Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
025
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi. Please correct me each time. Bitte korrigieren Sie mich immer.
031
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? What would you recommend? Was können Sie empfehlen?
031
Xin đường ạ! With sugar, please. Mit Zucker, bitte.
032
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
040
Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn / biên lai. Please give me a receipt. Bitte geben Sie mir eine Quittung.
040
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
043
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không? Do you have a city map for me? Haben Sie einen Stadtplan für mich?
046
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Could you recommend something? Können Sie mir etwas empfehlen?
048
Tôi chỉ cho bạn. I’ll show you. Ich zeige es Ihnen.
059
Tôi tiêm cho bạn một mũi. I will give you an injection. Ich gebe Ihnen eine Spritze.
059
Tôi cho bạn thuốc viên. I will give you some pills. Ich gebe Ihnen Tabletten.
059
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
062
Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Could you please give me small notes / bills (am.)? Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
074
Tôi phải trả tiền khách sạn. I must pay the hotel. Ich muss das Hotel bezahlen.
074
Anh ấy phải đổ xăng. He must fuel / get petrol / get gas (am.). Er muss tanken.
076
Bạn cắt tóc cho tôi được không? Can you cut my hair? Können Sie mir die Haare schneiden?
076
Bạn đưa bật lửa cho tôi được không? Do you have a light? Können Sie mir Feuer geben?
088
Bạn đã viết cho ai? Who did you write to? Wem hast du geschrieben?
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. I thought you wanted to call your wife. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. I thought you wanted to call information. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen.
090
Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. I was allowed to buy myself a dress. Ich durfte mir ein Kleid kaufen.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. I don’t know if he’ll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
095
Liệu anh ấy có gọi cho tôi không? Maybe he won’t call me? Ob er mich wohl anruft?
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có viết cho tôi không. I doubt whether he’ll write to me. Ich zweifele, ob er mir schreibt.
095
Liệu anh ấy có viết cho tôi không? Will he write to me? Ob er mir wohl schreibt?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
将某物贷给某人 jiāng mǒuwù dài gěi mǒurén jemandem etwas gutschreiben
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * gei3 give/ grant 1. (VD) geben, gewähren 2. lassen 3. (P04) für,zu +
B 供給 + * * gong1ji3 provide/ furnish ausrüsten, zur Verfügung stellen +
C 給以 + * * gei3yi3 give (sth.)/ grant (sth.) geben +
C 給予 + * * ji3yu3 give/ render/ offer/ present geben (ji3yu3 !) +
Oxford3000Ten
The reason I'm calling you is to ask your advice.
Der Grund, warum ich dich anrufe, ist, deinen Rat zu fragen.
La razón por la que te llamo es para pedir tu consejo.
La raison pour laquelle je vous appelle est de demander votre avis.
Il motivo per cui ti sto chiamando è chiedere il tuo consiglio.
A razão pela qual eu estou ligando para você é pedir seu conselho.
เหตุผลที่ฉันโทรหาคุณคือการขอคำแนะนำจากคุณ
Lý do tôi gọi cho bạn là hỏi ý kiến ​​của bạn.
我打电话给你的原因是问你的建议。
我打電話給你的原因是問你的建議。
I need to recharge the battery.
Ich muss die Batterie wieder aufladen.
Necesito recargar la batería.
J'ai besoin de recharger la batterie.
Ho bisogno di ricaricare la batteria.
Preciso recarregar a bateria.
ฉันต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
Tôi cần sạc lại pin.
我需要给电池充电。
我需要給電池充電。
A bottle of beer, please.
Eine Flasche Bier, bitte.
Una botella de cerveza, por favor.
Une bouteille de bière, s'il vous plaît.
Una bottiglia di birra, per favore.
Uma garrafa de cerveja, por favor.
ขอเบียร์สักหนึ่งขวด
Một chai bia, làm ơn.
请给我一瓶啤酒。
請給我一瓶啤酒。
She handed me a mop and a bucket of water.
Sie reichte mir einen Mopp und einen Eimer Wasser.
Ella me pasó una fregona y un balde de agua.
Elle m'a tendu une serpillère et un seau d'eau.
Mi diede una scopa e un secchio d'acqua.
Ela me entregou uma esfregona e um balde de água.
เธอส่งฉันซับและถังน้ำ
Cô đưa cho tôi một chiếc xốp và một cái xô nước.
她递给我一个拖把和一桶水。
她遞給我一個拖把和一桶水。
You can call me anytime.
Du kannst mich jederzeit anrufen.
Puedes llamarme a cualquier hora.
Tu peux m'appeler n'importe quand.
Puoi chiamarmi quando vuoi.
Você pode me ligar a qualquer hora.
คุณสามารถโทรหาฉันได้ตลอดเวลา
Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
你可以随时打电话给我。
你可以隨時打電話給我。
Instead of criticizing my work, my boss gave me useful advice.
Anstatt meine Arbeit zu kritisieren, gab mir mein Chef nützliche Ratschläge.
En lugar de criticar mi trabajo, mi jefe me dio consejos útiles.
Au lieu de critiquer mon travail, mon patron m'a donné des conseils utiles.
Invece di criticare il mio lavoro, il mio capo mi ha dato consigli utili.
Em vez de criticar meu trabalho, meu chefe me deu conselhos úteis.
แทนที่จะวิจารณ์งานของฉันเจ้านายของฉันให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ฉัน
Thay vì chỉ trích công việc của tôi, ông chủ của tôi đã cho tôi lời khuyên hữu ích.
我的老板没有批评我的工作,而是给了我有用的建议。
我的老闆沒有批評我的工作,而是給了我有用的建議。
This is for you, my dear child.
Das ist für dich, mein liebes Kind.
Esto es para ti, mi querido hijo.
Ceci est pour vous, mon cher enfant.
Questo è per te, mia cara bambina.
Isto é para você, meu querido filho.
นี่คือสำหรับคุณลูกที่รักของฉัน
Đây là dành cho bạn, con yêu quý của tôi.
这是给你的,我亲爱的孩子。
這是給你的,我親愛的孩子。
I want to call my mother, but it is too early in her time zone.
Ich möchte meine Mutter anrufen, aber es ist zu früh in ihrer Zeitzone.
Quiero llamar a mi madre, pero es muy temprano en su zona horaria.
Je veux appeler ma mère, mais il est trop tôt dans son fuseau horaire.
Voglio chiamare mia madre, ma è troppo presto nel suo fuso orario.
Quero ligar para minha mãe, mas é muito cedo em seu fuso horário.
ฉันต้องการโทรหาแม่ แต่เช้าเกินไปในเขตเวลาของเธอ
Tôi muốn gọi cho mẹ tôi, nhưng nó quá sớm trong múi giờ của bà ấy.
我想给母亲打电话,但在她的时区还为时过早。
我想給母親打電話,但在她的時區還為時過早。
I will not sell you beer; buy it elsewhere.
Ich werde dir kein Bier verkaufen; kauf es woanders.
No te venderé cerveza; comprarlo en otro lugar.
Je ne te vendrai pas de bière; l'acheter ailleurs.
Non ti venderò birra; compralo altrove.
Não vou vender cerveja; compre-o em outro lugar.
ฉันจะไม่ขายคุณเบียร์; ซื้อที่อื่น
Tôi sẽ không bán cho bạn bia; mua nó ở nơi khác.
我不会卖给你啤酒;在别处购买。
我不會賣給你啤酒;在別處購買。
The book gives fascinating insights into the ancient world.
Das Buch gibt faszinierende Einblicke in die Antike.
El libro ofrece ideas fascinantes sobre el mundo antiguo.
Le livre donne des aperçus fascinants sur le monde antique.
Il libro offre affascinanti intuizioni nel mondo antico.
O livro dá uma visão fascinante do mundo antigo.
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจในโลกยุคโบราณ
Cuốn sách mang lại những hiểu biết hấp dẫn vào thế giới cổ đại.
这本书给古代世界提供了有趣的见解。
這本書給古代世界提供了有趣的見解。
Can you do me a favour and get me some toast from the shop?
Kannst du mir einen Gefallen tun und mir einen Toast aus dem Laden bringen?
¿Puedes hacerme un favor y traerme unas tostadas de la tienda?
Pouvez-vous me rendre un service et me donner un toast de la boutique?
Puoi farmi un favore e farmi un brindisi dal negozio?
Você pode me fazer um favor e me fazer um brinde da loja?
คุณช่วยฉันได้ไหมและรับขนมปังจากร้าน
Bạn có thể làm cho tôi một ưu và cho tôi một số bánh mì nướng từ cửa hàng?
你可以帮我一个忙,给我一些烤面包吗?
你可以幫我一個忙,給我一些烤麵包嗎?
He frequently fed fish to his cat.
Er fütterte häufig seine Katze mit Fisch.
Con frecuencia le daba pescado a su gato.
Il a souvent nourri du poisson à son chat.
Ha spesso dato da mangiare al suo gatto.
Ele freqüentemente alimentava peixes com seu gato.
เขามักเลี้ยงปลากับแมวของเขา
Ông thường cho cá ăn mèo.
他经常喂鱼给他的猫。
他經常餵魚給他的貓。
He asked me to give him the book.
Er bat mich, ihm das Buch zu geben.
Él me pidió que le diera el libro.
Il m'a demandé de lui donner le livre.
Mi ha chiesto di dargli il libro.
Ele me pediu para lhe dar o livro.
เขาขอให้ฉันมอบหนังสือให้เขา
Anh ấy yêu cầu tôi đưa cho anh ta quyển sách.
他让我把书给他。
他讓我把書給他。
A free phone book was delivered to every household in town.
Ein kostenloses Telefonbuch wurde an jeden Haushalt in der Stadt geliefert.
Se entregó una guía telefónica gratuita a todos los hogares de la ciudad.
Un annuaire téléphonique gratuit a été livré à tous les ménages de la ville.
Un elenco telefonico gratuito è stato consegnato a ogni famiglia in città.
Uma lista telefônica gratuita foi entregue a todas as famílias da cidade.
สมุดโทรศัพท์ฟรีถูกส่งไปยังทุกครัวเรือนในเมือง
Một cuốn sổ điện thoại miễn phí đã được chuyển đến cho mọi gia đình trong thị trấn.
一本免费的电话簿已发送给镇上的每个家庭。
一本免費的電話簿已發送給鎮上的每個家庭。
The teacher gave the students instructions for the test.
Der Lehrer gab den Schülern Anweisungen für den Test.
El maestro dio instrucciones a los estudiantes para la prueba.
L'enseignant a donné aux élèves des instructions pour le test.
L'insegnante ha dato agli studenti le istruzioni per il test.
O professor deu as instruções dos alunos para o teste.
ครูให้คำแนะนำสำหรับการทดสอบแก่นักเรียน
Giáo viên đã cho học sinh hướng dẫn kiểm tra.
老师给学生提供了考试指导。
老師給學生提供了考試指導。
The library lends books to students.
Die Bibliothek verleiht den Schülern Bücher.
La biblioteca presta libros a los estudiantes.
La bibliothèque prête des livres aux étudiants.
La biblioteca presta libri agli studenti.
A biblioteca presta livros para estudantes.
ห้องสมุดให้หนังสือแก่นักเรียน
Thư viện cho học sinh vay tiền.
图书馆借书给学生。
圖書館借書給學生。
The caller left a message for you.
Der Anrufer hat eine Nachricht für dich hinterlassen.
La persona que llamó dejó un mensaje para ti.
L'appelant a laissé un message pour vous.
Il chiamante ha lasciato un messaggio per te.
O chamador deixou uma mensagem para você.
ผู้โทรฝากข้อความไว้ให้คุณ
Người gọi đã để lại tin nhắn cho bạn.
来电者留言给你。
來電者留言給你。
The general gave his okay for the mission.
Der General gab sein Okay für die Mission.
El general dio su aprobación para la misión.
Le général a donné son accord pour la mission.
Il generale ha dato il suo okay per la missione.
O general deu o seu bem para a missão.
นายพลเห็นด้วยกับภารกิจ
Vị tướng nói chung đã chấp nhận cho nhiệm vụ của mình.
将军给了他的任务好。
將軍給了他的任務好。
Give Mommy a kiss.
Gib Mama einen Kuss.
Dale un beso a mamá.
Donne un baiser à maman.
Dai un bacio a mamma.
Dê um beijo a mamãe.
ให้แม่จูบ
Cho mẹ một nụ hôn.
给妈妈一个吻。
給媽媽一個吻。
Ticks can pass diseases onto people.
Zecken können Krankheiten an Menschen weitergeben.
Las garrapatas pueden transmitir enfermedades a las personas.
Les tiques peuvent transmettre des maladies aux gens.
Le zecche possono trasmettere malattie alle persone.
Os carrapatos podem passar doenças para as pessoas.
เห็บสามารถผ่านโรคไปยังคน
Gậy có thể truyền bệnh cho người.
蜱可以将疾病传染给人。
蜱可以將疾病傳染給人。
After payment, ownership passes on to the buyer.
Nach der Bezahlung geht das Eigentum auf den Käufer über.
Después del pago, la propiedad pasa al comprador.
Après paiement, la propriété passe à l'acheteur.
Dopo il pagamento, la proprietà passa al compratore.
Após o pagamento, a propriedade passa para o comprador.
หลังการชำระเงินการเป็นเจ้าของจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อ
Sau khi thanh toán, quyền sở hữu chuyển sang người mua.
付款后,所有权转移给买方。
付款後,所有權轉移給買方。
The bartender served his customer a pint of beer.
Der Barkeeper servierte seinen Kunden ein Glas Bier.
El cantinero le sirvió a su cliente una pinta de cerveza.
Le barman a servi à son client une pinte de bière.
Il barista servì al suo cliente una pinta di birra.
O barman serviu a seu cliente uma cerveja.
บาร์เทนเดอร์เสิร์ฟลูกค้าเบียร์ 1 กระป๋อง
Người phục vụ đã phục vụ khách hàng một ly bia.
酒保给顾客一杯啤酒。
酒保給顧客一杯啤酒。
I would like a glass of water, please.
Ich hätte gerne ein Glas Wasser.
Me gustaría un vaso de agua, por favor.
Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît.
Vorrei un bicchiere d'acqua, per favore.
Gostaria de um copo de água, por favor.
ฉันต้องการน้ำสักแก้วโปรด
Tôi muốn một ly nước, xin vui lòng.
请给我一杯水。
請給我一杯水。
A geographical position is given in latitude and longitude.
Eine geografische Position ist in Längen- und Breitengraden angegeben.
Una posición geográfica se da en latitud y longitud.
Une position géographique est donnée en latitude et longitude.
Una posizione geografica è data in latitudine e longitudine.
Uma posição geográfica é dada em latitude e longitude.
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มีให้ในละติจูดและลองจิจูด
Vị trí địa lý được cho theo vĩ độ và kinh độ.
地理位置以经度和纬度给出。
地理位置以經度和緯度給出。
My mum and dad gave me five pounds.
Meine Mutter und mein Vater gaben mir fünf Pfund.
Mi madre y mi papá me dieron cinco libras.
Ma mère et mon père m'ont donné cinq livres.
Mia madre e mio padre mi hanno dato cinque sterline.
Minha mãe e meu pai me deram cinco libras.
แม่และพ่อของฉันให้ฉันห้าปอนด์
Mẹ tôi và bố tôi cho tôi 5 cân.
我的妈妈和爸爸给了我五磅。
我的媽媽和爸爸給了我五磅。
Recent studies gave very interesting results.
Neuere Studien lieferten sehr interessante Ergebnisse.
Estudios recientes dieron resultados muy interesantes.
Des études récentes ont donné des résultats très intéressants.
Studi recenti hanno dato risultati molto interessanti.
Estudos recentes deram resultados muito interessantes.
การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจมาก
Các nghiên cứu gần đây cho kết quả rất thú vị.
最近的研究给了非常有趣的结果
最近的研究給了非常有趣的結果
Do not enter until I give you a sign.
Geh nicht hinein, bis ich dir ein Zeichen gebe.
No ingreses hasta que te dé una señal.
N'entrez pas avant de vous avoir donné un signe.
Non entrare finché non ti do un segno.
Não entre até eu lhe dar um sinal.
อย่าเข้าจนกว่าฉันจะให้สัญลักษณ์แก่คุณ
Đừng nhập cho đến khi tôi cho bạn một dấu hiệu.
直到我给你一个标志,才进入。
直到我給你一個標誌,才進入。
All proceeds were donated to a social project.
Alle Erlöse wurden einem sozialen Projekt gespendet.
Todos los ingresos fueron donados a un proyecto social.
Tous les profits ont été donnés à un projet social.
Tutti i proventi sono stati donati a un progetto sociale.
Todo o produto foi doado para um projeto social.
รายได้ทั้งหมดได้รับบริจาคให้กับโครงการเพื่อสังคม
Tất cả số tiền thu được đã được tặng cho một dự án xã hội.
所有收益都捐赠给一个社会项目。
所有收益都捐贈給一個社會項目。
The pharmacist gave me an ointment for my sore knee.
Der Apotheker gab mir eine Salbe für mein wundes Knie.
El farmacéutico me dio una pomada para mi dolor de rodilla.
Le pharmacien m'a donné une pommade pour mon genou endolori.
Il farmacista mi ha dato un unguento per il mio ginocchio dolorante.
O farmacêutico me deu uma pomada para meu joelho dolorido.
เภสัชกรให้ยาแก้ปวดเข่าของฉัน
Dược sĩ đưa cho tôi một thuốc mỡ cho đầu gối bị đau.
药剂师为我膝盖酸痛给了我一个药膏。
藥劑師為我膝蓋酸痛給了我一個藥膏。
His new job put a strain on their marriage.
Sein neuer Job belastete ihre Ehe.
Su nuevo trabajo puso tensión en su matrimonio.
Son nouveau travail a mis une pression sur leur mariage.
Il suo nuovo lavoro ha messo a dura prova il loro matrimonio.
Seu novo emprego colocou uma pressão sobre o casamento deles.
งานใหม่ของเขาทำให้ความเครียดในการแต่งงานของพวกเขา
Công việc mới của ông đã gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của họ.
他的新工作给他们的婚姻带来了压力。
他的新工作給他們的婚姻帶來了壓力。
The building makes a good visual impression.
Das Gebäude macht einen guten visuellen Eindruck.
El edificio hace una buena impresión visual.
Le bâtiment fait une bonne impression visuelle.
L'edificio fa una buona impressione visiva.
O edifício faz uma boa impressão visual.
อาคารสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
Tòa nhà tạo ấn tượng tốt.
该建筑给人一种良好的视觉印象。
該建築給人一種良好的視覺印象。
We are willing to grant a discount for large quantities.
Wir sind bereit, einen Rabatt für große Mengen zu gewähren.
Estamos dispuestos a otorgar un descuento por grandes cantidades.
Nous sommes disposés à accorder une réduction pour les grandes quantités.
Siamo disposti a concedere uno sconto per grandi quantità.
Estamos dispostos a conceder um desconto para grandes quantidades.
เรายินดีที่จะให้ส่วนลดสำหรับปริมาณมาก
Chúng tôi sẵn sàng cấp giảm giá cho số lượng lớn.
我们愿意给予大量折扣。
我們願意給予大量折扣。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
19+ Please give me a glass of wine. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein.
32+ Please give me a book. Bitte geben Sie mir ein Buch.
214拿给 司机 + Please give it to the driver. Bitte gib es dem Fahrer.
247朋友 写信 + She's writing to her friends. Sie schreibt ihren Freunden.
266钥匙 交给 房东 + I gave my key to the landlord. Ich übergebe den Schlüssel an den Hausbesitzer.
312农夫 喂食 + The farmer is feeding the cows. Der Bauer füttert die Kühe.
424大象 洗澡 + She's giving the elephant a bath. Sie gibt dem Elefanten ein Bad.
502传给 + Pass me the ball! Gib den Ball an mich weiter.
579店主 零钱 + The shop owner gave me the change. Der Geschäftsinhaber gibt mir das Wechselgeld zurück.
606汽车 加油 + He's filling the tank with gas. Er betankt das Auto.
610愿意 + She's willing to marry him. Sie ist gewillt, ihn zu heiraten.
613礼物 + This gift is for you. Dieses Geschenk ist für dich.
625你们 故事 + I'll tell you a story. Ich erzähle euch eine Geschichte.
665+ Please give me a piece of paper. Bitte gib mir ein Blatt Papier.
673医生 预防针 + The doctor is giving me a vaccination. Der Arzt gibt mir ein Vorsorge-Spritze.
733邮件 交给 + He handed me the mail. Er händigte mir die Post aus.
768钥匙 转交 我们 + He passed the car key to us. Er übergibt uns den Autoschlüssel.
783准备 朋友 邮件 + I'm getting ready to send e-mails to my friends. Ich bereite mich darauf vor, meinen Freunden eine e-mail zu schreiben.
960有事 留言 + Please leave me a note if something comes up. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, wenn ein Problem auftaucht.
1136老师 孩子们 + The teacher taught one class to the children. Die Lehrerin gab den Schüler eine Unterrichtseinheit.
1170我们 引路 + She's guiding us. Sie weist uns den Weg.
1202竟然 打电话 + What a surprise that you should call me. Was für eine Überraschung, dass Du mich anrufst!
1219顾客 介绍 + He's showing a new car to his client. Er führt seiner Kundin das neue Auto vor.
1250妈妈 讲述 故事 + My mother reads me stories from the book. Meine Mutter liest mir Geschichten aus dem Buch vor.
1359她们 拍照 + He's taking photos for them. Er macht ein Foto für sie.
1387抓痒 + She's scratching the little dog. Sie kratzt den kleinen Hund.
1436他去 邮局 汇款 + He's going to the post office to remit some money to his family. Er geht zum Postbüro, um seiner Familie Geld zurückzusenden.
1463献花 妈妈 + He sent flowers to his mother. Er hat seiner Mutter Blumen gesendet.
1524+ Please give me a glass of purified water. Bitte gib mir ein Glas pures Wasser.
1532父母 给予 支持 + My parents have given me enormous support. Meine Eltern geben mir enorme Unterstützung.
1595妈妈 孩子 童话 故事 + The mother is telling fairy tales to her child.
1650医生 检查 耳朵 + The doctor is checking my ear.
1695医生 打针 + The doctor is giving him an injection.
1717妈妈 宝宝 餵奶 + The mother is breastfeeding her baby.
1737姐姐 丈量 身高 + He's measuring his older sister's height.
1926家人 给予 支持 + My family has given me enormous support.
2044医生 进行 腿部 治疗 + The doctor is treating his legs.
2166卫生纸 + Please give me a roll of toilet paper. Bitte geben Sie mir eine Rolle Toilettenpapier.
2285医生 + The doctor has written a prescription for me.
2312文件 递给 + Please pass me that document.
2334生意 带来 巨大 利润 + Business brought me great profits.
2494赔偿 + This is your compensation.
2554宝宝 换尿片 + She's changing the baby's diaper.
2734能源 供给 依仗 石油 开采 + The energy supply depends on the exploitation of petroleum. Die Energieversorgung hängt von der Ausbeutung von Erdöl ab.
2801电脑 砸了 + She'd like to smash her computer.
2825妈妈 宝宝 童谣 + The mother is singing nursery rhymes to her baby.
2895草坪 洒水 + He's sprinkling the lawn.
2946妈妈 孩子 寓言 故事 + The mother is telling fairy tales to her child.
3172医生 针灸 治病 + The doctor is treating my illness with acupuncture.
3242妈妈 孩子 + The mom is breastfeeding her child.
3296朋友 斟茶 + She's pouring a cup of tea for her friend.
3436医生 受伤 敷药 + The doctor is applying medicine to his injured leg.
3462他们 洗澡 + They're giving the dog a bath.
3567墙面 刷上 油漆 + He's painting the wall.
3691不辱使命 + I will fulfill my task if you leave it to me. Wenn Du mir diese Aufgabe überläßt, werde ich sie bestimmt erfüllen.
3716有些 东西 给与 不是 一件 轻而易举 + It is not easy to give certain things to others.
3720听说 家乡 今年 闹灾 赶快 些 钱 + He remitted some money home when he heard that there had been a calamity in his hometown.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
+
+
+
+
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng