Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 表現 + * * biao3xian4 show off/ express/ display zeigen, an den Tag legen, Ausdruck +
Oxford3000Ten
Can you afford to behave like that in school?
Können Sie es sich leisten, sich in der Schule so zu verhalten?
¿Puede permitirse comportarse así en la escuela?
Pouvez-vous vous permettre de vous comporter comme ça à l'école?
Puoi permetterti di comportarti così a scuola?
Você pode se comportar assim na escola?
คุณสามารถที่จะประพฤติเช่นนั้นในโรงเรียนได้หรือไม่?
Bạn có khả năng cư xử như thế ở trường học?
你能在学校中表现得如何吗?
你能在學校中表現得如何嗎?
Don't behave like an idiot.
Benimm dich nicht wie ein Idiot.
No te comportes como un idiota.
Ne te comporte pas comme un idiot.
Non comportarti come un idiota.
Não se comporte como um idiota.
อย่าทำตัวเหมือนคนงี่เง่า
Đừng cư xử như một thằng ngốc.
不要表现得像一个白痴。
不要表現得像一個白痴。
The boss was impressed with my performance.
Der Chef war beeindruckt von meiner Leistung.
El jefe quedó impresionado con mi desempeño.
Le patron a été impressionné par ma performance.
Il capo è rimasto impressionato dalla mia esibizione.
O chefe ficou impressionado com a minha performance.
เจ้านายรู้สึกประทับใจกับการแสดงของผม
Ông chủ đã rất ấn tượng với màn biểu diễn của tôi.
老板对我的表现印象深刻。
老闆對我的表現印象深刻。
She shows a great interest in science.
Sie zeigt ein großes Interesse an der Wissenschaft.
Ella muestra un gran interés en la ciencia.
Elle montre un grand intérêt pour la science.
Lei mostra un grande interesse per la scienza.
Ela mostra um grande interesse pela ciência.
เธอแสดงความสนใจอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์
Cô ấy thể hiện sự quan tâm lớn đến khoa học.
她对科学表现出浓厚的兴趣。
她對科學表現出濃厚的興趣。
The jury judges the performance of the athletes.
Die Jury beurteilt die Leistung der Athleten.
El jurado juzga el desempeño de los atletas.
Le jury juge la performance des athlètes.
La giuria giudica le prestazioni degli atleti.
O jurado julga o desempenho dos atletas.
คณะลูกขุนตัดสินประสิทธิภาพของนักกีฬา
Ban giám khảo đánh giá hiệu suất của các vận động viên.
陪审团评判运动员的表现。
陪審團評判運動員的表現。
Why he behaved this way is a mystery.
Warum er sich so benahm, ist ein Rätsel.
Por qué se comportó de esta manera es un misterio.
Pourquoi il s'est comporté de cette façon est un mystère.
Perché si è comportato in questo modo è un mistero.
Por que ele se comportou dessa maneira é um mistério.
ทำไมเขาถึงประพฤติแบบนี้จึงเป็นเรื่องลึกลับ
Tại sao ông cư xử theo cách này là một điều bí ẩn.
他为什么这样表现是一个谜。
他為什麼這樣表現是一個謎。
The pupil was praised for his good performance in school.
Der Schüler wurde für seine gute schulische Leistung gelobt.
El alumno fue elogiado por su buen desempeño en la escuela.
L'élève a été félicité pour sa bonne performance à l'école.
L'allievo è stato elogiato per la sua buona prestazione a scuola.
O aluno foi elogiado por seu bom desempenho na escola.
นักเรียนได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีในโรงเรียน
Học trò được khen ngợi về thành tích xuất sắc trong trường.
学生在学校表现出色,受到称赞。
學生在學校表現出色,受到稱讚。
Her performance was the reason for her salary increase.
Ihre Leistung war der Grund für ihre Gehaltserhöhung.
Su rendimiento fue la razón de su aumento salarial.
Sa performance était la raison de son augmentation de salaire.
La sua performance è stata la ragione del suo aumento di stipendio.
Seu desempenho foi o motivo do aumento salarial.
การแสดงของเธอคือเหตุผลที่ทำให้เงินเดือนของเธอเพิ่มขึ้น
Thành tích của cô là lý do tăng lương của cô.
她的表现是她加薪的原因。
她的表現是她加薪的原因。
His confidence was reflected in his great performance.
Sein Selbstvertrauen spiegelte sich in seiner großartigen Leistung wider.
Su confianza se reflejó en su gran actuación.
Sa confiance s'est reflétée dans sa grande performance.
La sua fiducia si rifletteva nella sua grande prestazione.
Sua confiança se refletiu em sua ótima performance.
ความเชื่อมั่นของเขาสะท้อนให้เห็นในผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขา
Sự tự tin của anh đã được phản ánh trong màn trình diễn tuyệt vời của anh.
他的自信体现在他的出色表现上。
他的自信體現在他的出色表現上。
The team showed unity on the field.
Das Team zeigte Einheit auf dem Feld.
El equipo mostró unidad en el campo.
L'équipe a montré son unité sur le terrain.
La squadra ha mostrato unità sul campo.
A equipe mostrou unidade no campo.
ทีมแสดงความสามัคคีในสนาม
Nhóm nghiên cứu cho thấy sự thống nhất trên thực địa.
球队在场上表现出团结一致。
球隊在場上表現出團結一致。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
1093大家 表现 优秀 + Everyone's performance was excellent. Alle haben hervorragende Leistungen geboten.
1739仁慈 表现 + Mercy is the expression of love.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
表现 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng