Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 節日 + * * jie2ri4 festival/ holiday Feier,Fest +
Oxford3000Ten
The committee met to choose the site of the festival.
Das Komitee traf sich, um den Ort des Festivals zu wählen.
El comité se reunió para elegir el sitio del festival.
Le comité s'est réuni pour choisir le site du festival.

O comitê se reuniu para escolher o site do festival.
คณะกรรมการได้พบเพื่อเลือกสถานที่จัดงานเทศกาล
Ủy ban đã họp để chọn địa điểm của lễ hội.
委员会开会选择节日的地点。
委員會開會選擇節日的地點。
The committee met to choose the site of the festival.
Das Komitee traf sich, um den Ort des Festivals zu wählen.
El comité se reunió para elegir el sitio del festival.
Le comité s'est réuni pour choisir le site du festival.

O comitê se reuniu para escolher o site do festival.
คณะกรรมการได้พบเพื่อเลือกสถานที่จัดงานเทศกาล
Ủy ban đã họp để chọn địa điểm của lễ hội.
委员会开会选择节日的地点。
委員會開會選擇節日的地點。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
节日 +
节日 +
节日 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng