Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 訪問 + 访* * fang3wen4 visit/ call on besuchen +
Oxford3000Ten
My friend only had time for a brief visit.
Mein Freund hatte nur Zeit für einen kurzen Besuch.
Mi amigo solo tuvo tiempo para una breve visita.
Mon ami n'a eu le temps pour une brève visite.

Meu amigo só teve tempo para uma breve visita.
เพื่อนของฉันมีเวลาสำหรับการเยี่ยมชมสั้น ๆ
Bạn tôi chỉ có thời gian cho một chuyến thăm ngắn.
我的朋友只有时间进行简短的访问。
我的朋友只有時間進行簡短的訪問。
More than one million foreigners visit the city every year.
Mehr als eine Million Ausländer besuchen die Stadt jedes Jahr.
Más de un millón de extranjeros visitan la ciudad cada año.
Plus d'un million d'étrangers visitent la ville chaque année.

Mais de um milhão de estrangeiros visitam a cidade todos os anos.
ชาวต่างชาติมากกว่าหนึ่งล้านคนเดินทางมาเที่ยวเมืองทุกปี
Hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thành phố mỗi năm.
每年有超过一百万的外国人访问这座城市。
每年有超過一百萬的外國人訪問這座城市。
She has visited many foreign countries.
Sie hat viele fremde Länder besucht.
Ella ha visitado muchos países extranjeros.
Elle a visité de nombreux pays étrangers.

Ela visitou muitos países estrangeiros.
เธอได้ไปเยือนต่างประเทศมากมาย
Cô đã viếng thăm nhiều nước ngoài.
她访问过许多国家。
她訪問過許多國家。
I have visited this town frequently and know it quite well by now.
Ich habe diese Stadt häufig besucht und kenne sie mittlerweile sehr gut.
He visitado esta ciudad con frecuencia y ahora la conozco bastante bien.
J'ai visité cette ville fréquemment et je la connais très bien maintenant.

Eu já visitei esta cidade com frequência e já conheço isso bastante bem.
ฉันได้ไปเยือนเมืองนี้บ่อยๆและรู้ดีแล้วในตอนนี้
Tôi đã viếng thăm thành phố này thường xuyên và biết khá rõ về điều đó ngay bây giờ.
我经常访问这个小镇,现在知道它很好。
我經常訪問這個小鎮,現在知道它很好。
My new mobile phone provides instant access to my bank account.
Mein neues Mobiltelefon bietet sofortigen Zugriff auf mein Bankkonto.
Mi nuevo teléfono móvil brinda acceso instantáneo a mi cuenta bancaria.
Mon nouveau téléphone portable fournit un accès instantané à mon compte bancaire.

Meu novo celular fornece acesso instantâneo à minha conta bancária.
โทรศัพท์มือถือใหม่ของฉันช่วยให้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของฉันได้ทันที
Điện thoại di động mới của tôi cung cấp truy cập nhanh vào tài khoản ngân hàng của tôi.
我的新手机可即时访问我的银行帐户。
我的新手機可即時訪問我的銀行帳戶。
I try to learn about local customs when I visit foreign countries.
Ich versuche, etwas über lokale Bräuche zu lernen, wenn ich fremde Länder besuche.
Intento aprender sobre las costumbres locales cuando visito países extranjeros.
J'essaie d'apprendre les coutumes locales quand je visite des pays étrangers.

Tento aprender sobre os costumes locais quando viajo em países estrangeiros.
ฉันพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นเมื่อฉันไปต่างประเทศ
Tôi cố gắng tìm hiểu về các phong tục địa phương khi tôi đi thăm nước ngoài.
我访问国外时尝试了解当地习俗。
我訪問國外時嘗試了解當地習俗。
The maximum number of visitors per day has been exceeded.
Die maximale Anzahl von Besuchern pro Tag wurde überschritten.
Se ha excedido el número máximo de visitantes por día.
Le nombre maximum de visiteurs par jour a été dépassé.

O número máximo de visitantes por dia foi excedido.
จำนวนผู้เข้าชมสูงสุดต่อวันเกิน
Đã vượt quá số lượng khách truy cập tối đa mỗi ngày.
超过了每天访问者的最大数量。
超過了每天訪問者的最大數量。
The company restricts the staff's access to the internet.
Das Unternehmen beschränkt den Zugang des Personals zum Internet.
La compañía restringe el acceso del personal a internet.
L'entreprise limite l'accès du personnel à Internet.

A empresa restringe o acesso da equipe à Internet.
บริษัท จำกัด การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของพนักงาน
Công ty hạn chế việc nhân viên truy cập internet.
该公司限制员工访问互联网。
該公司限制員工訪問互聯網。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
1271他们 接受 记者 访问 + They were interviewed by reporters. Sie wurden von Journalisten interviewt.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
访问 +
访问 +
访问 +
访问 +
访问 +
访问 +
访问 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng