Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
038
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn?
042
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 電車 + * * dian4che1 tram/ trolleybus Straßenbahn +
Oxford3000Ten
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2661电车 沿 轨道 行驶 + The electric train is moving along the track.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
电车 +
电车 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
电车 diànchē Xe điện + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng