Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
020
Trẻ con lau xe đạp. The children are cleaning the bicycles. Die Kinder putzen die Fahrräder.
024
Bạn có đi lại nhiều không? Do you travel a lot? Reisen Sie viel?
026
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh rỗi. I’m sorry, I can’t make it tomorrow. Tut mir Leid, morgen geht es bei mir nicht.
029
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
036
Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? How long does the journey to Berlin take? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?
037
Đây là va li của bạn phải không? Is that your suitcase? Ist das Ihr Koffer?
037
Đây là hành lý của bạn phải không? Is that your luggage? Ist das Ihr Gepäck?
037
Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? How much luggage can I take? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
039
Anh ấy đạp xe đạp. He rides a bicycle. Er fährt mit dem Fahrrad.
041
Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn. Your registration, please. Ihren Kfz-Schein, bitte.
049
Bạn phải xếp / sắp cái va li của chúng ta! You have to pack our suitcase! Du musst unseren Koffer packen!
049
Đừng quên hộ chiếu! Don’t forget your passport! Vergiss nicht den Reisepass!
049
Đừng quên ngân phiếu du lịch! Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! Vergiss nicht die Reiseschecks!
051
Hay là đạp xe dạp. Or we cycle. Oder wir fahren Rad.
055
Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). Ich suche einen Juwelier.
055
Tôi tìm một cửa hàng / tiệm bán đồ trang sức để mua một cái nhẫn. I’m looking for a jeweler to buy a ring. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen.
062
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
069
Chuyến du lịch của ông thế nào, ông Müller? How was your trip, Mr. Miller? Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
069
Chuyến du lịch của bà thế nào, bà Schmidt? How was your trip, Mrs. Smith? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
099
Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. Although he is drunk, he rides his bicycle. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad.
099
Anh ấy đã say. Tuy vậy anh ấy vẫn đạp xe đạp. Despite being drunk, he rides the bike. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
旅行包 lǚxíngbāo Reisetasche
银行户头 yínháng hùtóu Bankkonto
旅行支票 lǚxíng zhīpiào Reisescheck
徒步行进  túbù xíngjìn Fußmarsch
旅行社 lǚxíngshè Reisebüro
人行道 rénxíngdào Bürgersteig
平行的 píng xíng de parallel
自行车 zì xíng chē Fahrrad
自行车道 zì xíng chē dào Radweg
旅行问讯处 lǔe xíng wèn xùn chù Touristeninformation
旅行目的地 lǔe xíng mù dì dì Ausflugsziel
自行车旅行 zì xíng chē lǔe xíng Radtour
先行权 xiān xíng quán Vorfahrt
外行的 wài háng de dilettantisch
妄自行事, 鲁莽行事 wàngzì xíngshì, lǔmǎng xíngshì unüberlegt handeln
独行侠, 独来独往的人 dúxíngxiá, dúlái- dúwǎng de rén Einzelgänger
服务行业 fūwù hángyè Dienstleistung
股票价格, 股票行情 gǔpiào jiàgé, gǔpiào hángqíng Aktienkurs
交易所行情, 交易所牌价 jiāoyìsuǒ hángqíng, jiāoyìsuǒ páijià Börsenkurs
银行劫匪 yínháng jiéfěi Bankräuber
自行车后架 zìxíngchē hòujià Gepäckträger
爬行动物 páxíng dòngwù Reptil
流行的 liúxíng de populär
军事行动 jūnshì xíngdòng Militäreinsatz
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * xing2 all right/ O.K./ capable/ competent 1. Benehmen, Betragen 2. es geht, in Ordnung 3. fähig, tüchtig, geeignet +
A 進行 + * * jin4xing2 be in progress/ go on/ carry on fortfahren,weitermachen,fortsetzen +
A 旅行 + * * lv3xing2 travel/ journey/ tour/ trip reisen +
A 銀行 + * * yin2hang2 bank Bank +
A 自行車 + * * zi4xing2che1 bike/ bicycle Fahrrad,Rad +
B + * * xing2 walk/ travel 1. sich fortbewegen, gehen 2. Reise 3. im Umlauf sein, in Umlauf setzen 4. machen +
B 行動 + * * xing2dong4 move/ act/ action Bewegung, handeln, agieren +
B 行李 + * * xing2li luggage/ baggage Gepäck +
B 不行 + * * bu4xing2 won't do ist nicht gut, geht nicht, funktioniert nicht +
B + * * hang2 row 1. Zählwort, eine Reihe Bäume +
B 執行 + * * zhi2xing2 carry out/ execute Durchführung, ausführen +
B 實行 + * * shi2xing2 put into practice/ carry out in die Praxis umsetzen, implementieren +
B 送行 + * * song4xing2 see sb. off/ give a send-off party jmd verabschieden +
B 舉行 + * * ju3xing2 hold veranstalten, stattfinden +
C 行人 + * * xing2ren2 walking-person/ pedestrian/ foot passenger Passant, Fußgänger +
C 行駛 + * * xing2shi3 move-drive/ (of a boat; vehicle; etc.) go/ travel/ drive verkehren, fahren +
C 行為 + * * xing2wei2 action-doing/ act/ action/ behavior/ conduct Benehmen, Betragen, Handlung +
C 行星 + * * xing2xing1 moving-star/ planet Planet +
C 行政 + * * xing2zheng4 do-affairs/ administration Verwaltung, Verwaltungsabteilung +
C + * * hang2 line/ row/ trade/ profession/ trading company 1.Linie, Zeile, Reihe 2. Geschwisterfolge 3. Beruf, Geschäftsbereich, Gewerbe, Zunft 4.Firma, Geschäft +
C 行列 + * * hang2lie4 procession/ rows and columns/ ranks and files Reihe, Zug +
C 行業 + * * hang2ye4 trade/ business/ industry Beruf, Branche +
C 平行 + * * ping2xing2 parallel/ simultaneous/ concurrent/ at the same level parallel +
C 航行 + * * hang2xing2 sail/ fly/ travel by boat; plane; or spacecraft navigieren, fliegen, segeln +
C 飛行 + * * fei1xing2 fly (a plane; a spacecraft; etc.)/ travel by air fliegen, Flug, Luftfahrt +
C 罪行 + * * zui4xing2 criminal-act/ crime/ guilt/ offence/ misdeed/ maleficence Verbrechen, Straftat +
C 流行 + * * liu2xing2 prevail/ be in vogue/ popular/ fashionable/ prevalent weit verbreitet,populär, in Mode +
C 游行 + * * you2xing2 move-go/ parade/ march/ procession/ rove about Demonstration, demonstrieren +
C 一行 + * * yi1xing2 always-again/ time and again/ again and again Reisegesellschaft +
C 可行 + * * ke3xing4 be practicable/ be feasible/ be viable praktikabel, möglich, duchführbar +
C 發行 + * * fa1xing2 distribute/ publish/ issue/ release ausgeben, etwas in Umlauf bringen +
D 行程 + * * xing2cheng2 journey Reiseweg, Kilometerzahl +
D 行賄 + 贿* * xing2 hui4 bribe bestechen, korrumpieren +
D 行徑 + * * xing2jing4 act/ move Tat, Aktion +
D 行軍 + * * xing2 jun1 march marschieren, Marsch +
D 行使 + 使* * xing2shi3 perform/ exercise ausüben, gebrauchen +
D 品行 + * * pin3xing2 morality Benehmen +
D 現行 + * * xian4xing2 current/ in effect derzeitig geltend, +
D 內行 + * * nei4hang2 expert Kenner, Fachmann, Experte +
D 運行 + * * yun4xing2 circulate sich bewegen, laufen +
D 步行 + * * bu4xing2 walk zu Fuß gehen +
D 盛行 + * * sheng4xing2 prevail populär +
D 推行 + * * tui1xing2 push betreiben, ausführen, verfolgen +
D 施行 + * * shi1xing2 carry out/ dispense in Kraft treten, gültig sein, durchführen, ausführen +
D 外行 + * * wai4hang2 laity/ nonprofessional unfachmännisch, laienhaft, unprofessionell, Laie +
D 橫行 + * * heng2xing2 run amuck wild umherlaufen +
D 履行 + * * lv3xing2 carry out/ fulfill ausführen, erfüllen, realisieren +
D 各行各業 + * * ge4 hang2 ge4 ye4 all trades and professions alle Branchen und Gewerbe +
D 奉行 + * * feng4xing2 pursue verfolgen, betreiben +
D 通行 + * * tong1xing2 traffic/ pass hindurchgehen, passieren, durchqueren,durchgängig, allgemein geltend +
D 先行 + * * xian1xing2 antecedent vorgehen,vorausgehen,, vorher +
D 試行 + * * shi4xing2 try out probeweise ausführen +
D 自行 + * * zi4xing2 by oneself selbst, aus eigener Kraft, von selbst, automatisch +
D 同行 + * * tong2hang2 a person of the same occupation vom gleichen Fach oder Beruf, Berufsgenosse, Fachkollege +
Oxford3000Ten
I need to go the bank anyway, I will accompany you part of the way.
Ich muss sowieso zur Bank gehen, ich werde dich auf einem Teil des Weges begleiten.
Necesito ir al banco de todos modos, te acompañaré una parte del camino.
Je dois quand même aller à la banque, je t'accompagnerai en partie.

Eu preciso ir do banco de qualquer maneira, vou acompanhá-lo parte do caminho.
ฉันต้องไปธนาคารต่อไปฉันจะมากับคุณเป็นส่วนหนึ่งของทาง
Tôi cần phải đi ngân hàng anyway, tôi sẽ đi cùng bạn một phần của đường đi.
无论如何,我需要去银行,我会陪伴你的一部分。
無論如何,我需要去銀行,我會陪伴你的一部分。
You have to take responsibility for your acts.
Sie müssen die Verantwortung für Ihre Taten übernehmen.
Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos.
Vous devez assumer la responsabilité de vos actes.

Você deve assumir a responsabilidade por seus atos.
คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ
Bạn phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
你必须为自己的行为承担责任。
你必須為自己的行為承擔責任。
The government is planning an action against smoking.
Die Regierung plant eine Aktion gegen das Rauchen.
El gobierno está planeando una acción contra el tabaquismo.
Le gouvernement planifie une action contre le tabagisme.

O governo está planejando uma ação contra o tabagismo.
รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะดำเนินการต่อต้านการสูบบุหรี่
Chính phủ đang lên kế hoạch chống lại việc hút thuốc.
政府正在计划一项反对吸烟的行动。
政府正在計劃一項反對吸煙的行動。
The actual travel time might be longer.
Die tatsächliche Reisezeit könnte länger sein.
El tiempo real de viaje puede ser más largo.
Le temps de déplacement réel peut être plus long.

O tempo real de viagem pode ser maior.
เวลาเดินทางจริงอาจนานกว่านี้
Thời gian đi thực tế có thể dài hơn.
实际的旅行时间可能会更长。
實際的旅行時間可能會更長。
Lukas is an employee in a travel agency.
Lukas ist Mitarbeiter in einem Reisebüro.
Lukas es un empleado de una agencia de viajes.
Lukas est un employé d'une agence de voyages.

Lukas é um funcionário de uma agência de viagens.
Lukas เป็นลูกจ้างใน บริษัท ท่องเที่ยว
Lukas là một nhân viên trong một cơ quan du lịch.
卢卡斯是旅行社的雇员。
盧卡斯是旅行社的僱員。
She receives an allowance for her business trips.
Sie erhält eine Vergütung für ihre Geschäftsreisen.
Ella recibe una asignación para sus viajes de negocios.
Elle reçoit une allocation pour ses voyages d'affaires.

Ela recebe uma permissão para suas viagens de negócios.
เธอได้รับค่าเผื่อการเดินทางท่องเที่ยว
Cô nhận được một khoản trợ cấp cho các chuyến đi kinh doanh của mình.
她获得商业旅行津贴。
她獲得商業旅行津貼。
I will pay the amount by bank transfer.
Ich werde den Betrag per Banküberweisung bezahlen.
Pagaré el monto mediante transferencia bancaria.
Je vais payer le montant par virement bancaire.

Pagarei o valor por transferência bancária.
ฉันจะจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
Tôi sẽ thanh toán số tiền bằng chuyển khoản ngân hàng.
我将通过银行转账支付这笔款项。
我將通過銀行轉賬支付這筆款項。
She had no money, but she went on a trip anyway.
Sie hatte kein Geld, aber sie machte trotzdem eine Reise.
Ella no tenía dinero, pero se fue de viaje de todos modos.
Elle n'avait pas d'argent, mais elle a quand même fait un voyage.

Ela não tinha dinheiro, mas ela fez uma viagem de qualquer jeito.
เธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังคงเดินทางอยู่
Cô ấy không có tiền, nhưng cô ấy vẫn đi du lịch.
她没有钱,但她仍然去旅行。
她沒有錢,但她仍然去旅行。
I prefer to travel with only one bag.
Ich reise lieber mit nur einer Tasche.
Prefiero viajar con una sola bolsa.
Je préfère voyager avec un seul sac.

Eu prefiro viajar com uma única mochila.
ฉันชอบที่จะเดินทางไปกับถุงเดียวเท่านั้น
Tôi thích đi du lịch với một túi duy nhất.
我更喜欢只带一包旅行。
我更喜歡只帶一包旅行。
I need to go to the bank to get some money.
Ich muss zur Bank gehen, um etwas Geld zu bekommen.
Necesito ir al banco para obtener algo de dinero.
Je dois aller à la banque pour avoir de l'argent.

Preciso ir ao banco para ganhar dinheiro.
ฉันต้องไปที่ธนาคารเพื่อรับเงิน
Tôi cần phải đi đến ngân hàng để lấy tiền.
我需要去银行拿点钱。
我需要去銀行拿點錢。
Such behaviour is unexcusable.
Ein solches Verhalten ist nicht entwerfbar.
Tal comportamiento es inexcusable.
Un tel comportement est inexcusable.

Esse comportamento é inexcusável.
พฤติกรรมดังกล่าวไม่น่าไว้ใจ
Hành vi như vậy là không thể chấp nhận.
这种行为是不可饶恕的。
這種行為是不可饒恕的。
Despite being drunk, he rides the bike.
Obwohl er betrunken ist, fährt er Fahrrad.
A pesar de estar borracho, él monta la bicicleta.
En dépit d'être saoul, il fait du vélo.

Apesar de estar bêbado, ele monta a bicicleta.
แม้จะเมาเขาขี่จักรยาน
Mặc dù say rượu, anh ấy đã lái chiếc xe đạp.
尽管喝醉了,他骑着自行车。
儘管喝醉了,他騎著自行車。
You have to choose between these two options.
Sie müssen zwischen diesen beiden Optionen wählen.
Tienes que elegir entre estas dos opciones.
Vous devez choisir entre ces deux options.

Você deve escolher entre essas duas opções.
คุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกนี้
Bạn phải chọn giữa hai tùy chọn này.
你必须在这两个选项中进行选择。
你必須在這兩個選項中進行選擇。
You shouldn't ride a bicycle on the sidewalk.
Sie sollten kein Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren.
No deberías andar en bicicleta en la acera.
Vous ne devriez pas faire du vélo sur le trottoir.

Você não deve andar de bicicleta na calçada.
คุณไม่ควรขี่จักรยานบนทางเท้า
Bạn không nên đi xe đạp trên vỉa hè.
你不应该在人行道上骑自行车。
你不應該在人行道上騎自行車。
The blood samples are sent to the laboratory for analysis.
Die Blutproben werden zur Analyse an das Labor geschickt.
Las muestras de sangre se envían al laboratorio para su análisis.
Les échantillons de sang sont envoyés au laboratoire pour analyse.

As amostras de sangue são enviadas ao laboratório para análise.
ตัวอย่างเลือดจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์
Các mẫu máu được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.
血样送到实验室进行分析。
血樣送到實驗室進行分析。
Boots keep your feet dry while hiking.
Stiefel halten Ihre Füße beim Wandern trocken.
Las botas mantienen los pies secos mientras camina.
Les bottes gardent vos pieds au sec pendant la randonnée.

As botas mantêm seus pés secos durante a caminhada.
รองเท้าบู๊ตทำให้เท้าของคุณแห้งขณะเดินป่า
Giày cao gót giúp chân bạn khô ráo trong khi đi bộ đường dài.
徒步旅行时,靴子会让脚部干燥。
徒步旅行時,靴子會讓腳部乾燥。
I compared the packing list with the contents of the box.
Ich habe die Packliste mit dem Inhalt der Box verglichen.
Comparé la lista de empaque con el contenido de la caja.
J'ai comparé la liste de colisage avec le contenu de la boîte.

Eu comparei a lista de embalagem com o conteúdo da caixa.
ฉันเปรียบเทียบรายการบรรจุพร้อมกับเนื้อหาของกล่อง
Tôi đã so sánh danh sách bao bì với nội dung hộp.
我将装箱单与箱子的内容进行了比较。
我將裝箱單與箱子的內容進行了比較。
My friend only had time for a brief visit.
Mein Freund hatte nur Zeit für einen kurzen Besuch.
Mi amigo solo tuvo tiempo para una breve visita.
Mon ami n'a eu le temps pour une brève visite.

Meu amigo só teve tempo para uma breve visita.
เพื่อนของฉันมีเวลาสำหรับการเยี่ยมชมสั้น ๆ
Bạn tôi chỉ có thời gian cho một chuyến thăm ngắn.
我的朋友只有时间进行简短的访问。
我的朋友只有時間進行簡短的訪問。
The plan requires some changes.
Der Plan erfordert einige Änderungen.
El plan requiere algunos cambios.
Le plan nécessite des changements.

O plano requer algumas mudanças.
แผนต้องมีการเปลี่ยนแปลง
Kế hoạch yêu cầu một số thay đổi.
该计划需要进行一些更改。
該計劃需要進行一些更改。
Cycling is a cheap way to get around.
Radfahren ist eine günstige Art, sich fortzubewegen.
El ciclismo es una forma barata de moverse.
Le vélo est un moyen peu coûteux de se déplacer.

Ciclismo é uma maneira barata de se locomover.
การขี่จักรยานเป็นวิธีที่ประหยัดในการเดินทาง
Đi xe đạp là cách rẻ tiền để đi vòng quanh.
骑自行车是一种廉价的方式。
騎自行車是一種廉價的方式。
I want to run another test to check the results.
Ich möchte einen weiteren Test durchführen, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Quiero ejecutar otra prueba para verificar los resultados.
Je veux lancer un autre test pour vérifier les résultats.

Eu quero executar outro teste para verificar os resultados.
ฉันต้องการเรียกใช้การทดสอบอื่นเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
Tôi muốn chạy thử nghiệm khác để kiểm tra kết quả.
我想运行另一个测试来检查结果。
我想運行另一個測試來檢查結果。
What colour is in fashion right now?
Welche Farbe ist gerade in Mode?
¿De qué color está de moda ahora?
Quelle couleur est à la mode en ce moment?

Que cor está na moda agora?
สีอะไรในแฟชั่นตอนนี้?
Màu thời trang hiện nay là gì?
现在流行什么颜色?
現在流行什麼顏色?
Both sides competed fiercely in the game.
Beide Seiten kämpften heftig im Spiel.
Ambas partes compitieron ferozmente en el juego.
Les deux parties ont rivalisé férocement dans le match.

Ambos os lados competiram ferozmente no jogo.
ทั้งสองฝ่ายแข่งขันอย่างดุเดือดในเกม
Cả hai bên cạnh tranh gay gắt trong trò chơi.
双方在比赛中进行了激烈的比赛。
雙方在比賽中進行了激烈的比賽。
We asked the expert for a comprehensive analysis.
Wir haben den Experten nach einer umfassenden Analyse gefragt.
Le pedimos al experto un análisis exhaustivo.
Nous avons demandé à l'expert une analyse complète.

Pedimos ao especialista uma análise abrangente.
เราถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
Chúng tôi đã nhờ chuyên gia phân tích toàn diện.
我们请专家进行全面分析。
我們請專家進行全面分析。
Schools expect proper conduct from their pupils.
Schulen erwarten von ihren Schülern gutes Verhalten.
Las escuelas esperan una conducta adecuada de sus alumnos.
Les écoles attendent une bonne conduite de leurs élèves.

As escolas esperam uma conduta adequada de seus alunos.
โรงเรียนต้องการการปฏิบัติที่เหมาะสมจากนักเรียนของตน
Các trường học mong đợi sự tiến hành đúng đắn từ học sinh.
学校希望学生有适当的行为。
學校希望學生有適當的行為。
The building project was planned in consideration of environmental conditions.
Das Bauvorhaben wurde unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen geplant.
El proyecto de construcción se planificó teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
Le projet de construction a été planifié en tenant compte des conditions environnementales.

O projeto de construção foi planejado em consideração de condições ambientais.
โครงการอาคารมีการวางแผนเพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม
Dự án xây dựng đã được lên kế hoạch trong điều kiện môi trường.
该建筑项目是根据环境条件进行规划的。
該建築項目是根據環境條件進行規劃的。
The man needed money and asked the bank for a credit.
Der Mann brauchte Geld und bat die Bank um einen Kredit.
El hombre necesitaba dinero y le pidió un crédito al banco.
L'homme avait besoin d'argent et a demandé un crédit à la banque.

O homem precisava de dinheiro e pediu crédito a um banco.
คนที่ต้องการเงินและขอให้ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ
Người đàn ông cần tiền và yêu cầu ngân hàng cho một tín dụng.
该男子需要钱,并向银行要求信贷。
該男子需要錢,並向銀行要求信貸。
The thief was punished for his crime.
Der Dieb wurde für sein Verbrechen bestraft.
El ladrón fue castigado por su crimen.
Le voleur a été puni pour son crime.

O ladrão foi punido por seu crime.
โจรถูกลงโทษด้วยความผิดของเขา
Tên trộm đã bị trừng phạt vì tội ác của mình.
小偷因他的罪行受到惩罚。
小偷因他的罪行受到懲罰。
The determination of the best strategy will take place tomorrow.
Die Festlegung der besten Strategie wird morgen stattfinden.
La determinación de la mejor estrategia tendrá lugar mañana.
La détermination de la meilleure stratégie aura lieu demain.

A determinação da melhor estratégia acontecerá amanhã.
การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
Việc xác định chiến lược tốt nhất sẽ diễn ra vào ngày mai.
最佳战略的决心将在明天举行。
最佳戰略的決心將在明天舉行。
A path runs along the edge of the field.
Ein Pfad verläuft am Rand des Feldes.
Un camino corre a lo largo del borde del campo.
Un chemin longe le bord du champ.

Um caminho corre ao longo da borda do campo.
เส้นทางวิ่งไปตามขอบของสนาม
Một con đường chạy dọc theo rìa của cánh đồng.
一条路径沿着该领域的边缘运行。
一條路徑沿著該領域的邊緣運行。
The building project was planned in consideration of environmental conditions.
Das Bauvorhaben wurde unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen geplant.
El proyecto de construcción se planificó teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
Le projet de construction a été planifié en tenant compte des conditions environnementales.

O projeto de construção foi planejado em consideração de condições ambientais.
โครงการอาคารมีการวางแผนเพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม
Dự án xây dựng đã được lên kế hoạch trong điều kiện môi trường.
该建筑项目是根据环境条件进行规划的。
該建築項目是根據環境條件進行規劃的。
My trip to France was a great experience.
Meine Reise nach Frankreich war eine tolle Erfahrung.
Mi viaje a Francia fue una gran experiencia.
Mon voyage en France a été une expérience formidable.

Minha viagem à França foi uma ótima experiência.
การเดินทางไปฝรั่งเศสเป็นประสบการณ์ที่ดี
Chuyến đi của tôi tới Pháp là một trải nghiệm tuyệt vời.
我去法国旅行是一次很棒的经历。
我去法國旅行是一次很棒的經歷。
The pupil assisted the teacher with the experiment.
Der Schüler assistierte dem Lehrer beim Experiment.
El alumno ayudó al maestro con el experimento.
L'élève a aidé l'enseignant avec l'expérience.

O aluno ajudou o professor com o experimento.
นักเรียนช่วยครูด้วยการทดสอบ
Học sinh đã hỗ trợ giáo viên thử nghiệm.
学生帮助老师进行实验。
學生幫助老師進行實驗。
The plan was modified to a large extent.
Der Plan wurde weitgehend modifiziert.
El plan fue modificado en gran medida.
Le plan a été modifié dans une large mesure.

O plano foi modificado em grande medida.
แผนการปรับเปลี่ยนไปในระดับใหญ่
Kế hoạch đã được sửa đổi đến một mức độ lớn.
该计划在很大程度上进行了修改。
該計劃在很大程度上進行了修改。
I acted in good faith.
Ich habe in gutem Glauben gehandelt.
Actué de buena fe.
J'ai agi de bonne foi.

Eu agi de boa fé.
ฉันทำอย่างสุจริต
Tôi đã hành động trong đức tin tốt.
我以诚信行事。
我以誠信行事。
Fishing and hiking are two of my hobbies.
Angeln und Wandern sind zwei meiner Hobbies.
La pesca y el senderismo son dos de mis hobbies.
La pêche et la randonnée sont deux de mes hobbies.

Pesca e caminhadas são dois dos meus hobbies.
การตกปลาและการเดินป่าเป็นงานอดิเรกสองแห่งของฉัน
Câu cá và đi bộ là hai trong số những sở thích của tôi.
钓鱼和徒步旅行是我的两个爱好。
釣魚和徒步旅行是我的兩個愛好。
He fixed my bike.
Er hat mein Fahrrad repariert.
Él arregló mi bicicleta.
Il a réparé mon vélo.

Ele fixou minha bicicleta.
เขาซ่อมจักรยานของฉัน
Anh ấy đã sửa chiếc xe đạp của tôi.
他修理了我的自行车。
他修理了我的自行車。
A gentle massage after a long day in the office is extremely relaxing.
Eine sanfte Massage nach einem langen Arbeitstag im Büro ist äußerst entspannend.
Un suave masaje después de un largo día en la oficina es extremadamente relajante.
Un massage doux après une longue journée au bureau est extrêmement relaxant.

Uma massagem suave depois de um longo dia no escritório é extremamente relaxante.
การนวดอย่างอ่อนโยนหลังจากวันอันยาวนานในห้องทำงานผ่อนคลายมาก
Một massage nhẹ nhàng sau một ngày dài trong văn phòng là rất thư giãn.
在办公室度过漫长的一天后,进行温和的按摩,非常放松。
在辦公室度過漫長的一天后,進行溫和的按摩,非常放鬆。
The height of the bicycle seat can be adjusted.
Die Höhe des Fahrradsitzes kann eingestellt werden.
La altura del asiento de la bicicleta se puede ajustar.
La hauteur du siège de bicyclette peut être ajustée.

A altura do assento da bicicleta pode ser ajustada.
สามารถปรับความสูงของที่นั่งสำหรับจักรยานได้
Chiều cao của ghế xe đạp có thể được điều chỉnh.
自行车座椅的高度可以调整。
自行車座椅的高度可以調整。
I know how to repair a bicycle.
Ich weiß, wie man ein Fahrrad repariert.
Sé cómo reparar una bicicleta.
Je sais comment réparer un vélo.

Eu sei como reparar uma bicicleta.
ฉันรู้วิธีการซ่อมจักรยาน
Tôi biết làm thế nào để sửa chữa một chiếc xe đạp.
我知道如何修理自行车。
我知道如何修理自行車。
My dog is the ideal companion for hiking tours.
Mein Hund ist der ideale Begleiter für Wanderungen.
Mi perro es el compañero ideal para excursiones de senderismo.
Mon chien est le compagnon idéal pour les randonnées.

Meu cão é o companheiro ideal para passeios de caminhada.
สุนัขของฉันเป็นเพื่อนที่เหมาะสำหรับการเดินป่า
Con chó của tôi là bạn đồng hành lý tưởng cho các tour đi bộ đường dài.
我的狗是远足旅行的理想伴侣。
我的狗是遠足旅行的理想伴侶。
The new manager has extensive experience in the industry.
Der neue Manager verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Branche.
El nuevo gerente tiene una amplia experiencia en la industria.
Le nouveau gestionnaire possède une vaste expérience dans l'industrie.

O novo gerente possui uma vasta experiência na indústria.
ผู้จัดการคนใหม่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมนี้
Người quản lý mới có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
新经理拥有丰富的行业经验。
新經理擁有豐富的行業經驗。
The public needs to be informed of impending reforms.
Die Öffentlichkeit muss über bevorstehende Reformen informiert werden.
El público necesita estar informado de las reformas inminentes.
Le public doit être informé des réformes imminentes.

O público precisa ser informado das reformas iminentes.
ประชาชนควรได้รับแจ้งถึงการปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้น
Công chúng cần được thông báo về những cải cách sắp xảy ra.
公众需要了解即将进行的改革。
公眾需要了解即將進行的改革。
She had a little accident on her bike, but the injury was minor.
Sie hatte einen kleinen Unfall auf ihrem Fahrrad, aber die Verletzung war gering.
Ella tuvo un pequeño accidente en su bicicleta, pero la lesión fue menor.
Elle a eu un petit accident sur son vélo, mais la blessure était mineure.

Ela teve um pequeno acidente na bicicleta, mas a lesão foi menor.
เธอเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยบนจักรยาน แต่อาการบาดเจ็บเล็กน้อย
Cô ấy đã có một chút tai nạn trên chiếc xe đạp của mình, nhưng chấn thương là nhỏ.
她在自行车上发生了一次小小的事故,但受伤很轻微。
她在自行車上發生了一次小小的事故,但受傷很輕微。
The mechanic performed an inspection of the vehicle.
Der Mechaniker führte eine Inspektion des Fahrzeugs durch.
El mecánico realizó una inspección del vehículo.
Le mécanicien a effectué une inspection du véhicule.

O mecânico realizou uma inspeção do veículo.
ช่างเครื่องทำการตรวจสอบยานพาหนะ
Người thợ cơ khí kiểm tra xe.
机械师对车辆进行了检查。
機械師對車輛進行了檢查。
My new mobile phone provides instant access to my bank account.
Mein neues Mobiltelefon bietet sofortigen Zugriff auf mein Bankkonto.
Mi nuevo teléfono móvil brinda acceso instantáneo a mi cuenta bancaria.
Mon nouveau téléphone portable fournit un accès instantané à mon compte bancaire.

Meu novo celular fornece acesso instantâneo à minha conta bancária.
โทรศัพท์มือถือใหม่ของฉันช่วยให้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของฉันได้ทันที
Điện thoại di động mới của tôi cung cấp truy cập nhanh vào tài khoản ngân hàng của tôi.
我的新手机可即时访问我的银行帐户。
我的新手機可即時訪問我的銀行帳戶。
She wants to be a pilot, because she has always been interested in aviation.
Sie will Pilotin werden, weil sie sich schon immer für die Luftfahrt interessiert hat.
Ella quiere ser piloto, porque siempre ha estado interesada en la aviación.
Elle veut être pilote, car elle a toujours été intéressée par l'aviation.

Ela quer ser uma piloto, porque ela sempre esteve interessada na aviação.
เธออยากเป็นนักบินเพราะเธอสนใจด้านการบินอยู่เสมอ
Cô ấy muốn làm phi công vì cô ấy luôn quan tâm đến hàng không.
她想成为一名飞行员,因为她一直对航空感兴趣。
她想成為一名飛行員,因為她一直對航空感興趣。
This is clearly the only feasible interpretation.
Dies ist eindeutig die einzig mögliche Interpretation.
Esta es claramente la única interpretación factible.
C'est clairement la seule interprétation possible.

Esta é claramente a única interpretação viável.
นี่เป็นเพียงการแปลความหมายที่เป็นไปได้เท่านั้น
Đây rõ ràng là giải thích khả thi duy nhất.
这显然是唯一可行的解​​释。
這顯然是唯一可行的解​​釋。
The scientists carried out an empiric investigation.
Die Wissenschaftler führten eine empirische Untersuchung durch.
Los científicos llevaron a cabo una investigación empírica.
Les scientifiques ont mené une enquête empirique.

Os cientistas realizaram uma investigação empírica.
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจสอบเชิงประจักษ์
Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc điều tra thực nghiệm.
科学家进行了一次经验性调查。
科學家進行了一次經驗性調查。
The man's involvement in the robbery is unclear.
Die Beteiligung des Mannes am Raubüberfall ist unklar.
La participación del hombre en el robo no está clara.
L'implication de l'homme dans le vol n'est pas claire.

O envolvimento do homem no assalto não está claro.
การมีส่วนร่วมของผู้ชายในการโจรกรรมยังไม่ชัดเจน
Sự tham gia của người đàn ông vào vụ cướp ngân hàng là không rõ ràng.
该男子参与抢劫行为尚不清楚。
該男子參與搶劫行為尚不清楚。
The case will be tried according to applicable law.
Der Fall wird gemäß geltendem Recht verhandelt.
El caso será juzgado de acuerdo con la ley aplicable.
L'affaire sera jugée selon la loi applicable.

O caso será julgado de acordo com a lei aplicável.
กรณีจะถูกพิจารณาตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
Vụ án sẽ được xét xử theo luật áp dụng.
该案将根据适用法律进行审理。
該案將根據適用法律進行審理。
We have to observe the legislation in force.
Wir müssen die geltenden Rechtsvorschriften beachten.
Tenemos que observar la legislación vigente.
Nous devons observer la législation en vigueur.

Temos de observar a legislação em vigor.
เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
Chúng ta phải tuân thủ pháp luật hiện hành.
我们必须遵守现行法律。
我們必須遵守現行法律。
We had a lively and inspiring conversation after the presentation.
Nach der Präsentation hatten wir ein lebhaftes und inspirierendes Gespräch.
Tuvimos una conversación animada e inspiradora después de la presentación.
Nous avons eu une conversation animée et inspirante après la présentation.

Tivemos uma conversa animada e inspiradora após a apresentação.
เรามีการสนทนาที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจหลังจากงานนำเสนอ
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi và đầy cảm hứng sau buổi thuyết trình.
演讲结束后,我们进行了热烈而鼓舞人心的对话。
演講結束後,我們進行了熱烈而鼓舞人心的對話。
The meeting is taking place at a secret location.
Das Treffen findet an einem geheimen Ort statt.
La reunión se lleva a cabo en un lugar secreto.
La réunion se déroule dans un endroit secret.

A reunião está ocorrendo em um local secreto.
การประชุมกำลังเกิดขึ้นในที่ลับ
Cuộc họp đang diễn ra tại một địa điểm bí mật.
会议正在秘密地点举行。
會議正在秘密地點舉行。
The music he makes is a mixture of rock and pop.
Die Musik, die er macht, ist eine Mischung aus Rock und Pop.
La música que hace es una mezcla de rock y pop.
La musique qu'il fait est un mélange de rock et de pop.

A música que ele faz é uma mistura de rock e pop.
เพลงที่เขาแต่งขึ้นเป็นส่วนผสมของร็อคและป๊อป
Âm nhạc anh ấy tạo ra là sự pha trộn của nhạc rock và pop.
他制作的音乐是摇滚和流行音乐的混合体。
他製作的音樂是搖滾和流行音樂的混合體。
We are going to the moon and the planets.
Wir fliegen zum Mond und zu den Planeten.
Vamos a la luna y los planetas.
Nous allons à la lune et aux planètes.

Estamos indo à lua e aos planetas.
เรากำลังจะไปถึงดวงจันทร์และดาวเคราะห์
Chúng ta sẽ lên mặt trăng và hành tinh.
我们要去月球和行星。
我們要去月球和行星。
On the motorway, cars are allowed to drive faster than on regular roads.
Auf der Autobahn dürfen Autos schneller als auf normalen Straßen fahren.
En la autopista, los automóviles pueden conducir más rápido que en las carreteras normales.
Sur l'autoroute, les voitures sont autorisées à rouler plus vite que sur les routes régulières.

Na auto-estrada, os carros podem dirigir mais rápido do que em estradas regulares.
บนมอเตอร์เวย์รถยนต์สามารถขับได้เร็วกว่าถนนปกติ
Trên đường cao tốc, ô tô được phép lái xe nhanh hơn trên đường thường.
在高速公路上,允许汽车比普通道路行驶得更快。
在高速公路上,允許汽車比普通道路行駛得更快。
Falsifying documents is an offence.
Fälschung von Dokumenten ist eine Straftat.
La falsificación de documentos es una ofensa.
La falsification de documents est une infraction.

Falsificar documentos é uma ofensa.
ปลอมเอกสารเป็นความผิด
Các tài liệu giả mạo là vi phạm.
伪造文件是犯罪行为。
偽造文件是犯罪行為。
The committee meets once a month.
Der Ausschuss tritt einmal im Monat zusammen.
El comité se reúne una vez al mes.
Le comité se réunit une fois par mois.

O comitê se reúne uma vez por mês.
คณะกรรมการจะประชุมเดือนละครั้ง
Ủy ban họp mỗi tháng một lần.
委员会每月举行一次会议。
委員會每月舉行一次會議。
Both systems can operate at the same time.
Beide Systeme können gleichzeitig arbeiten.
Ambos sistemas pueden operar al mismo tiempo.
Les deux systèmes peuvent fonctionner en même temps.

Ambos os sistemas podem operar ao mesmo tempo.
ระบบทั้งสองสามารถทำงานได้ในเวลาเดียวกัน
Cả hai hệ thống đều có thể hoạt động cùng một lúc.
两个系统可以同时运行。
兩個系統可以同時運行。
The old machines are no longer in operation.
Die alten Maschinen sind nicht mehr in Betrieb.
Las máquinas antiguas ya no están en funcionamiento.
Les vieilles machines ne sont plus en service.

As máquinas antigas não estão mais em operação.
เครื่องเก่าไม่ทำงานอีกต่อไป
Các máy cũ không còn hoạt động.
旧机器不再运行。
舊機器不再運行。
The overall travel time to the USA is about eleven hours.
Die gesamte Reisezeit in die USA beträgt etwa elf Stunden.
El tiempo total de viaje a los Estados Unidos es de aproximadamente once horas.
Le temps de voyage global aux États-Unis est d'environ onze heures.

O tempo total de viagem para os EUA é cerca de onze horas.
ระยะเวลาในการเดินทางโดยรวมของสหรัฐอเมริกาคือประมาณ 11 ชั่วโมง
Thời gian đi du lịch chung đến Hoa Kỳ khoảng mười một giờ.
到美国的整体旅行时间大约是十一个小时。
到美國的整體旅行時間大約是十一個小時。
The company owes money to more than 60 banks.
Das Unternehmen schuldet mehr als 60 Banken Geld.
La compañía debe dinero a más de 60 bancos.
L'entreprise doit de l'argent à plus de 60 banques.

A empresa deve dinheiro para mais de 60 bancos.
บริษัท เป็นหนี้เงินให้กับธนาคารมากกว่า 60 แห่ง
Công ty nợ tiền cho hơn 60 ngân hàng.
该公司欠60多家银行。
該公司欠60多家銀行。
The technician performed many tests on the machine.
Der Techniker führte viele Tests an der Maschine durch.
El técnico realizó muchas pruebas en la máquina.
Le technicien a effectué de nombreux tests sur la machine.

O técnico realizou muitos testes na máquina.
ช่างเทคนิคทำการทดสอบหลายเครื่อง
Kỹ thuật viên thực hiện nhiều bài kiểm tra trên máy.
技术人员在机器上进行了许多测试。
技術人員在機器上進行了許多測試。
The patient is under permanent monitoring.
Der Patient wird ständig überwacht.
El paciente está bajo supervisión permanente.
Le patient est sous surveillance permanente.

O paciente está sob monitoramento permanente.
ผู้ป่วยอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างถาวร
Bệnh nhân đang được giám sát vĩnh viễn.
患者正在进行持续监测。
患者正在進行持續監測。
The pilot made an announcement right before the flight.
Der Pilot machte direkt vor dem Flug eine Ankündigung.
El piloto hizo un anuncio justo antes del vuelo.
Le pilote a fait une annonce juste avant le vol.

O piloto fez um anúncio logo antes do voo.
นักบินทำประกาศก่อนการเดินทาง
Phi công đã thông báo ngay trước khi bay.
飞行员在飞行前发布了一个消息。
飛行員在飛行前發布了一個消息。
The government is pursuing a family-friendly policy.
Die Regierung verfolgt eine familienfreundliche Politik.
El gobierno está siguiendo una política familiar.
Le gouvernement poursuit une politique favorable à la famille.

O governo está buscando uma política familiar.
รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายที่เหมาะกับครอบครัว
Chính phủ đang theo đuổi một chính sách thân thiện với gia đình.
政府正在推行适合家庭的政策。
政府正在推行適合家庭的政策。
They had a brisk discussion about politics.
Sie hatten eine lebhafte Diskussion über Politik.
Tuvieron una discusión enérgica sobre política.
Ils ont eu une discussion vive sur la politique.

Eles tiveram uma discussão rápida sobre política.
พวกเขาคุยกันเรื่องการเมืองอย่างรวดเร็ว
Họ đã có một cuộc thảo luận nhanh về chính trị.
他们对政治进行了热烈的讨论。
他們對政治進行了熱烈的討論。
When I was a child, I listened to pop and rap.
Als ich ein Kind war, hörte ich Pop und Rap.
Cuando era niño, escuchaba pop y rap.
Quand j'étais enfant, j'écoutais la pop et le rap.

Quando eu era criança, eu escutei pop e rap.
ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันก็ฟังป๊อปและแร็พ
Khi còn nhỏ tôi đã nghe nhạc pop và rap.
当我还是个孩子的时候,我听了流行音乐和说唱音乐。
當我還是個孩子的時候,我聽了流行音樂和說唱音樂。
This is a good idea, but it's not feasible in practice.
Dies ist eine gute Idee, aber in der Praxis ist dies nicht möglich.
Esta es una buena idea, pero no es factible en la práctica.
C'est une bonne idée, mais ce n'est pas faisable en pratique.

Esta é uma boa idéia, mas não é viável na prática.
นี่เป็นความคิดที่ดี แต่ก็ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
Đây là một ý tưởng hay, nhưng thực tế thì không khả thi.
这是一个好主意,但在实践中不可行。
這是一個好主意,但在實踐中不可行。
We tried to reach the village on foot.
Wir haben versucht, das Dorf zu Fuß zu erreichen.
Intentamos llegar al pueblo a pie.
Nous avons essayé d'atteindre le village à pied.

Tentamos chegar à aldeia a pé.
เราพยายามเข้าถึงหมู่บ้านด้วยการเดินเท้า
Chúng tôi đã đi bộ đến làng bằng chân.
我们试图步行到达村庄。
我們試圖步行到達村莊。
In his speech, he referred to a recent trip abroad.
In seiner Rede bezog er sich auf eine kürzliche Auslandsreise.
En su discurso, se refirió a un reciente viaje al extranjero.
Dans son discours, il a évoqué un récent voyage à l'étranger.

Em seu discurso, ele se referiu a uma viagem recente no exterior.
ในคำพูดของเขาเขากล่าวถึงการเดินทางครั้งล่าสุดในต่างประเทศ
Trong bài phát biểu của mình, ông đã đề cập đến một chuyến đi nước ngoài gần đây.
他在讲话中提到最近一次出国旅行。
他在講話中提到最近一次出國旅行。
Executive roles entail a lot of responsibility.
Führungsaufgaben sind mit viel Verantwortung verbunden.
Los roles ejecutivos implican mucha responsabilidad.
Les rôles exécutifs impliquent beaucoup de responsabilités.

Os papéis executivos implicam muita responsabilidade.
บทบาทของผู้บริหารมีความรับผิดชอบมาก
Vai trò điều hành đòi hỏi nhiều trách nhiệm.
行政职位需要承担很多责任。
行政職位需要承擔很多責任。
I carefully thought about the results of my actions.
Ich dachte sorgfältig über die Ergebnisse meiner Handlungen nach.
Pensé cuidadosamente acerca de los resultados de mis acciones.
J'ai soigneusement réfléchi aux résultats de mes actions.

Eu pensei cuidadosamente sobre os resultados das minhas ações.
ฉันคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับผลของการกระทำของฉัน
Tôi cẩn thận suy nghĩ về kết quả của hành động của mình.
我仔细考虑了我的行为结果。
我仔細考慮了我的行為結果。
Three masked figures robbed the bank.
Drei maskierte Gestalten haben die Bank ausgeraubt.
Tres figuras enmascaradas robaron el banco.
Trois personnages masqués ont volé la banque.

Três figuras em máscaras roubaram o banco.
ตัวเลขสวมหน้ากากสามตัวปล้นธนาคาร
Ba con số đeo mặt nạ ngân hàng.
三名蒙面人物抢劫银行。
三名蒙面人物搶劫銀行。
Before our trip, we used a map to plan the route.
Vor unserer Reise haben wir eine Karte benutzt, um die Route zu planen.
Antes de nuestro viaje, utilizamos un mapa para planificar la ruta.
Avant notre voyage, nous avons utilisé une carte pour planifier l'itinéraire.

Antes da nossa viagem, usamos um mapa para planejar a rota.
ก่อนการเดินทางเราใช้แผนที่เพื่อวางแผนเส้นทาง
Trước chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi sử dụng bản đồ để lên kế hoạch cho tuyến đường.
在我们旅行之前,我们使用地图来规划路线。
在我們旅行之前,我們使用地圖來規劃路線。
We have to act now, the situation is serious.
Wir müssen jetzt handeln, die Situation ist ernst.
Tenemos que actuar ahora, la situación es grave.
Nous devons agir maintenant, la situation est grave.

Temos que agir agora, a situação é séria.
เราต้องดำเนินการในขณะนี้สถานการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, tình hình là nghiêm trọng.
我们现在必须采取行动,情况严重。
我們現在必須採取行動,情況嚴重。
We have to act now, the situation is serious.
Wir müssen jetzt handeln, die Situation ist ernst.
Tenemos que actuar ahora, la situación es grave.
Nous devons agir maintenant, la situation est grave.

Temos que agir agora, a situação é séria.
เราต้องดำเนินการในขณะนี้สถานการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, tình hình là nghiêm trọng.
我们现在必须采取行动,情况严重。
我們現在必須採取行動,情況嚴重。
You need to perform each move in a slow and controlled manner.
Sie müssen jede Bewegung langsam und kontrolliert ausführen.
Necesitas realizar cada movimiento de una manera lenta y controlada.
Vous devez effectuer chaque mouvement de manière lente et contrôlée.

Você precisa executar cada movimento de forma lenta e controlada.
คุณจำเป็นต้องดำเนินการย้ายแต่ละครั้งอย่างช้าๆและมีการควบคุม
Bạn cần phải thực hiện từng động tác một cách chậm chạp và có kiểm soát.
您需要以缓慢且受控的方式执行每个动作。
您需要以緩慢且受控的方式執行每個動作。
He used a brush with stiff bristles for cleaning.
Er benutzte eine Bürste mit steifen Borsten zum Reinigen.
Usó un cepillo con cerdas duras para limpiar.
Il a utilisé une brosse avec des poils raides pour le nettoyage.

Ele usou uma escova com cerdas rígidas para limpeza.
เขาใช้แปรงขนแปรงแข็งเพื่อทำความสะอาด
Anh ta dùng bàn chải cứng để làm sạch.
他用刚毛刷子进行清洁。
他用剛毛刷子進行清潔。
The union called for a strike against the measures.
Die Gewerkschaft forderte einen Streik gegen die Maßnahmen.
El sindicato llamó a una huelga contra las medidas.
Le syndicat a appelé à une grève contre les mesures.

O sindicato pediu uma greve contra as medidas.
สหภาพแรงงานเรียกร้องให้มีการประท้วงต่อต้านมาตรการดังกล่าว
Liên đoàn đã kêu gọi đình công các biện pháp.
工会要求对这些措施进行罢工。
工會要求對這些措施進行罷工。
With all these bags I'd better take a taxi to the train station.
Mit all diesen Taschen nehme ich besser ein Taxi zum Bahnhof.
Con todas estas bolsas, será mejor que tome un taxi hasta la estación de tren.
Avec tous ces sacs je ferais mieux de prendre un taxi jusqu'à la gare.

Com todos esses sacos, é melhor pegar um táxi para a estação de trem.
กับกระเป๋าเหล่านี้ทั้งหมดฉันควรที่จะใช้รถแท็กซี่ไปยังสถานีรถไฟ
Với tất cả những chiếc túi này, tôi nên đi taxi đến nhà ga xe lửa.
带着这些行李,我最好坐出租车去火车站。
帶著這些行李,我最好坐出租車去火車站。
My friend and I are going on a trip together.
Mein Freund und ich machen eine gemeinsame Reise.
Mi amigo y yo vamos de viaje juntos.
Mon ami et moi partons en voyage ensemble.

Meu amigo e eu estamos viajando juntos.
เพื่อนและฉันกำลังจะเดินทางด้วยกัน
Bạn tôi và tôi đang cùng nhau đi du lịch.
我和我的朋友一起去旅行。
我和我的朋友一起去旅行。
I like slow travel.
Ich mag langsame Reisen.
Me gusta el viaje lento.
J'aime les voyages lents.

Eu gosto de viagens lentas.
ฉันชอบการเดินทางที่ช้า
Tôi thích đi du lịch chậm.
我喜欢慢旅行。
我喜歡慢旅行。
We tried to reach the village on foot.
Wir haben versucht, das Dorf zu Fuß zu erreichen.
Intentamos llegar al pueblo a pie.
Nous avons essayé d'atteindre le village à pied.

Tentamos chegar à aldeia a pé.
เราพยายามเข้าถึงหมู่บ้านด้วยการเดินเท้า
Chúng tôi đã đi bộ đến làng bằng chân.
我们试图步行到达村庄。
我們試圖步行到達村莊。
I want to undertake a journey around the world.
Ich möchte eine Reise um die Welt unternehmen.
Quiero emprender un viaje alrededor del mundo.
Je veux entreprendre un voyage autour du monde.

Quero realizar uma jornada pelo mundo.
ฉันต้องการที่จะเดินทางไปทั่วโลก
Tôi muốn thực hiện một cuộc hành trình vòng quanh thế giới.
我想在世界各地进行一次旅程。
我想在世界各地進行一次旅程。
The plane is flying at the usual altitude.
Das Flugzeug fliegt in der üblichen Höhe.
El avión está volando a la altitud habitual.
L'avion vole à l'altitude habituelle.

O avião está voando na altitude usual.
เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูงปกติ
Chiếc máy bay đang bay ở độ cao bình thường.
飞机正常飞行。
飛機正常飛行。
The salvage of the vehicle is still in process.
Die Bergung des Fahrzeugs ist noch im Gange.
El salvamento del vehículo todavía está en proceso.
La récupération du véhicule est toujours en cours.

O resgate do veículo ainda está em processo.
การกอบกู้ยานพาหนะยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
Sự cứu hộ của chiếc xe vẫn đang trong quá trình.
车辆的救助仍在进行中。
車輛的救助仍在進行中。
It encourages vile people to do wicked acts.
Es ermutigt abscheuliche Menschen, böse Taten zu vollbringen.
Alienta a las personas viles a hacer actos perversos.
Il encourage les vils à faire des actes pervers.

Incentiva pessoas vilãs a praticar atos perversos.
เป็นการกระตุ้นให้คนเลวทรามกระทำการชั่วร้าย
Nó khuyến khích những người độc ác làm những hành vi tội ác.
它鼓励邪恶的人做恶行。
它鼓勵邪惡的人做惡行。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
123路上 行人 很少 + There are very few pedestrians on the street. Es sind wenige Fußgänger auf der Straße.
143男朋友 一起 旅行 + My boyfriend and I travel together. Mein Freund und ich verreisen zusammen.
146她们 + They're standing in a row. Sie stehen in einer Reihe.
147银行 + This is a bank. Dies ist eine Bank.
159旅行 + She's traveling by herself. Sie reist allein.
354街上 行人 很多 + There are many people in the street. Auf der Straße sind viele Fußgänger.
355每天 步行 学校 + I walk to school every day. Ich gehe jeden Tag zu Fuß zur Schule.
682我们 开车 旅行 + We are vacationing by car. Wir fahren mit dem Auto auf die Reise.
729群众 要求 政府 进行 改革 + The masses demand that the government reform. Die Massen verlangen, dass die Regierung Reformen durchführt.
740联合国 难民 进行 救济 + The United Nations is providing relief to the refugees. Die Vereinten Nationen führen Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge aus.
775进行 视力 测验 + He is having a vision examination. Er führt einen Seetest durch.
839我们 客户 进行 问卷 调查 + We did a survey of our clients. Wir haben mit unseren Kunden eine Fragebogenaktion gemacht.
1014士兵 执行 任务 + The soldiers are on a mission. Die Soldaten führen einen Auftrag aus.
1266银行 私人 帐户 + She has a personal account at this bank. Sie hat ein Privatkonto bei dieser Bank.
1268政府 展开 抗灾 行动 + The government is starting operations to combat the disaster. Die Regierung führt Maßnahmen zur Katastrophenabwehr durch.
1319法院 执行 法律 + The court implements the law. Das Gericht wendet die Gesetze an.
1390欧洲 旅行 + I want to travel in Europe. Ich möchte nach Europa reisen.
1444人们 呼吁 政府 进行 改革 + People are appealing to the government to institute reforms. Menschen appellieren an die Regierung, daß sie Reformen durchführt.
1446行李 笨重 + The pack on my shoulders is very heavy and awkward. Das Gepäck auf meinem Rücken ist sehr schwer und unhandlich.
1456地球 太阳系 行星 + The earth is a planet in the solar system. Die Erde ist ein Planet im Sonnensystem.
1466生产 顺序 进行 + Production is proceeding according to the (established) sequence. Die Produktion verläuft plangemäß.
1496士兵 正在 进行 军事 训练 + The soldiers are in the midst of military drills. Die Soldaten machen militärischen Übungen.
1502机器 运行 稳定 + The machine is running stably. Die Maschine läuft stabil.
1528马路 人行 横道 + To cross the street, one should use the crosswalk. Um die Straße zu überqueren, sollte man den Zebrastreifen benutzen.
1627银行 注销 帐户 + I'm going to cancel my account at the bank.
1724出国 旅行 护照 麻烦 + It can be very troublesome if you lose your passport when traveling overseas.
1819地上 堆满 行李 + Luggage is piled up on the ground.
1939喜欢 徒步 旅行 + He loves traveling on foot.
19502008年 奥运会 北京 举行 + The 2008 Olympic Games were held in Beijing.
1968这里 进行 自行车 竞赛 + A bicycle race is being held here.
1995她们 进行 彻底 大扫除 + They're doing a thorough cleaning.
2015他们 结婚 仪式 户外 举行 + Their wedding ceremony was held outdoors.
2034孩子们 进行 启蒙 教育 + The children are receiving their formative education.
2044医生 进行 腿部 治疗 + The doctor is treating his legs.
2086老师 进行 钢琴 伴奏 + My teacher accompanied me on the piano. Mein Lehrer begleitet mich am Piano.
2196打算 讬运 行李 + He plans to check in his luggage.
2212涂掉 + He's erased one line of words.
2235他们 举行 隆重 结婚 典礼 + They held a magnificent wedding.
2259帆船 茫茫大海 航行 + The boat is sailing on the boundless ocean.
2272爸爸 看管 行李 + I am watching the luggage for my father.
2383为了 避免 塞车 我们 打算 绕道 + To avoid the traffic jam, we plan to make a detour. Um den Verkehrsstau zu umgehen, planen wir einen Umweg.
2411游行 队伍 声势 浩大 + The demonstration was massive.
2510电影 排行榜 + The new movie has moved into the top ten list.
2511懊恼 自己 愚蠢 行为 + He's angry with himself for his stupid behavior. Er ist sauer auf sich wegen seines blöden Verhaltens.
2661电车 沿 轨道 行驶 + The electric train is moving along the track.
2679我们 沙漠 旅行 + We're going to travel in the desert.
2689银行 可以 储蓄 存款 + People can keep their savings in banks.
2708战士 牺牲 战友 送行 + The soldiers are paying their respects to their comrades who sacrificed their lives.
2744老师 行为 感到 愤慨 + The teacher is indignant at her behavior. Der Lehrer ist wegen ihres Verhaltens empört.
2818匪徒 打劫 银行 + The bandit robbed a bank.
3071他们 亲人 举行 葬礼 + They held a funeral for their family member.
3073他们 履行 合同 + They've carried out the contract.
3191他们 谈判 进行 斡旋 + They're mediating the negotiation.
3628会议 推迟 明天 举行 + The meeting was postponed to tomorrow.
3745行李 出租车 车箱 占满 + His luggage filled the entire taxi.
3764这个 办法 保准 不行 + Your method is destined to fail.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng