Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
014
Tôi uống chè / trà. I drink tea. Ich trinke Tee.
014
Bạn uống chè / trà với chanh không? Do you drink tea with lemon? Trinkst du Tee mit Zitrone?
031
Tôi muốn một chén / ly trà. I’d like a tea. Ich möchte einen Tee.
031
Tôi muốn một ly trà với chanh. I’d like a tea with lemon. Ich möchte einen Tee mit Zitrone.
031
Tôi muốn một ly trà với sữa. I’d like a tea with milk. Ich möchte einen Tee mit Milch.
072
Hay là bạn muốn một ly trà hơn? Or do you prefer a tea? Oder möchten Sie lieber einen Tee?
079
Tại sao bạn không uống trà? Why aren’t you drinking the tea? Warum trinkst du den Tee nicht?
079
Tôi không uống, bởi vì tôi không có đường. I’m not drinking it because I don’t have any sugar. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * cha2 tea 1. Tee 2. Getränke oder flüssige Nahrung +
B 紅茶 + * * hong2cha2 black tea schwarzer Tee +
C 茶館 + * * cha2guan3 teahouse Teehaus +
C 茶話會 + * * cha2hua4hui4 tea party Teeparty +
C 茶葉 + * * cha2ye4 tea leaf/ tea Teeblatt +
Oxford3000Ten
I like coffee, but I don't like tea.
Ich mag Kaffee, aber ich mag keinen Tee.
Me gusta el café, pero no me gusta el té.
J'aime le café, mais je n'aime pas le thé.
Mi piace il caffè, ma non mi piace il tè.
Eu gosto de café, mas não gosto de chá.
ฉันชอบกาแฟ แต่ฉันไม่ชอบชา
Tôi thích cà phê, nhưng tôi không thích trà.
我喜欢咖啡,但我不喜欢喝茶。
我喜歡咖啡,但我不喜歡喝茶。
A cup of tea with honey will soothe your sore throat.
Eine Tasse Tee mit Honig wird Ihre Halsschmerzen lindern.
Una taza de té con miel calmará tu dolor de garganta.
Une tasse de thé avec du miel apaisera votre mal de gorge.
Una tazza di tè con miele calmerà il tuo mal di gola.
Uma xícara de chá com mel aliviará sua dor de garganta.
ถ้วยชากับน้ำผึ้งจะบรรเทาอาการเจ็บคอของคุณ
Một tách trà với mật ong sẽ làm dịu cơn đau họng của bạn.
一杯加蜂蜜的茶可以舒缓你的喉咙痛。
一杯加蜂蜜的茶可以舒緩你的喉嚨痛。
I use an electric kettle to make tea.
Ich benutze einen Wasserkocher, um Tee zu machen.
Yo uso un hervidor eléctrico para hacer té.
J'utilise une bouilloire électrique pour faire du thé.
Io uso un bollitore elettrico per preparare il tè.
Eu uso uma chaleira elétrica para fazer chá.
ฉันใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อทำชา
Tôi dùng bình đun nước để pha trà.
我用电热水壶泡茶。
我用電熱水壺泡茶。
Tea has a soothing effect.
Tee wirkt beruhigend.
El té tiene un efecto calmante.
Le thé a un effet apaisant.
Il tè ha un effetto calmante.
O chá tem um efeito calmante.
ชามีผลผ่อนคลาย
Trà có tác dụng nhẹ nhàng.
茶具有舒缓的作用。
茶具有舒緩的作用。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
705茶杯 漂亮 + These cups are very beautiful. Diese Teetassen sind sehr schön.
1449+ Let me pour the tea for you. Laß mich für dich Tee eingießen.
1618正在 + She's drinking tea.
2918这里 + Here is a pot of tea.
3241茶杯 竹筒 + The tea cup is made from a bamboo tube.
3296朋友 斟茶 + She's pouring a cup of tea for her friend.
3363+ This cup of tea is very hot.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
chá Trà + + Měizhōu yěniú bò rừng Bi-dông (bizon) + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng