Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
042
Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? How do I get to the football / soccer (am.) stadium? Wie komme ich zum Fußballstadion?
046
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Are tickets for the football / soccer am. game still available? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
051
Chúng tôi chơi đá bóng. We play football / soccer (am.). Wir spielen Fußball.
051
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
051
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
054
Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế / vua. I need a football and a chess board. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel.
055
Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. We want to buy a football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen.
055
Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. We’re looking for a sports shop to buy a football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen.
065
Tôi chơi bóng đá. I play football / soccer (am.). Ich spiele Fußball.
073
Các bạn muốn chơi bóng đá không? Do you want to play football / soccer (am.)? Wollt ihr Fußball spielen?
090
Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. My daughter did not want to play football / soccer (am.). Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
犯规 (足球比赛中) fànguī (zúqiú bǐsài zhōng) Foul (beim Fussball)
前锋 (足球比赛中) qiánfēng (zúqiú bǐsài zhōng) Stürmer (beim Fußball)
后卫 (足球比赛中) hòuwèi (zúqiú bǐsài zhōng) Verteidiger (beim Fußball)
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 足球 + * * zu2qiu2 football game/ soccer ball Fußball +
Oxford3000Ten
I don't like to watch football.
Ich mag es nicht, Fußball zu gucken.
No me gusta ver fútbol.
Je n'aime pas regarder le football.

Não gosto de assistir futebol.
ฉันไม่ชอบดูฟุตบอล
Tôi không thích xem bóng đá.
我不喜欢看足球。
我不喜歡看足球。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
62足球 + This is my soccer ball. Das ist mein Fußball.
904足球 + He loves playing soccer. Er liebt das Fußballspielen.
914他们 足球 + They're playing soccer. Sie spielen Fußball.
1773足球 比赛 刺激 + Watching football games is thrilling.
3272擅长 足球 运动 + He's good at soccer. Er ist gut im Fußballspielen.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
足球 +
足球 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
足球 Zúqiú Bóng đá + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng