Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
037
Sao, hai mươi kilô thôi ư? What? Only twenty kilos? Was, nur zwanzig Kilo?
070
Phụ nữ nặng 100 ki lô là béo / mập. A woman who weighs a hundred kilos is fat. Eine Frau mit 100 Kilo ist dick.
070
Nam giới nặng 50 ki lô là gầy / ốm. A man who weighs fifty kilos is thin. Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
千斤顶 qiānjīndǐng Wagenheber
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * jin1 half a kilogram Jin, chinesische Gewichtseinheitein ,Zählwort,Pfund +
A 公斤 + * * gong1jin1 kilogram Kilogramm +
Oxford3000Ten
He weighs 85 kilos.
Er wiegt 85 Kilo.
Él pesa 85 kilos.
Il pèse 85 kilos.

Ele pesa 85 quilos.
เขามีน้ำหนัก 85 กิโลกรัม
Anh ấy nặng 85 kg.
他体重85公斤。
他體重85公斤。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2114体重 大概 125 + I weigh about 125 jin [a jin = 1/2 kilo].
3752波罗蜜 果实 重量 大于 10 公斤 + A pineapple can weigh up to 10 kilograms.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng