Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
017
Chúng ta cần bánh Pizza và mì Spaghetti. We need pizza and spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spagetti.
042
Ở đâu có quán ăn ngon không? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?
046
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Are tickets for the football / soccer am. game still available? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
051
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
051
Vào! Một không! Goal! One – zero! Tor! Eins zu null!
089
Tôi đã nghĩ rằng, bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. I thought you wanted to order a pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
一场(比赛) yì chǎng (bǐ sài) Partie, das Match, das Spiel
在比赛中获胜 zài bǐsài zhōng huòshèng im Spiel siegen
犯规 (足球比赛中) fànguī (zúqiú bǐsài zhōng) Foul (beim Fussball)
前锋 (足球比赛中) qiánfēng (zúqiú bǐsài zhōng) Stürmer (beim Fußball)
后卫 (足球比赛中) hòuwèi (zúqiú bǐsài zhōng) Verteidiger (beim Fußball)
发球 (网球比赛中) fāqiú (wǎngqiú bǐsài zhōng) Aufschlag (beim Tennis)
埃塞俄比亚 Āisài'ébǐyà Äthiopien
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * bi3 emulate/ compare/ than 1. vergleichen, gegenüberstellen 2. mit jm wetteifern, sich mit jm messen 3. eine Analogie ziehen, vergleichen, 4. eine Geste machen, gestikulieren, sich mit Gesten verständlich machen,5. nachahmen, imitieren 6. als 7. zu +
A 比較 + * * bi3jiao4 compare/ contrast/ relatively vergleichsweise,vergleichen +
A 比賽 + * * bi3sai4 match/ competition/ game Wettbewerb +
B 比例 + * * bi3li4 proportion Maßstab, Proportion, Zahlenverhältnis, Anteil +
B 比如 + * * bi3ru2 for example/ for instance zum Beispiel +
B 對比 + * * dui4bi3 compare/ contrast/ comparison Kontrast +
C 比方 + * * bi3fang instance/ analogy Analogie, Unterfall +
C 不比 + * * bu4bi3 be unlike ungleich sein +
C 好比 + * * hao3bi3 be just like/ may be compared to/ can be likened to gleich wie, gleichen, mit etwas vergleichbar sein +
C 無比 + * * wu2bi3 nothing-compare/ incomparable/ unsurpassed unvergleichlich +
D 百分比 + * * bai3fen1bi3 percentage Prozentsatz, Prozent +
D 比分 + * * bi3fen1 score Punktzahl, Spielstand +
D 比價 + * * bi3jia4 rate of exchange Preisverhältnis, Umtauschkurs +
D 比喻 + * * bi3yu4 comparison/ trope Metapher, Analogie +
D 比重 + * * bi3zhong4 specific gravity/ proportion Anteil, Proportion +
D 評比 + * * ping2bi3 appraise through comparison abschätzen und vergleichen +
D 相比 + * * xiang1bi3 compare vergleichen, messen +
D 正比 + * * zheng4bi3 direct ratio direktes Verhältnis +
Oxford3000Ten
His good character was more important to me than his appearance.
Sein guter Charakter war mir wichtiger als sein Aussehen.
Su buen carácter era más importante para mí que su apariencia.
Son bon caractère était plus important pour moi que son apparence.
Il suo buon carattere era più importante per me del suo aspetto.
Seu bom caráter era mais importante para mim do que sua aparência.
ตัวละครที่ดีของเขามีความสำคัญต่อฉันมากกว่าการปรากฏตัวของเขา
Nhân vật tốt của anh ấy quan trọng hơn tôi nhiều so với sự xuất hiện của anh ấy.
他的优秀品格比我的外表更重要。
他的優秀品格比我的外表更重要。
He arrived earlier than expected.
Er kam früher als erwartet an.
Llegó antes de lo esperado.
Il est arrivé plus tôt que prévu.
È arrivato prima del previsto.
Ele chegou mais cedo do que o esperado.
เขามาถึงก่อนหน้านี้กว่าที่คาดไว้
Anh ấy đến sớm hơn dự kiến.
他比预期的来得早。
他比預期的來得早。
The winner of the competition received an award.
Der Gewinner des Wettbewerbs erhielt eine Auszeichnung.
El ganador de la competencia recibió un premio.
Le gagnant du concours a reçu un prix.
Il vincitore del concorso ha ricevuto un premio.
O vencedor da competição recebeu um prêmio.
ผู้ชนะในการแข่งขันได้รับรางวัล
Người chiến thắng trong cuộc thi nhận được giải thưởng.
比赛获胜者获奖。
比賽獲勝者獲獎。
The team played badly; nevertheless, it won the match.
Die Mannschaft spielte schlecht; trotzdem hat sie das Spiel gewonnen.
El equipo jugó mal; sin embargo, ganó el partido.
L'équipe a mal joué; néanmoins, il a gagné le match.
La squadra ha giocato male; tuttavia, ha vinto la partita.
A equipe jogou mal; No entanto, ganhou a partida.
ทีมเล่นไม่ดี; อย่างไรก็ตามมันชนะการแข่งขัน
Nhóm đã chơi rất tệ; tuy nhiên, nó đã thắng trận đấu.
球队踢得很糟糕;不过,它赢得了比赛。
球隊踢得很糟糕;不過,它贏得了比賽。
I compared the packing list with the contents of the box.
Ich habe die Packliste mit dem Inhalt der Box verglichen.
Comparé la lista de empaque con el contenido de la caja.
J'ai comparé la liste de colisage avec le contenu de la boîte.
Ho confrontato la lista di imballaggio con il contenuto della scatola.
Eu comparei a lista de embalagem com o conteúdo da caixa.
ฉันเปรียบเทียบรายการบรรจุพร้อมกับเนื้อหาของกล่อง
Tôi đã so sánh danh sách bao bì với nội dung hộp.
我将装箱单与箱子的内容进行了比较。
我將裝箱單與箱子的內容進行了比較。
His broad shoulders make him look stronger than he is.
Seine breiten Schultern lassen ihn stärker aussehen als er.
Sus anchos hombros lo hacen parecer más fuerte que él.
Ses larges épaules le font paraître plus fort que lui.
Le sue spalle larghe lo fanno sembrare più forte di lui.
Seus ombros largos o fazem parecer mais forte do que ele.
ไหล่กว้างของเขาทำให้เขาดูแข็งแรงกว่าเขา
Vai rộng của anh làm anh trông khỏe hơn anh.
他宽阔的肩膀使他看起来比他强壮。
他寬闊的肩膀使他看起來比他強壯。
Have you compared the prices?
Hast du die Preise verglichen?
¿Has comparado los precios?
Avez-vous comparé les prix?
Hai confrontato i prezzi?
Você comparou os preços?
คุณเปรียบเทียบราคาแล้วหรือยัง?
Bạn đã so sánh giá?
你有比较价格吗?
你有比較價格嗎?
In comparison to bread, coffee is expensive.
Im Vergleich zu Brot ist Kaffee teuer.
En comparación con el pan, el café es caro.
En comparaison avec le pain, le café coûte cher.
In confronto al pane, il caffè è costoso.
Em comparação com o pão, o café é caro.
เมื่อเทียบกับขนมปังกาแฟมีราคาแพง
So với bánh mì, cà phê đắt tiền.
与面包相比,咖啡是昂贵的。
與麵包相比,咖啡是昂貴的。
Both sides competed fiercely in the game.
Beide Seiten kämpften heftig im Spiel.
Ambas partes compitieron ferozmente en el juego.
Les deux parties ont rivalisé férocement dans le match.
Entrambe le parti hanno gareggiato ferocemente nel gioco.
Ambos os lados competiram ferozmente no jogo.
ทั้งสองฝ่ายแข่งขันอย่างดุเดือดในเกม
Cả hai bên cạnh tranh gay gắt trong trò chơi.
双方在比赛中进行了激烈的比赛。
雙方在比賽中進行了激烈的比賽。
It is my aspiration to win the competition.
Es ist mein Bestreben, den Wettbewerb zu gewinnen.
Es mi aspiración para ganar la competencia.
C'est mon aspiration à gagner la compétition.
È la mia aspirazione a vincere la competizione.
É minha aspiração ganhar a competição.
เป็นความปรารถนาของฉันที่จะชนะการแข่งขัน
Đó là nguyện vọng của tôi để giành chiến thắng trong cuộc thi.
赢得比赛是我的愿望。
贏得比賽是我的願望。
Every participant hopes to win the contest.
Jeder Teilnehmer hofft, den Wettbewerb zu gewinnen.
Todos los participantes esperan ganar el concurso.
Chaque participant espère gagner le concours.
Ogni partecipante spera di vincere il concorso.
Todo participante espera ganhar o concurso.
ผู้เข้าร่วมทุกคนหวังจะชนะการประกวด
Mỗi người tham dự hy vọng thắng cuộc thi.
每位参与者都希望赢得比赛。
每位參與者都希望贏得比賽。
There is a stark contrast between the two candidates.
Es gibt einen starken Kontrast zwischen den beiden Kandidaten.
Hay un marcado contraste entre los dos candidatos.
Il y a un contraste saisissant entre les deux candidats.
C'è un netto contrasto tra i due candidati.
Existe um forte contraste entre os dois candidatos.
มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างทั้งสองผู้สมัคร
Có sự tương phản rõ ràng giữa hai ứng cử viên.
两位候选人之间形成了鲜明的对比。
兩位候選人之間形成了鮮明的對比。
Notwithstanding the difficulties, we won the race.
Trotz der Schwierigkeiten haben wir das Rennen gewonnen.
A pesar de las dificultades, ganamos la carrera.
Malgré les difficultés, nous avons gagné la course.
Nonostante le difficoltà, abbiamo vinto la gara.
Não obstante as dificuldades, ganhamos a corrida.
อย่างไรก็ตามความยากลำบากเราชนะการแข่งขัน
Bất chấp những khó khăn, chúng tôi đã giành được cuộc đua.
尽管有困难,我们赢得了比赛。
儘管有困難,我們贏得了比賽。
She earns more money now than at her previous job.
Sie verdient jetzt mehr Geld als bei ihrem früheren Job.
Ella gana más dinero ahora que en su trabajo anterior.
Elle gagne plus d'argent maintenant qu'à son emploi précédent.
Guadagna più soldi adesso rispetto al suo precedente lavoro.
Ela ganha mais dinheiro agora do que em seu trabalho anterior.
เธอได้รับเงินมากขึ้นกว่าที่งานก่อนหน้านี้
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn lúc làm việc trước đây.
她现在比以前的工作挣更多的钱。
她現在比以前的工作掙更多的錢。
Tomorrow is going to be even hotter than today.
Morgen wird es noch heißer als heute.
Mañana va a ser aún más caliente que hoy.
Demain sera encore plus chaud qu'aujourd'hui.
Domani sarà ancora più caldo di oggi.
Amanhã será ainda mais quente do que hoje.
พรุ่งนี้จะยิ่งร้อนกว่าวันนี้
Ngày mai thậm chí còn nóng hơn hôm nay.
明天会比今天更热。
明天會比今天更熱。
The handbag was a shade darker than the shoes.
Die Handtasche war eine Nuance dunkler als die Schuhe.
El bolso era un poco más oscuro que los zapatos.
Le sac à main était une nuance plus foncée que les chaussures.
La borsetta era di un'ombra più scura delle scarpe.
A bolsa era uma sombra mais escura do que os sapatos.
กระเป๋าเป็นสีเข้มกว่ารองเท้า
Túi xách là một bóng mát hơn đôi giày.
手提包比鞋更暗。
手提包比鞋更暗。
It was hell at times, but eventually I finished the marathon.
Es war manchmal die Hölle, aber am Ende habe ich den Marathon beendet.
Fue un infierno a veces, pero finalmente terminé el maratón.
C'était parfois l'enfer, mais finalement j'ai fini le marathon.
A volte è stato un inferno, ma alla fine ho finito la maratona.
Era o inferno às vezes, mas eventualmente eu terminei a maratona.
มันเป็นเรื่องนรกตลอดเวลา แต่ในที่สุดฉันก็เสร็จสิ้นการวิ่งมาราธอน
Đôi khi cũng có những lúc, nhưng cuối cùng tôi đã hoàn thành marathon.
有时候这很糟糕,但最终我完成了马拉松比赛。
有時候這很糟糕,但最終我完成了馬拉鬆比賽。
The excitement during the match was incredible.
Die Aufregung während des Spiels war unglaublich.
La emoción durante el partido fue increíble.
L'excitation pendant le match était incroyable.
L'eccitazione durante la partita è stata incredibile.
A emoção durante o jogo foi incrível.
ความตื่นเต้นในระหว่างการแข่งขันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ
Sự phấn khích trong trận đấu là không thể tin được.
比赛期间的激动令人难以置信。
比賽期間的激動令人難以置信。
Inside the house, it was much warmer than outside.
Im Haus war es viel wärmer als draußen.
Dentro de la casa, era mucho más cálido que afuera.
À l'intérieur de la maison, il faisait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur.
All'interno della casa, era molto più caldo che fuori.
Dentro da casa, era muito mais quente do que fora.
ภายในบ้านอุ่นกว่านอกมาก
Bên trong nhà, nó ấm hơn nhiều so với bên ngoài.
在房子里面,它比外面温暖得多。
在房子裡面,它比外面溫暖得多。
She likes many types of music, like jazz, for instance.
Sie mag viele Arten von Musik, wie zum Beispiel Jazz.
A ella le gustan muchos tipos de música, como el jazz, por ejemplo.
Elle aime beaucoup de types de musique, comme le jazz, par exemple.
Adora molti tipi di musica, come il jazz, ad esempio.
Ela gosta de muitos tipos de música, como o jazz, por exemplo.
เธอชอบดนตรีหลายประเภทเช่นแจ๊สเช่น
Cô ấy thích nhiều loại nhạc, ví dụ như nhạc jazz.
她喜欢很多类型的音乐,比如爵士乐。
她喜歡很多類型的音樂,比如爵士樂。
Cuba is the biggest island in the Caribbean.
Kuba ist die größte Insel der Karibik.
Cuba es la isla más grande del Caribe.
Cuba est la plus grande île des Caraïbes.
Cuba è la più grande isola dei Caraibi.
Cuba é a maior ilha do Caribe.
คิวบาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียน
Cuba là hòn đảo lớn nhất ở Caribê.
古巴是加勒比地区最大的岛屿。
古巴是加勒比地區最大的島嶼。
I have never killed anything bigger than a spider.
Ich habe noch nie etwas Größeres als eine Spinne getötet.
Nunca he matado a algo más grande que una araña.
Je n'ai jamais tué quelque chose de plus gros qu'une araignée.
Non ho mai ucciso niente più grande di un ragno.
Nunca matei nada maior do que uma aranha.
ฉันไม่เคยฆ่าอะไรที่ใหญ่กว่าแมงมุม
Tôi chưa bao giờ giết bất cứ cái gì lớn hơn một con nhện.
我从来没有杀过比蜘蛛更大的东西。
我從來沒有殺過比蜘蛛更大的東西。
On the motorway, cars are allowed to drive faster than on regular roads.
Auf der Autobahn dürfen Autos schneller als auf normalen Straßen fahren.
En la autopista, los automóviles pueden conducir más rápido que en las carreteras normales.
Sur l'autoroute, les voitures sont autorisées à rouler plus vite que sur les routes régulières.
Sull'autostrada, le auto possono guidare più velocemente che su strade normali.
Na auto-estrada, os carros podem dirigir mais rápido do que em estradas regulares.
บนมอเตอร์เวย์รถยนต์สามารถขับได้เร็วกว่าถนนปกติ
Trên đường cao tốc, ô tô được phép lái xe nhanh hơn trên đường thường.
在高速公路上,允许汽车比普通道路行驶得更快。
在高速公路上,允許汽車比普通道路行駛得更快。
I nearly won the game.
Ich habe das Spiel fast gewonnen.
Casi gané el juego.
J'ai presque gagné le match.
Ho quasi vinto la partita.
Eu quase ganhei o jogo.
ฉันเกือบจะชนะเกม
Tôi gần như đã thắng cuộc chơi.
我几乎赢了比赛。
我幾乎贏了比賽。
He lost the match; nevertheless, he is a good player.
Er hat das Spiel verloren; Trotzdem ist er ein guter Spieler.
Perdió el partido; sin embargo, él es un buen jugador.
Il a perdu le match. Néanmoins, il est un bon joueur.
Ha perso la partita; tuttavia, è un buon giocatore.
Ele perdeu a partida; No entanto, ele é um bom jogador.
เขาสูญเสียการแข่งขัน; อย่างไรก็ตามเขาเป็นนักเตะที่ดี
Anh thua trận đấu; tuy nhiên, anh ấy là một cầu thủ giỏi.
他输掉了比赛;不过,他是一名优秀的球员。
他輸掉了比賽;不過,他是一名優秀的球員。
After the game, the chess player shook hands with his opponent.
Nach dem Spiel schüttelte der Schachspieler seinem Gegner die Hand.
Después del juego, el jugador de ajedrez estrechó la mano de su oponente.
Après le match, le joueur d'échecs a serré la main de son adversaire.
Dopo la partita, il giocatore di scacchi ha stretto la mano all'avversario.
Após o jogo, o jogador de xadrez apertou a mão de seu oponente.
หลังจากที่เกมผู้เล่นหมากรุกจับมือกับฝ่ายตรงข้ามของเขา
Sau trận đấu, người chơi cờ vua bắt tay với đối thủ của mình.
比赛结束后,棋手与对手握手。
比賽結束後,棋手與對手握手。
I grated some cheese for the pizza.
Ich habe etwas Käse für die Pizza gerieben.
Ralladé un poco de queso para la pizza.
J'ai râpé du fromage pour la pizza.
Ho grattugiato un po 'di formaggio per la pizza.
Eu raspei um pouco de queijo para a pizza.
ฉันขูดชีสสำหรับพิซซ่า
Tôi băm một ít pho mát cho pizza.
我为比萨蘸了一些奶酪。
我為比薩蘸了一些奶酪。
After the third poker game, he was practically broke.
Nach dem dritten Pokerspiel war er praktisch pleite.
Después del tercer juego de póker, estaba prácticamente arruinado.
Après le troisième match de poker, il était pratiquement fauché.
Dopo il terzo gioco di poker, era praticamente al verde.
Após o terceiro jogo de poker, ele estava praticamente quebrado.
หลังจากเกมโป๊กเกอร์ที่สามเขาแทบแตก
Sau khi trò chơi bài thứ ba, ông đã thực tế đã phá vỡ.
在第三场扑克比赛之后,他几乎摔断了。
在第三場撲克比賽之後,他幾乎摔斷了。
I compared prices before I ordered the product.
Ich habe die Preise verglichen, bevor ich das Produkt bestellt habe.
Comparé los precios antes de ordenar el producto.
J'ai comparé les prix avant de commander le produit.
Ho confrontato i prezzi prima di ordinare il prodotto.
Eu comparei os preços antes de encomendar o produto.
ฉันเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
Tôi đã so sánh giá trước khi tôi ra lệnh cho sản phẩm.
我在订购产品之前比较了价格。
我在訂購產品之前比較了價格。
He qualified for the race without any problems.
Er qualifizierte sich ohne Probleme für das Rennen.
Calificó para la carrera sin ningún problema.
Il s'est qualifié pour la course sans aucun problème.
Si è qualificato per la gara senza problemi.
Ele se qualificou para a corrida sem problemas.
เขามีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันโดยไม่มีปัญหาใด ๆ
Ông đã đủ điều kiện cho cuộc đua mà không có bất kỳ vấn đề.
他没有任何问题的资格参加比赛。
他沒有任何問題的資格參加比賽。
I ran really fast and won the race.
Ich bin sehr schnell gelaufen und habe das Rennen gewonnen.
Corrí muy rápido y gané la carrera.
J'ai couru très vite et j'ai gagné la course.
Ho corso molto velocemente e ho vinto la gara.
Corri muito rápido e ganhei a corrida.
ฉันวิ่งเร็วมากและชนะการแข่งขัน
Tôi chạy thật nhanh và thắng cuộc đua.
我跑得非常快,赢得了比赛。
我跑得非常快,贏得了比賽。
For the dressing, I mix oil and vinegar at a ratio of three to one.
Für das Dressing vermische ich Öl und Essig im Verhältnis von drei zu eins.
Para el aderezo, mezclo aceite y vinagre en una proporción de tres a uno.
Pour le pansement, je mélange l'huile et le vinaigre dans un rapport de trois à un.
Per il condimento, mescolo olio e aceto in un rapporto di tre a uno.
Para o curativo, misture óleo e vinagre na proporção de três para um.
สำหรับน้ำสลัดผมผสมน้ำมันและน้ำส้มสายชูในอัตราส่วนสามต่อหนึ่ง
Đối với việc mặc quần áo, tôi trộn dầu và dấm với tỷ lệ từ ba đến một.
对于敷料,我以三比一的比例混合油和醋。
對於敷料,我以三比一的比例混合油和醋。
Every game has its own rules.
Jedes Spiel hat seine eigenen Regeln.
Cada juego tiene sus propias reglas.
Chaque jeu a ses propres règles.
Ogni gioco ha le sue regole.
Todo jogo tem suas próprias regras.
เกมทุกเกมมีกฎของตัวเอง
Mỗi trò chơi có các quy tắc riêng.
每场比赛都有自己的规则。
每場比賽都有自己的規則。
The jury selected the winner of the contest.
Die Jury wählte den Gewinner des Wettbewerbs aus.
El jurado seleccionó al ganador del concurso.
Le jury a sélectionné le gagnant du concours.
La giuria ha selezionato il vincitore del concorso.
O jurado selecionou o vencedor do concurso.
คณะลูกขุนได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวด
Ban giám khảo đã chọn người chiến thắng trong cuộc thi.
评审团选出了比赛的获胜者。
評審團選出了比賽的獲勝者。
The start of the race is in ten minutes.
Der Start des Rennens ist in zehn Minuten.
El comienzo de la carrera es en diez minutos.
Le départ de la course est dans dix minutes.
L'inizio della gara è tra dieci minuti.
O início da corrida é em dez minutos.
การเริ่มต้นของการแข่งขันอยู่ในสิบนาที
Sự khởi đầu của cuộc đua là trong mười phút.
比赛开始十分钟。
比賽開始十分鐘。
So far our team has won all matches.
Bisher hat unsere Mannschaft alle Spiele gewonnen.
Hasta ahora, nuestro equipo ha ganado todos los partidos.
Jusqu'à présent, notre équipe a remporté tous les matches.
Finora la nostra squadra ha vinto tutte le partite.
Até agora, nossa equipe ganhou todas as partidas.
จนถึงขณะนี้ทีมงานของเราได้รับชัยชนะทุกรายการ
Cho đến nay nhóm của chúng tôi đã giành được tất cả các trận đấu.
迄今为止,我们的球队赢得了所有比赛。
迄今為止,我們的球隊贏得了所有比賽。
We should test the new model to find out if it is better than the old one.
Wir sollten das neue Modell testen, um herauszufinden, ob es besser ist als das alte.
Deberíamos probar el nuevo modelo para descubrir si es mejor que el anterior.
Nous devrions tester le nouveau modèle pour savoir s'il est meilleur que l'ancien.
Dovremmo testare il nuovo modello per scoprire se è migliore di quello vecchio.
Devemos testar o novo modelo para descobrir se é melhor do que o antigo.
เราควรทดสอบโมเดลใหม่เพื่อดูว่าดีกว่ารุ่นเก่าหรือไม่
Chúng ta nên thử nghiệm mô hình mới để tìm hiểu xem nó có tốt hơn so với mô hình cũ hay không.
我们应该测试新模型,看看它是否比旧模型好。
我們應該測試新模型,看看它是否比舊模型好。
He is taller than his older brother.
Er ist größer als sein älterer Bruder.
Él es más alto que su hermano mayor.
Il est plus grand que son frère aîné.
È più alto di suo fratello maggiore.
Ele é mais alto do que seu irmão mais velho.
เขาสูงกว่าพี่ชาย
Anh ấy cao hơn anh trai.
他比他的哥哥高。
他比他的哥哥高。
It rained heavily throughout the game.
Es regnete während des Spiels stark.
Llovió mucho a lo largo del juego.
Il a beaucoup plu tout au long du match.
Ha piovuto molto durante il gioco.
Choveu forte durante todo o jogo.
ฝนตกหนักตลอดทั้งเกม
Trời mưa nhiều trong suốt trò chơi.
整场比赛下雨。
整場比賽下雨。
A human looks tiny compared to an elephant.
Ein Mensch sieht winzig im Vergleich zu einem Elefanten aus.
Un humano se ve pequeño en comparación con un elefante.
Un humain a l'air minuscule par rapport à un éléphant.
Un umano sembra minuscolo rispetto a un elefante.
Um humano parece pequeno em comparação com um elefante.
มนุษย์ดูเล็กเมื่อเทียบกับช้าง
Một con người trông rất nhỏ so với con voi.
与大象相比,人类看起来很小。
與大象相比,人類看起來很小。
My trainer was proud of me when I won the marathon.
Mein Trainer war stolz auf mich, als ich den Marathon gewonnen habe.
Mi entrenador estaba orgulloso de mí cuando gané el maratón.
Mon entraîneur était fier de moi quand j'ai gagné le marathon.
Il mio allenatore era orgoglioso di me quando ho vinto la maratona.
Meu treinador estava orgulhoso de mim quando ganhei a maratona.
ผู้ฝึกสอนของฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับฉันเมื่อฉันได้รับรางวัลมาราธอน
Người hướng dẫn của tôi tự hào về tôi khi tôi giành được cuộc chạy đua.
当我赢得马拉松比赛时,我的教练为我感到骄傲。
當我贏得馬拉鬆比賽時,我的教練為我感到驕傲。
The referee is the man who controls the game.
Der Schiedsrichter ist der Mann, der das Spiel kontrolliert.
El árbitro es el hombre que controla el juego.
L'arbitre est l'homme qui contrôle le jeu.
L'arbitro è l'uomo che controlla il gioco.
O árbitro é o homem que controla o jogo.
ผู้ตัดสินคือผู้ควบคุมเกม
Trọng tài là người điều khiển trò chơi.
裁判员是控制比赛的人。
裁判員是控制比賽的人。
Whoever wins, it was a great competition.
Wer auch immer gewinnt, es war ein großartiger Wettbewerb.
Quien gane, fue una gran competencia.
Celui qui gagne, c'était une grande compétition.
Chi vince, è stata una grande competizione.
Quem ganha, foi uma grande competição.
ใครชนะมันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่
Ai thắng, đó là một cuộc cạnh tranh tuyệt vời.
无论谁赢,这是一场伟大的比赛。
無論誰贏,這是一場偉大的比賽。
The winner of the match will receive a trophy.
Der Gewinner des Spiels erhält eine Trophäe.
El ganador del partido recibirá un trofeo.
Le gagnant du match recevra un trophée.
Il vincitore della partita riceverà un trofeo.
O vencedor da partida receberá um troféu.
ผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล
Người chiến thắng của trận đấu sẽ nhận được một huy chương.
比赛的胜者将获得奖杯。
比賽的勝者將獲得獎杯。
The heat is worse than last year.
Die Hitze ist schlimmer als letztes Jahr.
El calor es peor que el año pasado.
La chaleur est pire que l'année dernière.
Il caldo è peggiore rispetto all'anno scorso.
O calor é pior que no ano passado.
ความร้อนจะเลวร้ายยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา
Nhiệt là tồi tệ hơn năm ngoái.
热度比去年差。
熱度比去年差。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
139比赛 结束 + The game is not over yet. Der Wettbewerb ist noch nicht beendet.
218爸爸 很多 + My father is much taller than me. Vater ist viel größer als ich.
399由于 下雨 比赛 取消 + Due to the rain, the game has been canceled. Aufgrund von Regen wurde der Wettbewerb abgesagt.
564比较 + Which is bigger? Welches ist größer?/Welches ist relativ groß?
575比赛 开始 + The game has begun. Der Wettbewerb hat begonnen.
608比萨 + I've ordered a piece of pizza. Ich habe eine Pizza bestellt.
707中国 古代 周朝 秦朝 几百年 + The ancient Chinese Zhou dynasty was several hundred years earlier than the Qin dynasty. Die alte Chinesische Zhou Dynastie war mehrere hundert Jahre früher als die Qin Dynastie.
774比赛 双方 竞争 激烈 + Both sides competed fiercely in the game. In dem Wettbewerb kämpfen beide Seiten sehr heftig.
851参加 选美 比赛 + She's in a beauty contest. Sie hat an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen.
925由于 下雨 比赛 中断 + The game has been suspended due to rain. Aufgrund von Regen wurde das Spiel unterbrochen.
1401比赛 激烈 + It was a gruelling race. Der Wettbewerb ist sehr heftig.
1773足球 比赛 刺激 + Watching football games is thrilling.
1883获得 短跑 比赛 冠军 + He won the short-distance championship.
2174比萨饼 + This pizza is very thin.
2387赛马 比赛 + He won the horse race.
2475比萨斜塔 + This is the Leaning Tower of Pisa.
2901棉花糖 比较 + Cotton candy sticks to your teeth.
2959我们 常用 蜜蜂 比喻 勤劳 + We often use bees as a metaphor for diligent people.
3014不要 妨碍 比赛 + Do not interfere with the game.
3437比赛 结果 震撼 人心 + The outcome of the game was thrilling.
3438进球 奠定 比赛 胜利 + This goal has laid a strong foundation for the blue team's victory. Dieses Tor hat einen starken Grundstock für den Erfolg der Mannschaft in Blau gelegt.
3668手表 走时 精确 + Watches run more accurately than clocks.
3676抱憾 错过 精彩 比赛 + He regretted missing this wonderful match. Er bedauert, dieses ausgezeichnete Spiel verpasst zu haben.
3740年轻人 老年人 活力 + Young people have more energy than old people.
3769中国人 表达 感情 方式 比较 + The Chinese express their emotion in an implicit way.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng