Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
084
Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? Why could you not come on time? Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 能夠 + * * neng2gou4 can/ be able to/ be capable of können, imstande sein +
Oxford3000Ten
They are able to offer attractive career opportunities to graduates.
Sie bieten den Absolventen attraktive Karrierechancen.
Pueden ofrecer atractivas oportunidades de carrera a los graduados.
Ils sont en mesure d'offrir des opportunités de carrière attrayantes aux diplômés.

Eles são capazes de oferecer oportunidades de carreira atraentes para os graduados.
พวกเขาสามารถที่จะนำเสนอโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
Họ có thể cung cấp cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên tốt nghiệp.
他们能够为毕业生提供有吸引力的职业机会。
他們能夠為畢業生提供有吸引力的職業機會。
The boxer was able to dodge the blow.
Der Boxer konnte dem Schlag ausweichen.
El boxeador pudo esquivar el golpe.
Le boxeur a pu esquiver le coup.

O boxeador conseguiu esquivar o golpe.
นักมวยก็สามารถที่จะหลบระเบิด
Vị võ sĩ đã có thể né đòn.
这位拳击手能够躲开这一击。
這位拳擊手能夠躲開這一擊。
Fit people are better able to cope with stress.
Guttrainierte Menschen sind besser in der Lage, mit Stress umzugehen.
Las personas en forma son más capaces de lidiar con el estrés.
Les personnes aptes sont mieux à même de faire face au stress.

As pessoas aptas são mais capazes de lidar com o estresse.
คนพอดีสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น
Người phù hợp có khả năng đối phó với căng thẳng tốt hơn.
健康的人能够更好地应对压力。
健康的人能夠更好地應對壓力。
The government was able to avert the crisis in time.
Die Regierung konnte die Krise rechtzeitig abwenden.
El gobierno pudo evitar la crisis a tiempo.
Le gouvernement a pu éviter la crise à temps.

O governo conseguiu evitar a crise no tempo.
รัฐบาลสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติได้ทันเวลา
Chính phủ đã có thể ngăn chặn khủng hoảng kịp thời.
政府能够及时避免危机。
政府能夠及時避免危機。
The new software enables me to work from home.
Die neue Software ermöglicht es mir, von zu Hause aus zu arbeiten.
El nuevo software me permite trabajar desde casa.
Le nouveau logiciel me permet de travailler à la maison.

O novo software me permite trabalhar em casa.
ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยให้ฉันทำงานจากที่บ้านได้
Phần mềm mới này cho phép tôi làm việc ở nhà.
新软件使我能够在家工作。
新軟件使我能夠在家工作。
After extensive research, she was able to complete her report.
Nach umfangreichen Recherchen konnte sie ihren Bericht vervollständigen.
Después de una extensa investigación, pudo completar su informe.
Après de longues recherches, elle a pu compléter son rapport.

Após uma extensa pesquisa, ela conseguiu completar seu relatório.
หลังจากการค้นคว้าเสร็จแล้วเธอก็สามารถทำรายงานได้สำเร็จ
Sau khi nghiên cứu sâu rộng, cô đã hoàn thành báo cáo của mình.
经过广泛的研究,她能够完成她的报告。
經過廣泛研究後,她能夠完成她的報告。
Luckily, we were able to extinguish the fire quickly.
Glücklicherweise konnten wir das Feuer schnell löschen.
Afortunadamente, pudimos extinguir el fuego rápidamente.
Heureusement, nous avons pu éteindre le feu rapidement.

Por sorte, conseguimos apagar o fogo rapidamente.
โชคดีที่เราสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
May mắn thay, chúng tôi đã có thể dập tắt ngọn lửa một cách nhanh chóng.
幸运的是,我们能够迅速扑灭火灾。
幸運的是,我們能夠迅速撲滅火災。
There is no guarantee that this plan will work.
Es gibt keine Garantie, dass dieser Plan funktioniert.
No hay garantía de que este plan funcione.
Il n'y a aucune garantie que ce plan fonctionnera.

Não há garantia de que este plano funcione.
ไม่มีการรับประกันว่าแผนนี้จะใช้ได้ผลดี
Không có đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ làm việc.
这个计划无法保证能够奏效。
這個計劃無法保證能夠奏效。
I was able to locate the source of the noise.
Ich konnte die Quelle des Geräusches lokalisieren.
Pude localizar la fuente del ruido.
J'étais capable de localiser la source du bruit.

Eu consegui localizar a fonte do ruído.
ฉันสามารถหาแหล่งที่มาของเสียง
Tôi đã có thể xác định được nguồn gốc tiếng ồn.
我能够找到噪音的来源。
我能夠找到噪音的來源。
Being generous means being able to share with others.
Großzügig sein bedeutet, mit anderen teilen zu können.
Ser generoso significa poder compartir con los demás.
Être généreux signifie être capable de partager avec les autres.

Ser generoso significa poder compartilhar com os outros.
เป็นคนใจกว้างที่สามารถแบ่งปันกับคนอื่นได้
Là hào phóng có nghĩa là có thể chia sẻ với người khác.
慷慨意味着能够与他人分享。
慷慨意味著能夠與他人分享。
Being generous means being able to share with others.
Großzügig sein bedeutet, mit anderen teilen zu können.
Ser generoso significa poder compartir con los demás.
Être généreux signifie être capable de partager avec les autres.

Ser generoso significa poder compartilhar com os outros.
เป็นคนใจกว้างที่สามารถแบ่งปันกับคนอื่นได้
Là hào phóng có nghĩa là có thể chia sẻ với người khác.
慷慨意味着能够与他人分享。
慷慨意味著能夠與他人分享。
Being able to sing is a real gift.
In der Lage zu singen ist ein echtes Geschenk.
Poder cantar es un verdadero regalo.
Être capable de chanter est un vrai cadeau.

Ser capaz de cantar é um verdadeiro presente.
ความสามารถในการร้องเพลงเป็นของขวัญที่แท้จริง
Khả năng hát là một món quà thực sự.
能够唱歌是一个真正的礼物。
能夠唱歌是一個真正的禮物。
I would like to win the lottery one day.
Ich möchte eines Tages im Lotto gewinnen.
Me gustaría ganar la lotería algún día.
Je voudrais gagner la loterie un jour.

Eu gostaria de ganhar na loteria um dia.
ฉันอยากชนะการจับสลากวันหนึ่ง
Tôi muốn giành chiến thắng trong ngày xổ số.
我希望有一天能够赢得彩票。
我希望有一天能夠贏得彩票。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
830未必 能够 戒烟 + She'll never give up smoking. Sie kann das Rauchen (niemals) aufgeben.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
能够 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng