Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
010
Bây giờ là mấy giờ ạ? What time is it, please? Wie viel Uhr ist es, bitte?
024
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
024
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
075
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? May I just make a call? Darf ich mal eben telefonieren?
075
Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? May I just ask something? Darf ich mal eben etwas fragen?
075
Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? May I just say something? Darf ich mal eben etwas sagen?
077
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum gehen Sie schon?
077
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum fahren Sie schon?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 現在 + * * xian4zai4 now/ at present/ today jetzt,nun +
Oxford3000Ten
He appeared to me in my dream.
Er erschien mir in meinem Traum.
Él se me apareció en mi sueño.
Il m'a apparu dans mon rêve.

Ele apareceu em meu sonho.
เขาดูเหมือนกับฉันในฝันของฉัน
Anh ấy xuất hiện với tôi trong giấc mơ của tôi.
他在我梦中出现在我面前。
他在我夢中出現在我面前。
I'm busy right now.
Ich bin gerade beschäftigt.
Estoy ocupado en este momento.
Je suis occupé en ce moment.

Agora estou ocupado.
ฉันยุ่งตอนนี้
Bây giờ tôi đang bận.
我现在很忙。
我現在很忙。
The window was open, but I am closing it now.
Das Fenster war offen, aber ich schließe es jetzt.
La ventana estaba abierta, pero la estoy cerrando ahora.
La fenêtre était ouverte, mais je la ferme maintenant.

A janela estava aberta, mas estou fechando agora.
หน้าต่างกำลังเปิดอยู่ แต่ตอนนี้ฉันกำลังปิดตอนนี้
Cửa sổ mở ra, nhưng tôi đang đóng cửa ngay bây giờ.
窗户打开了,但我现在正在关闭它。
窗戶打開了,但我現在正在關閉它。
What colour is in fashion right now?
Welche Farbe ist gerade in Mode?
¿De qué color está de moda ahora?
Quelle couleur est à la mode en ce moment?

Que cor está na moda agora?
สีอะไรในแฟชั่นตอนนี้?
Màu thời trang hiện nay là gì?
现在流行什么颜色?
現在流行什麼顏色?
She earns more money now than at her previous job.
Sie verdient jetzt mehr Geld als bei ihrem früheren Job.
Ella gana más dinero ahora que en su trabajo anterior.
Elle gagne plus d'argent maintenant qu'à son emploi précédent.

Ela ganha mais dinheiro agora do que em seu trabalho anterior.
เธอได้รับเงินมากขึ้นกว่าที่งานก่อนหน้านี้
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn lúc làm việc trước đây.
她现在比以前的工作挣更多的钱。
她現在比以前的工作掙更多的錢。
I have visited this town frequently and know it quite well by now.
Ich habe diese Stadt häufig besucht und kenne sie mittlerweile sehr gut.
He visitado esta ciudad con frecuencia y ahora la conozco bastante bien.
J'ai visité cette ville fréquemment et je la connais très bien maintenant.

Eu já visitei esta cidade com frequência e já conheço isso bastante bem.
ฉันได้ไปเยือนเมืองนี้บ่อยๆและรู้ดีแล้วในตอนนี้
Tôi đã viếng thăm thành phố này thường xuyên và biết khá rõ về điều đó ngay bây giờ.
我经常访问这个小镇,现在知道它很好。
我經常訪問這個小鎮,現在知道它很好。
I hurt my knee. I can't walk now.
Ich habe mich am Knie verletzt. Ich kann jetzt nicht gehen.
Me lastimé la rodilla. No puedo caminar ahora
Je me suis fait mal au genou. Je ne peux pas marcher maintenant.

Eu machuquei meu joelho. Não posso andar agora.
ฉันเจ็บเข่า ตอนนี้ฉันไม่สามารถเดินได้
Tôi đau đầu gối. Tôi không thể đi bộ bây giờ.
我伤了我的膝盖。我现在不能走路。
我傷了我的膝蓋。我現在不能走路。
Thanks to these initiatives the town now has a very low crime rate.
Dank dieser Initiativen hat die Stadt jetzt eine sehr niedrige Kriminalitätsrate.
Gracias a estas iniciativas, la ciudad ahora tiene una tasa de criminalidad muy baja.
Grâce à ces initiatives, la ville a maintenant un taux de criminalité très faible.

Graças a estas iniciativas, a cidade tem uma taxa de criminalidade muito baixa.
ด้วยความคิดริเริ่มเหล่านี้เมืองนี้มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมาก
Nhờ những sáng kiến ​​này, thị trấn hiện có tỷ lệ tội phạm rất thấp.
由于这些举措,该镇现在的犯罪率很低。
由於這些舉措,該鎮現在的犯罪率很低。
After a few minor revisions, the book is now ready for printing.
Nach ein paar kleineren Überarbeitungen ist das Buch jetzt druckbereit.
Después de algunas revisiones menores, el libro ahora está listo para imprimir.
Après quelques révisions mineures, le livre est maintenant prêt pour l'impression.

Após algumas pequenas revisões, o livro está pronto para impressão.
หลังจากทำการแก้ไขเล็กน้อยแล้วหนังสือเล่มนี้พร้อมแล้วสำหรับการพิมพ์
Sau một số sửa đổi nhỏ, cuốn sách đã sẵn sàng để in.
经过一些小的修改后,本书现在可以打印了。
經過一些小的修改後,本書現在可以打印了。
This is not the right moment to start a discussion.
Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um eine Diskussion zu beginnen.
Este no es el momento adecuado para comenzar una discusión.
Ce n'est pas le bon moment pour lancer une discussion.

Este não é o momento certo para iniciar uma discussão.
นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการสนทนา
Đây không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc thảo luận.
现在不适合开始讨论。
現在不適合開始討論。
My husband is a native Italian but now lives in Germany.
Mein Mann ist gebürtiger Italiener und lebt jetzt in Deutschland.
Mi esposo es italiano, pero ahora vive en Alemania.
Mon mari est italien, mais vit maintenant en Allemagne.

Meu marido é italiano nativo, mas agora mora na Alemanha.
สามีของฉันเป็นชาวอิตาเลียนพื้นเมือง แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเยอรมนี
Chồng tôi là một người Ý bản địa nhưng hiện đang sống ở Đức.
我的丈夫是当地的意大利人,但现在居住在德国。
我的丈夫是當地的意大利人,但現在居住在德國。
The notion of bravery is almost forgotten nowadays.
Der Begriff der Tapferkeit ist heutzutage fast vergessen.
La noción de valentía está casi olvidada hoy en día.
La notion de bravoure est presque oubliée de nos jours.

A noção de bravura é quase esquecida hoje em dia.
ความคิดของความกล้าหาญจะถูกลืมเกือบทุกวันนี้
Khái niệm về sự dũng cảm gần như bị lãng quên ngày nay.
勇敢的概念现在几乎被遗忘了。
勇敢的概念現在幾乎被遺忘了。
You had your chance, now we get ours.
Du hattest deine Chance, jetzt haben wir unsere.
Tuviste tu oportunidad, ahora tenemos la nuestra.
Vous avez eu votre chance, maintenant nous avons le nôtre.

Você teve sua chance, agora nós conseguimos o nosso.
คุณมีโอกาสของคุณตอนนี้เราได้รับของเรา
Bạn đã có cơ hội của bạn, bây giờ chúng tôi có được của chúng tôi.
你有机会,现在我们拿到了。
你有機會,現在我們拿到了。
The study found a similar disparity in those providing support.
Die Studie fand eine ähnliche Ungleichheit bei den Unterstützern.
El estudio encontró una disparidad similar en aquellos que brindan apoyo.
L'étude a révélé une disparité similaire chez ceux qui offrent un soutien.

O estudo encontrou uma disparidade semelhante naqueles que fornecem suporte.
การศึกษาพบความแตกต่างกันในผู้ให้การสนับสนุน
Nghiên cứu tìm thấy sự khác biệt tương tự ở những người cung cấp hỗ trợ.
该研究发现在提供支持的人群中存在类似的差异。
該研究發現在提供支持的人群中存在類似的差異。
His confidence was reflected in his great performance.
Sein Selbstvertrauen spiegelte sich in seiner großartigen Leistung wider.
Su confianza se reflejó en su gran actuación.
Sa confiance s'est reflétée dans sa grande performance.

Sua confiança se refletiu em sua ótima performance.
ความเชื่อมั่นของเขาสะท้อนให้เห็นในผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขา
Sự tự tin của anh đã được phản ánh trong màn trình diễn tuyệt vời của anh.
他的自信体现在他的出色表现上。
他的自信體現在他的出色表現上。
He studied biology and now works in research.
Er hat Biologie studiert und arbeitet heute in der Forschung.
Estudió biología y ahora trabaja en investigación.
Il a étudié la biologie et travaille maintenant dans la recherche.

Estudou biologia e agora trabalha em pesquisa.
เขาศึกษาชีววิทยาและตอนนี้ทำงานในการวิจัย
Ông nghiên cứu sinh học và hiện đang nghiên cứu.
他研究生物学,现在从事研究工作。
他研究生物學,現在從事研究工作。
We have to act now, the situation is serious.
Wir müssen jetzt handeln, die Situation ist ernst.
Tenemos que actuar ahora, la situación es grave.
Nous devons agir maintenant, la situation est grave.

Temos que agir agora, a situação é séria.
เราต้องดำเนินการในขณะนี้สถานการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, tình hình là nghiêm trọng.
我们现在必须采取行动,情况严重。
我們現在必須採取行動,情況嚴重。
We have to act now, the situation is serious.
Wir müssen jetzt handeln, die Situation ist ernst.
Tenemos que actuar ahora, la situación es grave.
Nous devons agir maintenant, la situation est grave.

Temos que agir agora, a situação é séria.
เราต้องดำเนินการในขณะนี้สถานการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, tình hình là nghiêm trọng.
我们现在必须采取行动,情况严重。
我們現在必須採取行動,情況嚴重。
I was ill last week but now I am well again.
Ich war letzte Woche krank, aber jetzt geht es mir wieder gut.
Estuve enfermo la semana pasada, pero ahora estoy bien de nuevo.
J'étais malade la semaine dernière mais maintenant je vais bien.

Fiquei mal na semana passada, mas agora estou bem novamente.
ฉันป่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันสบายดีแล้ว
Tôi bị ốm vào tuần trước nhưng bây giờ tôi lại khỏe.
我上周生病了,但现在我又恢复了健康。
我上週生病了,但現在我又恢復了健康。
The window was open, but I am closing it now.
Das Fenster war offen, aber ich schließe es jetzt.
La ventana estaba abierta, pero la estoy cerrando ahora.
La fenêtre était ouverte, mais je la ferme maintenant.

A janela estava aberta, mas estou fechando agora.
หน้าต่างกำลังเปิดอยู่ แต่ตอนนี้ฉันกำลังปิดตอนนี้
Cửa sổ mở ra, nhưng tôi đang đóng cửa ngay bây giờ.
窗户打开了,但我现在正在关闭它。
窗戶打開了,但我現在正在關閉它。
Is it time to go to bed yet?
Ist es Zeit, schon zu Bett zu gehen?
¿Ya es hora de ir a la cama?
Est-il temps d'aller au lit encore?

É hora de ir para a cama ainda?
ถึงเวลาแล้วที่จะไปนอนยัง?
Có phải là thời gian để đi ngủ?
现在是时候睡觉了吗?
現在是時候睡覺了嗎?
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
151太阳 出现 地平线 + The sun appeared on the horizon. Die Sonne erschien am Horizont.
152现在 几点 + What time is it now? Wie spät ist es jetzt?
168现在 九点 + It's nine o'clock now. Es ist jetzt neun Uhr.
194现在 10点 + It's ten o'clock now. Jetzt ist es zehn Uhr.
653现在 九点一 + It's a quarter past nine. Es ist jetzt viertel nach neun.
853现在 六点 + It's exactly six o'clock. Jetzt ist genau sechs Uhr.
1163现在 时兴 染发 + Dying hair has become fashionable now. Sich die Haare zu färben, ist jetzt beliebt.
1771现在 通讯 工具 发达 + Today's communication tools are very advanced. Die heutigen Kommunikationsmittel sind hoch entwickelt.
2366现在 衣服 折扣 + The clothes are on sale now.
2814现在 一月 上旬 + It's the early part of January right now.
2983现在 我们 问题 症结 所在 + Now let's talk about the crux of the issue.
3066现在 旅游 旺季 + It's the busy season for tourism now.
3279短发 现在 风靡 一时 + Short hair is all the rage now.
3594现在 有钱人 高档 酒店 座无虚席 + There sure are a lot of rich people these days. Even in this kind of upscale restaurant, there's not a single empty seat.
3625现在 淡季 + It is the off season now.
3635现在 情形 不同 + The situation has changed now.
3663现在 大学生 博大精深 中华 文化 皮毛 + College students these days understand only a smattering of China's profound culture
3739就是 眼浅 现在 活该 + You are really short-sighted, you deserve to be cheated.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
现在 +
现在 +
现在 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng