Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 月球 + * * yue4qiu2 the moon Mond +
Oxford3000Ten
We are going to the moon and the planets.
Wir fliegen zum Mond und zu den Planeten.
Vamos a la luna y los planetas.
Nous allons à la lune et aux planètes.

Estamos indo à lua e aos planetas.
เรากำลังจะไปถึงดวงจันทร์และดาวเคราะห์
Chúng ta sẽ lên mặt trăng và hành tinh.
我们要去月球和行星。
我們要去月球和行星。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2382月球 地球 + The moon revolves around the earth.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
月球 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng