Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 詞典 + * * ci2dian3 dictionary Wörterbuch +
Oxford3000Ten
The dictionary contains specific examples of word usage.
Das Wörterbuch enthält spezifische Beispiele für die Verwendung von Wörtern.
El diccionario contiene ejemplos específicos de uso de palabras.
Le dictionnaire contient des exemples spécifiques d'utilisation des mots.

O dicionário contém exemplos específicos de uso de palavras.
พจนานุกรมมีตัวอย่างเฉพาะของการใช้คำ
Từ điển chứa các ví dụ cụ thể về cách sử dụng từ.
该词典包含词语使用的具体例子。
該詞典包含詞語使用的具體例子。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
3761如果 一个 词语 词语 就要 词典 + To look up a word, you have to use a word dictionary.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
词典 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
词典 cídiǎn từ điển + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng