Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
013
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
013
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
013
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
013
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
013
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
013
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
063
Tháng thứ nhất là tháng giêng. The first month is January. Der erste Monat ist der Januar.
063
Tháng thứ hai là tháng hai. The second month is February. Der zweite Monat ist der Februar.
063
Tháng thứ ba là tháng ba. The third month is March. Der dritte Monat ist der März.
063
Tháng thứ tư là tháng tư. The fourth month is April. Der vierte Monat ist der April.
063
Tháng thứ năm là tháng năm. The fifth month is May. Der fünfte Monat ist der Mai.
063
Tháng thứ sáu là tháng sáu. The sixth month is June. Der sechste Monat ist der Juni.
063
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
063
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, January, February, March, Januar, Februar, März,
063
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. April, May and June. April, Mai und Juni.
063
Tháng thứ bảy là tháng bảy . The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli.
063
Tháng thứ tám là tháng tám. The eighth month is August. Der achte Monat ist der August.
063
Tháng thứ chín là tháng chín. The ninth month is September. Der neunte Monat ist der September.
063
Tháng thứ mười là tháng mười. The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober.
063
Tháng thứ mười một là tháng mười một. The eleventh month is November. Der elfte Monat ist der November.
063
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember.
063
Mười hai tháng là một năm. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr.
063
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, July, August, September, Juli, August, September,
063
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. October, November and December. Oktober, November und Dezember.
067
Chưa lâu, mới được một tháng. No, only for a month. Nein, erst einen Monat.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
一月份 yī yuèfèn Januar
二月份 èr yuèfèn Februar
三月份 sān yuèfèn März
四月份 sì yuèfèn April
五月份 wǔ yuèfèn Mai
六月份 liù yuèfèn Juni
七月份 qī yuè fèn Juli
八月份 bā yuèfèn August
九月份 jiǔ yuèfèn September
十月份 shí yuèfèn Oktober
十一月份 shíyī yuèfèn November
十二月份 shíèr yuèfèn Dezember
每月的 měi yuè de monatlich
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * yue4 month 1. Mond 2. Monat +
A 月亮 + * * yue4liang the moon Mond +
A 月球 + * * yue4qiu2 the moon Mond +
C 月光 + * * yue4guang1 moon-light/ moonlight/ moonbeam Mondlicht +
D 月份 + * * yue4fen4 month Monat +
D 正月 + * * zheng1yue4 the first month of the lunar year 1. Monat des lunaren Jahres +
D 臘月 + * * la4yue4 12th month zwölfter Monat nach dem chinesischen Mondkalender +
D 歲月 + * * sui4yue4 years Jahre, Zeit (Lebensjahre) +
D 滿月 + * * man3 yue4 a baby's completion of its first month Vollmond, die Erfüllung des ersten Lebensmonats eines Säuglings +
Oxford3000Ten
My birthday is in June.
Mein Geburtstag ist im Juni.
Mi cumpleaños es en junio.
Mon anniversaire est en juin.

O meu aniversário é em junho.
วันเกิดของฉันคือเดือนมิถุนายน
Sinh nhật của tôi là trong tháng Sáu.
我的生日是在六月。
我的生日是在六月。
Each member of the club pays a monthly fee.
Jedes Mitglied des Clubs zahlt eine monatliche Gebühr.
Cada miembro del club paga una tarifa mensual.
Chaque membre du club paie des frais mensuels.

Cada membro do clube paga uma taxa mensal.
สมาชิกแต่ละคนของสโมสรจ่ายค่าบริการรายเดือน
Mỗi thành viên của câu lạc bộ phải trả một khoản phí hàng tháng.
俱乐部的每个成员都支付月费。
俱樂部的每個成員都支付月費。
Each member of the club pays a monthly fee.
Jedes Mitglied des Clubs zahlt eine monatliche Gebühr.
Cada miembro del club paga una tarifa mensual.
Chaque membre du club paie des frais mensuels.

Cada membro do clube paga uma taxa mensal.
สมาชิกแต่ละคนของสโมสรจ่ายค่าบริการรายเดือน
Mỗi thành viên của câu lạc bộ phải trả một khoản phí hàng tháng.
俱乐部的每个成员都支付月费。
俱樂部的每個成員都支付月費。
They met in spring and got married exactly two months later.
Sie trafen sich im Frühjahr und heirateten genau zwei Monate später.
Se conocieron en primavera y se casaron exactamente dos meses después.
Ils se sont rencontrés au printemps et se sont mariés exactement deux mois plus tard.

Eles se conheceram na primavera e se casaram exatamente dois meses depois.
พวกเขาพบกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิและแต่งงานกันภายในสองเดือน
Họ gặp nhau vào mùa xuân và kết hôn chính xác hai tháng sau đó.
他们在春季见面,两个月后结婚。
他們在春季見面,兩個月後結婚。
The space agency will launch a rocket next month.
Die Weltraumagentur wird nächsten Monat eine Rakete starten.
La agencia espacial lanzará un cohete el próximo mes.
L'agence spatiale lancera une fusée le mois prochain.

A agência espacial lançará um foguete no próximo mês.
หน่วยงานอวกาศจะออกจรวดขึ้นในเดือนหน้า
Cơ quan không gian sẽ khởi động một tên lửa vào tháng tới.
宇航局将于下个月发射火箭。
宇航局將於下個月發射一枚火箭。
In the northern hemisphere, the official beginning of spring is in March.
In der nördlichen Hemisphäre ist der offizielle Frühlingsbeginn im März.
En el hemisferio norte, el comienzo oficial de la primavera es en marzo.
Dans l'hémisphère nord, le début officiel du printemps est en mars.

No hemisfério norte, o início oficial da primavera é em março.
ในซีกโลกเหนือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของฤดูใบไม้ผลิคือเดือนมีนาคม
Ở bán cầu bắc, bắt đầu vào mùa xuân chính thức vào tháng 3.
在北半球,春季正式开始于三月。
在北半球,春季正式開始於三月。
I must pay my rent every month.
Ich muss meine Miete jeden Monat bezahlen.
Debo pagar mi alquiler todos los meses.
Je dois payer mon loyer tous les mois.

Devo pagar meu aluguel todos os meses.
ฉันต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือน
Tôi phải trả tiền thuê nhà hàng tháng.
我必须每月支付租金。
我必須每月支付租金。
We are going to the moon and the planets.
Wir fliegen zum Mond und zu den Planeten.
Vamos a la luna y los planetas.
Nous allons à la lune et aux planètes.

Estamos indo à lua e aos planetas.
เรากำลังจะไปถึงดวงจันทร์และดาวเคราะห์
Chúng ta sẽ lên mặt trăng và hành tinh.
我们要去月球和行星。
我們要去月球和行星。
The committee meets once a month.
Der Ausschuss tritt einmal im Monat zusammen.
El comité se reúne una vez al mes.
Le comité se réunit une fois par mois.

O comitê se reúne uma vez por mês.
คณะกรรมการจะประชุมเดือนละครั้ง
Ủy ban họp mỗi tháng một lần.
委员会每月举行一次会议。
委員會每月舉行一次會議。
Payment is due at the end of the month.
Die Zahlung ist am Ende des Monats fällig.
El pago vence a fin de mes.
Le paiement est dû à la fin du mois.

O pagamento é devido no final do mês.
การชำระเงินจะครบกำหนดเมื่อสิ้นเดือน
Thanh toán sẽ đến hạn vào cuối tháng.
付款在月底到期。
付款在月底到期。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
93孩子 + Her baby is due next month. Nächsten Monat wird sie das Baby gebären.
137今天 几月 几日 + What's the date today? Welches Datum haben wir heute?
161二月 + Next month is February. Der nächste Monat ist Februar.
183几月 + What month is next month? Welcher Monat ist nächster Monat?
184今晚 月亮 + Tonight's moon is very round. Heute Nacht ist der Mond sehr rund.
453今晚 月光 + The moon is very beautiful tonight. Heute Abend ist das Mondlicht wirklich schön.
464中秋节 月饼 中国 风俗 + Eating moon cakes on Mid-Autumn Day is a custom in China. Es ist ein Brauch in China zum Mittherbstfest Mondkuchen zu essen.
495大家 月台 等候 上车 + Everyone's waiting on the platform to board the train. Alle stehen auf dem Bahnsteig und warten darauf, den Zug zu besteigen.
793开销 超出 限制 + This month's expenses have exceeded the limit. Die Ausgaben dieses Monats übersteigen die Grenze.
797收入 不错 + This month's income is pretty good. Das Einkommen dieses Monats ist ziemlich gut.
1010七月 四日 美国 独立日 + The fourth of July is Independence Day in the U.S. Der vierte Juli ist der Unabhängigkeitstag der USA.
1225薪水 剩余 + Some of this month's salary is still left over. Es ist noch ein Rest des Gehalts dieses Monats übrig.
1228生活 开支 减少 + Living expenses for this month have decreased. Die Lebenshaltungskosten haben sich in diesem Monat gesenkt.
1363收入 总额 多少 + What are the total earnings for this month? Wie hoch ist die Gesamtsumme der Monatseinnahmen?
1399收入 交税 + Tax must be paid on every month's income. Für das Einkommen jedes Monats müssen Steuern bezahlt werden.
1408末了 + It's near the end of the month. Bald ist das Monatsende.
20261月 1日 元旦 + January 1 is New Year's day. Am 1.1. ist Neujahr.
2382月球 地球 + The moon revolves around the earth.
2386公司 终于 赢利 + The company finally makes a profit this month.
2814现在 一月 上旬 + It's the early part of January right now.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng