Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
026
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
D 把手 + * * ba3shou3 knob Griff,Henkel, Hebel, Lenker +
Oxford3000Ten
She dropped her bags on the floor.
Sie ließ ihre Taschen auf den Boden fallen.
Ella dejó caer sus bolsas en el piso.
Elle a laissé tomber ses sacs sur le sol.
Lasciò cadere le sue borse sul pavimento.
Ela deixou cair as malas no chão.
เธอทิ้งกระเป๋าลงบนพื้น
Cô ấy bỏ túi xuống sàn.
她把手提包丢在地上。
她把手提包丟在地上。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
1008手枪 + I've got a pistol. Ich habe eine Pistole.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
把手 +
把手 +
把手 +
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng