Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
012
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. I was at the cinema yesterday. Gestern war ich im Kino.
015
Ờ trong rạp chiếu phim. At the cinema. Im Kino.
015
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
019
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
019
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
021
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? Kochst du elektrisch oder mit Gas?
030
Ở trong phòng không có điện thoại. There is no telephone in the room. Es gibt kein Telefon im Zimmer.
030
Ở trong phòng không có vô tuyến. There is no TV in the room. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
038
Khi nào chuyến tàu điện ngầm cuối cùng sẽ chạy? When is the last tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn?
041
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
041
Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Where is the nearest telephone? Wo ist das nächste Telefon?
042
Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. You can also take the tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen.
045
Tôi cũng có một máy quay phim. I also have a video camera. Ich habe auch eine Filmkamera.
046
Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? Was gibt es heute Abend im Kino?
046
Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? What’s on TV this evening? Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
047
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. We want to go to the cinema. Wir wollen ins Kino.
047
Hôm nay có phim rất hay. A good film is playing today. Heute läuft ein guter Film.
047
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
047
Phim dài bao lâu? How long is the film? Wie lange dauert der Film?
047
Có thể đặt vé trước không? Can one reserve tickets? Kann man Karten reservieren?
047
Phim hồi hôp. The film was exciting. Der Film war spannend.
047
Phim không chán. The film was not boring. Der Film war nicht langweilig.
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
050
Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Where is the ski lift? Wo ist der Skilift?
061
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
061
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Where is the nearest telephone booth? Wo ist die nächste Telefonzelle?
061
Bạn có thẻ điện thoại không? Do you have calling cards? Haben Sie Telefonkarten?
061
Bạn có quyển danh bạ điện thoại không? Do you have a telephone directory? Haben Sie ein Telefonbuch?
061
Bạn đã gọi số nào? Which number did you dial? Welche Nummer haben Sie gewählt?
071
Tôi cần điện thoại. I need a telephone. Ich brauche ein Telefon.
071
Tôi muốn gọi điện thoại. I want to make a call. Ich will telefonieren.
071
Ở đây có điện thoại không? Is there a telephone here? Gibt es hier ein Telefon?
071
Tôi cần một cái máy tính. I need a computer. Ich brauche einen Computer.
071
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. I want to send an email. Ich will eine E-Mail schicken.
071
Ở đây có máy tính không? Is there a computer here? Gibt es hier einen Computer?
072
Các bạn ấy muốn gọi điện thoại. They want to make a call. Sie möchten telefonieren.
073
Các bạn muốn đi xem phim không? Do you want to go to the cinema? Wollt ihr ins Kino?
075
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? May I just make a call? Darf ich mal eben telefonieren?
076
Pin hết rồi. The battery is dead / empty. Die Batterie ist leer.
082
Chị ấy xem một bộ phim. She is watching a movie. Sie sieht einen Film.
082
Bộ phim này hấp dẫn. The movie is exciting. Der Film ist spannend.
082
Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. She is watching an exciting movie. Sie sieht einen spannenden Film.
084
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. Do you have the telephone number? I had it just now. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
085
Gọi điện thoại to make a call telefonieren
085
Tôi đã gọi điện thoại. I made a call. Ich habe telefoniert.
085
Tôi đã gọi điện thoại suốt. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert.
089
Tôi đã muốn gọi điện thoại. I just wanted to make a call. Ich wollte eben telefonieren.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. I thought you wanted to call your wife. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen.
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. I thought you wanted to call information. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen.
092
Gọi đi! Bạn hãy gọi đi! Call! Ruf an! Rufen Sie an!
093
Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. He’ll definitely call. Er ruft bestimmt an.
093
Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. I believe that he’ll call. Ich glaube, dass er anruft.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. I don’t know if he’ll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
095
Liệu anh ấy có gọi cho tôi không? Maybe he won’t call me? Ob er mich wohl anruft?
096
Tôi chờ đến khi phim hết. I’ll wait until the film is over. Ich warte, bis der Film zu Ende ist.
097
Bao giờ chị ấy gọi điện thoại? When does she call? Wann telefoniert sie?
097
Chị ấy gọi điện thoại, trong lúc chị ấy lái xe hơi. She calls while she drives. Sie telefoniert, während sie Auto fährt.
097
Chị ấy xem vô tuyến, trong lúc chị ấy là quần áo. She watches TV while she irons. Sie sieht fern, während sie bügelt.
098
Bao giờ bạn gọi điện thoại? When will you call? Wann rufen Sie an?
098
Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. He’ll call, as soon as he has a little time. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
099
Anh ấy đã ngủ, mặc dù vô tuyến vẫn bật. He fell asleep although the TV was on. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war.
101
Máy tính của ông chủ bị hỏng. The boss’ computer is not working. Der Computer vom Chef ist kaputt.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
卫星电视 wèixīng diànshì Satellitenfernsehen
打电话 dǎdiànhuà telefonieren
给某人打电话 gěi mǒurén dǎdiànhuà jemanden anrufen
给家里打电话 gěi jiālǐ dǎdiànhuà nach Hause telefonieren
急救电话 jí jiù diàn huà Notruf
长途电话 cháng tú diàn huà Ferngespräch
对方付话费的电话 duì fāng fù huà fèi de diàn huà R-Gespräch (der Angerufene bezahlt)
笔记本电脑 bǐ jì běn diàn nǎo Laptop
有轨电车 yǒu guǐ diàn chē Straßenbahn
向某人要电话号码 xiàng mǒurén yào diànhuà hàomǎ jemanden nach seiner Telefonnummer fragen
(电脑) 鼠标 (diànnǎo) shǔbiāo (Computer-)Maus
(电脑) 程序 (diànnǎo) chéngxù (Computer-)Programm
(电脑) 病毒 (diànnǎo) bìngdú (Computer-)Virus
充电器 chōngdiànqì Ladegerät
打电话的人 dǎ diànhuà de rén Anrufer
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * dian4 electricity 1. Elektrizität 2. einen elektrischen Schlag bekommen 3.Telegramm +
A 電車 + * * dian4che1 tram/ trolleybus Straßenbahn +
A 電燈 + * * dian4deng1 electric light/ electric lamp elektrische Lampe +
A 電話 + * * dian4hua4 telephone/ phone/ phone call Telefon +
A 電視 + * * dian4shi4 television/ TV Fernseher,TV +
A 電影 + * * dian4ying3 film/ movie Film +
B 電報 + * * dian3bao4 cable/ telegram Telegramm +
B 電冰箱 + * * dian4bing1xiang1 refrigerator Kühlschrank, Eisschrank +
B 電風扇 + * * dian4feng1shan4 electric fan Elektrischer Ventilator +
B 電視臺 + * * dian4shi4tai2 TV station Fernsehstation +
B 電臺 + * * dian4tai2 transceiver/ broadcasting station Sendestation +
B 電梯 + * * dian4ti1 elevator/ lift/ escalator Aufzug, Fahrstuhl, Lift +
B 電影院 + * * dian4ying3yuan4 cinema Filmtheater +
B 公用電話 + * * gong1yong4 dian4hua4 public phone öffentliches Telefon +
C 電池 + * * dian4chi2 battery/ electric cell Batterie +
C 電力 + * * dian4li4 electric power elektrische Energie +
C 電鈴 + * * dian4ling2 electric bell Klingel +
C 電流 + * * dian4liu2 electric current/ electric current intensity Elektrischer Strom +
C 電爐 + * * dian4lu2 electric stove/ hot plate/ electric furnace Elektrischer Ofen +
C 電腦 + * * dian4nao3 computer Computer +
C 電器 + * * dian4qi4 electric appliance/ electric device Elektrisches Gerät +
C 電線 + 线* * dian4xian4 electric wire/ electric cord Draht, Kabel +
C 電壓 + * * dian4ya1 voltage/ electric potential difference Spannung +
C 電子 + * * dian4zi3 electron Elektron +
C 發電 + * * fa1 dian4 generate electricity Elektrizität erzeugen +
C 閃電 + * * shan3dian4 lightning Blitz +
C 無線電 + 线* * wu2xian4dian4 wireless-electricity/ radio Radio, Funk, (drahtlos) +
D 電動機 + * * dian4dong4ji1 electromotor Elektromotor +
D 電路 + * * dian4lu4 circuit Stromkreis, Schaltung +
D 電鈕 + * * dian4niu3 button (Druck-)Knopf, (Druck-)Taste +
D 電氣 + * * dian4qi4 electric Elektogeräte +
D 電源 + * * dian4yuan2 power supply Elektrizitätsquelle +
D 手電筒 + * * shou3dian4tong3 electric torch/ flashlight Taschenlampe +
D 水電 + * * shui3dian4 hydropower hydroelektrische Energie +
D 外電 + * * wai4dian4 dispatches from foreign agency Meldungen ausländischer Agenturen +
D 郵電 + * * you2dian4 post and telecommunication Post und Fernmeldewesen +
D 致電 + * * zhi4 dian4 send a telegram ein Telegramm senden +
Oxford3000Ten
This film is for adults only.
Dieser Film ist nur für Erwachsene.
Esta película es solo para adultos.
Ce film est pour les adultes seulement.
Questo film è solo per adulti.
Este filme é apenas para adultos.
ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
Bộ phim này chỉ dành cho người lớn.
这部电影仅适用于成年人。
這部電影僅適用於成年人。
The reason I'm calling you is to ask your advice.
Der Grund, warum ich dich anrufe, ist, deinen Rat zu fragen.
La razón por la que te llamo es para pedir tu consejo.
La raison pour laquelle je vous appelle est de demander votre avis.
Il motivo per cui ti sto chiamando è chiedere il tuo consiglio.
A razão pela qual eu estou ligando para você é pedir seu conselho.
เหตุผลที่ฉันโทรหาคุณคือการขอคำแนะนำจากคุณ
Lý do tôi gọi cho bạn là hỏi ý kiến ​​của bạn.
我打电话给你的原因是问你的建议。
我打電話給你的原因是問你的建議。
The book is as good as the film, if not better.
Das Buch ist so gut wie der Film, wenn nicht besser.
El libro es tan bueno como la película, si no mejor.
Le livre est aussi bon que le film, sinon meilleur.
Il libro è buono come il film, se non meglio.
O livro é tão bom quanto o filme, se não melhor.
หนังสือดีเหมือนหนังถ้าไม่ดี
Cuốn sách cũng tốt như bộ phim, nếu không tốt hơn.
这本书和电影一样好,如果不是更好。
這本書和電影一樣好,如果不是更好。
I need to recharge the battery.
Ich muss die Batterie wieder aufladen.
Necesito recargar la batería.
J'ai besoin de recharger la batterie.
Ho bisogno di ricaricare la batteria.
Preciso recarregar a bateria.
ฉันต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
Tôi cần sạc lại pin.
我需要给电池充电。
我需要給電池充電。
Press this button to turn on the computer.
Drücken Sie diese Taste, um den Computer einzuschalten.
Presione este botón para encender la computadora.
Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur.
Premere questo pulsante per accendere il computer.
Pressione este botão para ligar o computador.
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
Nhấn nút này để bật máy tính.
按下此按钮打开电脑。
按下此按鈕打開電腦。
A long cable connects the monitor to the computer.
Ein langes Kabel verbindet den Monitor mit dem Computer.
Un cable largo conecta el monitor a la computadora.
Un long câble relie le moniteur à l'ordinateur.
Un lungo cavo collega il monitor al computer.
Um cabo longo conecta o monitor ao computador.
สายยาวเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์
Một cáp dài kết nối màn hình với máy tính.
长电缆将显示器连接到电脑。
長電纜將顯示器連接到電腦。
We are not supposed to make personal calls from work.
Wir dürfen keine persönlichen Anrufe von der Arbeit machen.
Se supone que no debemos hacer llamadas personales desde el trabajo.
Nous ne sommes pas censés faire des appels personnels du travail.
Non dovremmo effettuare chiamate personali dal lavoro.
Não devemo fazer chamadas pessoais do trabalho.
เราไม่ควรโทรส่วนตัวจากที่ทำงาน
Chúng ta không được phép thực hiện cuộc gọi cá nhân từ công việc.
我们不应该下班打个电话。
我們不應該下班打個電話。
You can call me anytime.
Du kannst mich jederzeit anrufen.
Puedes llamarme a cualquier hora.
Tu peux m'appeler n'importe quand.
Puoi chiamarmi quando vuoi.
Você pode me ligar a qualquer hora.
คุณสามารถโทรหาฉันได้ตลอดเวลา
Bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
你可以随时打电话给我。
你可以隨時打電話給我。
My cellphone needs to be charged.
Mein Handy muss aufgeladen werden.
Mi teléfono celular necesita ser cargado.
Mon téléphone portable doit être chargé.
Il mio cellulare deve essere caricato.
O meu celular precisa ser carregado.
โทรศัพท์มือถือของฉันต้องถูกเรียกเก็บเงิน
Điện thoại di động của tôi cần phải được tính phí.
我的手机需要充电。
我的手機需要充電。
With my television set I can watch 25 channels.
Mit meinem Fernseher kann ich 25 Sender anschauen.
Con mi televisor puedo ver 25 canales.
Avec mon téléviseur, je peux regarder 25 chaînes.
Con il mio televisore posso guardare 25 canali.
Com o meu aparelho de televisão, posso assistir 25 canais.
ด้วยชุดโทรทัศน์ฉันสามารถดู 25 ช่อง
Với chiếc ti vi của tôi, tôi có thể xem 25 kênh.
用我的电视机我可以看25个频道。
用我的電視機我可以看25個頻道。
Do you want to go to the cinema?
Willst du ins Kino gehen?
¿Quieres ir al cine?
Tu veux aller au cinema?
Vuoi andare al cinema?
Você quer ir ao cinema?
คุณต้องการไปโรงหนังไหม
Bạn có muốn đi xem phim không?
你想去电影院吗?
你想去電影院嗎?
The circuit is protected by the fuse.
Der Stromkreis ist durch die Sicherung geschützt.
El circuito está protegido por el fusible.
Le circuit est protégé par le fusible.
Il circuito è protetto dal fusibile.
O circuito é protegido pelo fusível.
วงจรป้องกันโดยฟิวส์
Mạch được bảo vệ bởi cầu chì.
该电路受保险丝保护。
該電路受保險絲保護。
Teachers will never be replaced by computers in the classroom.
Lehrer werden niemals durch Computer im Klassenzimmer ersetzt.
Los maestros nunca serán reemplazados por computadoras en el aula.
Les enseignants ne seront jamais remplacés par des ordinateurs dans la classe.
Gli insegnanti non saranno mai sostituiti dai computer in classe.
Os professores nunca serão substituídos por computadores na sala de aula.
ครูจะไม่ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
Giáo viên sẽ không bao giờ được thay thế bởi các máy tính trong lớp.
教师永远不会被课堂上的电脑所取代。
教師永遠不會被課堂上的電腦所取代。
I use the telephone to communicate with my clients
Ich benutze das Telefon, um mit meinen Kunden zu kommunizieren
Uso el teléfono para comunicarme con mis clientes
J'utilise le téléphone pour communiquer avec mes clients
Uso il telefono per comunicare con i miei clienti
Uso o telefone para comunicar com meus clientes
ฉันใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าของฉัน
Tôi sử dụng điện thoại để giao tiếp với khách hàng của mình
我使用电话与我的客户沟通
我使用電話與我的客戶溝通
I need a new printer for my computer.
Ich brauche einen neuen Drucker für meinen Computer.
Necesito una nueva impresora para mi computadora.
J'ai besoin d'une nouvelle imprimante pour mon ordinateur.
Ho bisogno di una nuova stampante per il mio computer.
Preciso de uma nova impressora para o meu computador.
ฉันต้องการเครื่องพิมพ์ใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ของฉัน
Tôi cần một máy in mới cho máy tính của tôi.
我需要一台新的打印机用于我的电脑。
我需要一台新的打印機用於我的電腦。
We confirmed the booking by email.
Wir haben die Buchung per Email bestätigt.
Confirmamos la reserva por correo electrónico.
Nous avons confirmé la réservation par email.
Abbiamo confermato la prenotazione via email.
Nós confirmamos a reserva por e-mail.
เรายืนยันการจองทางอีเมล
Chúng tôi xác nhận việc đặt vé qua email.
我们通过电子邮件确认了预订。
我們通過電子郵件確認了預訂。
I forgot to connect the printer to the computer.
Ich habe vergessen, den Drucker an den Computer anzuschließen.
Olvidé conectar la impresora a la computadora.
J'ai oublié de connecter l'imprimante à l'ordinateur.
Ho dimenticato di collegare la stampante al computer.
Esqueci de conectar a impressora ao computador.
ฉันลืมเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
Tôi quên kết nối máy in với máy tính.
我忘了将打印机连接到电脑。
我忘了將打印機連接到電腦。
I took my warm dinner off the cooker.
Ich nahm mein warmes Abendessen vom Herd.
Saqué mi cena caliente de la cocina.
J'ai pris mon dîner chaud de la cuisinière.
Ho tolto la mia cena calda dal fornello.
Retirei o jantar quente do fogão.
ฉันกินอาหารเย็นอุ่น ๆ จากหม้อหุงข้าว
Tôi lấy bữa ăn tối ấm áp ra khỏi nồi cơm điện.
我从电磁炉拿走了温暖的晚餐。
我從電磁爐拿走了溫暖的晚餐。
The electrician switched off the current.
Der Elektriker hat den Strom abgeschaltet.
El electricista desconectó la corriente.
L'électricien a coupé le courant.
L'elettricista ha spento la corrente.
O eletricista desligou a corrente.
ช่างไฟฟ้าปิดกระแส
Thợ điện đã tắt dòng điện.
电工关掉电流。
電工關掉電流。
My daily work includes writing emails and reports.
Meine tägliche Arbeit umfasst das Schreiben von E-Mails und Berichten.
Mi trabajo diario incluye escribir correos electrónicos e informes.
Mon travail quotidien comprend la rédaction de courriels et de rapports.
Il mio lavoro quotidiano include la scrittura di e-mail e rapporti.
O meu trabalho diário inclui escrever e-mails e relatórios.
งานประจำวันของฉันรวมถึงการเขียนอีเมลและรายงาน
Công việc hàng ngày của tôi bao gồm viết email và báo cáo.
我的日常工作包括写电子邮件和报告。
我的日常工作包括寫電子郵件和報告。
I am sending the document via e-mail.
Ich sende das Dokument per E-Mail.
Estoy enviando el documento por correo electrónico.
J'envoie le document par e-mail.
Sto inviando il documento via e-mail.
Estou enviando o documento por e-mail.
ฉันส่งเอกสารทาง e-mail
Tôi gửi tài liệu qua e-mail.
我通过电子邮件发送文件。
我通過電子郵件發送文件。
During the blackout we resorted to candles.
Während des Stromausfalls griffen wir auf Kerzen zurück.
Durante el apagón recurrimos a las velas.
Pendant la panne d'électricité, nous avons eu recours à des bougies.
Durante il blackout abbiamo fatto ricorso alle candele.
Durante o apagão recorremos a velas.
ในระหว่างการปิดไฟเราใช้เทียน
Trong thời gian tắt máy, chúng tôi sử dụng nến.
在停电期间,我们诉诸蜡烛。
在停電期間,我們訴諸蠟燭。
I want to call my mother, but it is too early in her time zone.
Ich möchte meine Mutter anrufen, aber es ist zu früh in ihrer Zeitzone.
Quiero llamar a mi madre, pero es muy temprano en su zona horaria.
Je veux appeler ma mère, mais il est trop tôt dans son fuseau horaire.
Voglio chiamare mia madre, ma è troppo presto nel suo fuso orario.
Quero ligar para minha mãe, mas é muito cedo em seu fuso horário.
ฉันต้องการโทรหาแม่ แต่เช้าเกินไปในเขตเวลาของเธอ
Tôi muốn gọi cho mẹ tôi, nhưng nó quá sớm trong múi giờ của bà ấy.
我想给母亲打电话,但在她的时区还为时过早。
我想給母親打電話,但在她的時區還為時過早。
Today's topic in physics class was electric charge.
Das heutige Thema im Physikunterricht war elektrische Ladung.
El tema de hoy en la clase de física fue la carga eléctrica.
Le sujet d'aujourd'hui en cours de physique était la charge électrique.
L'argomento di oggi in classe di fisica era la carica elettrica.
O tópico de hoje na classe de física foi a carga elétrica.
หัวข้อฟิสิกส์ในวันนี้คือการคิดค่าไฟฟ้า
Chủ đề hôm nay trong lớp vật lý là điện tích.
今天在物理课上的话题是电费。
今天在物理課上的話題是電費。
Electrical appliances can make life easier.
Elektrogeräte können das Leben erleichtern.
Los electrodomésticos pueden hacer la vida más fácil.
Les appareils électriques peuvent rendre la vie plus facile.
Gli apparecchi elettrici possono semplificarti la vita.
Os aparelhos elétricos podem facilitar a vida.
เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
Thiết bị điện có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn.
电器可以使生活更轻松。
電器可以使生活更輕鬆。
The flight attendant asked to turn off all electronic devices.
Die Flugbegleiterin bat darum, alle elektronischen Geräte auszuschalten.
El asistente de vuelo pidió apagar todos los dispositivos electrónicos.
L'agent de bord a demandé d'éteindre tous les appareils électroniques.
L'assistente di volo ha chiesto di spegnere tutti i dispositivi elettronici.
O comissário de bordo pediu para desligar todos os dispositivos eletrônicos.
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขอให้ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
Người tiếp viên yêu cầu tắt tất cả các thiết bị điện tử.
乘务员要求关闭所有电子设备。
乘務員要求關閉所有電子設備。
It's on the fifth floor, so we'd better take the elevator.
Es ist im fünften Stock, also nehmen wir besser den Aufzug.
Está en el quinto piso, así que mejor tomemos el ascensor.
C'est au cinquième étage, donc nous ferions mieux de prendre l'ascenseur.
È al quinto piano, quindi faremmo meglio a prendere l'ascensore.
Está no quinto andar, então é melhor nós pegar o elevador.
อยู่ที่ชั้น 5 ดังนั้นเราจึงควรใช้ลิฟท์
Trên tầng 5, chúng ta nên đi thang máy.
它在五楼,所以我们最好乘电梯。
它在五樓,所以我們最好乘電梯。
I will send you an email to confirm the appointment.
Ich werde Ihnen eine E-Mail senden, um den Termin zu bestätigen.
Le enviaré un correo electrónico para confirmar la cita.
Je vous enverrai un email pour confirmer le rendez-vous.
Ti invierò un'e-mail per confermare l'appuntamento.
Vou enviar-lhe um e-mail para confirmar o compromisso.
ฉันจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการนัดหมาย
Tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận cuộc hẹn.
我会发一封电子邮件来确认预约。
我會給你發一封電子郵件確認預約。
The power supply is enough for this building.
Die Stromversorgung reicht für dieses Gebäude.
El suministro de energía es suficiente para este edificio.
L'alimentation est suffisante pour ce bâtiment.
L'alimentazione elettrica è sufficiente per questo edificio.
A fonte de alimentação é suficiente para este edifício.
แหล่งจ่ายไฟเพียงพอสำหรับอาคารนี้
Nguồn cung cấp điện đủ cho tòa nhà này.
这座建筑物的电源就足够了。
這座建築物的電源就足夠了。
A famous actor plays the lead role in the film.
Ein berühmter Schauspieler spielt die Hauptrolle in dem Film.
Un famoso actor juega el papel principal en la película.
Un acteur célèbre joue le rôle principal dans le film.
Un attore famoso interpreta il ruolo principale nel film.
Um ator famoso desempenha o papel principal no filme.
นักแสดงที่มีชื่อเสียงมีบทบาทนำในภาพยนตร์
Một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính trong phim.
着名演员在电影中扮演主角。
著名演員在電影中扮演主角。
I read the book and saw the film.
Ich las das Buch und sah den Film.
Leí el libro y vi la película.
J'ai lu le livre et j'ai vu le film.
Ho letto il libro e ho visto il film.
Eu li o livro e vi o filme.
ฉันอ่านหนังสือและดูหนัง
Tôi đọc cuốn sách và xem bộ phim.
我读了这本书并看了这部电影。
我讀了這本書並看了這部電影。
I got an email from my friend.
Ich habe eine E-Mail von meinem Freund bekommen.
Recibí un correo electrónico de mi amigo.
J'ai reçu un email de mon ami.
Ho ricevuto una email dal mio amico.
Recebi um e-mail do meu amigo.
ฉันได้รับอีเมลจากเพื่อนของฉัน
Tôi nhận được email từ bạn tôi.
我收到了我的朋友发来的电子邮件。
我收到了我的朋友發來的電子郵件。
A free phone book was delivered to every household in town.
Ein kostenloses Telefonbuch wurde an jeden Haushalt in der Stadt geliefert.
Se entregó una guía telefónica gratuita a todos los hogares de la ciudad.
Un annuaire téléphonique gratuit a été livré à tous les ménages de la ville.
Un elenco telefonico gratuito è stato consegnato a ogni famiglia in città.
Uma lista telefônica gratuita foi entregue a todas as famílias da cidade.
สมุดโทรศัพท์ฟรีถูกส่งไปยังทุกครัวเรือนในเมือง
Một cuốn sổ điện thoại miễn phí đã được chuyển đến cho mọi gia đình trong thị trấn.
一本免费的电话簿已发送给镇上的每个家庭。
一本免費的電話簿已發送給鎮上的每個家庭。
He ignored the phone and focused on his work.
Er ignorierte das Telefon und konzentrierte sich auf seine Arbeit.
Ignoró el teléfono y se centró en su trabajo.
Il a ignoré le téléphone et s'est concentré sur son travail.
Ignorò il telefono e si concentrò sul suo lavoro.
Ele ignorou o telefone e se concentrou em seu trabalho.
เขาไม่สนใจโทรศัพท์และจดจ่ออยู่กับงานของเขา
Anh lờ đi điện thoại và tập trung vào công việc của anh.
他无视电话,专注于他的工作。
他無視電話,專注於他的工作。
Please send your inquiries by e-mail.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen per E-Mail.
Por favor envíe sus consultas por correo electrónico.
S'il vous plaît envoyer vos demandes par e-mail.
Si prega di inviare le vostre richieste via e-mail.
Envie suas perguntas por e-mail.
กรุณาส่งคำถามของคุณทาง e-mail
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua e-mail.
请通过电子邮件发送您的查询。
請通過電子郵件發送您的查詢。
I installed new software on my computer.
Ich habe neue Software auf meinem Computer installiert.
Instalé nuevo software en mi computadora.
J'ai installé un nouveau logiciel sur mon ordinateur.
Ho installato un nuovo software sul mio computer.
Instalei novos softwares no meu computador.
ฉันติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน
Tôi đã cài đặt phần mềm mới trên máy tính của tôi.
我在我的电脑上安装了新软件。
我在我的電腦上安裝了新軟件。
I use an electric kettle to make tea.
Ich benutze einen Wasserkocher, um Tee zu machen.
Yo uso un hervidor eléctrico para hacer té.
J'utilise une bouilloire électrique pour faire du thé.
Io uso un bollitore elettrico per preparare il tè.
Eu uso uma chaleira elétrica para fazer chá.
ฉันใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อทำชา
Tôi dùng bình đun nước để pha trà.
我用电热水壶泡茶。
我用電熱水壺泡茶。
The keyboard of my laptop is broken.
Die Tastatur meines Laptops ist kaputt.
El teclado de mi computadora portátil está roto.
Le clavier de mon ordinateur portable est cassé.
La tastiera del mio portatile è rotta.
O teclado do meu laptop está quebrado.
แป้นพิมพ์ของแล็ปท็อปเสีย
Bàn phím của máy tính xách tay của tôi bị hỏng.
我的笔记本电脑的键盘坏了。
我的筆記本電腦的鍵盤壞了。
The employee advised me to call again later.
Der Angestellte hat mir geraten, später noch einmal anzurufen.
El empleado me aconsejó que volviera a llamar más tarde.
L'employé m'a conseillé de rappeler plus tard.
Il dipendente mi ha consigliato di richiamare più tardi.
O funcionário me recomendou que ligue novamente mais tarde.
พนักงานแนะนำให้ฉันโทรหาอีกครั้งในภายหลัง
Nhân viên khuyên tôi gọi lại sau.
该员工建议我稍后再打电话。
該員工建議我稍後再打電話。
I had to leave the meeting to take an urgent call.
Ich musste das Meeting verlassen, um einen dringenden Anruf zu tätigen.
Tuve que abandonar la reunión para atender una llamada urgente.
J'ai dû quitter la réunion pour prendre un appel urgent.
Ho dovuto lasciare la riunione per prendere una chiamata urgente.
Eu tive que sair da reunião para fazer uma chamada urgente.
ฉันต้องออกจากที่ประชุมเพื่อรับโทรศัพท์เร่งด่วน
Tôi phải rời khỏi cuộc họp để gọi khẩn cấp.
我不得不离开会议接紧急电话。
我不得不離開會議接緊急電話。
We had to pause the film several times because of its length.
Wir mussten den Film wegen seiner Länge mehrmals unterbrechen.
Tuvimos que pausar la película varias veces debido a su longitud.
Nous avons dû interrompre le film plusieurs fois à cause de sa longueur.
Abbiamo dovuto mettere in pausa il film più volte a causa della sua lunghezza.
Tivemos que pausar o filme várias vezes devido ao seu comprimento.
เราต้องหยุดภาพยนตร์หลายครั้งเพราะความยาว
Chúng tôi phải tạm dừng bộ phim nhiều lần vì chiều dài của nó.
由于它的长度,我们不得不多次暂停电影。
由於它的長度,我們不得不多次暫停電影。
There are stairs, but sometimes I prefer the lift.
Es gibt Treppen, aber manchmal bevorzuge ich den Aufzug.
Hay escaleras, pero a veces prefiero el ascensor.
Il y a des escaliers, mais parfois je préfère l'ascenseur.
Ci sono scale, ma a volte preferisco l'ascensore.
Há escadas, mas às vezes eu prefiro o elevador.
มีบันได แต่บางครั้งฉันชอบลิฟท์
Có cầu thang, nhưng đôi khi tôi thích thang máy.
有楼梯,但有时我更喜欢电梯。
有樓梯,但有時我更喜歡電梯。
There are age limitations for certain types of movies.
Für bestimmte Arten von Filmen gelten Altersbeschränkungen.
Existen limitaciones de edad para ciertos tipos de películas.
Il y a des limites d'âge pour certains types de films.
Esistono limiti di età per alcuni tipi di film.
Existem limitações de idade para certos tipos de filmes.
มีข้อ จำกัด เรื่องอายุสำหรับภาพยนตร์บางประเภท
Có giới hạn độ tuổi đối với một số loại phim nhất định.
某些类型的电影有年龄限制。
某些類型的電影有年齡限制。
The engine powers the machine.
Der Motor treibt die Maschine an.
El motor acciona la máquina.
Le moteur alimente la machine.
Il motore alimenta la macchina.
O motor alimenta a máquina.
เครื่องยนต์จะให้พลังงานแก่เครื่อง
Động cơ cho máy.
发动机为机器供电。
發動機為機器供電。
The film's imagery is magic.
Die Bilder des Films sind magisch.
La imagen de la película es mágica.
L'imagerie du film est magique.
Le immagini del film sono magiche.
As imagens do filme são mágicas.
ภาพของภาพยนตร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์
Hình ảnh của bộ phim thật kỳ diệu.
这部电影的图像是神奇的。
這部電影的圖像是神奇的。
May I use your phone?
Darf ich Ihre Telefon benutzen?
¿Puedo usar tu teléfono?
Puis-je utiliser ton telephone?
Posso usare il tuo telefono?
Posso usar o seu telefone?
ฉันสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่?
Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn?
我可以用你的电话吗?
我可以用你的電話嗎?
The caller left a message for you.
Der Anrufer hat eine Nachricht für dich hinterlassen.
La persona que llamó dejó un mensaje para ti.
L'appelant a laissé un message pour vous.
Il chiamante ha lasciato un messaggio per te.
O chamador deixou uma mensagem para você.
ผู้โทรฝากข้อความไว้ให้คุณ
Người gọi đã để lại tin nhắn cho bạn.
来电者留言给你。
來電者留言給你。
This sports car has a very strong motor.
Dieser Sportwagen hat einen sehr starken Motor.
Este automóvil deportivo tiene un motor muy fuerte.
Cette voiture de sport a un moteur très fort.
Questa macchina sportiva ha un motore molto forte.
Este carro esportivo tem um motor muito forte.
รถสปอร์ตคันนี้มีมอเตอร์แรงมาก
Chiếc xe thể thao này có động cơ rất mạnh.
这辆跑车有一个非常强大的电机。
這輛跑車有一個非常強大的電機。
I am watching a movie on television.
Ich sehe mir einen Film im Fernsehen an.
Estoy viendo una película en televisión.
Je regarde un film à la télévision.
Sto guardando un film in televisione.
Estou assistindo a um filme na televisão.
ฉันดูหนังทางโทรทัศน์
Tôi đang xem một bộ phim trên truyền hình.
我正在电视上看电影。
我正在電視上看電影。
There is a nuclear power station.
Es gibt ein Atomkraftwerk.
Hay una estación de energía nuclear.
Il y a une centrale nucléaire.
C'è una centrale nucleare.
Existe uma estação de energia nuclear.
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Có một nhà máy điện hạt nhân.
有一个核电站。
有一個核電站。
OK, you win, let's go to the cinema.
OK, du gewinnst, lass uns ins Kino gehen.
OK, tú ganas, vamos al cine.
OK, vous gagnez, allons au cinéma.
OK, vinci, andiamo al cinema.
OK, você ganha, vamos ao cinema.
ตกลงคุณชนะไปเถอะไปที่โรงภาพยนตร์
OK, bạn thắng, chúng ta đi xem phim.
好的,你赢了,我们去看电影吧。
好的,你贏了,我們去看電影吧。
The laptop has an output for the audio.
Der Laptop hat einen Ausgang für das Audio.
La computadora portátil tiene una salida para el audio.
L'ordinateur portable a une sortie pour l'audio.
Il laptop ha un'uscita per l'audio.
O laptop possui uma saída para o áudio.
แล็ปท็อปมีเอาท์พุทสำหรับเสียง
Máy tính xách tay có đầu ra cho âm thanh.
笔记本电脑有音频输出。
筆記本電腦有音頻輸出。
Two minutes later the phone rang.
Zwei Minuten später klingelte das Telefon.
Dos minutos después sonó el teléfono.
Deux minutes plus tard, le téléphone a sonné.
Due minuti dopo squillò il telefono.
Dois minutos depois, o telefone tocou.
สองนาทีต่อมาโทรศัพท์ดังขึ้น
Hai phút sau điện thoại reo.
两分钟后,电话铃响了。
兩分鐘後,電話鈴響了。
The film's plot is based on a famous novel.
Die Handlung des Films basiert auf einem berühmten Roman.
La trama de la película está basada en una novela famosa.
L'intrigue du film est basée sur un roman célèbre.
La trama del film è basata su un famoso romanzo.
A trama do filme é baseada em uma novela famosa.
พล็อตเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนวนิยายที่มีชื่อเสียง
Cốt truyện của bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
这部电影的剧情是基于一部着名的小说。
這部電影的劇情是基於一部著名的小說。
I never buy electronics without previously reading the reviews.
Ich kaufe nie Elektronik, ohne vorher die Bewertungen gelesen zu haben.
Nunca compro productos electrónicos sin antes haber leído los comentarios.
Je n'achète jamais d'électronique sans avoir auparavant lu les critiques.
Non compro mai l'elettronica senza aver prima letto le recensioni.
Eu nunca compro eletrônica sem antes ler os comentários.
ฉันไม่เคยซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ได้อ่านรีวิวก่อนหน้านี้
Tôi không bao giờ mua đồ điện tử mà không cần đọc các bài đánh giá trước đây.
如果没有阅读评论,我绝不会购买电子产品。
如果沒有閱讀評論,我絕不會購買電子產品。
Our company is the major producer of household appliances.
Unsere Firma ist der größte Hersteller von Haushaltsgeräten.
Nuestra compañía es el principal productor de electrodomésticos.
Notre société est le principal producteur d'appareils ménagers.
La nostra azienda è il principale produttore di elettrodomestici.
Nossa empresa é o principal produtor de eletrodomésticos.
บริษัท ของเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของเครื่องใช้ในครัวเรือน
Công ty chúng tôi là nhà sản xuất chính các thiết bị gia dụng.
我们公司是家用电器的主要生产商。
我們公司是家用電器的主要生產商。
The new film is a very big production.
Der neue Film ist eine sehr große Produktion.
La nueva película es una producción muy grande.
Le nouveau film est une très grosse production.
Il nuovo film è una produzione molto grande.
O novo filme é uma produção muito grande.
ภาพยนตร์เรื่องใหม่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มาก
Bộ phim mới là một bộ phim rất lớn.
新电影是一个非常大的作品。
新電影是一個非常大的作品。
I pushed the button to turn on the computer.
Ich drückte auf den Knopf, um den Computer einzuschalten.
Pulsé el botón para encender la computadora.
J'ai appuyé sur le bouton pour allumer l'ordinateur.
Ho premuto il pulsante per accendere il computer.
Pressionei o botão para ligar o computador.
ฉันกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
Tôi nhấn nút để bật máy tính.
我按下按钮打开电脑。
我按下按鈕打開電腦。
Thank you very much for your email which we received yesterday.
Vielen Dank für Ihre E-Mail, die wir gestern erhalten haben.
Muchas gracias por su correo electrónico que recibimos ayer.
Merci beaucoup pour votre email que nous avons reçu hier.
Grazie mille per la tua email che abbiamo ricevuto ieri.
Muito obrigado pelo seu email que recebemos ontem.
ขอบคุณมากสำหรับอีเมลที่เราได้รับเมื่อวานนี้
Cảm ơn bạn rất nhiều vì email của bạn mà chúng tôi đã nhận được hôm qua.
非常感谢您收到我们昨天收到的电子邮件。
非常感謝您收到我們昨天收到的電子郵件。
I changed the settings on my phone to save battery.
Ich habe die Einstellungen meines Telefons geändert, um den Akku zu schonen.
Cambié la configuración de mi teléfono para ahorrar batería.
J'ai changé les paramètres sur mon téléphone pour économiser la batterie.
Ho cambiato le impostazioni sul mio telefono per risparmiare batteria.
Alterei as configurações no meu telefone para economizar bateria.
ฉันเปลี่ยนการตั้งค่าในโทรศัพท์เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
Tôi đã thay đổi cài đặt trên điện thoại để tiết kiệm pin.
我更改了手机上的设置以节省电量。
我更改了手機上的設置以節省電量。
My phone suddenly malfunctioned, so I could not call.
Mein Telefon funktionierte plötzlich nicht mehr, also konnte ich nicht anrufen.
Mi teléfono de repente funcionó mal, así que no pude llamar.
Mon téléphone a soudainement mal fonctionné, donc je n'ai pas pu appeler.
Il mio telefono ha improvvisamente funzionato male, quindi non ho potuto chiamare.
O meu telefone de repente funcionou mal, então não consegui ligar.
โทรศัพท์ของฉันทำงานไม่ได้ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถโทรศัพท์ได้
Điện thoại đột ngột bị hỏng hóc, vì vậy tôi không thể gọi.
我的手机突然发生故障,所以我不能打电话。
我的手機突然發生故障,所以我不能打電話。
The telephone was a groundbreaking invention.
Das Telefon war eine bahnbrechende Erfindung.
El teléfono fue una invención innovadora.
Le téléphone était une invention révolutionnaire.
Il telefono era un'invenzione rivoluzionaria.
O telefone era uma inovadora invenção.
โทรศัพท์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แหวกแนว
Điện thoại là một sáng chế đột phá.
电话是一项突破性的发明。
電話是一項突破性的發明。
The prevalence of digital television has increased.
Die Verbreitung des digitalen Fernsehens hat zugenommen.
La prevalencia de la televisión digital se ha incrementado.
La prévalence de la télévision numérique a augmenté.
La prevalenza della televisione digitale è aumentata.
A prevalência da televisão digital aumentou.
ความชุกของโทรทัศน์ดิจิตอลเพิ่มขึ้น
Sự phổ biến của truyền hình kỹ thuật số đã tăng lên.
数字电视的普及率有所提高。
數字電視的普及率有所提高。
I spent the evening on the couch in front of the telly.
Ich verbrachte den Abend auf der Couch vor dem Fernseher.
Pasé la noche en el sofá frente a la tele.
J'ai passé la soirée sur le canapé devant la télé.
Ho trascorso la serata sul divano di fronte alla televisione.
Passei a noite no sofá em frente à televisão.
ฉันใช้เวลาช่วงเย็นบนโซฟาตรงหน้าทางไกล
Tôi đã dành cả buổi tối trên chiếc ghế dài ở phía trước tivi.
我在电视机前的沙发上过夜。
我在電視機前的沙發上過夜。
These panels transform solar energy into electricity.
Diese Paneelen wandeln Sonnenenergie in Elektrizität um.
Estos paneles transforman la energía solar en electricidad.
Ces panneaux transforment l'énergie solaire en électricité.
Questi pannelli trasformano l'energia solare in energia elettrica.
Esses painéis transformam energia solar em eletricidade.
แผงเหล่านี้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
Những tấm này biến đổi năng lượng mặt trời thành điện.
这些面板将太阳能转化为电力。
這些面板將太陽能轉化為電力。
We should advertise our products on TV.
Wir sollten unsere Produkte im Fernsehen bewerben.
Deberíamos publicitar nuestros productos en la televisión.
Nous devrions annoncer nos produits à la télévision.
Dovremmo pubblicizzare i nostri prodotti in TV.
Devemos anunciar nossos produtos na TV.
เราควรโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราทางทีวี
Chúng tôi nên quảng cáo sản phẩm của chúng tôi trên TV.
我们应该在电视上宣传我们的产品。
我們應該在電視上宣傳我們的產品。
He used a computer to do his work.
Er benutzte einen Computer, um seine Arbeit zu erledigen.
Él usó una computadora para hacer su trabajo.
Il a utilisé un ordinateur pour faire son travail.
Ha usato un computer per fare il suo lavoro.
Ele usou um computador para fazer seu trabalho.
เขาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำผลงานของเขา
Ông đã sử dụng một máy tính để làm công việc của mình.
他用电脑做他的工作。
他用電腦做他的工作。
Electricity is supplied through wires and cables.
Strom wird durch Drähte und Kabel geliefert.
La electricidad se suministra a través de cables y alambres.
L'électricité est fournie par des fils et des câbles.
L'elettricità è fornita attraverso fili e cavi.
A eletricidade é fornecida através de fios e cabos.
ไฟฟ้าจำหน่ายผ่านสายไฟและสายไฟ
Điện được cung cấp qua dây và cáp.
电力通过电线和电缆供电。
電力通過電線和電纜供電。
The boy is going to the cinema with his friends, not alone.
Der Junge geht mit seinen Freunden ins Kino, nicht alleine.
El chico irá al cine con sus amigos, no solo.
Le garçon va au cinéma avec ses amis, pas seul.
Il ragazzo sta andando al cinema con i suoi amici, non da solo.
O menino vai ao cinema com seus amigos, não sozinho.
เด็กชายกำลังไปโรงหนังกับเพื่อนไม่ใช่คนเดียว
Cậu bé sẽ đi xem phim với bạn bè, không phải một mình.
这个男孩和他的朋友一起去电影院,而不是一个人。
這個男孩和他的朋友一起去電影院,而不是一個人。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
71手机 可以 拨打 国际 电话 + This cell phone can make international calls. Dieses Handy kann internationale Telefonate machen.
239电视台 工作 + I work at a television station. Ich arbeite bei einem Fernsehsender.
291电脑 用途 广 + Computers have many uses. Der Anwendungsbereich von Computern ist weit.
310电话 号码 + This is my telephone number. Dies ist meine Telefonnummer.
313有名 电影 明星 + She is a famous movie star. Sie ist ein berühmter Filmstar.
344电视机 + I've bought a TV set. Ich habe einen Fernseher gekauft.
360闪电 + There's lightning. Es hat geblitzt.
361电灯 + The lights are on. Das Licht ist eingeschaltet.
450办公室 安装 电话 + A phone has been installed in the office. Im Büro ist ein Telefon installiert worden.
460一下 电话 + Please answer the phone. Nimmst du bitte das Gespräch an.
486正在 检查 电脑 服务 系统 + He's checking the computer's service system. Er überprüft gerade das Service System des Computers.
604她们 提供 电话 服务 + They provide telephone service. Sie bieten Telefondienste an.
649告诉 电话 号码 + Please tell me the telephone number. Bitte sage mir deine Telefonnummer.
718检查 电脑 系统 + He's checking the computer system. Er überprüft das Computersystem.
812电话 打通 + The call went through. Das Telefon ist verbunden.
834电脑 记录 证明 想法 + The computer records prove that my ideas were correct. Die Computer Aufzeichnungen beweisen, dass meine Idee richtig ist.
838电脑 安装 什么 + What is he installing on the computer? Was installiert er auf den Computer?
990拐角处 电话亭 + There is a telephone booth at the corner. An der Ecke gibt es eine Telefonzelle.
1027手机 充电 + The mobile phone is being charged. Das Handy wird gerade geladen.
1131他们 电视剧 + They're watching a TV drama. Sie schauen einen Fernsehfilm.
1149准备 更新 电脑 设备 + I'm planning to update my computer equipment. Ich treffe Vorbereitungen, meine Computeranlage aufzurüsten.
1176电脑 显示 操作 + Please operate it according to the computer instructions. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
1202竟然 打电话 + What a surprise that you should call me. Was für eine Überraschung, dass Du mich anrufst!
1298清扫 电灯 + She's cleaning the electric light. Sie säubert die Lampe.
1313电影 正在 放映 + The film is going on. Der Film läuft gerade.
1331很多 电线 + There are many electrical wires here. Hier sind viele Elektrokabel.
1493电话 掛上 + He hung up the phone. Er hängte den Telefonhörer auf.
1571电话 号码 + This is my telephone number.
1778正在 操作 电脑 + He's operating the computer.
1904电视 频道 + He's changing the TV channel.
2100核电站 + That's a nuclear power station.
2125电话 号码 + He's dialing a telephone number.
2470很多 惧怕 闪电 + Many people are afraid of lightning.
2476先生 电脑 + Mr. Meng is repairing the computer. Herr Meng repariert den Computer.
2510电影 排行榜 + The new movie has moved into the top ten list.
2661电车 沿 轨道 行驶 + The electric train is moving along the track.
2801电脑 砸了 + She'd like to smash her computer.
2839水坝 可以 用来 发电 + The dam can be used to generate electricity.
2896竖立 电线杆 + A power line pole is standing by the roadside.
3005觉得 电视 节目 内容 庸俗 + He thinks the TV program is too vulgar.
3103闪电 瞬间 照亮 天空 + A streak of lightning lit up the sky for a split second.
3282删除 电脑 档案 + She wants to delete the files on her computer.
3372公司 垄断 世界 电脑 市场 + The company has a monopoly on the world's computer market.
3376不要 打电话 骚扰 + Don't harass me with telephone calls.
3403这里 电信 中枢 + This is a telecommunications center.
3680彩色电视 色彩 输出 主要 彩色 显像管 作用 + The transmission of color in a color TV, relies on the function of its television picture tube.
3682乐曲 大量 运用 电声 配乐 + This song used much electronic music.
3683乐曲 大量 运用 电声 配乐 + This song used much electronic music.
3768一台 笔记本 电脑 + I'd like to buy a laptop.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng