ciudad fue muy emocionante.
Notre première visite à la ville était très excitant.
La nostra prima visita in città è stata molto emozionante.
Nossa primeira visita à cidade foi muito emocionante.
การมาเยือนครั้งแรกของเราในเมืองนั้นน่าตื่นเต้นมาก
Chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi tới thành phố rất thú vị.
我们第一次去这个城市非常兴奋。
我們第一次去這個城市非常興奮。
This car park has two exits.
Dieser Parkplatz hat zwei Ausgänge.
Este estacionamiento tiene dos salidas.
Ce parking a deux sorties.
Questo parcheggio ha due uscite.
Este parque de estacionamento tem duas saídas.
ที่จอดรถนี้มีทางออกสองทาง
Bãi đậu xe này có hai lối ra.
这个停车场有两个出口。
這個停車場有兩個出口。
He was extremely happy about the positive answer.
Er war sehr glücklich über die positive Antwort.
Estaba extremadamente feliz con la respuesta positiva.
Il était extrêmement heureux de la réponse positive.
Era estremamente felice della risposta positiva.
Ele ficou extremamente feliz com a resposta positiva.
เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำตอบในทางบวก
Anh ấy rất hạnh phúc với câu trả lời tích cực.
他对这个肯定的答案感到非常高兴。
他對這個肯定的答案感到非常高興
There are just a few quiet spots in this big city.
Es gibt nur ein paar ruhige Orte in dieser großen Stadt.
Solo hay unos pocos lugares tranquilos en esta gran ciudad.
Il y a juste quelques endroits calmes dans cette grande ville.
Ci sono solo alcuni punti tranquilli in questa grande città.
Há apenas alguns pontos tranquilos nesta grande cidade.
มีเพียงไม่กี่จุดที่เงียบสงบในเมืองใหญ่นี้
Chỉ có một vài điểm yên tĩnh ở thành phố lớn này.
这个大城市里只有几个安静的地方。
這個大城市裡只有幾個安靜的地方。
The experiment has confirmed the formula.
Das Experiment hat die Formel bestätigt.
El experimento ha confirmado la fórmula.
L'expérience a confirmé la formule.
L'esperimento ha confermato la formula.
O experimento confirmou a fórmula.
การทดสอบยืนยันสูตรแล้ว
Thử nghiệm đã xác nhận công thức.
实验已经证实了这个公式。
實驗已經證實了這個公式。
I have visited this town frequently and know it quite well by now.
Ich habe diese Stadt häufig besucht und kenne sie mittlerweile sehr gut.
He visitado esta ciudad con frecuencia y ahora la conozco bastante bien.
J'ai visité cette ville fréquemment et je la connais très bien maintenant.
Ho visitato questa città frequentemente e lo conosco abbastanza bene ormai.
Eu já visitei esta cidade com frequência e já conheço isso bastante bem.
ฉันได้ไปเยือนเมืองนี้บ่อยๆและรู้ดีแล้วในตอนนี้
Tôi đã viếng thăm thành phố này thường xuyên và biết khá rõ về điều đó ngay bây giờ.
我经常访问这个小镇,现在知道它很好。
我經常訪問這個小鎮,現在知道它很好。
The landscape in this country is just gorgeous.
Die Landschaft in diesem Land ist einfach wunderschön.
El paisaje en este país es simplemente hermoso.
Le paysage de ce pays est magnifique.
Il paesaggio in questo paese è semplicemente stupendo.
A paisagem neste país é simplesmente maravilhosa.
ภูมิทัศน์ในประเทศนี้งดงามมาก
Phong cảnh ở đất nước này thật tuyệt vời.
这个国家的风景非常美丽。
這個國家的風景非常美麗。
Before democracy, kings and queens governed this country.
Vor der Demokratie regierten Könige und Königinnen dieses Land.
Antes de la democracia, los reyes y las reinas gobernaban este país.
Avant la démocratie, les rois et les reines gouvernaient ce pays.
Prima della democrazia, re e regine governavano questo paese.
Antes da democracia, reis e rainhas governavam este país.
ก่อนที่ระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์และราชินีปกครองประเทศนี้
Trước dân chủ, các vị vua và hoàng hậu điều hành đất nước này.
民主之前,国王和王后统治着这个国家。
民主之前,國王和王后統治著這個國家。
There is no guarantee that this plan will work.
Es gibt keine Garantie, dass dieser Plan funktioniert.
No hay garantía de que este plan funcione.
Il n'y a aucune garantie que ce plan fonctionnera.
Non vi è alcuna garanzia che questo piano funzionerà.
Não há garantia de que este plano funcione.
ไม่มีการรับประกันว่าแผนนี้จะใช้ได้ผลดี
Không có đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ làm việc.
这个计划无法保证能够奏效。
這個計劃無法保證能夠奏效。
In this game, you must feel an object and guess what it is.
In diesem Spiel musst du ein Objekt fühlen und raten, was es ist.
En este juego, debes sentir un objeto y adivinar de qué se trata.
Dans ce jeu, vous devez sentir un objet et deviner de quoi il s'agit.
In questo gioco, devi sentire un oggetto e indovinare di cosa si tratta.
Neste jogo, você deve sentir um objeto e adivinhar o que é.
ในเกมนี้คุณต้องรู้สึกวัตถุและคาดเดาสิ่งที่เป็น
Trong trò chơi này, bạn phải cảm thấy một vật và đoán nó là gì.
在这个游戏中,你必须感觉到一个物体,并猜测它是什么。
在這個遊戲中,你必須感覺到一個物體,並猜測它是什麼。
The guide showed the group of tourists the historic district.
Der Führer zeigte der Touristengruppe das historische Viertel.
La guía mostraba al grupo de turistas el distrito histórico.
Le guide a montré au groupe de touristes le quartier historique.
La guida ha mostrato al gruppo di turisti il ​​quartiere storico.
O guia mostrou o grupo de turistas do distrito histórico.
คู่มือนี้แสดงกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตประวัติศาสตร์
Hướng dẫn cho thấy nhóm du khách của khu di tích lịch sử.
指南向游客展示了这个历史街区。
指南向遊客展示了這個歷史街區。
The woman claims that the bag is hers.
Die Frau behauptet, dass die Tasche ihr gehört.
La mujer dice que la bolsa es suya.
La femme prétend que le sac lui appartient.
La donna afferma che la borsa è sua.
A mulher afirma que a bolsa é dela.
ผู้หญิงอ้างว่ากระเป๋าเป็นของเธอ
Người phụ nữ khẳng định rằng túi là của cô.
那女人声称这个包是她的。
那女人聲稱這個包是她的。
The historian found this script in an old tomb.
Der Historiker fand dieses Skript in einem alten Grab.
El historiador encontró este script en una antigua tumba.
L'historien a trouvé ce script dans une vieille tombe.
Lo storico ha trovato questo copione in una vecchia tomba.
O historiador encontrou esse roteiro em uma antiga tumba.
นักประวัติศาสตร์พบสคริปต์นี้ในสุสานเก่า
Nhà sử học đã tìm thấy kịch bản này trong một ngôi mộ cổ.
历史学家在一座古墓中发现了这个剧本。
歷史學家在一座古墓中發現了這個劇本。
However, there are some conditions to this contract.
Es gibt jedoch einige Bedingungen für diesen Vertrag.
Sin embargo, hay algunas condiciones para este contrato.
Cependant, il existe certaines conditions à ce contrat.
Tuttavia, ci sono alcune condizioni per questo contratto.
No entanto, existem algumas condições para este contrato.
อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขบางประการสำหรับสัญญานี้
Tuy nhiên, có một số điều kiện cho hợp đồng này.
但是,这个合同有一些条件。
但是,這個合同有一些條件。
My boss is an important man in this town.
Mein Chef ist ein wichtiger Mann in dieser Stadt.
Mi jefe es un hombre importante en esta ciudad.
Mon patron est un homme important dans cette ville.
Il mio capo è un uomo importante in questa città.
Meu chefe é um homem importante nesta cidade.
เจ้านายของฉันเป็นคนสำคัญในเมืองนี้
Ông chủ của tôi là một người đàn ông quan trọng trong thị trấn này.
我的老板是这个城镇的重要人物。
我的老闆是這個城鎮的重要人物。
This offer is indeed a great opportunity.
Dieses Angebot ist in der Tat eine große Chance.
Esta oferta es de hecho una gran oportunidad.
Cette offre est en effet une excellente opportunité.
Questa offerta è davvero una grande opportunità.
Esta oferta é de fato uma ótima oportunidade.
ข้อเสนอนี้เป็นโอกาสที่ดี
Cung cấp này thực sự là một cơ hội tuyệt vời.
这个提议确实是一个很好的机会。
這個提議確實是一個很好的機會。
After some initial difficulties, the project was a great success.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten war das Projekt ein großer Erfolg.
Después de algunas dificultades iniciales, el proyecto fue un gran éxito.
Après quelques difficultés initiales, le projet a été un grand succès.
Dopo alcune difficoltà iniziali, il progetto è stato un grande successo.
Após algumas dificuldades iniciais, o projeto foi um grande sucesso.
หลังจากประสบปัญหาบางอย่างแล้วโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก
Sau một số khó khăn ban đầu, dự án đã thành công tốt đẹp.
在一些最初的困难之后,这个项目取得了巨大的成功。
在一些最初的困難之後,這個項目取得了巨大的成功。
Luckily, the dog did not injure the boy.
Glücklicherweise verletzte der Hund den Jungen nicht.
Afortunadamente, el perro no lastimó al niño.
Heureusement, le chien n'a pas blessé le garçon.
Fortunatamente, il cane non ha ferito il ragazzo.
Por sorte, o cão não feriu o menino.
โชคดีที่สุนัขไม่ทำร้ายเด็ก
May mắn thay, con chó không làm bị thương cậu bé.
幸运的是,狗没有伤害这个男孩。
幸運的是,狗沒有傷害這個男孩。
This project involves a lot of work.
Dieses Projekt beinhaltet viel Arbeit.
Este proyecto implica mucho trabajo.
Ce projet implique beaucoup de travail.
Questo progetto richiede molto lavoro.
Este projeto envolve muito trabalho.
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นจำนวนมาก
Dự án này bao gồm rất nhiều công việc.
这个项目涉及很多工作。
這個項目涉及很多工作。
She wore a warm jacket on this cold winter day.
Sie trug an diesem kalten Wintertag eine warme Jacke.
Ella usaba una cálida chaqueta en este frío día de invierno.
Elle portait une veste chaude en cette froide journée d'hiver.
Indossava una giacca calda in questa fredda giornata invernale.
Ela usava uma jaqueta quente nesse frio dia de inverno.
เธอสวมแจ็กเก็ตที่อบอุ่นในวันฤดูหนาวนี้
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ấm vào mùa đông lạnh giá này.
在这个寒冷的冬日,她穿着一件保暖的外套。
在這個寒冷的冬日,她穿著保暖夾克。
I am keen to learn more about the subject.
Ich bin daran interessiert, mehr über das Thema zu erfahren.
Estoy interesado en aprender más sobre el tema.
Je suis désireux d'en apprendre plus sur le sujet.
Sono desideroso di saperne di più sull'argomento.
Estou interessado em saber mais sobre o assunto.
ฉันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
Tôi muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này.
我渴望更多地了解这个主题。
我渴望更多地了解這個主題。
The landscape in this country is just gorgeous.
Die Landschaft in diesem Land ist einfach wunderschön.
El paisaje en este país es simplemente hermoso.
Le paysage de ce pays est magnifique.
Il paesaggio in questo paese è semplicemente stupendo.
A paisagem neste país é simplesmente maravilhosa.
ภูมิทัศน์ในประเทศนี้งดงามมาก
Phong cảnh ở đất nước này thật tuyệt vời.
这个国家的风景非常美丽。
這個國家的風景非常美麗。
I won the case, I had a good lawyer.
Ich habe den Fall gewonnen, ich hatte einen guten Anwalt.
Gané el caso, tuve un buen abogado.
J'ai gagné l'affaire, j'avais un bon avocat.
Ho vinto il caso, ho avuto un buon avvocato.
Ganhei o caso, eu tive um bom advogado.
ฉันได้รับรางวัลในกรณีที่ฉันมีทนายความที่ดี
Tôi đã thắng vụ này, tôi có một luật sư giỏi.
我赢了这个案子,我有一个好律师。
我贏了這個案子,我有一個好律師。
The leader of the political party is very popular.
Der Führer der politischen Partei ist sehr populär.
El líder del partido político es muy popular.
Le chef du parti politique est très populaire.
Il leader del partito politico è molto popolare.
O líder do partido político é muito popular.
ผู้นำพรรคการเมืองเป็นที่นิยมอย่างมาก
Lãnh đạo đảng chính trị rất phổ biến.
这个政党的领导人很受欢迎。
這個政黨的領導人很受歡迎。
The new coach has already trained several other teams in this league.
Der neue Trainer hat bereits mehrere andere Mannschaften in dieser Liga trainiert.
El nuevo entrenador ya ha entrenado a otros equipos en esta liga.
Le nouvel entraîneur a déjà entraîné plusieurs autres équipes dans cette ligue.
Il nuovo allenatore ha già allenato diverse altre squadre in questo campionato.
O novo treinador já treinou várias outras equipas nesta liga.
โค้ชคนใหม่ได้ฝึกฝนทีมอื่น ๆ อีกหลายลีกในลีกนี้แล้ว
Huấn luyện viên mới đã huấn luyện một số đội khác trong giải đấu này.
新教练已经在这个联盟训练了其他几支球队。
新教練已經在這個聯盟訓練了其他幾支球隊。
In this library, you can borrow ten books at the same time.
In dieser Bibliothek können Sie zehn Bücher gleichzeitig ausleihen.
En esta biblioteca, puedes tomar prestados diez libros al mismo tiempo.
Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter dix livres en même temps.
In questa libreria, puoi prendere in prestito dieci libri contemporaneamente.
Nesta biblioteca, você pode emprestar dez livros ao mesmo tempo.
ในห้องสมุดนี้คุณสามารถยืมหนังสือได้สิบเล่มในเวลาเดียวกัน
Trong thư viện này, bạn có thể mượn mười cuốn sách cùng một lúc.
在这个图书馆里,你可以同时借十本书。
在這個圖書館裡,你可以同時藉十本書。
We will discuss this matter in our next meeting.
Wir werden diese Angelegenheit in unserem nächsten Treffen besprechen.
Discutiremos este asunto en nuestra próxima reunión.
Nous discuterons de cette question lors de notre prochaine réunion.
Discuteremo di questo argomento nel nostro prossimo incontro.
Vamos discutir este assunto na nossa próxima reunião.
เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมครั้งต่อไปของเรา
Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp tiếp theo của chúng tôi.
我们将在下次会议上讨论这个问题。
我們將在下次會議上討論這個問題。
The news was distributed through the media.
Die Nachrichten wurden über die Medien verbreitet.
La noticia fue distribuida a través de los medios.
Les nouvelles ont été distribuées par les médias.
La notizia è stata distribuita attraverso i media.
A notícia foi distribuída através da mídia.
ข่าวถูกแจกจ่ายผ่านสื่อต่างๆ
Tin tức được phân phát thông qua các phương tiện truyền thông.
这个消息是通过媒体分发的。
這個消息是通過媒體分發的。
The party was a nuisance for the whole area.
Die Party war ein Ärgernis für das ganze Gebiet.
La fiesta fue una molestia para toda la zona.
La fête était une nuisance pour toute la région.
La festa è stata una seccatura per l'intera area.
A festa foi um incômodo para toda a área.
งานเลี้ยงเป็นสิ่งที่น่ารำคาญสำหรับทั้งพื้นที่
Đảng đã gây phiền toái cho toàn bộ khu vực.
这个派对对整个地区来说都是令人讨厌的。
這個派對對整個地區來說都是令人討厭的。
They had no objections to the plan.
Sie hatten keine Einwände gegen den Plan.
No tenían objeciones al plan.
Ils n'avaient aucune objection au plan.
Non avevano obiezioni al piano.
Não tinham objeções ao plano.
พวกเขาไม่ได้คัดค้านแผน
Họ không có phản đối kế hoạch.
他们不反对这个计划。
他們不反對這個計劃。
I have quickly accepted the good offer.
Ich habe das gute Angebot schnell angenommen.
Acepté rápidamente la buena oferta.
J'ai rapidement accepté la bonne offre.
Ho accettato rapidamente la buona offerta.
Acabei rapidamente de aceitar a boa oferta.
ฉันได้ยอมรับข้อเสนอที่ดีแล้ว
Tôi đã nhanh chóng chấp nhận đề nghị tốt.
我很快接受了这个好的提议。
我很快接受了這個好的提議。
The young man already owns a car.
Der junge Mann besitzt bereits ein Auto.
El joven ya posee un auto.
Le jeune homme possède déjà une voiture.
Il giovane possiede già una macchina.
O jovem já possui um carro.
ชายหนุ่มนั้นเป็นเจ้าของรถแล้ว
Người thanh niên đã sở hữu một chiếc xe.
这个年轻人已经拥有一辆汽车。
這個年輕人已經擁有一輛汽車。
At this pace, we will reach the city in two hours.
In diesem Tempo erreichen wir die Stadt in zwei Stunden.
A este ritmo, llegaremos a la ciudad en dos horas.
A ce rythme, nous atteindrons la ville en deux heures.
A questo ritmo, raggiungeremo la città in due ore.
A essa altura, chegaremos à cidade em duas horas.
ที่ก้าวนี้เราจะไปถึงเมืองภายในสองชั่วโมง
Với tốc độ này, chúng tôi sẽ đến thành phố trong hai giờ.
按照这个速度,我们将在两个小时内抵达这个城市。
按照這個速度,我們將在兩個小時內抵達這座城市。
The village is peaceful at night.
Das Dorf ist nachts ruhig.
El pueblo es tranquilo por la noche.
Le village est paisible la nuit.
Il villaggio è tranquillo di notte.
A vila é pacífica à noite.
หมู่บ้านสงบในเวลากลางคืน
Ngôi làng yên bình vào ban đêm.
晚上,这个村庄很安静。
晚上,這個村莊很安靜。
I persuaded my friend to come to the event with me.
Ich überredete meinen Freund, mit mir zu der Veranstaltung zu kommen.
Convencí a mi amigo para que venga al evento conmigo.
J'ai persuadé mon ami de venir à l'événement avec moi.
Ho persuaso il mio amico a venire con me all'evento.
Eu convenci o meu amigo a vir para o evento comigo.
ฉันเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนมาร่วมงานกับฉัน
Tôi đã thuyết phục bạn tôi đến dự sự kiện với tôi.
我劝说我的朋友和我一起来参加这个活动。
我勸說我的朋友和我一起來參加這個活動。
This phrase is easy to understand for beginners.
Dieser Satz ist für Anfänger leicht zu verstehen.
Esta frase es fácil de entender para principiantes.
Cette phrase est facile à comprendre pour les débutants.
Questa frase è facile da capire per i principianti.
Esta frase é fácil de entender para iniciantes.
วลีนี้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
Cụm từ này rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
这个短语对初学者来说很容易理解。
這個短語對初學者來說很容易理解。
This place looks familiar, I must have been here before.
Dieser Ort kommt mir bekannt vor, ich muss schon mal hier gewesen sein.
Este lugar parece familiar, debo haber estado aquí antes.
Cet endroit semble familier, je devais être ici avant.
Questo posto sembra familiare, devo essere stato qui prima.
Este lugar parece familiar, devo estar aqui antes.
สถานที่นี้ดูคุ้น ๆ ฉันต้องมาที่นี่มาก่อน
Nơi này trông rất quen thuộc, trước đây tôi phải ở đây.
这个地方看起来很熟悉,我以前一定在这里。
這個地方看起來很熟悉,我以前一定在這裡。
The city is planning a new shopping mall.
Die Stadt plant ein neues Einkaufszentrum.
La ciudad está planeando un nuevo centro comercial.
La ville prévoit un nouveau centre commercial.
La città sta progettando un nuovo centro commerciale.
A cidade está planejando um novo shopping center.
เมืองกำลังวางแผนการช้อปปิ้งมอลล์ใหม่
Thành phố đang lên kế hoạch mua sắm mới.
这个城市正在规划一个新的购物中心。
這個城市正在規劃一個新的購物中心。
The manager was pleased with the good sales figures.
Der Manager war mit den guten Verkaufszahlen zufrieden.
El gerente estaba satisfecho con las buenas cifras de ventas.
Le directeur était satisfait des bons chiffres de ventes.
Il manager è stato soddisfatto delle buone cifre di vendita.
O gerente estava satisfeito com os bons números de vendas.
ผู้จัดการมีความพอใจกับยอดขายที่ดี
Người quản lý hài lòng với số liệu bán hàng tốt.
这位经理对这个好销售数字感到满意。
這位經理對銷售數據表示滿意。
She solved the problem precisely as the teacher expected.
Sie löste das Problem genau so, wie der Lehrer es erwartet hatte.
Ella resolvió el problema precisamente como el maestro esperaba.
Elle a résolu le problème précisément comme l'enseignant l'attendait.
Ha risolto il problema esattamente come l'insegnante si aspettava.
Ela resolveu o problema exatamente como a professora esperava.
เธอแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำตามที่ครูคาดไว้
Cô đã giải quyết vấn đề một cách chính xác như giáo viên mong đợi.
她正如老师所预料的那样解决了这个问题。
她正如老師所預料的那樣解決了這個問題。
I presume you are aware of the issue.
Ich nehme an, Sie sind sich des Problems bewusst.
Supongo que eres consciente del problema.
Je présume que vous êtes au courant du problème.
Presumo che tu sia a conoscenza del problema.
Presumo que você esteja ciente do problema.
ฉันเดาว่าคุณตระหนักถึงปัญหานี้
Tôi đoán bạn biết vấn đề này.
我认为你知道这个问题。
我認為你知道這個問題。
This query needs a prompt response.
Diese Anfrage benötigt eine schnelle Antwort.
Esta consulta necesita una respuesta rápida.
Cette requête nécessite une réponse rapide.
Questa query richiede una risposta rapida.
Esta consulta precisa de uma resposta rápida.
แบบสอบถามนี้ต้องการคำตอบที่รวดเร็ว
Truy vấn này cần một phản hồi nhanh.
这个查询需要一个快速响应。
這個查詢需要一個快速響應。
I could quickly answer the question.
Ich könnte die Frage schnell beantworten.
Pude responder rápidamente la pregunta.
Je pourrais rapidement répondre à la question.
Potrei rispondere rapidamente alla domanda.
Eu poderia responder rapidamente à pergunta.
ฉันสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว
Tôi có thể nhanh chóng trả lời câu hỏi.
我可以很快回答这个问题。
我可以很快回答這個問題。
After the revolution, the country was run by a new regime.
Nach der Revolution wurde das Land von einem neuen Regime geführt.
Después de la revolución, el país fue dirigido por un nuevo régimen.
Après la révolution, le pays était dirigé par un nouveau régime.
Dopo la rivoluzione, il paese fu governato da un nuovo regime.
Após a revolução, o país foi administrado por um novo regime.
หลังจากการปฏิวัติประเทศถูกปกครองโดยระบอบการปกครองใหม่
Sau cuộc cách mạng, đất nước được điều hành bởi một chế độ mới.
革命后,这个国家由一个新政权运作。
革命後,這個國家由一個新政權運作。
This village has a lovely, old-fashioned restaurant that serves regional dishes.
Dieses Dorf hat ein schönes, altmodisches Restaurant, das regionale Gerichte serviert.
Este pueblo tiene un encantador y anticuado restaurante que sirve platos regionales.
Ce village a un charmant restaurant à l'ancienne qui sert des plats régionaux.
Questo villaggio ha un delizioso ristorante vecchio stile che serve piatti regionali.
Esta vila tem um adorável restaurante à moda antiga que serve pratos regionais.
หมู่บ้านแห่งนี้มีภัตตาคารที่เก่าแก่และน่ารักซึ่งให้บริการอาหารประจำภูมิภาค
Làng này có một nhà hàng kiểu cổ đáng yêu, phục vụ các món ăn của vùng.
这个村庄有一家可爱的老式餐厅,供应当地美食。
這個村莊有一家可愛的老式餐廳,供應當地美食。
We can reject or accept the suggestion.
Wir können den Vorschlag ablehnen oder annehmen.
Podemos rechazar o aceptar la sugerencia.
Nous pouvons rejeter ou accepter la suggestion.
Possiamo rifiutare o accettare il suggerimento.
Podemos rejeitar ou aceitar a sugestão.
เราสามารถปฏิเสธหรือยอมรับข้อเสนอแนะได้
Chúng ta có thể từ chối hoặc chấp nhận đề xuất.
我们可以拒绝或接受这个建议。
我們可以拒絕或接受這個建議。
It took us an entire day to arrive at this remote town.
Wir brauchten einen ganzen Tag, um in dieser abgelegenen Stadt anzukommen.
Nos llevó un día entero llegar a esta remota ciudad.
Il nous a fallu une journée entière pour arriver à cette ville reculée.
Ci è voluto un giorno intero per arrivare in questa remota città.
Nos levou um dia inteiro para chegar a essa cidade remota.
เราต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อไปถึงเมืองที่ห่างไกลนี้
Phải mất cả ngày mới đến thành phố xa xôi này.
我们花了整整一天才到达这个偏远的小镇。
我們花了整整一天才到達這個偏遠的小鎮。
The suggestion was ridiculous, so he dismissed it.
Der Vorschlag war lächerlich, also verwarf er ihn.
La sugerencia era ridícula, así que la descartó.
La suggestion était ridicule, alors il l'a rejeté.
Il suggerimento era ridicolo, quindi lo ha respinto.
A sugestão foi ridícula, então ele descartou.
ข้อเสนอแนะนั้นไร้สาระดังนั้นเขาจึงถูกไล่ออก
Đề xuất là vô lý, vì vậy ông bác bỏ nó.
这个建议很荒谬,所以他就驳回了。
這個建議很荒謬,所以他就駁回了。
He was an adept of the secret cult.
Er war ein Adept des geheimen Kults.
Era un adepto del culto secreto.
Il était un adepte du culte secret.
Era un adepto del culto segreto.
Ele era um adepto do culto secreto.
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลัทธิความลับ
Ông là một chuyên gia của bí mật bí mật.
他是这个秘密邪教的熟练人物。
他是這個秘密邪教的熟練人物。
I needed some time to settle the matter.
Ich brauchte etwas Zeit, um die Angelegenheit zu klären.
Necesitaba algo de tiempo para resolver el asunto.
J'avais besoin de temps pour régler le problème.
Avevo bisogno di un po 'di tempo per risolvere la questione.
Eu precisava de algum tempo para resolver o assunto.
ฉันต้องการเวลาในการแก้ไขปัญหา
Tôi cần một thời gian để giải quyết vấn đề.
我需要一些时间来解决这个问题。
我需要一些時間來解決這個問題。
This task seems very simple at first sight.
Diese Aufgabe erscheint auf den ersten Blick sehr einfach.
Esta tarea parece muy simple a primera vista.
Cette tâche semble très simple à première vue.
Questo compito sembra molto semplice a prima vista.
Esta tarefa parece muito simples à primeira vista.
งานนี้ดูเรียบง่ายตั้งแต่แรกเห็น
Nhiệm vụ này dường như rất đơn giản ngay từ cái nhìn đầu tiên.
这个任务看起来非常简单。
這個任務看起來非常簡單。
The boy felt the urge to speak, but kept silent.
Der Junge fühlte den Drang zu sprechen, schwieg aber.
El niño sintió la necesidad de hablar, pero guardó silencio.
Le garçon a senti l'envie de parler, mais a gardé le silence.
Il ragazzo sentì il bisogno di parlare, ma tacque.
O menino sentiu o desejo de falar, mas manteve o silêncio.
เด็กผู้ชายรู้สึกอยากจะพูด แต่ก็เงียบ
Cậu bé cảm thấy cần phải nói, nhưng giữ im lặng.
这个男孩觉得有说话的冲动,但保持沉默。
這個男孩覺得有說話的衝動,但保持沉默。
This exercise is specifically intended to strengthen the lower back.
Diese Übung ist speziell zur Stärkung des unteren Rückens gedacht.
Este ejercicio está específicamente diseñado para fortalecer la zona lumbar.
Cet exercice est spécifiquement destiné à renforcer le bas du dos.
Questo esercizio è specificamente destinato a rafforzare la parte bassa della schiena.
Este exercício destina-se especificamente a fortalecer a parte inferior das costas.
การออกกำลังกายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนหลังส่วนล่าง
Bài tập này đặc biệt nhằm củng cố phần lưng dưới.
这个练习是专门用来加强腰部的。
這個練習是專門用來加強腰部的。
You can solve this, you are not stupid.
Du kannst das lösen, du bist nicht dumm.
Puedes resolver esto, no eres estúpido.
Tu peux résoudre ça, tu n'es pas stupide.
Puoi risolvere questo, non sei stupido.
Você pode resolver isso, você não é estúpido.
คุณสามารถแก้ปัญหานี้คุณไม่ได้โง่
Bạn có thể giải quyết vấn đề này, bạn không phải là ngu ngốc.
你可以解决这个问题,你不愚蠢。
你可以解決這個問題,你不愚蠢。
Luckily, the project has many supporters.
Zum Glück hat das Projekt viele Unterstützer.
Afortunadamente, el proyecto tiene muchos seguidores.
Heureusement, le projet a de nombreux partisans.
Fortunatamente, il progetto ha molti sostenitori.
Por sorte, o projeto tem muitos apoiadores.
โชคดีที่โครงการนี้มีผู้สนับสนุนมากมาย
May mắn thay, dự án có nhiều người ủng hộ.
幸运的是,这个项目有很多支持者。
幸運的是,這個項目有很多支持者。
This territory is uninhabited.
Dieses Gebiet ist unbewohnt.
Este territorio está deshabitado.
Ce territoire est inhabité.
Questo territorio è disabitato.
Este território está desabitado.
ดินแดนนี้ไม่มีใครอยู่
Lãnh thổ này không có người ở.
这个领土是无人居住的。
這個領土是無人居住的。
I thanked my host for the wonderful evening.
Ich bedankte mich bei meinem Gastgeber für den wundervollen Abend.
Le agradecí a mi anfitrión por la maravillosa noche.
J'ai remercié mon hôte pour cette merveilleuse soirée.
Ho ringraziato il mio ospite per la splendida serata.
Agradeci ao meu anfitrião pela maravilhosa noite.
ฉันขอบคุณเจ้าภาพในตอนเย็นที่ยอดเยี่ยม
Tôi cảm ơn chủ nhà cho buổi tối tuyệt vời.
我感谢我的主人这个美好的夜晚。
我感謝我的主人這個美好的夜晚。
The professor explained the theory based on examples.
Der Professor erklärte die Theorie anhand von Beispielen.
El profesor explicó la teoría en base a ejemplos.
Le professeur a expliqué la théorie basée sur des exemples.
Il professore ha spiegato la teoria sulla base di esempi.
O professor explicou a teoria com base em exemplos.
ศาสตราจารย์อธิบายทฤษฎีตามตัวอย่าง
Giáo sư giải thích lý thuyết dựa trên các ví dụ.
教授根据实例解释了这个理论。
教授根據實例解釋了這個理論。
The boy studied and, therefore, passed the exam.
Der Junge studierte und bestand deshalb die Prüfung.
El niño estudió y, por lo tanto, aprobó el examen.
Le garçon a étudié et, par conséquent, a réussi l'examen.
Il ragazzo ha studiato e, quindi, ha superato l'esame.
O menino estudou e, portanto, passou o exame.
เด็กชายเรียนและผ่านการสอบแล้ว
Cậu bé học và, do đó, đã vượt qua kỳ thi.
这个男孩学习了,因此通过了考试。
這個男孩學習了,因此通過了考試。
The boy threw the ball over the fence.
Der Junge warf den Ball über den Zaun.
El niño arrojó la pelota sobre la valla.
Le garçon a jeté la balle sur la clôture.
Il ragazzo gettò la palla oltre il recinto.
O menino jogou a bola sobre a cerca.
เด็กชายขว้างบอลข้ามรั้ว
Cậu bé ném quả bóng qua hàng rào.
这个男孩把球扔到栅栏上。
這個男孩把球扔到柵欄上。
You need a special tool to open this box.
Sie benötigen ein spezielles Tool, um diese Box zu öffnen.
Necesitas una herramienta especial para abrir esta caja.
Vous avez besoin d'un outil spécial pour ouvrir cette boîte.
Hai bisogno di uno strumento speciale per aprire questa scatola.
Você precisa de uma ferramenta especial para abrir esta caixa.
คุณต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อเปิดกล่องนี้
Bạn cần một công cụ đặc biệt để mở hộp này.
你需要一个特殊的工具来打开这个盒子。
你需要一個特殊的工具來打開這個盒子。
This issue is important and should have top priority.
Dieses Problem ist wichtig und sollte oberste Priorität haben.
Este problema es importante y debe tener la máxima prioridad.
Ce problème est important et devrait avoir la priorité absolue.
Questo problema è importante e dovrebbe avere la massima priorità.
Esta questão é importante e deve ter uma prioridade máxima.
ประเด็นนี้มีความสำคัญและควรให้ความสำคัญสูงสุด
Vấn đề này rất quan trọng và cần ưu tiên hàng đầu.
这个问题很重要,应该是重中之重。
這個問題很重要,應該是重中之重。
Many tourists visit the town each year.
Viele Touristen besuchen die Stadt jedes Jahr.
Muchos turistas visitan la ciudad cada año.
De nombreux touristes visitent la ville chaque année.
Molti turisti visitano la città ogni anno.
Muitos turistas visitam a cidade todos os anos.
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าเยี่ยมชมเมืองในแต่ละปี
Nhiều du khách đến thăm thị trấn mỗi năm.
许多游客每年都去这个镇。
許多遊客每年都去這個鎮。
The city pays for the removal of trash from the streets.
Die Stadt zahlt für die Beseitigung von Müll von den Straßen.
La ciudad paga por la eliminación de la basura de las calles.
La ville paie pour l'enlèvement des ordures dans les rues.
La città paga per la rimozione della spazzatura dalle strade.
A cidade paga a remoção de lixo das ruas.
เมืองจ่ายเงินสำหรับการกำจัดขยะจากถนน
Thành phố trả tiền cho việc loại bỏ rác từ đường phố.
这个城市支付从街道上清除垃圾的费用。
這個城市支付從街道上清除垃圾的費用。
Which trees are common in this region?
Welche Bäume sind in dieser Region verbreitet?
¿Qué árboles son comunes en esta región?
Quels arbres sont communs dans cette région?
Quali alberi sono comuni in questa regione?
Quais árvores são comuns nessa região?
ต้นไม้ใดที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคนี้
Cây nào phổ biến ở khu vực này?
这个地区哪些树木很常见?
這個地區哪些樹木很常見?
The demand for real estate in this city is tremendous.
Die Nachfrage nach Immobilien in dieser Stadt ist enorm.
La demanda de bienes inmuebles en esta ciudad es tremenda.
La demande pour l'immobilier dans cette ville est énorme.
La domanda di immobili in questa città è tremenda.
A demanda por imóveis nesta cidade é tremenda.
ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองนี้เป็นอย่างมาก
Nhu cầu bất động sản ở thành phố này rất lớn.
这个城市对房地产的需求是巨大的。
這個城市對房地產的需求是巨大的。
The event united people from all classes.
Das Ereignis vereinigte Menschen aus allen Klassen.
El evento unió a personas de todas las clases.
L'événement a réuni des gens de toutes les classes.
L'evento ha unito persone di tutte le classi.
O evento reuniu pessoas de todas as classes.
กรณีที่มีกลุ่มคนจากทุกชนชั้น
Sự kiện này thống nhất mọi người từ mọi lớp.
这个活动让所有班级的人们团结一致
這次活動讓所有班級的人們團結起來
Our first visit to the city was very exciting.
Unser erster Besuch in der Stadt war sehr aufregend.
Nuestra primera visita a la ciudad fue muy emocionante.
Notre première visite à la ville était très excitant.
La nostra prima visita in città è stata molto emozionante.
Nossa primeira visita à cidade foi muito emocionante.
การมาเยือนครั้งแรกของเราในเมืองนั้นน่าตื่นเต้นมาก
Chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi tới thành phố rất thú vị.
我们第一次去这个城市非常兴奋。
我們第一次去這個城市非常興奮。
This country has been attacked by nuclear weapons.
Dieses Land wurde mit Atomwaffen angegriffen.
Este país ha sido atacado con armas nucleares.
Ce pays a été attaqué par des armes nucléaires.
Questo paese è stato attaccato da armi nucleari.
Este país foi atacado por armas nucleares.
ประเทศนี้ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์
Đất nước này đã bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân.
这个国家遭到核武器袭击。
這個國家遭到核武器襲擊。
In this country credit cards are widely accepted.
In diesem Land werden Kreditkarten weitgehend akzeptiert.
En este país, las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas.
Dans ce pays, les cartes de crédit sont largement acceptées.
In questo paese le carte di credito sono ampiamente accettate.
Neste país, os cartões de crédito são amplamente aceitos.
ในประเทศนี้บัตรเครดิตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
Ở quốc gia này thẻ tín dụng được chấp nhận rộng rãi.
在这个国家,信用卡被广泛接受。
在這個國家,信用卡被廣泛接受。
The boy is going to the cinema with his friends, not alone.
Der Junge geht mit seinen Freunden ins Kino, nicht alleine.
El chico irá al cine con sus amigos, no solo.
Le garçon va au cinéma avec ses amis, pas seul.
Il ragazzo sta andando al cinema con i suoi amici, non da solo.
O menino vai ao cinema com seus amigos, não sozinho.
เด็กชายกำลังไปโรงหนังกับเพื่อนไม่ใช่คนเดียว
Cậu bé sẽ đi xem phim với bạn bè, không phải một mình.
这个男孩和他的朋友一起去电影院,而不是一个人。
這個男孩和他的朋友一起去電影院,而不是一個人。
The secret is hidden somewhere within this room.
Das Geheimnis ist irgendwo in diesem Raum versteckt.
El secreto está escondido en algún lugar dentro de esta habitación.
Le secret est caché quelque part dans cette pièce.
Il segreto è nascosto da qualche parte all'interno di questa stanza.
O segredo está escondido em algum lugar dentro desta sala.
ความลับถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในห้องนี้
Bí mật ẩn bên trong phòng này.
秘密隐藏在这个房间的某个地方。
秘密隱藏在這個房間的某個地方。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
67苹果 + This apple is very big. Der Apfel ist sehr groß.
233小镇 人口 + This town has a small population. Diese kleine Stadt hat eine kleine Bevölkerung.
306认识 汉字 + I know this Chinese character. Ich kenne dieses chinesische Zeichen.
338+ This lake is very vast. Dieser See ist sehr groß.
469地区 风景 + The scenery in this area is very beautiful. Die Landschaft in diesem Gebiet ist sehr schön.
517管理 部门 + I'm in charge of this department. Ich leite diese Abteilung.
521回答 问题 + Let me answer this question. Lassen Sie mich diese Frage beantworten.
551球场 可以 容纳 几万 + This stadium can hold a few thousand people. Dieses Stadion kann einige zehntausend Besucher aufnehmen.
636英文 句子 什么 意思 + What does this English sentence mean? Was bedeutet dieser englische Satz?
697有点 + This man is a bit weird. Dieser Mann ist etwas merkwürdig.
716汉字 什么 含义 + What does this Chinese character mean? Welche Bedeutung hat dieses chinesische Zeichen?
728皮包 使用 上好 皮革 + This bag is made of excellent quality leather. Diese Ledertasche ist aus exzellentem Leder.
776+ This hole is very deep. Dieses Loch ist sehr tief.
786铅球 实心 + This lead ball is solid. Diese Bleikugel ist massiv.
793开销 超出 限制 + This month's expenses have exceeded the limit. Die Ausgaben dieses Monats übersteigen die Grenze.
797收入 不错 + This month's income is pretty good. Das Einkommen dieses Monats ist ziemlich gut.
820村子 生活 条件 仍然 原始 + The living conditions in this village are still very primitive. Die Lebensbedingungen in diesem Dorf sind immer noch sehr primitiv.
845男孩 大约 + The boy is about six years old. Dieser Junge ist ungefähr sechs Jahre alt.
862箱子 + This case is very light. Diese Kiste ist sehr leicht.
866工厂 + This is a very large factory. Diese Fabrik ist sehr groß.
938他们 讨论 案子 + They are discussing the case. Sie diskutieren diesen Fall.
954例题 + Have a look at this sample question. Sieh dir dieses Beispiel an.
1022回答 问题 + Who is going to answer this question? Wer kann diese Frage beantworten?
1030同意 方案 还是 大多数 + The majority agrees to this proposal. Die Personen, die diesem Plan zustimmen, sind eher in der Mehrzahl.
1033负责 管理 团队 + I'm in charge of this team. Ich bin verantwortlich für die Leitung dieses Teams.
1079项目 利益 可观 + This project is very profitable. Die Vorteile dieses Projekts sind beträchtlich.
1091喜欢 香味 + She really likes the fragrant smell. Sie mag diesen Duft sehr.
1225薪水 剩余 + Some of this month's salary is still left over. Es ist noch ein Rest des Gehalts dieses Monats übrig.
1228生活 开支 减少 + Living expenses for this month have decreased. Die Lebenshaltungskosten haben sich in diesem Monat gesenkt.
1263有点 怪异 + This man is a little weird. Dieser Mann ist etwas eigenartig.
1363收入 总额 多少 + What are the total earnings for this month? Wie hoch ist die Gesamtsumme der Monatseinnahmen?
1429报纸 公布 消息 + This news has been published in the newspaper. Die Zeitung hat diese Neuigkeiten veröffentlicht.
1438尽快 修改 地方 + Please revise this as soon as possible. Bitte überarbeiten sie diesen Bereich so schnell wie möglich.
1557降伏 男人 + She's subdued the man.
1582小岛 + This island is very beautiful.
1597故事 有趣 + This story is really interesting.
1652小镇 安静 + This small town is very quiet.
1822家人 坟墓 + Her family members are buried in this tomb.
1833方案 + Hmm, this is a very good plan.
1834+ Hey, come look at this.
1879山坡 + This slope is quite flat.
1880房间 整洁 + This room is very tidy.
1892消息 振奋 + This news is very exciting.
1922沉默 + He is very silent. Er ist sehr verschlossen.
1982仓库 + This warehouse is very big.
1991珍惜 盒子 + He treasures this box very much.
2010政府 官员 腐败 + This government official is very corrupt.
2018领域 专家 + He is an expert in this area.
2032案件 涉及到 很多 + Many people are involved in this case.
2111符号 + I can't understand this symbol.
2323小女孩 聪明 + This little girl is very smart.
2386公司 终于 赢利 + The company finally makes a profit this month.
2446姿势 容易 + This is a difficult posture.
2448问题 困扰 + He was perplexed by this problem.
2515城市 陌生 + He's very unfamiliar with this city.
2523计画 暂时 停滞 下来 + This plan is temporarily suspended.
2560玩具 + This toy is made of tin.
2620阿姨 漂亮 + This 'auntie' is very pretty.
2711仓库 + This warehouse is very big.
2829甜点 经理 推荐 + This dessert was recommended by the manager.
2848问题 棘手 + This is a very thorny problem.
2909男孩 淘气 + This little boy is very naughty.
2919婴儿 可爱 + This baby is so cute.
2997地区 名声 显赫 + He's quite well-known in this area.
3035狂妄 + He's extremely conceited.
3060男人 姦情 + She's having an affair with this guy.
3094男人 + This man is really cunning.
3266我们 包揽 项目 奖牌 + Our team has won all the medals in this category.
3359骑士 + This rider's head was cut off.
3405枕头 舒服 + This pillow is really comfortable.
3415女佣 能干 + This maidservant is very capable.
3435岛屿 + This island is really beautiful.
3476小孩 不幸 夭折 + Sadly, the child died.
3537丫头 喜欢 音乐 + The little girl enjoys listening to music. Dieses kleine Mädchen mag gern Musik hören.
3539村庄 屋舍 俨然 + The houses in this village are laid out neatly.
3550欧洲 客栈 别有 风味 + This little European inn has a distinctive charm of its own.
3585负责 香港 推广 这个 网站 + He is in charge of promoting this website in Hong Kong.
3613这个 牛排 根本 咬不动。 根本 咬不动 + Simply unable to bite this steak.
3626这个 淡水 许多 + There are many fish in this freshwater lake.
3632这个 卡通 形象 可爱 + This cartoon is very (super) lovely.
3672这个 草编 花篮 十分 精致 + This reed-woven flower basket is very refined.
3692这个 高官 由于 受贿 数额 丢掉 自己 身家性命。 + This high-ranking official lost his and his family's lives due to a large number of bribes.
3693这个 吝啬 要命 + This man's incredibly stingy.
3709这个 女人 容貌 曼丽 婀娜 多姿 + The woman is beautiful and charming.
3714演员 阵容 非常 强大 我们 十分 欣赏 这个 节目 + All the cast were brilliant, and we really enjoyed the show.
3718统观 全局 自然 总结 这个 事情 失败 原因 + A general review of the situation can lead us to the reason for this failure.
3731这个 公司 正在 大量 复制 古画 + This company is reproducing a lot of ancient paintings.
3744这个 老人 无儿无女 老景 十分 凄凉 + Having no children, the old person will have a lonely and dreary old age.
3764这个 办法 保准 不行 + Your method is destined to fail.
3772这个 买卖 不但 挣钱 贴钱 + I not only fail to make profits out of the business, but have to run it at a loss.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng