Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
029
Cho tôi xem phòng được không? Can I see the room? Kann ich das Zimmer sehen?
030
Bạn có thể gọi người đến để sửa không? Can you get it repaired? Können Sie das reparieren lassen?
031
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? What would you recommend? Was können Sie empfehlen?
036
Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? Can I sleep below? Kann ich unten schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? Kann ich in der Mitte schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? Kann ich oben schlafen?
036
Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? Wann sind wir an der Grenze?
036
Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
036
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
039
Có thể đỗ xe bao lâu? How long can one park here? Wie lange kann man hier parken?
039
Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Can one rent skis here? Kann man hier Ski leihen?
041
Bạn thay bánh xe được không? Can you change the tyre / tire (am.)? Können Sie das Rad wechseln?
041
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
042
Bạn giúp tôi được không? Can you help me? Können Sie mir helfen?
043
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich?
043
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không? Can one reserve a room here? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?
046
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Could you recommend something? Können Sie mir etwas empfehlen?
046
Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Can you get me a ticket? Können Sie mir eine Karte besorgen?
049
Bạn không được quên gì hết! Don’t forget anything! Du darfst nichts vergessen!
050
Có thể tắm ở đó không? Can one swim there? Kann man dort baden?
050
Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Can one rent a sun umbrella / parasol here? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen?
050
Ở đây có thể thuê ghế võng không? Can one rent a deck chair here? Kann man hier einen Liegestuhl leihen?
050
Ở đây có thể thuê thuyền không? Can one rent a boat here? Kann man hier ein Boot leihen?
056
Tôi đổi được không? Can I exchange it if needed? Kann ich die eventuell umtauschen?
059
Tôi có thể giúp gì cho bạn? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun?
061
Tôi gửi / gởi bưu phẩm bằng máy bay được không? Can I send it by air mail? Kann ich es per Luftpost schicken?
061
Bao nhiêu lâu mới đến? How long will it take to get there? Wie lange dauert es, bis es ankommt?
061
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
062
Có thể lấy bao nhiêu tiền. How much money can one withdraw? Wie viel Geld kann man abheben?
062
Thẻ tín dụng nào dùng được? Which credit cards can one use? Welche Kreditkarten kann man benutzen?
066
Bạn hiểu thầy giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer?
066
Bạn hiểu cô giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin?
066
Bạn hiểu mọi người không? Do you understand the people? Verstehen Sie die Leute?
069
Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. The children cannot find their parents. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
076
Bạn cắt tóc cho tôi được không? Can you cut my hair? Können Sie mir die Haare schneiden?
076
Bạn rửa ảnh được không? Can you develop the pictures? Können Sie die Bilder entwickeln?
076
Bạn sửa đồng hồ được không? Can you fix the clock? Können Sie die Uhr reparieren?
076
Bạn là / ủi áo sơ mi được không? Can you iron the shirt? Können Sie das Hemd bügeln?
076
Bạn giặt quần được không? Can you clean the pants / trousers? Können Sie die Hose reinigen?
076
Bạn sửa giày được không? Can you fix the shoes? Können Sie die Schuhe reparieren?
076
Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? Do you have a light? Können Sie mir Feuer geben?
079
Tôi không ăn, bởi vì tôi phải giảm cân. I’m not eating it because I must lose weight. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss.
079
Tôi không uống, bởi vì tôi còn phải đi nữa. I’m not drinking it because I have to drive. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss.
084
Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. Did he come on time? He could not come on time. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
084
Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. Did he find the way? He could not find the way. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
084
Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? Why could you not come on time? Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
084
Tại sao bạn đã không tìm được đường? Why could you not find the way? Warum konntest du den Weg nicht finden?
084
Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. I could not come on time because there were no buses. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
084
Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. I could not find the way because I had no city map. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
091
Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá! You are so lazy – don’t be so lazy! Du bist so faul – sei doch nicht so faul!
093
Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. Perhaps the weather will get better tomorrow. Das Wetter wird vielleicht morgen besser.
093
Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. It is very possible that he has a girlfriend. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.
094
Tôi rất vui, vì bạn đã đến. I’m happy that you came. Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
096
Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. After he had an accident, he could not work anymore. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten.
098
Tôi sẽ làm việc, khi tôi còn làm được. I’ll work as long as I can. Ich werde arbeiten, solange ich kann.
098
Tôi đã ngủ quên, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I overslept; otherwise I’d have been on time. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
098
Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I missed the bus; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
098
Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
...有可能吗? ..... yǒu kě néng ma? ist es möglich, dass ...
不能避免的 bù néng bì miǎn de unausweichlich
不可能的 bù kě néng de unmöglich
不能容忍的 bù néng róng rěn de unerträglich
不能的 bù néng de unfähig
性能状况 xìng néng zhuàng kuàng Zustand
本能的 běn néng de instinktiv
可能的 kě néng de eventuell
万能的 wàn néng de allmächtig
可能性 kěnéngxìng Wahrscheinlichkeit
有支付能力的 yǒu zhīfù nénglì de zahlungsfähig
无支付能力的 wú zhīfù nénglì de zahlungsunfähig
节约能源 jiéyuē néngyuán Energie sparen
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * neng2 can/ be able to/ be capable of können +
A 能夠 + * * neng2gou4 can/ be able to/ be capable of können, imstande sein +
A 可能 + * * ke3neng2 possible/ maybe/ possibility/ may vielleicht,es ist möglich, daß +
B 能幹 + * * neng2gan4 able/ capable/ competent tüchtig, fähig +
B 能力 + * * neng2li4 capability/ ability/ capacity Fähigkeit,Vermögen, Können +
B 能源 + * * neng2yuan2 energy resources Energiequelle +
B 力所能及 + * * li4 suo3 neng2 ji2 in one's power in js Macht, in js Reichweite +
C 性能 + * * xing4neng2 property-capability/ performance/ capability/ property Funktion, Leistung +
C + * * neng2 energy/ gift/ ability/ faculty können +
C + * * neng2 capable/ able können +
C 能歌善舞 + * * neng2 ge1 shan4 wu3 be good at both singing and dancing singen und tanzen können +
C 能量 + * * neng2liang4 energy/ ability/ capacity/ capability Energie +
C 才能 + * * cai2neng2 talent/ ability/ capacity Fähigkeit, Talent +
C 技能 + * * ji4neng2 skill/ technical ability technische Fähigkeit, Geschicklichkeit +
C 功能 + * * gong1neng2 function/ functionality/ feature Funktion +
D 本能 + * * ben3neng2 instinct Instinkt, instinktiv +
D 節能 + * * jie2 neng2 save energy Energie sparen, Energie sparend +
D 太陽能 + * * tai4yang2neng2 solar energy Solarenergie, Sonnenenergie +
D 能手 + * * neng2shou3 master-hand Könner +
D 無能為力 + * * wu2 neng2 wei2 li4 incapable of action/ powerless hilflos +
D 職能 + * * zhi2neng2 function Funktion, +
D 只能 + * * zhi3neng2 can but gezwungen sein, nicht anders können +
D 智能 + * * zhi4neng2 aptitude/ capacity Intelligenz, geistige Fähigkeiten +
D 原子能 + * * yuan2zi3neng2 atomic energy Atomkraft, Kernenergie +
Oxford3000Ten
These results are a further proof of his outstanding ability.
Diese Ergebnisse sind ein weiterer Beweis seiner herausragenden Fähigkeiten.
Estos resultados son una prueba más de su destacada habilidad.
Ces résultats sont une preuve supplémentaire de sa capacité exceptionnelle.

Estes resultados são uma prova adicional de sua excelente habilidade.
ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถที่โดดเด่นของเขา
Những kết quả này là một bằng chứng nữa về khả năng xuất sắc của ông.
这些结果进一步证明了他卓越的能力。
這些結果進一步證明了他卓越的能力。
They are able to offer attractive career opportunities to graduates.
Sie bieten den Absolventen attraktive Karrierechancen.
Pueden ofrecer atractivas oportunidades de carrera a los graduados.
Ils sont en mesure d'offrir des opportunités de carrière attrayantes aux diplômés.

Eles são capazes de oferecer oportunidades de carreira atraentes para os graduados.
พวกเขาสามารถที่จะนำเสนอโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
Họ có thể cung cấp cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên tốt nghiệp.
他们能够为毕业生提供有吸引力的职业机会。
他們能夠為畢業生提供有吸引力的職業機會。
I can't think of any possible explanation for his absence.
Ich kann mir keine mögliche Erklärung für seine Abwesenheit vorstellen.
No puedo pensar en ninguna explicación posible para su ausencia.
Je ne peux pas penser à une explication possible de son absence.

Não consigo pensar em nenhuma explicação possível para sua ausência.
ฉันไม่สามารถคิดคำอธิบายใด ๆ ที่เป็นไปได้สำหรับการที่เขาไม่อยู่
Tôi không thể nghĩ ra lời giải thích nào cho sự vắng mặt của mình.
我想不出他有什么可能的解释。
我想不出他有什麼可能的解釋。
According to German law, you can't beat children.
Nach deutschem Recht können Sie Kinder nicht schlagen.
De acuerdo con la ley alemana, no se puede vencer a los niños.
Selon la loi allemande, vous ne pouvez pas battre les enfants.

De acordo com a lei alemã, você não pode vencer as crianças.
ตามกฎหมายเยอรมันคุณไม่สามารถเอาชนะเด็กได้
Theo luật pháp Đức, bạn không thể đánh bại trẻ em.
根据德国法律,你不能打败孩子。
根據德國法律,你不能打敗孩子。
He acquired many of his skills at university.
Er erwarb viele seiner Fähigkeiten an der Universität.
Adquirió muchas de sus habilidades en la universidad.
Il a acquis plusieurs de ses compétences à l'université.

Ele adquiriu muitas das suas habilidades na universidade.
เขาได้รับทักษะมากมายจากมหาวิทยาลัย
Anh đã có nhiều kỹ năng của mình tại trường đại học.
他在大学获得了很多技能。
他在大學獲得了很多技能。
The actual travel time might be longer.
Die tatsächliche Reisezeit könnte länger sein.
El tiempo real de viaje puede ser más largo.
Le temps de déplacement réel peut être plus long.

O tempo real de viagem pode ser maior.
เวลาเดินทางจริงอาจนานกว่านี้
Thời gian đi thực tế có thể dài hơn.
实际的旅行时间可能会更长。
實際的旅行時間可能會更長。
Loud music at night may annoy other residents.
Laute Musik in der Nacht kann andere Bewohner verärgern.
La música fuerte por la noche puede molestar a otros residentes.
La musique forte la nuit peut ennuyer les autres résidents.

Música alta à noite pode incomodar outros residentes.
เพลงดังในตอนกลางคืนอาจรบกวนผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ
Tiếng nhạc dội vào ban đêm có thể làm phiền các cư dân khác.
晚上大声的音乐可能会让其他居民恼火。
晚上大聲的音樂可能會讓其他居民惱火。
Artificial intelligence will change our future.
Künstliche Intelligenz wird unsere Zukunft verändern.
La inteligencia artificial cambiará nuestro futuro.
L'intelligence artificielle va changer notre avenir.

A inteligência artificial mudará nosso futuro.
ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนอนาคตของเรา
Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi tương lai của chúng ta.
人工智能将改变我们的未来。
人工智能將改變我們的未來。
The recruitment process includes an assessment of the applicants' skills.
Das Einstellungsverfahren umfasst eine Beurteilung der Fähigkeiten der Bewerber.
El proceso de contratación incluye una evaluación de las habilidades de los solicitantes.
Le processus de recrutement comprend une évaluation des compétences des candidats.

O processo de recrutamento inclui uma avaliação das habilidades dos candidatos.
ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรรวมถึงการประเมินทักษะของผู้สมัคร
Quá trình tuyển dụng bao gồm đánh giá kỹ năng của ứng viên.
招聘过程包括评估申请人的技能。
招聘過程包括評估申請人的技能。
Bad weather can have an impact on our mood.
Schlechtes Wetter kann unsere Stimmung beeinflussen.
El mal tiempo puede tener un impacto en nuestro estado de ánimo.
Le mauvais temps peut avoir un impact sur notre humeur.

O mau tempo pode ter um impacto no nosso humor.
สภาพอากาศเลวร้ายอาจส่งผลต่ออารมณ์ของเรา
Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta.
恶劣天气可能会对我们的情绪产生影响。
惡劣天氣可能會對我們的情緒產生影響。
Can you afford to behave like that in school?
Können Sie es sich leisten, sich in der Schule so zu verhalten?
¿Puede permitirse comportarse así en la escuela?
Pouvez-vous vous permettre de vous comporter comme ça à l'école?

Você pode se comportar assim na escola?
คุณสามารถที่จะประพฤติเช่นนั้นในโรงเรียนได้หรือไม่?
Bạn có khả năng cư xử như thế ở trường học?
你能在学校中表现得如何吗?
你能在學校中表現得如何嗎?
Renewable energy has countless benefits.
Erneuerbare Energie hat unzählige Vorteile.
La energía renovable tiene innumerables beneficios.
L'énergie renouvelable a d'innombrables avantages.

A energia renovável tem inúmeros benefícios.
พลังงานทดแทนมีประโยชน์มากมาย
Năng lượng tái tạo có vô số lợi ích.
可再生能源具有无数的好处。
可再生能源具有無數的好處。
The boxer was able to dodge the blow.
Der Boxer konnte dem Schlag ausweichen.
El boxeador pudo esquivar el golpe.
Le boxeur a pu esquiver le coup.

O boxeador conseguiu esquivar o golpe.
นักมวยก็สามารถที่จะหลบระเบิด
Vị võ sĩ đã có thể né đòn.
这位拳击手能够躲开这一击。
這位拳擊手能夠躲開這一擊。
The brain needs oxygen to function.
Das Gehirn braucht Sauerstoff, um zu funktionieren.
El cerebro necesita oxígeno para funcionar.
Le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner.

O cérebro precisa de oxigênio para funcionar.
สมองต้องการออกซิเจนเพื่อการทำงาน
Não cần oxy để hoạt động.
大脑需要氧气才能发挥作用。
大腦需要氧氣才能發揮作用。
Excuse me, can you help me?
Entschuldigung, können Sie mir helfen?
¿Disculpe puede ayudarme?
Excusez-moi, pouvez-vous m'aider?

Licença, você pode me ajudar?
ขอโทษนะคุณช่วยฉันได้ไหม?
Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không?
请问你能帮我么?
請問你能幫我麼?
Can they cure cancer?
Können sie Krebs heilen?
¿Pueden curar el cáncer?
Peuvent-ils guérir le cancer?

Eles podem curar o câncer?
พวกเขาสามารถรักษามะเร็งได้หรือไม่?
Họ có thể chữa bệnh ung thư không?
他们能治好癌症吗?
他們能治好癌症嗎?
After my surgery, I am finally capable of working.
Nach meiner Operation bin ich endlich arbeitsfähig.
Después de mi cirugía, finalmente soy capaz de trabajar.
Après mon opération, je suis enfin capable de travailler.

Após minha cirurgia, finalmente sou capaz de trabalhar.
หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วฉันก็มีความสามารถในการทำงาน
Sau khi phẫu thuật của tôi, tôi cuối cùng đã có khả năng làm việc.
手术后,我终于有能力工作了。
手術後,我終於有能力工作了。
Certain things should only be discussed in private.
Bestimmte Dinge sollten nur privat diskutiert werden.
Ciertas cosas solo deben discutirse en privado.
Certaines choses ne devraient être discutées qu'en privé.

Certas coisas só devem ser discutidas em particular.
บางสิ่งควรได้รับการกล่าวถึงเป็นส่วนตัวเท่านั้น
Một số điều chỉ nên được thảo luận riêng tư.
某些事情只能在私下讨论。
某些事情只能在私下討論。
Unfortunately, I can't come.
Leider kann ich nicht kommen.
Lamentablemente, no puedo ir.
Malheureusement, je ne peux pas venir.

Infelizmente, não posso ir.
แต่ฉันไม่สามารถมาได้
Thật không may, tôi không thể đến.
不幸的是,我不能来。
不幸的是,我不能來。
We are reducing our consumption of water and energy.
Wir reduzieren unseren Verbrauch von Wasser und Energie.
Estamos reduciendo nuestro consumo de agua y energía.
Nous réduisons notre consommation d'eau et d'énergie.

Estamos reduzindo nosso consumo de água e energia.
เรากำลังลดการใช้น้ำและพลังงาน
Chúng tôi đang giảm tiêu thụ nước và năng lượng.
我们正在减少水和能源的消耗。
我們正在減少水和能源的消耗。
Fit people are better able to cope with stress.
Guttrainierte Menschen sind besser in der Lage, mit Stress umzugehen.
Las personas en forma son más capaces de lidiar con el estrés.
Les personnes aptes sont mieux à même de faire face au stress.

As pessoas aptas são mais capazes de lidar com o estresse.
คนพอดีสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น
Người phù hợp có khả năng đối phó với căng thẳng tốt hơn.
健康的人能够更好地应对压力。
健康的人能夠更好地應對壓力。
The children wished they could extend the summer holiday.
Die Kinder wünschten, sie könnten die Sommerferien verlängern.
Los niños desearon poder extender las vacaciones de verano.
Les enfants ont souhaité pouvoir prolonger les vacances d'été.

As crianças desejavam que pudessem estender as férias de verão.
เด็ก ๆ อยากจะขยายวันหยุดฤดูร้อน
Các em muốn họ có thể mở rộng kỳ nghỉ hè.
孩子们希望他们能延长暑假。
孩子們希望他們能延長暑假。
The government was able to avert the crisis in time.
Die Regierung konnte die Krise rechtzeitig abwenden.
El gobierno pudo evitar la crisis a tiempo.
Le gouvernement a pu éviter la crise à temps.

O governo conseguiu evitar a crise no tempo.
รัฐบาลสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติได้ทันเวลา
Chính phủ đã có thể ngăn chặn khủng hoảng kịp thời.
政府能够及时避免危机。
政府能夠及時避免危機。
The body has a natural defence against viruses.
Der Körper hat eine natürliche Abwehr gegen Viren.
El cuerpo tiene una defensa natural contra los virus.
Le corps a une défense naturelle contre les virus.

O corpo possui uma defesa natural contra vírus.
ร่างกายได้รับการป้องกันตามธรรมชาติจากเชื้อไวรัส
Cơ thể có một phòng vệ tự nhiên chống lại virus.
身体对抗病毒具有天然的防御能力。
身體對抗病毒具有天然的防禦能力。
We cannot delay the appointment any longer.
Wir können den Termin nicht mehr verschieben.
No podemos retrasar la cita por más tiempo.
Nous ne pouvons plus retarder le rendez-vous.

Não podemos atrasar o compromisso por mais tempo.
เราไม่สามารถเลื่อนการนัดหมายได้อีกต่อไป
Chúng tôi không thể hoãn cuộc hẹn nữa.
我们不能再拖延任命了。
我們不能再拖延任命了。
The salesman demonstrated the new features of the product.
Der Verkäufer demonstrierte die neuen Funktionen des Produkts.
El vendedor demostró las nuevas características del producto.
Le vendeur a démontré les nouvelles fonctionnalités du produit.

O vendedor demonstrou as novas características do produto.
พนักงานขายได้แสดงคุณลักษณะใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์
Người bán hàng đã chứng minh được các tính năng mới của sản phẩm.
推销员展示了该产品的新功能。
推銷員展示了該產品的新功能。
Could you describe the person in detail?
Kannst du die Person im Detail beschreiben?
¿Podría describir a la persona en detalle?
Pourriez-vous décrire la personne en détail?

Você poderia descrever a pessoa em detalhes?
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดได้ไหม?
Bạn có thể mô tả người cụ thể?
你能详细描述一下这个人吗?
你能詳細描述一下這個人嗎?
I did everything I could.
Ich habe alles getan, was ich konnte.
Hice todo lo que pude.
J'ai fait tout ce que je pouvais.

Fiz tudo o que pude.
ฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันทำได้
Tôi đã làm tất cả những gì có thể.
我尽我所能。
我盡我所能。
The new software enables me to work from home.
Die neue Software ermöglicht es mir, von zu Hause aus zu arbeiten.
El nuevo software me permite trabajar desde casa.
Le nouveau logiciel me permet de travailler à la maison.

O novo software me permite trabalhar em casa.
ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยให้ฉันทำงานจากที่บ้านได้
Phần mềm mới này cho phép tôi làm việc ở nhà.
新软件使我能够在家工作。
新軟件使我能夠在家工作。
Physics is about matter and energy.
In der Physik geht es um Materie und Energie.
La física se trata de materia y energía.
La physique concerne la matière et l'énergie.

A física é sobre matéria e energia.
ฟิสิกส์เป็นเรื่องและพลังงาน
Vật lý là về vật chất và năng lượng.
物理是关于物质和能量。
物理是關於物質和能量。
I will do everything I can to address the problem.
Ich werde alles tun, um das Problem anzugehen.
Haré todo lo que pueda para resolver el problema.
Je ferai tout ce que je peux pour résoudre le problème.

Farei tudo o que puder para resolver o problema.
ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหา
Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để giải quyết vấn đề.
我会尽我所能解决这个问题。
我會盡我所能解決這個問題。
Some companies exist only on paper.
Einige Unternehmen existieren nur auf dem Papier.
Algunas empresas existen solo en papel.
Certaines entreprises n'existent que sur papier.

Algumas empresas existem apenas no papel.
บาง บริษัท มีอยู่เฉพาะบนกระดาษเท่านั้น
Một số công ty chỉ tồn tại trên giấy.
有些公司只能在纸上存在。
有些公司只能在紙上存在。
The period is limited but may be extended.
Die Frist ist begrenzt, kann aber verlängert werden.
El período es limitado pero puede extenderse.
La période est limitée mais peut être prolongée.

O período é limitado, mas pode ser estendido.
ระยะเวลามี จำกัด แต่อาจขยายได้
Thời hạn có hạn nhưng có thể được kéo dài.
期限有限,但可能会延长。
期限有限,但可能會延長。
After extensive research, she was able to complete her report.
Nach umfangreichen Recherchen konnte sie ihren Bericht vervollständigen.
Después de una extensa investigación, pudo completar su informe.
Après de longues recherches, elle a pu compléter son rapport.

Após uma extensa pesquisa, ela conseguiu completar seu relatório.
หลังจากการค้นคว้าเสร็จแล้วเธอก็สามารถทำรายงานได้สำเร็จ
Sau khi nghiên cứu sâu rộng, cô đã hoàn thành báo cáo của mình.
经过广泛的研究,她能够完成她的报告。
經過廣泛研究後,她能夠完成她的報告。
The singer had extraordinary talent.
Der Sänger hatte außergewöhnliches Talent.
El cantante tenía un talento extraordinario.
Le chanteur avait un talent extraordinaire.

O cantor tinha talento extraordinário.
นักร้องมีพรสวรรค์พิเศษ
Ca sĩ có tài năng phi thường.
这位歌手拥有非凡的才能。
這位歌手擁有非凡的才能。
The new machine has some special features.
Die neue Maschine hat einige Besonderheiten.
La nueva máquina tiene algunas características especiales.
La nouvelle machine a des caractéristiques spéciales.

A nova máquina tem algumas características especiais.
เครื่องใหม่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง
Máy mới có một số tính năng đặc biệt.
新机器有一些特殊功能。
新機器有一些特殊功能。
Luckily, we were able to extinguish the fire quickly.
Glücklicherweise konnten wir das Feuer schnell löschen.
Afortunadamente, pudimos extinguir el fuego rápidamente.
Heureusement, nous avons pu éteindre le feu rapidement.

Por sorte, conseguimos apagar o fogo rapidamente.
โชคดีที่เราสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
May mắn thay, chúng tôi đã có thể dập tắt ngọn lửa một cách nhanh chóng.
幸运的是,我们能够迅速扑灭火灾。
幸運的是,我們能夠迅速撲滅火災。
You still need to enable this function.
Sie müssen diese Funktion noch aktivieren.
Aún necesita habilitar esta función.
Vous devez toujours activer cette fonction.

Você ainda precisa ativar esta função.
คุณยังต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
Bạn vẫn cần bật chức năng này.
您仍然需要启用此功能。
您仍然需要啟用此功能。
My internship helped me gain practical skills.
Mein Praktikum hat mir geholfen, praktische Fähigkeiten zu erwerben.
Mi pasantía me ayudó a adquirir habilidades prácticas.
Mon stage m'a aidé à acquérir des compétences pratiques.

Meu estágio me ajudou a adquirir habilidades práticas.
การฝึกงานของฉันช่วยให้ฉันได้รับทักษะการปฏิบัติ
Thực tập của tôi đã giúp tôi đạt được những kỹ năng thực tiễn.
我的实习帮助我获得了实用技能。
我的實習幫助我獲得了實用技能。
Gas is an important source of energy.
Gas ist eine wichtige Energiequelle.
El gas es una importante fuente de energía.
Le gaz est une source d'énergie importante.

O gás é uma importante fonte de energia.
ก๊าซเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ
Gas là một nguồn năng lượng quan trọng.
天然气是重要的能源。
天然氣是重要的能源。
There is no guarantee that this plan will work.
Es gibt keine Garantie, dass dieser Plan funktioniert.
No hay garantía de que este plan funcione.
Il n'y a aucune garantie que ce plan fonctionnera.

Não há garantia de que este plano funcione.
ไม่มีการรับประกันว่าแผนนี้จะใช้ได้ผลดี
Không có đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ làm việc.
这个计划无法保证能够奏效。
這個計劃無法保證能夠奏效。
One mustn't give up halfway in one's studies.
Man darf nicht auf halben Weg in seinen Studien aufgeben.
No se debe renunciar a la mitad de los estudios.
Il ne faut pas abandonner à mi-chemin de ses études.

Não se deve desistir até a metade dos estudos.
หนึ่งไม่ต้องให้ขึ้นครึ่งหนึ่งในการศึกษาของคน
Không được bỏ một nửa trong nghiên cứu của một người.
在学习中一定不能放弃。
在學習中一定不能放棄。
If you do not pay attention, you might hurt your fingers.
Wenn Sie nicht aufpassen, verletzen Sie möglicherweise Ihre Finger.
Si no le prestas atención, podrías lastimarte los dedos.
Si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous blesser les doigts.

Se você não prestar atenção, pode machucar os dedos.
ถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณอาจทำร้ายนิ้วมือคุณ
Nếu bạn không chú ý, bạn có thể làm tổn thương các ngón tay của bạn.
如果你不注意,你可能会伤到你的手指。
如果你不注意,你可能會傷到你的手指。
Penetrating the fortress is virtually impossible.
Das Durchdringen der Festung ist praktisch unmöglich.
Penetrar la fortaleza es virtualmente imposible.
Pénétrer la forteresse est pratiquement impossible.

Penetrar a fortaleza é praticamente impossível.
การเจาะป้อมปราการเป็นไปไม่ได้เลย
Xâm nhập pháo đài là hầu như không thể.
穿透堡垒几乎是不可能的。
穿透堡壘幾乎是不可能的。
A first impression can last for a long time.
Ein erster Eindruck kann lange anhalten.
Una primera impresión puede durar mucho tiempo.
Une première impression peut durer longtemps.

Uma primeira impressão pode durar muito tempo.
ความประทับใจครั้งแรกอาจใช้เวลานาน
Ấn tượng đầu tiên có thể kéo dài trong một thời gian dài.
第一印象可能会持续很长时间。
第一印象可能會持續很長時間。
I am sure we can improve our language skills in the course.
Ich bin mir sicher, dass wir unsere Sprachkenntnisse im Kurs verbessern können.
Estoy seguro de que podemos mejorar nuestras habilidades lingüísticas en el curso.
Je suis sûr que nous pouvons améliorer nos compétences linguistiques dans le cours.

Estou certo de que podemos melhorar nossas habilidades linguísticas no curso.
ผมแน่ใจว่าเราสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเราได้ในหลักสูตร
Tôi chắc chắn chúng tôi có thể nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình trong khóa học.
我相信我们可以在课程中提高我们的语言技能。
我相信我們可以在課程中提高我們的語言技能。
I hurt my knee. I can't walk now.
Ich habe mich am Knie verletzt. Ich kann jetzt nicht gehen.
Me lastimé la rodilla. No puedo caminar ahora
Je me suis fait mal au genou. Je ne peux pas marcher maintenant.

Eu machuquei meu joelho. Não posso andar agora.
ฉันเจ็บเข่า ตอนนี้ฉันไม่สามารถเดินได้
Tôi đau đầu gối. Tôi không thể đi bộ bây giờ.
我伤了我的膝盖。我现在不能走路。
我傷了我的膝蓋。我現在不能走路。
It will very likely rain tomorrow.
Es wird sehr wahrscheinlich morgen regnen.
Es muy probable que llueva mañana.
Il pleuvra très probablement demain.

Provavelmente vai chover amanhã.
อาจมีฝนพรำในวันพรุ่งนี้
Rất có thể sẽ mưa vào ngày mai.
明天很可能下雨。
明天很可能下雨。
Suffrage was limited and only men could vote.
Das Wahlrecht war begrenzt und nur Männer konnten wählen.
El sufragio era limitado y solo los hombres podían votar.
Le suffrage était limité et seuls les hommes pouvaient voter.

Sufrágio era limitado e apenas os homens podiam votar.
การลงคะแนนเสียงมีจำนวน จำกัด และมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนได้
Quyền hạn được giới hạn và chỉ có người đàn ông có thể bỏ phiếu.
普选是有限的,只有男子才能投票。
普選是有限的,只有男子才能投票。
I like poetry, but my own literary skills are limited.
Ich mag Poesie, aber meine eigenen literarischen Fähigkeiten sind begrenzt.
Me gusta la poesía, pero mis propias habilidades literarias son limitadas.
J'aime la poésie, mais mes compétences littéraires sont limitées.

Eu gosto de poesia, mas minhas próprias habilidades literárias são limitadas.
ฉันชอบบทกวี แต่ทักษะทางวรรณกรรมของตัวเองมีอยู่อย่าง จำกัด
Tôi thích thơ, nhưng kỹ năng văn học của tôi bị hạn chế.
我喜欢诗歌,但我的文学技能是有限的。
我喜歡詩歌,但我的文學技能是有限的。
I was able to locate the source of the noise.
Ich konnte die Quelle des Geräusches lokalisieren.
Pude localizar la fuente del ruido.
J'étais capable de localiser la source du bruit.

Eu consegui localizar a fonte do ruído.
ฉันสามารถหาแหล่งที่มาของเสียง
Tôi đã có thể xác định được nguồn gốc tiếng ồn.
我能够找到噪音的来源。
我能夠找到噪音的來源。
Last year, energy prices were much lower.
Im vergangenen Jahr waren die Energiepreise viel niedriger.
El año pasado, los precios de la energía fueron mucho más bajos.
L'année dernière, les prix de l'énergie étaient beaucoup plus bas.

No ano passado, os preços da energia foram muito menores.
ปีที่แล้วราคาพลังงานลดลงมาก
Năm ngoái, giá năng lượng thấp hơn nhiều.
去年,能源价格低得多。
去年,能源價格低得多。
Being generous means being able to share with others.
Großzügig sein bedeutet, mit anderen teilen zu können.
Ser generoso significa poder compartir con los demás.
Être généreux signifie être capable de partager avec les autres.

Ser generoso significa poder compartilhar com os outros.
เป็นคนใจกว้างที่สามารถแบ่งปันกับคนอื่นได้
Là hào phóng có nghĩa là có thể chia sẻ với người khác.
慷慨意味着能够与他人分享。
慷慨意味著能夠與他人分享。
Being generous means being able to share with others.
Großzügig sein bedeutet, mit anderen teilen zu können.
Ser generoso significa poder compartir con los demás.
Être généreux signifie être capable de partager avec les autres.

Ser generoso significa poder compartilhar com os outros.
เป็นคนใจกว้างที่สามารถแบ่งปันกับคนอื่นได้
Là hào phóng có nghĩa là có thể chia sẻ với người khác.
慷慨意味着能够与他人分享。
慷慨意味著能夠與他人分享。
We informed the client of the costs that might accrue.
Wir haben dem Kunden die möglicherweise entstehenden Kosten mitgeteilt.
Informamos al cliente de los costos que podrían acumularse.
Nous avons informé le client des coûts qui pourraient en découler.

Nós informamos o cliente sobre os custos que podem resultar.
เราแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
Chúng tôi thông báo cho khách hàng về các chi phí có thể tích lũy.
我们通知客户可能产生的成本。
我們通知客戶可能產生的成本。
The brain needs oxygen to function.
Das Gehirn braucht Sauerstoff, um zu funktionieren.
El cerebro necesita oxígeno para funcionar.
Le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner.

O cérebro precisa de oxigênio para funcionar.
สมองต้องการออกซิเจนเพื่อการทำงาน
Não cần oxy để hoạt động.
大脑需要氧气才能发挥作用。
大腦需要氧氣才能發揮作用。
The probability that this scenario will occur is very low.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, ist sehr gering.
La probabilidad de que ocurra este escenario es muy baja.
La probabilité que ce scénario se produise est très faible.

A probabilidade de que esse cenário ocorra seja muito baixa.
ความเป็นไปได้ที่สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่ำมาก
Xác suất mà kịch bản này sẽ xảy ra là rất thấp.
这种情况发生的可能性非常低。
這種情況發生的可能性非常低。
The period is limited but may be extended.
Die Frist ist begrenzt, kann aber verlängert werden.
El período es limitado pero puede extenderse.
La période est limitée mais peut être prolongée.

O período é limitado, mas pode ser estendido.
ระยะเวลามี จำกัด แต่อาจขยายได้
Thời hạn có hạn nhưng có thể được kéo dài.
期限有限,但可能会延长。
期限有限,但可能會延長。
The pipe is blocked and the water cannot drain.
Das Rohr ist verstopft und das Wasser kann nicht ablaufen.
La tubería está bloqueada y el agua no puede drenar.
Le tuyau est bloqué et l'eau ne peut pas s'écouler.

O tubo é bloqueado e a água não pode drenar.
ท่อถูกปิดกั้นและน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้
Ống bị tắc và nước không thoát được.
管道堵塞,水不能流失。
管道堵塞,水不能流失。
Plants transform the energy of the sun into sugar.
Pflanzen transformieren die Energie der Sonne in Zucker.
Las plantas transforman la energía del sol en azúcar.
Les plantes transforment l'énergie du soleil en sucre.

As plantas transformam a energia do sol em açúcar.
พืชแปลงพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นน้ำตาล
Cây biến đổi năng lượng của mặt trời thành đường.
植物将太阳的能量转化为糖。
植物將太陽的能量轉化為糖。
We should consider all possibilities.
Wir sollten alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.
Deberíamos considerar todas las posibilidades.
Nous devrions considérer toutes les possibilités.

Devemos considerar todas as possibilidades.
เราควรพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมด
Chúng ta nên xem xét tất cả các khả năng.
我们应该考虑一切可能性。
我們應該考慮一切可能性。
I visit my parents as often as possible.
Ich besuche meine Eltern so oft wie möglich.
Visito a mis padres tan a menudo como sea posible.
Je rends visite à mes parents aussi souvent que possible.

Eu viajo meus pais com a maior freqüência possível.
ฉันไปเยี่ยมพ่อแม่บ่อยที่สุด
Tôi thăm cha mẹ tôi càng thường xuyên càng tốt.
我尽可能经常拜访我的父母。
我盡可能經常拜訪我的父母。
The train will possibly be ten minutes late.
Der Zug wird möglicherweise zehn Minuten zu spät kommen.
El tren posiblemente llegará diez minutos tarde.
Le train aura peut-être dix minutes de retard.

O trem será possivelmente dez minutos de atraso.
รถไฟอาจจะช้ากว่าสิบนาที
Xe lửa có thể sẽ chậm trễ mười phút.
火车可能晚点十分钟。
火車可能晚點十分鐘。
During work experience, students can gain practical skills.
Während der Arbeitserfahrung können Studenten praktische Fähigkeiten erwerben.
Durante la experiencia laboral, los estudiantes pueden obtener habilidades prácticas.
Au cours de l'expérience de travail, les étudiants peuvent acquérir des compétences pratiques.

Durante a experiência de trabalho, os alunos podem adquirir habilidades práticas.
ในระหว่างประสบการณ์การทำงานนักเรียนสามารถได้รับทักษะการปฏิบัติ
Trong kinh nghiệm làm việc, học sinh có thể đạt được các kỹ năng thực hành.
在工作经历中,学生可以获得实用技能。
在工作經歷中,學生可以獲得實用技能。
I will probably see my friend tomorrow, but I am not sure.
Ich werde wahrscheinlich morgen meinen Freund sehen, aber ich bin mir nicht sicher.
Probablemente veré a mi amigo mañana, pero no estoy seguro.
Je verrai probablement mon ami demain, mais je ne suis pas sûr.

Provavelmente vou ver meu amigo amanhã, mas não tenho certeza.
ฉันอาจจะเห็นเพื่อนของฉันในวันพรุ่งนี้ แต่ฉันไม่แน่ใจ
Tôi có lẽ sẽ gặp bạn tôi vào ngày mai, nhưng tôi không chắc.
我明天可能会看到我的朋友,但我不确定。
我明天可能會看到我的朋友,但我不確定。
You have to pull the door in order to open it.
Sie müssen ziehen, um die Tür zu öffnen.
Tienes que tirar de la puerta para abrirla.
Vous devez tirer la porte pour l'ouvrir.

Você deve puxar a porta para abri-la.
คุณต้องดึงประตูเพื่อเปิด
Bạn phải kéo cửa để mở nó.
你必须拉开门才能打开它。
你必須拉開門才能打開它。
He spoke so quietly that I could barely understand him.
Er sprach so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte.
Habló en voz tan baja que apenas pude entenderlo.
Il parlait si doucement que je pouvais à peine le comprendre.

Ele falou tão silenciosamente que quase não consegui entender.
เขาพูดอย่างเงียบ ๆ จนแทบจะไม่เข้าใจเขา
Anh ấy nói nhẹ nhàng đến mức tôi không thể hiểu anh ấy.
他平静地说话,我几乎不能理解他。
他平靜地說話,我幾乎不能理解他。
Being able to sing is a real gift.
In der Lage zu singen ist ein echtes Geschenk.
Poder cantar es un verdadero regalo.
Être capable de chanter est un vrai cadeau.

Ser capaz de cantar é um verdadeiro presente.
ความสามารถในการร้องเพลงเป็นของขวัญที่แท้จริง
Khả năng hát là một món quà thực sự.
能够唱歌是一个真正的礼物。
能夠唱歌是一個真正的禮物。
I need the receipt in order to exchange the item.
Ich brauche die Quittung, um den Gegenstand einzutauschen.
Necesito el recibo para poder cambiar el artículo.
J'ai besoin du reçu pour échanger l'article.

Eu preciso do recibo para trocar o item.
ฉันต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า
Tôi cần biên nhận để đổi món hàng.
我需要收据才能交换物品。
我需要收據才能交換物品。
I reckon it will take us an hour to get to the airport.
Ich rechne damit, dass wir eine Stunde brauchen werden, um zum Flughafen zu kommen.
Creo que nos llevará una hora llegar al aeropuerto.
Je pense qu'il nous faudra une heure pour arriver à l'aéroport.

Eu acho que isso nos levará uma hora para chegar ao aeroporto.
ฉันคิดว่าจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปสนามบิน
Tôi cho rằng sẽ mất một giờ để đến sân bay.
我估计要花一个小时才能到达机场。
我估計要花一個小時才能到達機場。
The procedure may be changed depending on the results of the review.
Das Verfahren kann abhängig von den Ergebnissen der Überprüfung geändert werden.
El procedimiento puede cambiar dependiendo de los resultados de la revisión.
La procédure peut être modifiée en fonction des résultats de l'examen.

O procedimento pode ser alterado dependendo dos resultados da revisão.
ขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการทบทวน
Thủ tục có thể được thay đổi tùy thuộc vào kết quả của tổng quan.
程序可能会根据审查结果而改变。
程序可能會根據審查結果而改變。
Cutting costs may lead to significant savings.
Kosteneinsparungen können zu erheblichen Einsparungen führen.
Reducir los costos puede conducir a ahorros significativos.
La réduction des coûts peut entraîner des économies importantes.

Os custos de corte podem levar a economias significativas.
การตัดค่าใช้จ่ายอาจนำไปสู่การออมที่สำคัญ
Chi phí cắt giảm có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể.
削减成本可能会导致显着的节省。
削減成本可能會導致顯著的節省。
I am too old to listen to silly stories.
Ich bin zu alt, um dumme Geschichten zu hören.
Soy demasiado viejo para escuchar historias tontas.
Je suis trop vieux pour écouter des histoires idiotes.

Eu sou muito velho para ouvir histórias tolas.
ฉันแก่เกินไปที่จะฟังเรื่องราวโง่ ๆ
Tôi quá già để nghe câu chuyện ngớ ngẩn.
我太老,不能听愚蠢的故事。
我太老,不能聽愚蠢的故事。
I cannot attend, but I will be with you in spirit.
Ich kann nicht teilnehmen, aber ich werde im Geiste bei dir sein.
No puedo asistir, pero estaré contigo en espíritu.
Je ne peux pas y assister, mais je serai avec vous en esprit.

Não posso participar, mas estarei com você em espírito.
ฉันไม่สามารถเข้าร่วม แต่ฉันจะอยู่กับคุณในจิตวิญญาณ
Tôi không thể tham dự, nhưng tôi sẽ ở bên bạn trong tinh thần.
我不能参加,但我会在精神上与你同在。
我不能參加,但我會在精神上與你同在。
Meat should be stored in the fridge, otherwise it can spoil.
Fleisch sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden, sonst kann es verderben.
La carne debe almacenarse en el refrigerador, de lo contrario se puede echar a perder.
La viande doit être conservée au réfrigérateur, sinon elle risque de se gâter.

A carne deve ser armazenada na geladeira, caso contrário pode estragar.
ควรเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในตู้เย็นมิฉะนั้นอาจทำให้เสีย
Thịt phải được giữ trong tủ lạnh, nếu không nó có thể bị hư hỏng.
肉应存放在冰箱里,否则可能会破坏。
肉應存放在冰箱裡,否則可能會破壞。
Such rare gems can only be found here.
Solche seltenen Edelsteine ​​können nur hier gefunden werden.
Tales extrañas gemas solo se pueden encontrar aquí.
De telles gemmes rares peuvent seulement être trouvées ici.

Essas gemas raras só podem ser encontradas aqui.
อัญมณีหายากดังกล่าวสามารถพบได้ที่นี่เท่านั้น
Những viên đá quý hiếm như vậy chỉ có thể được tìm thấy ở đây.
这种稀有宝石只能在这里找到。
這種稀有寶石只能在這裡找到。
My phone suddenly malfunctioned, so I could not call.
Mein Telefon funktionierte plötzlich nicht mehr, also konnte ich nicht anrufen.
Mi teléfono de repente funcionó mal, así que no pude llamar.
Mon téléphone a soudainement mal fonctionné, donc je n'ai pas pu appeler.

O meu telefone de repente funcionou mal, então não consegui ligar.
โทรศัพท์ของฉันทำงานไม่ได้ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถโทรศัพท์ได้
Điện thoại đột ngột bị hỏng hóc, vì vậy tôi không thể gọi.
我的手机突然发生故障,所以我不能打电话。
我的手機突然發生故障,所以我不能打電話。
My skills include singing, dancing and swimming.
Meine Fähigkeiten schließen Singen, Tanzen und Schwimmen ein.
Mis habilidades incluyen cantar, bailar y nadar.
Mes compétences comprennent le chant, la danse et la natation.

Minhas habilidades incluem cantar, dançar e nadar.
ทักษะของฉันคือการร้องเพลงเต้นรำและว่ายน้ำ
Kỹ năng của tôi bao gồm hát, nhảy múa và bơi lội.
我的技能包括唱歌,跳舞和游泳。
我的技能包括唱歌,跳舞和游泳。
This smartphone's technology is highly advanced.
Die Technologie dieses Smartphones ist sehr fortschrittlich.
La tecnología de este teléfono inteligente es muy avanzada.
La technologie de ce smartphone est très avancée.

A tecnologia deste smartphone é altamente avançada.
เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนนี้ก้าวหน้ามาก
Công nghệ của điện thoại thông minh này rất tiên tiến.
这款智能手机的技术非常先进。
這款智能手機的技術非常先進。
I can only focus on one thing at a time.
Ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren.
Solo puedo enfocarme en una cosa a la vez.
Je peux seulement me concentrer sur une chose à la fois.

Só posso me concentrar em uma coisa de cada vez.
ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งหนึ่งที่เวลาเท่านั้น
Tôi chỉ có thể tập trung vào một việc một lần.
我一次只能关注一件事。
我一次只能關註一件事。
These panels transform solar energy into electricity.
Diese Paneelen wandeln Sonnenenergie in Elektrizität um.
Estos paneles transforman la energía solar en electricidad.
Ces panneaux transforment l'énergie solaire en électricité.

Esses painéis transformam energia solar em eletricidade.
แผงเหล่านี้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
Những tấm này biến đổi năng lượng mặt trời thành điện.
这些面板将太阳能转化为电力。
這些面板將太陽能轉化為電力。
It is unlikely that he will win the lottery again.
Es ist unwahrscheinlich, dass er erneut im Lotto gewinnt.
Es poco probable que gane la lotería de nuevo.
Il est peu probable qu'il gagne à nouveau la loterie.

É improvável que ele vença a loteria novamente.
เป็นไปได้ยากที่เขาจะชนะการจับสลากอีกครั้ง
Có vẻ như anh ta sẽ không giành được vé số một lần nữa.
他不太可能再次赢得彩票。
他不太可能再次贏得彩票。
I can only afford to buy a used car.
Ich kann mir nur einen Gebrauchtwagen leisten.
Solo puedo permitirme comprar un auto usado.
Je peux seulement me permettre d'acheter une voiture d'occasion.

Só posso comprar um carro usado.
ฉันสามารถซื้อรถที่ใช้ได้
Tôi chỉ có thể mua một chiếc xe đã qua sử dụng.
我只能买得起二手车。
我只能買得起二手車。
Only an expert can tell the real value of this watch.
Nur ein Experte kann den wahren Wert dieser Uhr erkennen.
Solo un experto puede decir el valor real de este reloj.
Seul un expert peut dire la valeur réelle de cette montre.

Apenas um especialista pode dizer o valor real deste relógio.
เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถบอกได้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของนาฬิกาข้อมือนี้
Chỉ một chuyên gia mới có thể cho biết giá trị thực của đồng hồ này.
只有专家才能知道这款手表的真正价值。
只有專家才能知道這款手錶的真正價值。
Penetrating the fortress is virtually impossible.
Das Durchdringen der Festung ist praktisch unmöglich.
Penetrar en la fortaleza es virtualmente imposible.
Pénétrer la forteresse est pratiquement impossible.

Penetrar a fortaleza é praticamente impossível.
การเจาะป้อมปราการเป็นไปไม่ได้เลย
Xâm nhập pháo đài là hầu như không thể.
穿透堡垒几乎是不可能的。
穿透堡壘幾乎是不可能的。
A virus can compromise the data on a computer.
Ein Virus kann die Daten auf einem Computer gefährden.
Un virus puede comprometer los datos en una computadora.
Un virus peut compromettre les données sur un ordinateur.

Um vírus pode comprometer os dados em um computador.
ไวรัสสามารถประนีประนอมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้
Một vi-rút có thể thỏa hiệp dữ liệu trên máy tính.
病毒可能会危害计算机上的数据。
病毒可能會危害計算機上的數據。
Saving energy is vital for the protection of the environment.
Energiesparen ist entscheidend für den Schutz der Umwelt.
El ahorro de energía es vital para la protección del medio ambiente.
L'économie d'énergie est vitale pour la protection de l'environnement.

Economizar energia é vital para a proteção do meio ambiente.
การประหยัดพลังงานมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม
Tiết kiệm năng lượng là thiết yếu cho việc bảo vệ môi trường.
节约能源对保护环境至关重要。
節約能源對保護環境至關重要。
I can only whisper, my throat is sore.
Ich kann nur flüstern, meine Kehle ist wund.
Solo puedo susurrar, mi garganta duele.
Je ne peux que murmurer, ma gorge est douloureuse.

Só posso sussurrar, minha garganta está dolorida.
ฉันสามารถกระซิบคอของฉันเจ็บ
Tôi chỉ có thể thầm thì, cổ họng tôi đau.
我只能耳语,我的喉咙疼痛。
我只能耳語,我的喉嚨疼痛。
I would like to win the lottery one day.
Ich möchte eines Tages im Lotto gewinnen.
Me gustaría ganar la lotería algún día.
Je voudrais gagner la loterie un jour.

Eu gostaria de ganhar na loteria um dia.
ฉันอยากชนะการจับสลากวันหนึ่ง
Tôi muốn giành chiến thắng trong ngày xổ số.
我希望有一天能够赢得彩票。
我希望有一天能夠贏得彩票。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
115才能 + She's very talented. Sie ist sehr talentiert.
116儿子 走路 + My son can walk! Mein Sohn kann laufen.
432站立 + He can stand on his own now. Er kann aufrecht stehen.
477老鼠 搬家 狂躁 可能 地震 噩兆 + When rats move house and cows and sheep become wild, it is a sign of an earthquake. Wenn Ratten das Haus wechseln, Kühe und Schafe wild werden, ist das möglicherweise das schlechte Omen eines Erdbebens.
483数到 + I can count from one to ten. Ich kann von ein bis zehn zählen.
585工作 能力 不亚于 其他 + She is every bit as competent in her work as others. Ihre Arbeitskompetenz ist nicht geringer als die der anderen.
617希望 原谅 + I hope you can forgive me. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.
618一百 + I can swim 100 meters. Ich kann einhundert Meter schwimmen.
830未必 能够 戒烟 + She'll never give up smoking. Sie kann das Rauchen (niemals) aufgeben.
902不能 浪费 食物 + Don't waste your food. Man soll kein Essen verschwenden.
1080能力 有限 + His ability is limited. Seine Fähigkeiten sind begrenzt.
1334打败 + Can the red team beat the blue team? Kann die rote Mannschaft die blaue Mannschaft besiegen?
1492不能 忽视 大家 提问 + People's questions shouldn't be ignored. Man sollte keine Frage ignorieren.
1780学习 不能 半途而废 + One mustn't give up halfway in one's studies.
1994不能 插队 + Don't cut in line.
2039游戏 帮助 孩子 智力 成长 + Games can help childrens' intelligence develop.
2101桃核 不能 + The peach pit is inedible.
2324只有 坚持 才能 巩固 健身 效果 + Only through persistence can you consolidate the effects of working out.
2353平衡 能力 + Her balance is very good.
2493不能 禁忌 + This is a taboo which can't be discussed.
2529不能 孩子 学习 + Children shouldn't be forced to study.
2573痛斥 下属 无能 + He bitterly rebuked his subordinate for his incompetence.
2734能源 供给 依仗 石油 开采 + The energy supply depends on the exploitation of petroleum. Die Energieversorgung hängt von der Ausbeutung von Erdöl ab.
2788金钱 诱惑 + Money has the power to seduce people.
2834通过 考试 觉得 遗憾 + She feels very sorry about failing the exam.
2873节约 能源 关系 人类 福祉 + Energy conservation touches on the welfare of all mankind. Energiesparen betrifft das Wohl der gesamten Menschheit.
2949手机 可能 放出 轻微 辐射 + Cell phones may emit a little radiation.
2971胜任 工作 + He is equal to the job.
3046双方 防御 能力 + Both sides possess very strong defensive capability.
3080不能 闯红灯 + You shouldn't run red lights.
3306希望 双方 诚挚 合作 + I hope both sides will cooperate sincerely.
3390分钟 不能 耽搁 + Even a single minute can't be wasted when saving a life.
3415女佣 能干 + This maidservant is very capable.
3575儿童 单独 乘坐 飞机 + Are children able to take a plane by themselves?
3584我们 推翻 合同 + We cannot repudiate the contract.
3587推理 能力 适合 侦探 + His reasoning ability is very strong. He suits doing detective work.
3588尽管 领导 今天 来可 我们 还是 不 能 懈怠。 我们 还是 懈怠 + Despite the fact that our leader does not come today, nevertheless we can't fall asleep.
3634不能 注重 形式 + One cannot pay attention only to form.
3648除非 我们 得到 更多 资金 我们 不得不 关闭 这家 商店 + Unless we can get more finance, we'll have to close the store.
3664我们 精打细算 汽车 + If we budget carefully, we'll be able to afford a new car.
3696我们 着眼于 我们 共同 利益 各自 利益 + We should focus on our common interests rather than sacrificing the development of the common market for individual interests.
3713不能 容忍 孩子 懒惰 + She couldn't tolerate the child's laziness.
3718统观 全局 自然 总结 这个 事情 失败 原因 + A general review of the situation can lead us to the reason for this failure.
3736不在 这儿 可能 干活儿 + He is not here; he is probably at work.
3748边城 出差 星期 才能 回来 + He will take a business trip to a border town, and will be back in a week.
3750这种 情况 不能 任凭 一人 做主 + Under these circumstances we can't let you take the decision alone.
3766抱歉 对于 实在 无能为力 + I'm sorry, but there is really nothing I can do to help you.
3773不管 什么 矛盾 不能 诉诸 武力 + It's wrong to resort to force, no matter what contradiction you have.
3774明白 什么 不过 同意 + I can see what you're saying, but I disagree.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng