Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
021
Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? Wo ist das Geschirr?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 杯子 + * * bei1zi cup/ glass Tasse, Glas, Becher +
Oxford3000Ten
Unfortunately, there was a crack in one of the cups.
Leider gab es einen Riss in einem der Becher.
Desafortunadamente, hubo una grieta en una de las tazas.
Malheureusement, il y avait une fissure dans l'une des tasses.
Sfortunatamente, c'è stata una crepa in una delle tazze.
Infelizmente, houve uma rachadura em uma das copas.
แต่น่าเสียดายที่มีรอยแตกในหนึ่งในถ้วย
Thật không may, có một vết nứt trong một trong những cốc.
不幸的是,其中一个杯子有裂缝。
不幸的是,其中一個杯子有裂縫。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
杯子 +
杯子 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
杯子 bēizi Cốc, ly + +
Instances>
DEEN DICTDeuEng