Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
006
Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. We want to speak with people. Wir wollen mit Menschen sprechen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * tan2 talk/ chat/ discuss 1. sprechen, besprechen, diskutieren 2.Gesprächsthema +
B 談話 + * * tan2 hua4 conversation/ talk sich unterhalten +
B 談判 + * * tan2pan4 negotiate verhandeln +
B 會談 + * * hui4tan2 talks Meeting, Treffen, Gespräch +
B 座談 + * * zuo4tan2 have an informal discussion eine informelle Diskussion haben, eine zwanglose Aussprache haben +
C 談話 + * * tan2hua4 talk/ chat/ statement issued in the form of an interview sich unterhalten, Unterhaltung +
C 談論 + * * tan2lun4 talk-comment/ talk about/ discuss/ chat diskutieren +
C 交談 + * * jiao1tan2 talk/ chat/ converse/ Konversation haben, sich unterhalten +
D 談天 + * * tan2 tian1 chat sich unterhalten +
D 敘談 + * * xu4tan2 chat/ chitchat sich unterhalten, chatten +
D 洽談 + * * qia4tan2 talk over with verhandeln +
D 暢談 + * * chang4tan2 talk freely frei sprechen +
Oxford3000Ten
This event affected the negotiations.
Dieses Ereignis hat die Verhandlungen beeinflusst.
Este evento afectó las negociaciones.
Cet événement a affecté les négociations.

Este evento afetou as negociações.
เหตุการณ์นี้มีผลต่อการเจรจา
Sự kiện này ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.
这个事件影响了谈判。
這個事件影響了談判。
The speaker at the conference talked about sustainability.
Der Vortragende auf der Konferenz sprach über Nachhaltigkeit.
El orador en la conferencia habló sobre sostenibilidad.
L'orateur à la conférence a parlé de durabilité.

O palestrante da conferência falou sobre sustentabilidade.
วิทยากรบรรยายในเรื่องความยั่งยืน
Người nói tại hội nghị đã nói về sự bền vững.
会议发言人谈到可持续性。
會議發言人談到可持續性。
When it comes to parenting, it is important to be consistent.
Wenn es um Elternschaft geht, ist es wichtig, konsequent zu sein.
Cuando se trata de ser padres, es importante ser consecuente.
Quand il s'agit de la parentalité, il est important d'être cohérent.

Quando se trata de pais, é importante ser consistente.
เมื่อพูดถึงการเลี้ยงดูบุตรสิ่งสำคัญคือต้องสอดคล้องกัน
Khi nói đến việc nuôi dạy con cái, điều quan trọng là phải nhất quán.
谈到养育时,重要的是保持一致。
談到養育時,重要的是保持一致。
He tended to dominate the conversation.
Er neigte dazu, das Gespräch zu dominieren.
Él tendía a dominar la conversación.
Il avait tendance à dominer la conversation.

Ele tendia a dominar a conversa.
เขามักจะครองการสนทนา
Anh có khuynh hướng thống trị cuộc trò chuyện.
他倾向于主导谈话。
他傾向於主導談話。
The countries negotiated the surrender of wanted criminals.
Die Länder verhandelten die Auslieferung von gesuchten Kriminellen.
Los países negociaron la rendición de criminales buscados.
Les pays ont négocié la reddition des criminels recherchés.

Os países negociaram a rendição de criminosos procurados.
ประเทศต่างๆได้เจรจายอมจำนนอาชญากรที่ต้องการ
Các quốc gia đàm phán việc đầu hàng các tên tội phạm muốn.
这些国家谈判了通缉罪犯。
這些國家談判了通緝罪犯。
Negotiations for the new contract lasted all day.
Die Verhandlungen für den neuen Vertrag dauerten den ganzen Tag.
Las negociaciones para el nuevo contrato duraron todo el día.
Les négociations pour le nouveau contrat ont duré toute la journée.

As negociações para o novo contrato duraram o dia todo.
การเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่สิ้นสุดลงทุกวัน
Các cuộc đàm phán cho hợp đồng mới kéo dài cả ngày.
新合同的谈判持续了一整天。
新合同的談判持續了一整天。
If you talk about poetry, nobody will think you are superficial.
Wenn Sie über Poesie sprechen, wird niemand Sie für oberflächlich halten.
Si hablas de poesía, nadie pensará que eres superficial.
Si vous parlez de poésie, personne ne pensera que vous êtes superficiel.

Se você fala sobre poesia, ninguém pensará que você é superficial.
ถ้าคุณพูดถึงบทกวีไม่มีใครจะคิดว่าคุณผิวเผิน
Nếu bạn nói về thơ, không ai nghĩ bạn là bề ngoài.
如果你谈论诗歌,没有人会认为你是肤浅的。
如果你談論詩歌,沒有人會認為你是膚淺的。
They talked about the current political situation.
Sie sprachen über die aktuelle politische Situation.
Hablaron sobre la situación política actual.
Ils ont parlé de la situation politique actuelle.

Falaram sobre a situação política atual.
พวกเขาพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
Họ nói về tình hình chính trị hiện tại.
他们谈到了目前的政治形势。
他們談到了目前的政治形勢。
The teacher first talked to the child and subsequently to the parents.
Der Lehrer sprach zuerst mit dem Kind und anschließend mit den Eltern.
El maestro primero habló con el niño y luego con los padres.
L'enseignant a d'abord parlé à l'enfant et ensuite aux parents.

O professor primeiro falou com a criança e depois com os pais.
ครูแรกพูดคุยกับเด็กและต่อมากับพ่อแม่
Thầy giáo đầu tiên nói chuyện với đứa trẻ và sau đó là với cha mẹ.
老师先跟孩子谈话,然后跟父母谈话。
老師先跟孩子談話,然後跟父母談話。
Negotiations are trending towards a quick agreement.
Die Verhandlungen tendieren zu einer schnellen Einigung.
Las negociaciones tienden a un acuerdo rápido.
Les négociations tendent vers un accord rapide.

As negociações são tendências para um acordo rápido.
การเจรจากำลังมีแนวโน้มไปสู่ข้อตกลงฉบับย่อ
Các cuộc đàm phán đang có xu hướng tiến tới một thỏa thuận nhanh chóng.
谈判正在趋向一个快速的协议。
談判正在趨向一個快速的協議。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
539他们 什么 + What are they talking about? Worüber diskutieren sie?
1591他们 谈判 圆满 成功 + Their negotiations are successful.
2983现在 我们 问题 症结 所在 + Now let's talk about the crux of the issue.
3156他们 谈吐 诙谐 + They're talking humorously.
3191他们 谈判 进行 斡旋 + They're mediating the negotiation.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng